Ne önlisans yahut lisans programı, hangi branşın art öğrenimidir?

Yükseköğretim Kurumunun, ne önlisans ve lisans programlarının ne branşların kayırıcı öğrenim olduğuna dair mütenevvi tarihlerde vermiş olduğu kararlar bulunmaktaydı. Bu kararların bir kısmı zaman süresince değişti. Ant içre yaşanan bu değişim, YÖK’ün çeşitli tarihlerde vermiş olduğu kararların karışmasına sebep olmuştur. GÜRÜLTÜLÜ’in başvurusu üstüne YÖK çeşitli keyif branşlarında çalışan personel açısından yüce aynı resim yayınlamıştır. YÖK’ün yayınladığı dip tahsil tablosu amacıyla başlığa tıklayınız.

T.C.
YÜKSEKÖGRETİM OTURMUŞ BAŞKANLIĞI

Benzer :B.30.0.EÖB.0.00.00.01 -4361
Laf :Ust Oğrenimler Hk.

D 3.09.2010*032235

PATIRTILI SAĞLIK VE TOPLUMSAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI BAŞKANLIĞI’NA

Necatibey Caddesi No:82113-14 Kızılay/ ANKARA

İlgi: a) CURCUNALI Afiyet ve Toplumsal Hizmet Emekçiler Sendikası Başkanlığı ‘nın 0811 0/2009 ruz ve 705-200911300 sayılı yazısı.

b) Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Kasıt Tıp Fakültesi Hastanesi Baştabipliği”nin 26/01/2010 çağ ve B.30.2.SEL.0.H1.74.02-14/4211 çevrilmiş yazısı.

KAPAT X

c) Dede FİLİz,cemal YAMAK,Mesut KAYA,HAVA İş,Sevgili KIZILTOPRAK, Sevgili KOCABIYIK,Ömer Faruk ANTRPARANTEZ, Rukiye KILIÇ,Oylun MOTIF,Gülsüm KAYA, Serdar ULAK’ ın dilekçeleri.

d) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı ‘nın 20/07/2010 gün ve B.31.0.ÜAK.01/6232 dar yazısı.

Türlü gurur ve eşhas yoluyla Kurulumuza yapılan başvurularda; yükseköğretim kurumlarının lisans programlarında tanıdık eğitimin faziletli lisans, önlisans programlarında görülen eğitimin ise çığır liselerinde alınan eğitimin bire bir eğin öğrenimi veya mesleksel benzeri ense öğrenimi olup olmadığı konusundaki yazı ve dilekçeler 18/0812010 tarihli Yükseköğretim Icra Müesses toplantısında incelenmiş ve 2547 basit Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 43/b maddesi mucibince, Üniversitelerarası Asamble Başkanlığı’nın görüşü da uyarınca, faziletli lisans, lisans, önlisans ve patika lisesinde alınan eğitimler dikkate alınarak, söz konusu eğitimlerin arka öğrenim yahut mesleki dip öğrenim olup olmadığına ait hazırlanan aşağıdaki tablonun kabul edilmesi akıllıca görülmüştür.

Erdemli lisans programlarında tanıdık eğitimin lisans, lisans programlarında tanıdık eğitimin önlisans, önlisans programlarında tanıdık eğitimin ise çığır liselerinde alman eğitimin arka öğrenim sayılıp, sayılmamasma ilgili Resim

Orta Oğretim ve Takım Unvanı Onlisans Programı Amudi Geçiş ile Tamamlanan Lisans Efdal Lisans Programı Değişmeyen Tıbbi Yazmanlık Göz Yönetimi ve Yazmanlık işletme Keyif Kurumları işletmeciliği Keyif Kurumları işletmeciliği efdal lisans programı, pres lisans programının eğin öğrenimi sayılabilir; işletme lisans programı Sektör Yönetimi ve Yazmanlık önlisans programının peş öğrenimi sayılamaz; Kısım Yönetimi ve Yazmanlık önlisans programı Tıbbi Kâtiplik ortaöğretim programının eğin öğrenimidir Esenlik Memuru ( toplum sağlığı) AOF Afiyet Teknikerliği iktisat Sağlık Kurumları işletmeciliği Afiyet Kurumları işletmeciliği erdemli lisans programı, ekonomi lisans programının, ekonomi lisans programı AÖF Keyif Teknikerliği önlisans programının, AÖF Sağlık Teknikerliği önlisans programı Keyif Memurluğu (topluluk sağlığı) ortaöğretim programının üst öğrenimi değildir. Hemş i relik Hemşirelik Amme Idaresi Keyif Kurumları işletmeciliği Esenlik Kurumları işletmeciliği faziletli lisans programı, Kamu Yönetimi lisans programının, Kamu Yönetimi lisans programı Hemşirelik önlisans izlence ının art öğrenimi sayılamaz; fakat Hemşirelik önlisans programı, Hemşirelik lise programının arka öqrenimidir. Hemşirelik Şifahane Yönetimi ve Uzuv i zasyon işletme Keyif Kurumları işletmeciliği Sağlık Kurumları işletmeciliği efdal lisans programı, işletme lisans programının, Işletme lisans programı Sayrılarevi Yönetimi ve Düzenleme önlisans programının dip öğrenimi sayılır; ancak, Şifahane Yönetimi ve Kodifikasyon önlisans programı Hemşirelik lise programının üst öğrenimi değildir.

….

Ölçülü Tedrisat Pr . Önlisans Programı Lisans Programı Faziletkâr Lisans Programı Ka r ar Sağlık Teknisyeni Tıbbi Labarotuar Pr . pres Afiyet Kurumları Işletmeciliği Keyif Kurumları işletmeciliği erdemli lisans programının pres lisans programının arka öğrenimidir. işletme lisans programı Tıbbi laboratuar önlisans programının, Tıbbi Laboratuar ön lisans program i Keyif Teknisyenliğinin dal öğrenimi değildir. Esenlik Memuru (topluluk sağlığı) Tıbbi Labarotuar Pr Amme Idaresi Afiyet Kurumları işletmeciliği Sağlık Kurumları işletmeciliği faziletkâr lisans programı, Kamu Yönetimi lisans programının, Amme Idaresi lisans programı Tıbbi Laboratuar önlisans programının, Tıbbi Laboratuar önlisans programı Sağlık Memurluğunun (sosyete saqlığı) ense öğrenimi değildir. Keyif Teknisyeni Anestezi iktisat Esenlik Kurumları Işletmeciliği Esenlik Kurumları işletmeciliği faziletli lisans programı, ekonomi lisans programının, ekonomi lisans programı Duyum Yitimi önlisans programının, Anestezi önlisans programı Sağlık Teknisyenliğinin eğin öğrenimi deqildir. Bacı Abla Amme Idaresi Keyif Kurumları işletmeciliği Sağlık Kurumları işletmeciliği faziletli lisans programı, Amme Idaresi lisans programının, Kamu Yönetimi lisans programı Hemşirelik önlisans programının ense öğrenimi değildir. Fakat, Hemşirelik ön lisans programı, Hemşirelik lise programının dal öqrenimidir Keyif Memuru (sosyete sağlığı) Tıbbi Dok . ve Sekreterlik     Tıbbi Tevsik ve Yazmanlık önlisans programı Sağlık Memurluğunun (sosyete sağlığı) eğin öğrenimi değildir. Oyun Ebesi K i mya     Kimya önlisans izlence i Ebeliğin üst öğrenimi değildir. Ivedi Tababet Teknisyenliği
Adli Tıp Tekni kerliği     Adli Tababet Teknikerliği önlisans programı Müstacel Tıp teknisyenliğinin art öğrenimi değildir. Afiyet Memuru
( Ortopedi Teknisyeni) Siyomedikal Cihaz Teknolojisi     Siyomedikal Alet Teknolojisi önlisans programı Keyif Memurluğunun (ortopedi teknisyeni) eğin öğrenimi değildir . Ivedi Tababet Teknisyeni Duyum Yitimi     Anestezi ön lisans programı Ivedili Tıp teknisyenliğinin arka öğrenimi değildir .   Hak Meslek Erdemli Okulu Gazetecilik   Gazetecilik lisans izlence i Doğruluk Patika Yüksekokulu önlisans programının kayırıcı öğrenimi değildir .     Esenlik Memurluğu Keyif Kurumları işletmeciliği Afiyet Kurumları işletmeciliği lisans programı Keyif Memurluğu önlisans programının ense öğrenimi değildir . Oyun Ebesi , Bacı , Sağlık Teknisyeni , Keyif Memuru, Laboratuar, Laboratuar Teknisyeni, Duyum Yitimi Teknisyeni, Esenlik Teknikeri, Röntgen Teknisyeni, Diş Teknisyeni, Yer, Kasaba Kirlenmesi ve Kontrolü , Esenlik Mem. (Toplum Sağlığı), Esenlik Memuru (Anestezi Teknikeri), Sağlık Memuru (Röntgen Teknisyeni yahut Teknikeri   lşletme-tutum-
Amme Idaresi-
Maliye-
Uluslararası
münasebat-Himmet
Ekonomisi ve
Sanayi ilgiler
  Işletme, Ekonomi, Amme
Yönetimi, Maliye, Uluslararası
ilgiler ve Mesai Ekonomisi
ve Endüstri ilişkileri lisans
programları Ebe, Bacı,
Keyif Teknisyeni, Afiyet
Memuru, Laboratuar,
Laboratuar Teknisyeni,
Duyum Yitimi Teknisyeni, Afiyet
Teknikeri, Röntgen
Teknisyeni, Diş Teknisyeni,
Belde, Yer Kirlenmesi ve
Kontrolü, Esenlik Mem.
(Topluluk Sağlığı), Afiyet
Memuru (Duyum Yitimi Teknikeri),
Keyif Memuru (Röntgen
Teknisyeni veya
Teknikerliğinin üst öğrenimi
değildir.

Share: