Servet beyanına dayalı cemi detaylar…

Memurların bilmesi gereken gâh konular vardır ki gelişim işten geçtikten sonradan bunları öğrenmenin maliyeti berenarı fazla olabilmektedir. Birçok memurun düzen bağı cezasına maruz kaldığı konulardan birisi bile süresinde verilmeyen para beyanıdır.

Amme görevlileri belli zamanlarda mülk bildiriminde bulunmak zorunda olup, bildiriminde bulunulması gereken süreler, hangi malların beyana tabi olduğu ve hangi tutardaki mülk varlığındaki artma ve azalışların bildirime bahis edileceği hususlarında tereddütler yaşanmakta ve birçok memurun geleceği kolay hatalardan kontekst kararabilmektedir. Umumi bildirme döneminde kurumlar memurlara ara sıra hatırlatmalarda bulunmakla gelişigüzel, melfuf para beyanıyla ilişkin yerine memurların hangi zaman ve ne durumlarda eklenmiş mal beyanı vereceğini bilememesi ve gözden kaçırması halinde dahi alacağı düzen bağı cezası dolayısıyla geleceği kararabilmektedir. Tahminî 3 milyonluk aynı kitleyi ilişkin bu konuyu biraz henüz derinleştirecek ve memurların sıkıntı yaşamaması üzere bazı önerilerde bulunacağız.

Servet beyanında bulunmanın türel dayanağı

Dünyalık Beyanında bulunmanın türel dayanağı, 3628 basit “Mülk Bildiriminde Bulunulması, Idrak ve Yolsuzluklarla Savaşım Kanunu” ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Para Bildiriminde Bulunulması Üzerine Yönetmeliktir.

Bu çerçevede, Alacak ve yolsuzluklarla mücadele üzere hazırlanan Yasa; kapsamında meydan kayran kişilerin mal bildiriminde bulunmasını, bildirimlerin yenilenmesini, dünyalık edinmelerin denetimiyle, nahak para edinme yahut gerçek dışı bildirimde bulunma hallerinde uygulanacak yaptırımları düzenlemiştir. Kanunun uygulanmasını açıklamak için yürürlüğe konulan Talimatname ise servet beyanıyla ait ilim bilgileri içermektedir.

Kanun, mülk bildiriminde bulunması gerekenleri bir tane yegâne saymış ve kamu gelgel ve kuruluşlarında işçi sayılmayan kamu çalışanlarının dahi mülk bildiriminde bulunacağını egemenlik altına almıştır.

Kimler para bildiriminde yatmak zorundadır?

Aşağıda sayılanlar para bildiriminde çıkmak zorundadırlar:

a) Rastgele tip seçimle aksiyon başına gelen amme görevlileri ve dışardan atanan Hükûmet üyeleri (muhtarlar ve ihtiyar meclisi üyeleri dış).

b) Noterler.

KAPAT X

c) Türk Albeni Kurumunun umumi dalavere ve kalıp denetim kurulu üyeleri ile umumi gestalt teşkilatında ve Türk Kuşu Genel Müdürlüğünde, Türkiye Kızılay Derneğinin şekil kurullarında ve Genel Müdürlük teşkilatında fariza alanlar ve bunların idarehane başkanları.

d) Genel ve melfuf bütçeli daireler, ülke hususi idareleri, belediyeler ve bunlara sınırlanmış bünye yahut alt kuruluşlarda, kamu ekonomik teşebbüsleri (soylu erki oran teşekkülleri ve kamu ekonomik kuruluşları) ile bunlara kapalı tekebbür, sınırlı iştirak ve işletmelerde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunların zir kuruluşlarında yahut komisyonlarında aylık, ecir ve bedel ahzetmek aracılığıyla amme hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan ayrıksı kamu görevlileri ile hile ve denetim kurulu üyeleri.

e) Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarında memur olanlar ile bunların dümen ve denetleme kurulu üyeleri (5590 çevrilmiş Kanuna bakarak kurulan ayn ve borsaların çekmece ve borsa meclisi ile yönetim kurulu üyeleri karışma).

f) siyasi parti umumi başkanları, vakıfların hile organlarında fariza alanlar, kooperatiflerin ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve umumi müdürleri, yeminli finansal müşavirler, kamuya yarayışlı dernek tutumlu ve deneticileri.

g) Ceride sahibi töz kişiler ile gazete sahibi şirketlerin idare ve denetim kurulu üyeleri, mesul müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları.

h) Hususi kanunlarına göre mal bildiriminde düşmek zorunda olanlar (konfederasyon, sendika ve sendika şubesi başkan ve yöneticileri karışma).

Mülk bildirimleri nereye verilir?

Dünyalık bildiriminin verileceği merciler şunlardır:

a) Türkiye Balaban Millet Meclisi ve Hükûmet üyeleri amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı.

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında vazifeli personel üzere, özlük işleri ile ilgilendiren birimler.

c) Çalım, teşebbüs, kurulma ve kuruluşların umumi müdürleri ile dümen ve denetleme kurulu üyeleri üzere, ilgilendiren bakanlıklar.

d) Erdemli mahkemelerin kat başbuğ ve üyeleri üzere, ait mahkemenin başkanı.

e) Noterler üzere Adalet Bakanlığı.

f) Değişik alım ve kuruluşların memur ve hizmetlileri amacıyla, atamaya çıkışlı makamları.

g) Türk Çekicilik Kurumu ile Türkiye Kızılay Derneğinde görev alanlar için, gelgel ve toplum örgütü umumi başkanlığı.

h) Amme kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görevli olanlar için, çalım başkanlığı; bunların hile ve denetim kurulu üyeleri üzere, ilişkin bulundukları bakanlıklar.

i) Görevlerinden ayrılanlar için, bu görevlerinde iken bildirimlerini vermeleri gereken dirlik yahut merci.

j) siyasal parti umumi başkanları üzere, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı.

k) Kooperatifler ve birliklerinin başkanları, umumi heyet üyeleri ve genel müdürleri için, kooperatiflerin ve birliklerinin denetimlerinin yapıldığı kuruluşlar.

l) Yeminli mali müşavirler için, Maliye ve Gümrük Bakanlığı.

m) Türk Çekicilik Kurumunun, Türkiye Kızılay Derneğinin ve kamu yararına aziz derneklerin umumi hile ve forma denetleme kurulu üyeleri amacıyla, İçişleri Bakanlığı; bunların ofis başkanları amacıyla, bulundukları iklim valilikleri.

n) İl umumi meclisi üyeleri amacıyla, ilişik valilikler, belediye meclisi üyeleri için, ilişkin belediye başkanlıkları, şehremaneti başkanları için, İçişleri Bakanlığı.

o) mal bildirimi verecek sonuç merciler için, kendi kuruluşlarının zat işleri ile ilişkin erinç yahut merci.

p) Ceride sahibi hamur kişiler ile gazete sahibi şirketlerin dalavere ve denetleme kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları üzere, bulundukları kayran arz nazik mülki amirliği.

r) Vakıfların idare organlarında görev alanlar için, Evkaf Genel Müdürlüğü.

Armağan ve hibeleri ikna etmek zorunlu mudur?

Beyanname isnat etmek zorunda olan amme görevlileri, uluslararası tören düzeni, mücamele yahut letafet kaideleri gereğince veya diğer seçme sebeple yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, gayrı milletlerarası ülfet hukuksal kişiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan değme soy yahut tüzel emanet veya kuruluştan, aldıkları tarihteki değeri on maaş açık minimum sevap toplamını aşan temas ödül yahut armağan niteliğindeki eşyayı, aldıkları tarihten itibaren bire bir kamer zarfında özlük kurumlarına ayrılmak zorundadırlar.

Fakat, yabancı çap adamları ve uluslararası yapı temsilcileri tarafından verilen imzalı andaç fotoğraflarının çerçeveleri bu özellik hükümlerine karışma değildir.

Mal varlığındaki ne tutardaki artışlarda mal bildirimi verilir?

Amme görevlilerinin; eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ilişik taşınmaz malları ile kendisine yapılan aylık kesin ödemenin 5(ilkokul) katından fazla tutarlardaki malları ( herhangi bir biri üzere ayrı girmek amacıyla, dünyalık, behre senetleri ve tahviller ile değerli, mücevher ve ayrıksı menkul malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle bunların kaynakları, borçları ve sebepleri), dünyalık bildiriminin konusunu teşkil boy bos. Genel beyan döneminde gayrimenkuller üzere tutar cesim değildir. Bu başlık çoğu antlaşma gözden kaçabilmektedir.

Beş itmam uygulaması mebde karıştırabilmektedir. Bu durumu tıpkı örnekle göstermek gerekirse; VHKİ kadrosunda görev eden benzeri personel kesin yerine 1.800 TL mahiye alıyorsa, 1.800 x 5 = 9.000 TL den çok servet elde edinmesi evet dahi borçlanması halinde umumi bildirme döneminde beyan edilmeli yahut genel bildirme döneminden sonraları üstelik ekleme mülk beyannamesi verme zorunluluğu vardır. Buradan şu ifadeyi ferah ferah söyleyebiliriz. Memurun kemiksiz adına aldığı maaş, katma beyanname verip vermeyeceğini belirleyecektir. Bazen görevli 10.000 TL tutarında mal elde ettiği için melfuf bildirge atfetmek zorunda olacak kimi vazifeli ise 50.000 TL dünyalık elde ettiği amacıyla katma beyanname verecektir. Bütün kamu görevlilerinin bu duruma özen etmeleri gerekmektedir.

Kendilerine mahiye ödeme yapılmayanlar üzere ise, umumi dalavere hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki yazıhane müdürüne ödenen gelişigüzel türlü remiks ve tazminatlar karışma net mahiye cirim, 5 mezuniyet hesaplamasında temel alınır. (Maliye Bakanlığı tarafından 2013 yılı üzere belirlenen mahiye tutar 3.058,06 TL’dir.)

Eşlerin kamu görevlisi olması halinde, ki beyanda bulunacak?

Eşlerin her ikisinin bile dünyalık bildiriminde bulunması müstelzim şahıslar olmaları halinde, her adam değişik dünyalık bildiriminde bulunur ve bildirimlerde eşleri ile velayetleri altındaki çocuklarının mallarını de belirtirler.

Görevleri sebebiyle vehleten aşkın para bildiriminde bulunması gerekenler ise, hoppadak birincil görevlerinden belde bir biricik servet bildiriminde bulunurlar.

Ne mallar beyannamede bildirilir?

Amme görevlileri kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ilişik mallardan aşağıda belirtilenleri devretmek zorundadırlar. Memurla gelişigüzel aktif ve velayet hakkı sona aziz çocukların servet varlıklarını bildirmeye ister yoktur.

Buna göre;

a-Emlak mallar (arsa ve bina kooperatif hisseleri dahil),

b-Aylık kesin gelirlerinin 5 katından (maaş almayanlar ise 2013 yılı Familya ayı belirlemelerine bakarak, 3.058,06.-TL’nin 5 katından) aşkın değer ve tutardaki ( herhangi bir biri değişik 5 bitirme);

1) Mal ve dünyalık hükmündeki kıymetli kağıtlar,

2) Gelişim ve tahvilat,

3) Değerli ve mücevherat,

4) Her nev yağız, bahir ve albeni kayıt araçları, traktör, biçer-döver, harman makinası ve gayrı tarım makinaları, inşaat ve hareket makinaları, hayvan bilimi, koleksiyon ve sülale eşyaları ile ayrıksı söylenegelmiş mallar,

5) Hukuk,

6) Alacaklar,

7) Düyun,

8) Varidat.

Bildirimlerde, malların tebligat tarihindeki değerleri esas alınır.

Ilgi edileceği üzere, umumi bildirme döneminde gayrimenkul mallar (arsa ve bina kooperatif hisseleri karışma) için beyan edilecek tutarın önemi yoktur.

mal beyanı ne antlaşma verilir?

a-Zorunlu haller:

-Amme görevlilerinin işe girişlerinde (işe antre amacıyla vacip belgeler beyninde düz alır ve bu belge olmadan göreve başlatılmaz),

-Görevlerinin sona ermesi hallerinde, tecezzi tarihini izleyen ayrımsız ay içinde,

-Mülk varlığında eke tıpkı ayrım olduğunda ayrımsız ay içinde (munzam ihbarname)

bildirimde bulunulması zorunludur.

Bir Nice memur görevlerinden tecezzi halinde mal bildirimi zorunluluğuna uymamaktadır. Gene başka kurumlara atanma hallerinde da beyanname vermeyi unutuyorlar ve farkına vardıklarında birlikte başımıza gelişim açarız endişesiyle genel beyan dönemine büyüklüğünde seslerini çıkarmamayı yeğleme ediyorlar.

b-Melfuf ihbariye:

Kamu görevlileri; kendilerinin, eşlerinin ve velayetleri altındaki çocuklarının kişisel dünyalık varlıklarında yüce bir mübayenet olduğunda, değişikliği izleyen tıpkısı kamer içinde yıpranmamış edindikleri mallara ilişik mülhak ihbarname atfetmek zorundadırlar. Bildirimde değişik malların baştan belirtilmesine lüzum yoktur.

Koca değişikliğin anlamı ise; Kendilerine mahiye ödenenler, kemiksiz maaş tutarının beş katından; aylık ödenmeyenler ise Umumi İdare Hizmetleri sınıfında bir numara derecenin bir numara kademesindeki ofis müdürüne ödenen kesin aylığın ilkokul katından aşkın ayar ve tutarındaki para varlığındaki artışlar anlaşılmalıdır.

Belli Başlı benzeri tutarın altında meydan düz mal varlıklarındaki artışların bildirme zorunluluğu bile bulunmamaktadır. Zira, Yönetmelikle genel bildirme döneminde başka menkullerin tutarı dikkate alınmaksızın beyan zorunluluğu getirilmişken munzam mal beyanında edinilen malın hem töz hem da miktarının gelişigüzel dikkate alınması gerektiğinden net maaş tutarının beş katından beş altı tutardaki para edinimlerinin bildirme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Talimatname hükmüne bakıldığı takdirde “8 inci maddede gösterilen töz ve miktardaki malın iktisabı” ifadesinde malın mahiyetinin ve miktarının birlikte aranması gerekmekte olduğu görülecektir. Cümledeki VE bağlacı çıplak tıpkısı şekilde bu durumu açıklama etmektedir. Eğer Talimatname maddesinde geçen “ana ve miktardaki malın iktisabı” ifadesi “gerçeklik veya miktardaki malın iktisabı” şeklinde ifade edilmiş olsaydı, o antlaşma maada menkullerle menkuller ayrı ayrı dikkate alınmalıydı. Ancak, böyle bire bir ayrıma gidilmediği kemiksiz görülecektir.

c-Bildirimin yenilenmesi:

Kamu görevlileri, görevlerine devam ettikleri sürelere rastlayan, sonu (0) ve (5) ile biten yıların yeryüzü geç küçük ay sonuna kadar servet bildirimini yenilemek zorundadır.

Dünyalık bildirimleri bozuk bildirimlerle karşılaştırılıyor mu?

Dünyalık bildirimlerinde düz kayran bilgiler, kamu kurumları bilgisayarlarında mevcut bilgilerle bilgisayar zarfında ve gizliliği sağlanacak şekilde karşılaştırılır. Fakat, pratikte beyannamelerin zarflarında müfettişleri yahut muhakkikleri beklediği görülür.

Yapılan mukayese sonucunda gerçek dışı bildirimde bulundukları veya haksız mülk edindikleri, kaçırdıkları yahut gizledikleri anlaşılanlar hakkında yetkili mercilerce Cumhuriyet başsavcılıklarına yanlışlık duyurusunda bulunulur.

Kamu Görevlileri Etik Bilimi Oturmuş mal bildirimlerini gerektiğinde tetkik yetkisine sahiptir. Mülk bildirimlerindeki bilgilerin doğruluğunun kontrolü üzere ilişkin can ve kuruluşlar dilek edilen bilgileri bildirme geç otuz ahit süresince Kurula verirler.

Nahak mülk iktisap nedir?

Yönetmeliğe göre, mevzuata veya umumi ahlaka akıllıca yerine sağlandığı tanıtlama edilmeyen mallar yahut ilgilinin toplumsal yaşantısı itibarıyla geliriyle uygun olduğu akseptans edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya sâdır artışlar, servet bildirimine ait Yasa kapsamında nahak yere para iktisap sayılmaktadır.

Özen edin, gayrimenkul ediniminde munzam beyan üzerine ağız dalaşı var

Bize bakarak genel bildirme dönemi dışında taşınmazlar ediniminde birlikte servet varlığındaki artma tutarı maaşın 5 merhametsizce büyüklüğünde ise mülhak mal beyannamesi verilmemelidir. Ancak, bu konuyu farklı yorumlayan kurumlar çıkabilir ve eklenmiş mal beyanı ödeme döneminde olduğu üzere tutarı hangi olursa olsun melfuf mal bildirimi verilmeliydi denebilme riski olduğu için riske girmeden taşınmazlar ediniminde tutara bakmadan süresinde katma servet beyannamesi verilmesini öneririz.

Burada dikkate edilmesi ve bilinmesi müstelzim ayrımsız bap üstelik birlikte oturulsa birlikte sulta altında olmayan füru için yani 18 yaşından şişman dallar amacıyla hem umumi bildirme, hem de ekleme bildirme döneminde mal beyannamesi vermeye lazım olmadığıdır.

Kamuda yaşanan etkin yeknesak

Ego Orak Ayı/2012 da şevket memurluğuna atandım. Memuriyete önceden istenen evraklarla gelişigüzel Para Tebligat Beyanında bulundum. Bu beyanımda Gücük Ay/2012 dahi (memuriyete başlamadan önce) sözleşmesini yaptığım ve peyderpey taksitlerini ödediğim EMİNEVİM sözleşmesini bildirmedim. Zira bu bir borçlanma değil, artırım şekli olduğu için (çünkü ortada seçme gayrimenkul, tapu vb. benzeri öz yok) dünyalık ihbariye beyanında bildirmedim. Henüz sonradan buraya ödediğim taksit miktarı maaşımın 5 katına ulaştığında mülhak servet ihbariye beyanı ile Küçük Ay/2013 bildirimde bulundum. Bunun konusunda, beyanlarımda ahenksizlik olduğu gerekçesiyle, derece durdurulması cezası verilmesi için hakkımda sormaca açıldı ve bitmeme ediyor.

Burada ayrımsız kaç sorum olacak:

1- Eminevim’le yaptığım kesim para bildiriminde belirtilmesi gereken tıpkısı konu muydu? (sonuçta aynı tasarruf şekli ve buradan istediğim ahit ödediğim taksit tutarlarını anlayışsız alarak ayrılabilirim.

2- Aday memurin mal beyanı ve Ilişik Mal Bildirimi Beyanından hangi kadar sorumludurlar.

3- Namzet memurların yukarıdaki disiplin cezasını alması yerinde uygulanabilirliği var mıdır? (namzet memurların derece ilerlemesi yapılmıyor.)

4- Ukubet almam yerinde memuriyetimin sona erme ihtimali var mıdır. Hep bunlara karşı ne yapmam gerekir.

mal bildirimi memurların yeryüzü çok sıkıntıya düştükleri konulardan birisidir. Kamu kurumunun mebzul niyeti veya dokunaklı niyetine göre uygulama değişmektedir. Özellikle üstelik sunma fazla sorumluluk mülhak dünyalık beyanında yaşanmaktadır. Birçok memurun Mülk Bildiriminde Bulunulması Karşı Talimatname’te düz düzlük detaylı detayları bilmesini yoklamak akıllıcasına tıpkısı yaklaşım değildir.

Bu Yönetmelik detaylı tıpkı şekilde incelenirse mukannen tıpkı miktarın altındaki dünyalık varlığındaki artışın melfuf servet beyanına laf olmayacağı görülecektir.

Yönetmelikteki yukarıda yer sunulan ahkâm göre sınırlı benzeri tutarın altında kayran kayran mülk varlıklarının beyan zorunluluğu dahi bulunmamaktadır. Zira, Yönetmelikle genel bildirme döneminde gayrı menkullerin tutarı dikkate alınmaksızın bildirme zorunluluğu getirilmişken katma mülk beyanında edinilen malın hem gerçeklik hem bile miktarının gelişigüzel dikkate alınması gerektiğinden açık aylık tutarının beş katından bir iki tutardaki mülk edinimlerinin bildirme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Yönetmelik hükmüne bakıldığı takdirde “8 inci maddede gösterilen temel ve miktardaki malın iktisabı” ifadesinde malın mahiyetinin ve miktarının alay malay aranması gerekmekte olduğu görülecektir. Cümledeki VE bağlacı bulutsuz ayrımsız şekilde bu durumu izah etmektedir. Eğer Talimatname maddesinde sabık “esas ve miktardaki malın iktisabı” ifadesi “mahiyet yahut miktardaki malın iktisabı” şeklinde ifade edilmiş olsaydı, o antlaşma gayrimenkullerle menkuller ayrı ayrı dikkate alınmalıydı. Fakat, hakeza bir ayrıma gidilmediği açıkça görülecektir.

Süresinde mal bildiriminde bulunmamaktan hangi anlaşılmalıdır?

Yönetmeliğin süresinde servet bildiriminde bulunmama antetli 17 maddesinde; “Bu Yönetmelikte tamlanan süreler zarfında servet bildiriminde bulunmayanlara, bildirimin verileceği mercilerce bağlanmış namına ihtarda bulunulur. Bu ihtar, ilgilisine Ihbariye Kanunu hükümlerine göre tebliğ olunur. İhtarın kendisine tebliğinden itibaren bir kamer içre bildirimde bulunmayanlar üzerine zaruri prosedür cereyan etmek üzere çıkışlı Cumhuriyet Altını başsavcılığına yanlışlık duyurusunda bulunulur. Müfettiş ve muhakkikler de, sormaca ile ait namına verdikleri süre zarfında dünyalık bildiriminde bulunmayan hakkında izinli Cumhuriyet başsavcısına suç duyurusunda bulunurlar.” hükmüne düz verilmiştir.

Görüleceği üzere, Devletin istihdam ettiği memurlarının peşine hafiye üzere bağlanmak ve işte seni demincek yakaladım geçmek yerine unutma, mevzuatı bilememe yahut duraksama edilen konular gibi durumlarda kurumların veya soruşturmacının mukteza hatırlatmayı yapması ve belirlenen sürede bile beyanda bulunulmaması halinde hem sıkı hem üstelik adli yönden muktezi cezai işlemin yapılması gerekmektedir.

Yönetmeliğin geneline bakıldığı takdirde bildirge verilme sürelerinin vazıh belirtilmiş olmasına rağmen antrparantez ihtarda bulunulma müessesi getirilerek süre verilmesi ve bu müddet böylece üstelik beyanda bulunulmamasının cezalandırılması cihetine gidilmesi cezai iş uygulamadan ilk yapılması gereken oylumlu benzeri hüsnüniyet göstergesi ve durumudur. İlgili Kanun ve Yönetmeliğin alay malay değerlendirilmesi halinde; beyannameler arasında kıyas yapılması zorunluluğu bulunması ve para varlığındaki artışların izah edilememesi halinde bile yaptırım uygulanması kocaman tıpkı husustur. aksi hâlde genişlik tepedeki yöneticiden tutun birlikte sunma zir unvandaki personele kadar bu yaptırımla karşılaşmayacak personel yoktur.

Uygulamada beyanname vermeyi unutan bir nice personelin acaba bize ceza verilir mi diyerek beyannameyi vermeme yolunu tuttuğu görülmektedir. Bu şekilde beyannameyi vaktiyle vermeyi unutan personel ortada en faziletli unvandan arz adi unvana büyüklüğünde personel bulunmaktadır. İdarelerin personele aldangıç kurması düşünülemeyeceğinden nisyan ve aynı nedenlerle bir zamanlar beyanda bulunamayan personele evre ilerlemesi cezası verilmesi makul değildir. Sahiden bu konuyla ilişik olarak aşağıda düzlük sunulan 2010 günlü ve 3 basit Başvekâlet Gümrük Müsteşarlığı Denetleme Kurulu Başkanlığının hazırlamış olduğu aynı inceleme ve araştırı raporunda bizim görüşlerimizi birebir destekleyen ifadelere düz verilmiştir.

Gayrı yandan örnekteki barışma mucibince oluşan borç alacak ilişkisinin belirli bire bir tutarın altında kalması halinde beyan edilmesine lüzum yoktur. Bu durumu şöyle birlikte örneklendirebiliriz:

Maaş kemiksiz maaşı 4000 TL olan tıpkı memur seçkin ay maaşından tasarruf ettiği tutarı seçme finans kurumuna yatırıyor. Bir süre sonradan tutar çoğalırsa bu tutarı ekleme beyanla hikâyelemek zorunda mıdır? Bittabi yarayışlı. Çünkü, bu hacim rappadak benzeri artım olmadığı için para varlığında mehabetli ayrımsız başkalık değildir ve ilişik beyana gerek dahi yoktur.

Ayrıca, dalavere bunun birlikte beyan edilmesini istiyorsa ilgilendiren memuru uyarır ve beyan edilmesini kâm bedel. Şayet bir ay içerisinde beyanda bulunulmazsa o devir adli ve idari süreci başlatır.

Azrail eksantrik yeknesak

Seçimler nedeniyle benzeri genel müdür görevinden ricat etti ve aday adayı oldu. Daha bilahare bile saylav adayı oldu. Ancak, seçilemediği amacıyla tekrar görevine çağrıştırmak istedi. İlgililer baktılar ki göreve esasen okşamak talip umum müdür seçim zımnında görevinden ayrıldığı halde benzeri ay içerisinde bildirge vermemiş. Bu durumda ilişkin genel müdür üzerine sıkı işlemleri yapılarak süresinde mülk beyanında bulunmadığı amacıyla adım ilerlemesinin durdurulması cezası verilerek umum müdür namına atanması engellenecek mi?

İşte bu eş birlikte konunun pekâlâ bire bir boyutunun olduğunu göstermektedir. İşte idarelerin tertemiz memurların üzerlerine gitme hesabına mevzuatın tanıdığı hakkı yerine getirerek süresinde servet beyanında namevcut memura benzeri maaş müddet verilmeli ve sonucuna göre prosedür yapılmalıdır. Yazımızın başında vadi sunulan günahsız memura ceza verilerek aday işyar olduğu üzere görevine sonuç mu verilmeli yoksa Yönetmelikte yer verilen buyruk işletilerek benzeri maaş süre mi verilmelidir?

Süresinde para bildiriminde bulunmamayla ait teftiş raporu

Bu konuyla ilgili olarak Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Denetleme Kurulu Başkanlığınca hazırlanarak Gümrük Müsteşarına verilen 03.05.2010 tarihli raporda önemli hususlara düzlük verilerek bahis hep detaylarıyla açıklanmaya çalışılmıştır.

Hazırlanan raporda şu tespitler meydan almıştır:

“657 sınırlanmış Yasanın yukarıda tamlanan 125/D-j maddesinde bahsedilen para bildiriminde bulunulmasını müstelzim ebat ve süreler belirlenmiştir.

Nitelik hakeza iken, örneğin servet varlığında 3628 basit Yasanın 5. Maddesinde tarif edildiği şekilde kocaman ayrımsız başkalık olan memur, buna ilişik mülk bildirimini uymazlık olduğu tarihten itibaren tıpkı kamer içerisinde vermez veya unutur ya üstelik bu bildirimi süresini geçirdikten sonraları verir ise karşı hangi sıkı cezası uygulanmalıdır?

Bu kabilinden durumlarda tehirli namına mal beyanı verilse dahi, belirlenen genişlik ve sürelerde bildiriminde bulunulmadığı gerekçesiyle 657 sınırlanmış Yasanın 125/D-j maddesi göre aşama ilerlemesinin durdurulması cezası, bir nice idarece tereddütsüz adına uygulanmaktadır. Bu nedenle memur, para varlığında değişiklik olduğundan tıpkı kamer içerisinde mal bildirimi vermeyi unutmuş ise telaşa kapılmakta, bire bir ayı geçirdikten bilahare bereketli oruçlu namına mal beyanı verse da ceza alacağını bildiği üzere daha çok de mal bildirimi verememektedir. Başkaca çoğu devir servet bildirini vermeyi unuttuğu amirlerince bile bilindiği halde, uygulanacak olan cezanın ağırlığı nedeniyle fenomen bilmezden gelinmekte, sürekli suçluluk psikolojisi içerisinde olan memurun, düzen bağı cezası zamanaşımı olan 2 sene içerisinde idarenin durumu sanmak zorunda kalmamasını imge etmekten ayrıksı çaresi kalmamaktadır.

Vakit Kaybetmeden görgüsüz benzeri dikkatsizlik ve ihmalden kaynaklaman bu fiile uygulanan evre ilerlemesinin durdurulması cezası, kanımızca bati benzeri ukubet olup, fiil ile uygun değildir ve servet bildirimine ilişik elan geçmiş uygulamalar ve yasal düzenlemeler ile neva göstermemektedir.

2871 az Yasada; basit olarak mal beyanı verilmesi gereken ebat ve sürelerde dünyalık bildiriminde bulunulmaz ise hangi yönetimsel yolun izleneceği ve ilgiliye ne düzen bağı cezasının verileceği üstüne 5440 mahdut Yasadan değişik adına boş bir düzenlemeye ver verilmemiştir. Bu nedenle, 657 az Yasanın 125/D-j maddesinde tanımlanan ve haddizatında ayrımsız tetkik ve sormaca zımnında kendisinden mal beyanı istendiği halde bu tebligat vermeyen veya sakat veren görevli hakkında, “belirlenen kapsam ve sürelerde dünyalık bildiriminde bulunmadığı”gerekçesiyle uygulanacak olan merhale ilerlemesinin durdurulması cezasının, kıytırık durumlarda servet bildiriminde bulunmadığı mahsus memurlara bile uygulanıp uygulanmayacağı hususu kesinleşmemiş ağıl gelmiştir.

Fakat bahis ile ilgilendiren adına kapatılan 4237 ve 5440 mahdut Yasalar ile halen yürürlükte olan 657 sayılı Yasanın özüne bakıldığında; bahis konusu cezaya elden, 2871 mahdut Yasanın 9 uncu maddesi layıkıyla karşı yapılacak tetkik ve soruşturmaya istinaden kendisinden dünyalık bildiriminde bulunması istenmesine karşın, mecburi esbap olmaksızın bu bildirimde bulunmayanların muhatap olacağı anlaşılacaktır. Zira aksi hâlde, basit ayrımsız gaflet dolayısıyla dünyalık varlığındaki değişiklikten itibaren aynı ay ortamında bildirimde sıfır ile kendisinden bildirimde bulunması istenmesine karşın bu müddet içerisinde bilerek bildirimde namevcut veya fire bildirimde bulunana bire bir düzen bağı cezasının uygulanması söz konusu olacaktır. Bu boyut, ceza hukukunun anne ilkeleri ile üstelik çelişmektedir.

söz konusu tartışmalı kapsam, 2871 sayılı Yasayı yürürlükten kaldıran 3628 dar Yasada kanaatimizce açıklığa kavuşturulmuştur.

1990 tarihinde yürürlüğe giren 3628 sınırlanmış Yasanın 10. maddesinin bir numara fıkrasında; ayrımsız Yasanın 6. maddesinde tamlanan sürelerde, yani inceleme ve soruşturmadan kaynaklanmayan kolay durumlarda dünyalık bildiriminde bulunmayana, bildirimlerin verileceği mercilerce ihtarda bulunulacağını, ihtarın kendisine tebliğinden itibaren otuz aktarılma ortamında mazeretsiz kendisine bildirimde bulunmayana ise üç aya kadar delik cezası verileceğini belirtmektedir.

10. maddesinin ikinci fıkrasında, soruşturma ile ilgilendiren yerine verilen müddet içinde servet bildiriminde bulunmayana de üç aydan ayrımsız yıla büyüklüğünde mahbes cezası verileceği antrparantez düzenlenmiştir. Sormaca nedeniyle mal bildiriminde bulunması istenenin, bu bildirimi yedi aktarılma süresince vermesi zorunludur.

Buradan bile anlaşılacağı amacıyla; aynı ihbar, tetkik yahut soruşturmadan kaynaklanmamakla gelişigüzel 6 ncı madde gereğince dünyalık bildiriminde bulunma yükümlülüğünü yerine getirmediği muhtemelen vazifeli, öncelikle uyartı edilmekte ve 30 günlük seçenek içerisinde bildirimde bulunması istenmektedir. Belirtilen otuz günce opsiyon içerisinde bildirimde bulunan memur için, elan başlangıçta süresi içerisinde servet bildiriminde bulunmadığı gerekçesiyle yapılması müstelzim üste bir işleme gerekseme yoktur. Ancak memurun, davranışlarında elan titiz olması, vecibe ve sorumluluklarını bir zamanlar adına getirmesi bakımından uyarılmasın uğrunda değme bariyer bulunmamaktadır.

Şayet görevli belirtilen otuz günce ek süre içerisinde düşünülerek bildirimde nadir ise, bu durumda kilitsiz küreksiz ayrımsız düzen bağı suçunun işlendiğini ve buna karşılık adına uygulanması müstelzim sıkı cezasının birlikte 657 sınırlanmış Yasanın 125/D-j maddesi mucibince evre ilerlemesinin durdurulması cezası olacağını almak gerekecektir.

Soruşturma nedeniyle maksut dünyalık bildiriminin verilen yedi günce süre içerisinde bile bile verilmemesi halinin dahi yeniden benzeri şekilde aşama ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılması akla yatkın olacaktır.

Özen edileceği amacıyla 3628 sınırlanmış Kanun’de, basit durumlarda verilmesi gereken bildirimin verilmediğinin idarece anlaşılması vahi itibarıyla berenarı sınırı getirilmemiştir. Yani idare bu durumun farkına vardığı andan itibaren memuru uyarma etme ve 30 günlük bekletme süresi içerisinde para bildiriminde bulunmasını rıza hakkına sahiptir. Dolayısıyla paye ilerlemesinin durdurulması cezası verilebilmesinin zamanaşımı olan iki yıllık müddet, söz gelişi mal varlığındaki muhteşem değişikliğin meydana geldiği tarihten değil, eğer ihtaren sunulan 30 günce sürenin sonunda bildirimde bulunulmamış ise bu tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır.

Tamlanan dönemlerde restorasyon yapılmamasının; idarece yapılacak karşılaştırmalar sırasında henüz ilkin verilmiş olan para bildirimlerinin bir arada görülmesini zorlaştırmak dışında aynı sakıncası olamayacağından, örneğin 2010 yılı gücük ay sonuna büyüklüğünde mülk bildirimini yenilemeyen memura derece ilerlemesinin durdurulması cezasının verilebilmesi dahi kanaatimizce olanaklı görünmemektedir.

Düşüncemize bakarak tek alt bölüm yapılmaksızın restorasyon karışma günümüzde mal beyanı verilmeyen rastgele kapsam amacıyla idarece 657 mahdut Yasanın 125/D-j maddesi mucibince aşama ilerlemesinin durdurulması cezasının uygulanması; öncelikle buna ilişik, 1965 günlü Fehamet Memurları Kanununda düzlük düzlük düzenlemede atıfta bulunulan Yasanın, 1990 tarihinde yürürlüğe giren 3628 mahdut Kanun değil 1942 günlü ve 4237 sayılı Yasa olmasından kaynaklanmaktadır. Mezkûr disiplin cezası 3628 mahdut Kanun değil, 4237 mahdut Kanun hükümlerinin ihlali halinde uygulanmak için düzenlenmiştir. Ancak 4237 sayılı Yasanın 1983 yılında yürürlükten kalkması ve adına mevrut değişik yasalarda durumu açıklayan düzenlemelere yer verilmemiş olması, bahsedilen kusurlu uygulamanın günümüze kadar gelmesinde yer çalışkan sebep olmuştur.

Sonuç adına; mal beyanı verilmemesi halinde uygulanacak düzen bağı cezalarının, açıklamaya çalıştığımız kriterler dikkate alınarak belirlenmesi durumunda, hem 1942 yılından itibaren ortaya konulmuş olan kanun koyucunun iradesine makul kendisine tıpkısı ve analog fiillerin benzeri ve analog cezalar ile cezalandırılması sağlanmış hem de kanımızca yanlış olan günümüzdeki uygulamanın memurlar üzerindeki menfi etkileri giderilmiş olacaktır.”

Görüleceği üzere, mezkur tabir konuyu etraflı tıpkı şekilde özetlemiştir. aksi takdirde kamuda ukubet almayacak vazifeli kalmayacaktır. Çarpık Çurpuk ihmaller yahut farklı yorumlar nedeniyle memurlara düzen bağı cezası vermenin gibi olmadığını düşünüyoruz. Şayet işyar mal varlığındaki artışı açıklama edemeyecek durumda ise kimsenin söyleyecek benzeri sözü olanaksız. Akıbet yerine memurların geleceğini karartmanın doğru olmadığını ve kimseye ayrımsız yararı olmayacağını nakletmek isteriz. Bu konunun sıkıntılarını giderecek çekicilik ise Cesamet Personel Başkanlığıdır. Çıkaracağı aynı tebliğle servet beyanıyla ilgilendiren kısık konuları açıklığa kavuşturarak kurumların görevli avcılığının önüne geçebilir.

Share: