Sivil memurların tayinleri değişti

Askeri kurumlarda müteharrik sivil memurların koca durumu tayinlerinde cesim tebeddülat yapıldı.

Milli Defans Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Bilek Komutanlıklarının Karargahları ile kapalı irtibat, kurum ve kuruluşlarında 657 çevrilmiş Izzet Memurları Kanununa bağımlı namına etkin Ululuk memurlarının tayinlerinde fark yapıldı.

Yeryüzü koskocaman mübayenet eş durumu tayinlerinde yapıldı. Bundan Sonra sivil memurlar bile eşi, kamuda veya hususi sektörde işçi ise nasıp isteyebilecek.

Fakat aranjman sırasında oylumlu aynı adalet bile kaldırıldı. Bu yılın Mart ayında verilen boşanmaya sınırlanmış atama hakkı, 21 Açıklık 2013 tarihi itibariyle kaldırıldı.

İşte yapılan tadilat…

SAĞLIK ÖZRÜ TAYİNLERİNDE, ZORUNLU ÇALIŞMA SÜRELERİ ARANMAYACAK

ESKİ

a) Keyif Durumu: Memurun keyif durumuna dayanarak göçüşme isteğinde bulunabilmesi için; kendisinin veya kanunen bakmakla işyar olduğu kimselerden birinin, bulunduğu yerde kalmasının afiyet durumunu tehlikeye koyacağını ya da mecmu teşekküllü şifahane bulunan benzeri yerde oturma zorunluluğu bulunduğunu, bütün teşekküllü resmi hastaneden alınacak sağlık yerleşmiş raporu ile belgelendirmesi halinde,

YENİ

“(1) Memurun isteği üzerine metatez vasıtasıyla atamalarda aşağıda belirtilen öncelik sırası temel alınır:

a) Keyif durumu: Memurun esenlik durumuna dayanarak ünsüz göçüşmesi isteğinde bulunabilmesi amacıyla; kendisinin yahut kanunen bakmakla memur olduğu kimselerden birinin, bulunduğu yerde kalmasının keyif durumunu tehlikeye koyacağını evet da bilcümle teşekküllü şifahane kâin aynı yerde yurt zorunluluğu bulunduğunu, eksiksiz teşekküllü resmi hastaneden alınacak keyif oturmuş raporu ile belgelendirmesi gerekir. Bu şekilde yapılacak atamalarda 6 ncı maddede tamlanan hizmet sürelerini tamamlamış olma şartı aranmaz.

DEĞERLENDİRME

KAPAT X

Sağlık özrü tayinlerinde, bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamış olma şartı aranmayacak.

KOCA BİR AMME KURUMUNDA İŞÇİ YAHUT SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLDUĞUNDA ÜSTELIK ÂDEM DURUMU TAYİNİ İSTEBİLECEK

INSAN, ÖZEL SEKTÖRDE SİGORTALI İSE YİNE EŞ DURUMU TAYİNİ İSTENEBİLECEK.

ESKİ

b) Âdem Durumu: Memurun insan durumuna binaen yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; eşinin 8/6/1984 günlü ve 217 çevrilmiş Kerem Personel Başkanlığı Yapılış ve Görevleri Için Kanun Mesabesinde Kararnameye tabi tıpkısı kurumda işyar statüsünde çalıştığını, görev yeri belgesi ve vukuatlı özlük kayıt örneği ile belgelendirmesi halinde,

yapılabilir.

YENİ

b) Herif durumu: Memurun eş durumu nedeniyle ataması aşağıdaki esaslar dahilinde yapılabilir:

1) Eşi amme gelgel ve kuruluşlarında görevli personelin eş durumuna binaen yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için eşinin; 8/6/1984 günlü ve 217 mahdut Izzet Personel Başkanlığı Bünye ve Görevleri Karşı Kanun Hükmünde Kararnameye bağımlı bir kurumda vazifeli, daima işçi ve kontratlı personel statüsünde fariza yaptığını veya hususi kanunlarla kurulan amme kuruluşlarında çalıştığını yahut Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında subay/astsubay (sözleşmeli dahil), bilirkişi erbaş, bilirkişi cingöz yahut sözleşmeli erbaş ve çeri yerine görev yaptığını fariza yeri belgesi ve vukuatlı şahıs pusat örneği ile belgelendirmesi gerekir. Bu durumdaki personelde, 6 ncı maddede tamlanan süreleri tamamlamış olma şartı aranmaz.

2) Eşi amme çalım ve kuruluşları dışında 31/5/2006 günlü ve 5510 az Içtimai Sigortalar ve Umumi Esenlik Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı adına etkin personelin koca durumuna binaen göçüşme isteğinde bulunabilmesi üzere eşinin; çalışmakta olduğu hareket yerinden alınacak görev yeri belgesi, çalışmakta olduğu hareket yerinin çalışır durumda olduğunu gösterir sadık bulunduğu idrak dairesinden yahut ilişik patika teşekkülünden alınacak vesika, referans tarihinden itibaren geriye dönük sonuç iki yıllık müddet zarfında sunu birkaç 360 dönme sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının halen bitmeme ettiğini gösterir doküman ve sülale kütüğüne işlenmiş zatî bilgilerin özetlerini gösterir eş araç örneği evet de 5490 sayılı Özlük Hizmetleri Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen müddet içerisinde Ocak Cüzdanı ile kuruma başvurma etmesi halinde, atama istekleri boş grup imkanları dahilinde değerlendirmeye alınabilir. Ancak bu şekilde müracaat edeceklerde, memurun 6 ncı maddede belirtilen süreleri tamamlamış olması zorunludur.”

DEĞERLENDİRME

1- Askeri kurumlarda müteharrik sivil memurlar elan evvel eşi yemeden içmeden işyar ise kayran değiştirebiliyordu. Eskimemiş düzenlemeye göre, âdem bire bir kamu kurumunda iştirakçi veya sözleşmeli personel ise bile yer değiştirme talebinde bulunabilecek. Tekrar herif subay, astsubay, ehlivukuf erbaş, eksper güllabi veya sözleşmeli erbaş ve er ise, yeniden ünsüz göçüşmesi talebinde bulunulabilecek. Bu halde, bölgelerindeki mecburi mesai sürelerini tamamlamış olma şartı aranmayacak.

2- Askeri kurumlarda etkin sivil memurin eşi hususi sektörde çalıştığında üstelik nakil isteyebilecek. Bunun için eşin geriye akıllıcasına 2 yıl sigortalı olması yeterli görülecek. Ancak, buna göre göçüşme talebinde bulunulması amacıyla, bölgelerindeki zorunlu mücahede sürelerini tamamlamış olma şartı aranacak.

EŞİ MEMAT EDEN, ÇALIŞMA ÜSRESİNE TAKILMAYACAK

ESKİ

(4) (Munzam paragraf: 24.02.201228214 S. R.G. Taraf./1. md.) Asaleti onaylanan memurun eşinin ahiret yolculuğu etmesi halinde, bulunduğu yerden ayrıksı bir yere atama talebinde bulunanların atamaları, öncelikle sınırlanmış bulunduğu bağlanak veya kuruma, durumuna akla yatkın kadro bulunmaması halinde ise Milli Defans Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve güç komutanlıklarına sadık temas, gelgel ve kuruluşlarına, 8 inci maddede tamlanan atama dönemlerine tabi tutulmaksızın yapılabilir.

YENİ

“(4) Asaleti onaylanan memurun eşinin ölüm etmesi halinde, bulunduğu yerden ayrıksı benzeri yere tayin talebinde bulunanların atamaları, öncelikle sadık bulunduğu temas veya kuruma, durumuna akıllıca grup bulunmaması halinde ise 657 sınırlanmış Oran Memurları Kanununun 74 üncü maddesi göre Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve güç komutanlıklarına kapalı temas, gelgel ve kuruluşlarına, 6 ncı maddede belirtilen zorunlu düzentileme süreleri tamamlanmadan yapılabilir.”

DEĞERLENDİRME

Eşin ebedî uyku etmesi sınırlanmış tayin hakkı yeniden düzenlenmiştir. Henüz evvel tayin dönemine sınırlı kalınmaksızın yapılabileceği belirtilen bu kusur tayini, yeni düzenlemede 6. maddede yer düz “emek sürelerine tabi olunmaksızın” şeklinde değiştirilmiştir.

EŞİ EMEKLİ OLAN SİVİL GÖREVLI DA, ÇALIŞMA SÜRESİNE TABİ OLMAKSIZIN TAYİN İSTEYEBİLECEK

ESKİ

(5) (Katma kanun maddesi: 24.02.201228214 S. R.G. Yan./1. md.) Eşi kamu görevlisi olan Fehamet memurlarının eşlerinin emekliye ayrılması ve bulunduğu yerden ayrıksı yerlerde eğleşme etmeleri halinde, durumlarını belgelendirmek ve asaletleri konfirme tutmak kaydıyla, atama talebinde bulunanların atamaları, öncelikle mecbur bulunduğu kontak yahut kuruma, durumuna uygun grup bulunmaması halinde ise Milli Savunma Bakanlığı, Erkânıharbiyeiumumiye Başkanlığı ve bukağılık komutanlıklarına sınırlı bağlanak, kurum ve kuruluşlarına 8 inci maddede tamlanan nasıp dönemlerine tabi tutulmaksızın yapılabilir.

YENİ

“(5) Eşi kamu görevlisi olan Fehamet memurlarının eşlerinin emekliye ayrılması ve bulunduğu yerden ayrıksı yerlerde tevakkuf etmeleri halinde, durumlarını belgelendirmek ve asaletleri onaylanmış kalkışmak kaydıyla, atama talebinde bulunanların atamaları, öncelikle ilişkin bulunduğu bağlantı veya kuruma, durumuna makul takım bulunmaması halinde ise 657 basit Celal Memurları Kanununun 74 üncü maddesi layıkıyla Milli Savunma Bakanlığı, Erkânıharbiyeiumumiye Başkanlığı ve bilek komutanlıklarına mecbur birlik, hava ve kuruluşlarına 6 ncı maddede belirtilen mecburi say süreleri tamamlanmadan yapılabilir.”

DEĞERLENDİRME

Eşi zor olan sivil memurun tayininde düzenleme yapılmıştır. Bunlar dahi eşi memat fail emmur kabilinden “çalışma sürelerine tabi olunmaksızın” göçüşme talebinde bulunabilecek

ESKİ

(6) (Ekleme kanun maddesi: 27.03.201328600 S. R.G. Yön./2. md.) Asaleti onaylanmış kalkışmak kaydıyla, görev yaptığı hizmet bölgesinde gelişigüzel nedenle kendisinin, eşinin veya bakmakla memur olduğu çocuklarının fert güvenliğinin tehlikeye düştüğüne dair 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dayalı Yasa mucibince koruyucu ve önleyici tedarik kararı verilenlerden atanma talebinde bulunanların, öncelikli kendisine sınırlı bulunduğu ilişki veya kuruma, durumuna uygun kadro bulunmaması halinde ise 657 dar Azamet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi göre Milli Defans Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarına sadık birlik, kurum ve kuruluşlarına 8 inci maddede belirtilen atama dönemlerine bağımlı tutulmaksızın ataması yapılabilir.

YENİ

“(6) Asaleti tasdikli doğmak kaydıyla 8/3/2012 günlü ve 6284 dar Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince kendisi, eşi veya bakmakla memur olduğu kişiler üzerine havari ve engelleyici hazırlık kararı verilen memurlardan atanma talebinde bulunanların atamaları, öncelikle tutkun bulunduğu birlik veya kuruma, durumuna akıllıca grup bulunmaması halinde ise 657 basit Ihtişam Memurları Kanununun 74 üncü maddesi uyarınca Milli Defans Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve güç komutanlıklarına sadık bağlantı, kurum ve kuruluşlarına 6 ncı maddede belirtilen zorunlu emek süreleri tamamlanmadan yapılabilir.”

DEĞERLENDİRME

Kendisinin, eşinin yahut bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının duygusal güvenliğinin tehlikeye düşmesine sınırlı tayinde aranjman yapılmıştır. Bunlar de, “düzentileme sürelerine tabi olunmaksızın” yer değiştirme talebinde bulunabilecek

BOŞANMAYA BAĞLI TAYİNLER KALDIRILDI

Henüz önce yönetmelikte var olan aşağıdaki husus kaldırılmıştır.

(7) (Ek omur: 27.03.201328600 S. R.G. Yön./2. md.) Asaleti konfirme görünmek kaydıyla, fariza yaptığı bakım bölgesinde eşi ile gelişigüzel tevakkuf edenlerden, boşanma davası açan yahut haklarında boşanma davası küşade bulunanlardan, 6284 sınırlanmış Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun mucibince havari ve engelleyici tedarik kararı verilenlerden atanma talebinde bulunanların, bu durumlarını belgelendirenler ile metrukiyet işleminin neticelendiğini belgelendirenlerden atanma talebinde bulunanların öncelikli kendisine sınırlı bulunduğu bağlantı veya kuruma, durumuna akla yatkın kadro bulunmaması halinde ise 657 sınırlanmış Mehabet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi uyarınca Milli Savunma Bakanlığı, Erkânıharbiyeiumumiye Başkanlığı ve bilek komutanlıklarına mecbur bağlantı, gurur ve kuruluşlarına 8 inci maddede tamlanan nasıp dönemlerine tabi tutulmaksızın ataması yapılabilir.

Share: