Kontratlı Personel (4B) yıllık izne ne ant hak kazanır?

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda meydan düz hüküm layıkıyla, 217 sınırlanmış KHK’nın 2. maddesi kapsamında geçirilmiş olan hizmetlerin, almanak izinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Istifham: 657 sayılı Kanuna bağımlı olarak çalıştığım ayrımsız kamu kurumundan çekilme ettim peşi sıra 4/B (sözleşmeli) statüde bire bir kamu kurumunda çalışmaya başladım. Geçmiş hizmetimle 4/B namına çalıştığım sürelerin 1 yılı aşması üstüne almanak müsaade talebinde bulundum. Fakat kontratlı statüde 1 yılı doldurmadan almanak izin istek edilemeyeceği 1 yılı doldurduktan sonraları fiilî mesai süremin almanak müsaade süreme ekleneceği tarafıma bildirildi. Bu değişmeyen hukuki midir?

Karşılık: Sözleşmeli personelin emek koşulları 657 basit Kanunun 4/B maddesi ile bu maddeye dair namına, ek ve değişikliklerle alay malay 1978 yılından bu yana uygulanmakta olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile düzenlenmiştir.

Esasların 9. maddesinde, “217 az Şevket Personel Başkanlığı Bünye ve Görevleri Karşı Yasa Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda güzeşte hizmet süresi, aynı yıldan on yıla büyüklüğünde olan personele yirmi dolaşma, on yıldan aşkın olanlara otuz ahit ücretli almanak izin verilir.” hükmü düz almaktadır.

703 dar Yasa Hükmünde Kararname 217 çevrilmiş KHK’yi yürürlükten kaldırmış olsa üstelik 375 dar Kanun Mesabesinde Kararnamenin arızi 30. maddesinde mevzuatta yapılan atıflar bakımından 217 basit KHK’nin 2. maddesinin uygulanmasına bitmeme olunacağı hükme bağlanmıştır.

Mülga 217 sayılı KHK’nin 2. maddesinde ise şu hüküm meydan almaktadır:

“Bu Kanun Mesabesinde Kararname kapsamına giren kamu hava ve kuruluşları şunlardır:
a) Umumi bütçeye karışma dairelerle, ekleme bütçeli idareler ve bunlara ilişkin kuruluşlar,
b) İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara merbut ekonomik müesseseler, işletmeler,
c) İktisadi büyüklük teşekkülleri, amme kazançlı kuruluşları ve bunların müesseseleri, merbut ortaklıkları ve iştirakleri,
d) Amme kurumu niteliğindeki çığır kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların sunu az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları büyüklenme, katılım ve iştirakler,
e) Döner Kebap sermayeli kuruluşlar ile hususi kanunlarla kurulan fonlar ve kefillik sandıkları.
Askeri gurur ve kuruluşların 926 basit Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ilişik ve değişikliklerine tabi personeli bu Yasa Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışındadır.”

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde 657 az Kanunun 4/B maddesine bağımlı sözleşmeli personelin bu statüdeki hizmetleri ile heykel ayrımı olmaksızın yukarıda muazzez alım ve kuruluşlarda geçen faaliyet süresi toplamı 1 yılı doldurduğunda yıllık ücretli cevaz hakkına topluluk olması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Share: