Kontratlı personelin harcırahına dair rey yazısı, 2020 yılından sonra uygulanan olamaz

Milli Terbiye Bakanlığı Strateji Ihya Başkanlığı, 12.11.2019 tarihinde, Şanlıurfa Valiliğine yazıda, düzlük muhavvil kontratlı öğretmenlere yolluk ödenmemesi gerektiğini belirtmiş ve bu görüşünü 2014 günlü Maliye Bakanlığı yazısına dayandırmıştı. Ancak, 1 Eş 2020 tarihi itibariyle Maliye’nin 2014 günlü bu görüş yazısının tıpkısı hükmü kalmayacak.

Memurlar.net’te, 25 Kasım 2019’bile, MEB’den, ‘kontratlı öğretmenlere harcırah ödemeyin’ yazısı başlığıyla bir malumat yayınlanmıştır.

söz konusu bu haberde, Milli Terbiye Bakanlığı Izlem Ihya Başkanlığı, 12.11.2019 tarihinde, Şanlıurfa Valiliğinin meydan muhavvil sözleşmeli personelin harcırahına dayalı sorusunu cevaplamıştır. Bu cevabi yazıda, 2014 yılındaki Maliye Bakanlığı yazısına atıfta bulunarak, yer değiştiren sözleşmeli personele yolluk ödenmemesi gerektiği belirtilmiştir.

Fakat, aplikasyon 1 Familya 2020 tarihinde değişecektir.

Çünkü, 28/8/2019 günlü ve 2019/1 basit Amme Görevlileri Hakem Yerleşmiş Kararının 47 nci maddesinde, “(1) 6245 sayılı Yolluk Kanununun daima fariza yolluğuna ilgilendiren hükümleri, bir Kanuna tabi idarelerde ayın veya haftanın kâh günleri evet dahi günün sınırlı saatleri kadar kısmi zamanlı etkin kontratlı personel dünya atılmak üzere, sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden mevzuatı veya sözleşmesi göre daima görev yolluğu ödenmeyenler hakkında 5 inci paye kadrolu memur amacıyla tayin olunan gündelik tutarı asıl alınarak uygulanır.” hükmü düz almaktadır.

Bu hükmün geçerlilik tarihi 01/01/2020 olup, bu tarihten itibaren sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden mevzuatı yahut sözleşmesi layıkıyla sonsuz fariza yolluğu ödenmeyenler karşı 5 inci basamak fiilî vazifeli için tayin olunan yevmiye tutarı ana alınarak uygulanacaktır.

Bilindiği üzere, 2709 tarihli ve 1982 Sınırlanmış Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 128 inci maddesinde, “Devletin, amme iktisadi teşebbüsleri ve başka amme tüzelkişilerinin umumi dalavere esaslarına bakarak yürütmekle görevli oldukları amme hizmetlerinin gerektirdiği asli ve daim görevler, memurin ve sair kamu görevlileri marifetiyle görülür.
Memurların ve başka kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, fariza ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve sair zat işleri kanunla düzenlenir. Ancak, mali ve toplumsal haklara ait toplu konvansiyon hükümleri saklıdır.” hükmü vadi almaktadır.

1 Familya 2020 tarihinden itibaren Kamu Görevlileri Yargıcı Müesses Kararının bey hükmü uygulanacağından, çıktı geçerliliği kalmayan Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Finansal Kontrol Umumi Müdürlüğünün 02/04/2014 günlü ve 2927 az yazısına göre kurumlar muamele kuruluş edemeyecektir.

Share: