Uzman olarak atananlar rahat tazminatı alabilir mi?

Genel Müdürken, 657 çevrilmiş Kanunun 43/B maddesine bakarak 1. basamaklı ehlihibre kadrosuna atananlar, 666 sayılı KHK hükümleri çerçevesinde 6400 ilişik göstergenin beraberinde huzur, görev tazminatından yararlanabilir mi? 4500 keyif ile 11500 görev tazminatı alacağını söyleyenler var, elhak nedir?

666 sayılı KHK sonrasında birçok memurun maaş hesaplaması kökten değişmiştir. Ne memurun 666 az KHK hükümleri çerçevesinde maaş hesabı yapılacağı 375 sayılı KHK’bile örtüsüz muayyen olduğundan buna bakarak soruyu açıklamaya çalışalım.

Huzur tazminatı ödemesinden intifa durumu

657 dar Kanunun ekleme 26 ncı maddesinde; ‘Bu Kanuna bitik IV çevrilmiş cetvelde unvanları kayıtlı görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen araz rakamlarının vazifeli aylıklarına makbul katsayı ile çarpımı sonucu mevcut miktarda erinç tazminatı ödenir. Rahat tazminatı nitelik vergisi aut gelişigüzel vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilgili hükümler uygulanır. Bu tazminattan yararlananlara antrparantez yüksek hakimlik tazminatı ödenmez.’ hükmüne düz verilmiştir.

657 çevrilmiş Kanunun ekinde meydan düz IV sayılı kat tazminatı cetvelinde ise; 1, 2, 3 ve 4.sıralarda yazılmış takım ve görevlerde fiilen altı kamer çalıştıktan sonraları bu Kanunun 43 üncü maddesinin ‘B’ bendinin üçüncü paragrafında belirtilen takım ve görevlere atananlara 4500 işaret rakamının mahiye katsayısı ile çarpımından oluşan cirim büyüklüğünde rahatlık tazminatı ödeneceği hâkimiyet altına alınmıştır.

Antrparantez, bu Kanunun 43/B maddesinde ise; ‘Başbakanlık Faziletli Denetim Kurulu Komutan ve Üyelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Edep Oturmuş Başbuğ ve üyelikleri, Imar ve İskan Bakanlığı Yüksek Marifet Yerleşmiş Başkan ve Üyelikleri, Danışman ve 1’inci dereceden ehlivukuf ünvanlı kadrolara atananlara bu kadrolarda bulundukları sürece daha geçmiş almış oldukları yer yüksek ekleme semptom üzerinden ifa yapılır.’ hükmüne düz verilmiştir.

Bu hükümlere bakarak genel müdür olarak fiilen 6 ay görev yaptıktan sonraları 1 inci derece ehlivukuf kadrosuna atanılırsa, bu kadronun maaşları 666 az KHK ile getirilen bakir sisteme bakarak hesaplanmayacağı üzere 4500 göstergenin karşılığı olan 4500*0,076998= 346,49 TL tutarında karşı tazminatı alınacaktır. Yani uzmanların maaşı 666 dar KHK öncesindeki yönteme bakarak hesaplanmaktadır.

Fariza tazminatı karşısındaki format

1. merhale ehlihibre kadrosuna yapılan atama zımnında maaş ödemesi 666 az KHK hükümleri çerçevesinde yapılmayacağı için 6 ay genel müdürlük yapılmışsa dirlik tazminatının yanında fariza tazminatı üstelik alınacaktır. Bunun tutarı ise (4500+7000)*0,076998 = 885,48 TL’dir.

Çalışırken ekleme koku karşısındaki genişlik

Yukarıda saha verdiğimiz hükme göre, umum müdür yerine görev fail tıpkı dirilik 1 inci aşamalı ehlivukuf kadrosuna atanırsa 6400 ekleme göstergeyi almaya bitmeme değer. Antrparantez, umum müdür adına çalışanların 1 inci aşamalı eksper kadrosuna atanması halinde 6400 katma göstergeyi kabul etmek için 6 ay faaliyet zorunluluğu bile yoktur. Yani 1 kamer müteharrik birisi dahi bu kadroya atanması halinde 6400 ek göstergeyi ehlivukuf kadrosunda bulunduğu sürece alabilecektir.

Zor olduktan bilahare ilişik araz karşısındaki durum

Ahmet Ünlü’nün yazısının devamını fehmetmek amacıyla tıklayınız.

Share: