Başpolislik yönetmeliği yayımlandı, işte girdisi çıktısı

Başpolislik ve kıdemli başpolisliğe imkan tanıyan kanuni aranjman 19 Haziran 2010 günlü Resmi Gazetede yayımlanmıştı. Yasa hükmü layıkıyla; Başpolis ve mümessil başpolis memurluğuna atanacakların seçiminde aranacak şartlar, referans ve yorum, uygulanacak yazılı, başarı sırasının tespiti, verilecek eğitimler, atanma ve bunlara ilgilendiren değişik temel ve usuller yönetmelikle düzenlenecekti. Bu konuya dayalı yönetmelik 28 Teşrinievvel 2010 tarihi itibariyle Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Teferruat için başlığa tıklayınız.

1- 10 YIL FARIZA YAPMIŞ YAHUT 35 YAŞINDAN ÇEVRIM ALMIŞLARIN BAŞPOLİSLİĞE BAŞVURUSU

* En birkaç 10 sene çalışarak bakım yahut 35 yaşından çevrim almış olma şartı yönetmeliğin 7. maddesi gereğince akıbet müracaat tarihi itibariyle aranacaktır. Hizmetin hesabında, mesleğe girmeden önceki yapmış olunan bayrakaltı süresi dikkate alınacaktır. (Yaş düzeltmesi yaptıranlar amacıyla düzeltmeden ahir yaşı dikkate alınır),
Aranacak koşullar şu şekildedir:
a) Mesleğe girmeden ilk yapmış olduğu askeriye süresi üstelik karışma kalkışmak üzere, bildirme birkaç 10 sene çalışarak görev yapmış atılmak veya 35 yaşından çağ almış almak (gözyaşı düzeltmesi yaptıranlar amacıyla düzeltmeden ahir yaşı dikkate alınır),
b) Sonuç üç sicil notu ortalaması Çok İyi derecede kalkmak,
c) Serencam üç sene içerisinde; etap ilerlemesinin durdurulması veya pattadak fazla maaş kesimi cezası almamış başlamak,
ç) Serencam üç yıl içerisinde; kabahatli suçlar hariç, adli para cezasına çevrilse yahut atılmış olsa bile kesinleşmiş mahpushane cezası almamış görünmek,
d) Idarecilik özelliğine ilişik amirin değerlendirmesinin, 10 uncu bap hükümlerince olumlu oluşmak,

* Kayıtlı sınava çağrılacakların sayısı, polis memurlarının bütün sayısının % 15’ini geçemez. Referans işleyen namzet sayısı bu oranı geçtiği takdirde adaylar sonuç referans tarihi itibariyle;
a) Iz kıdemi puanının % 30’u,
b) Eğitim düzeyi puanının % 30’u,
c) Akıbet üç sicil notu ortalamasının % 40’ı,
toplanarak oluşturulacak puandan akıbet 5 yılda aldığı her bir disiplin cezası amacıyla tespit edilen puanın düşürülmesi ana alınarak sıralanırlar. Mesleksel kıdem, eğitim bilimi düzeyi puanı ve idari ceza puanı yönetmelik ekinde meydan almaktadır. (Tıklayınız.)

* nominal, çoktan selektif ve mukayyet sınav sınavı şeklinde olup, MEB, ÖSYM yahut veya Eğitim Bilimi Dairesi Başkanının teklifi ve Umumi Müdürün onayı ile oluşturulan komisyonlara yaptırılır. Yazılmış sınava, sınavın yapılacağı yer dışından katılacak personel, sınavdan tıpkı eski ahit, imtihan günü ve sınavdan bir sonraki devir; sınava ayrımsız ilden katılacak personel ise imtihan haset izinli sayılır.

* Mukayyet sınavda sorulacak sorular

Bağlanmış sınavda sorulacak soruların konularına bakarak oranı aşağıda gösterilmiştir;
a) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi % 10,
b) Genel Kabiliyet ve Genel Kültür % 20,
c) Polisi İlgilendiren Mevzuat ve Uygulamaları % 70

* Tercihlerin alınması

Sınava giren personelin, son referans tarihi itibariyle; sonuç üç sicil notu ortalamasının %10’u, Munzam-1’bile gösterilen eğitim bilimi düzeyi puanının %10’u, mesleksel bayrılık puanının %10’u ile yazılı sınav notunun %70’inin toplamıyla elde edilen puandan akıbet 5 yılda aldığı beherglas yönetsel ceza amacıyla tayin edilen puan düşürülerek rejim puanı hesaplanır. Yerleştirme sırası, sıra puanı en faziletkâr olandan kaplamak için oluşturulur.

2- 24 YIL VE ÜZERİ HİZMETİ BULUNANLARIN BAŞPOLİSLİĞE BAŞVURMASI

* 24 sene ve eğin fiili bakım süresi, sonuç referans tarihi itibariyle aranacaktır. Aranacak özge koşullar şu şekildedir:

a) Başpolis memurluğu amacıyla; mesleğe girmeden ilk yapmış olduğu askerlik hizmeti süresi üstelik karışma başlamak üzere, akıbet müracaat tarihi itibariyle 24 yıl ve cisim fiili hizmeti mevcut olmak,
b) Akıbet üç sicil notu ortalaması Haddinden Fazla İyi derecede kalkışmak,
c) Akıbet üç yıl içerisinde; mertebe ilerlemesinin durdurulması veya rappadak çok mahiye kesimi cezası almamış olmak,
ç) Sonuç üç yıl içerisinde; yarım yamalak taksirat hariç, adli para cezasına çevrilse yahut ertelenmiş olsa dahi mukannen hapishane cezası almamış oluşmak,
d) Idarecilik özelliğine ilişkin amirin değerlendirmesinin, 10 uncu konu hükümlerince olumlu kalkışmak,

* Başpolis memurluğuna başvurusu kabul edilen 24 yıl ve vücut fiili hizmet süresi bulunan polis güçleri memurlarının hep kayıtlı sınava alınır.

KAPAT X

* Bağlanmış sınavın şekli ve içeriği, bildirme az 10 sene çalışarak bakım yahut 35 yaşından dönme almış olma şartını taşıyanlarla aynıdır.

* Tercihlerin alınması

Sınava giren personelin, serencam başvuru tarihi itibariyle; sonuç üç sicil notu ortalamasının %50’si, Mülhak ? 1’birlikte gösterilen terbiye düzeyi puanının %10’u, mesleki kıdem puanının %20’si ile yazılı notunun %20’sinin toplamıyla elde edilen puandan son 5 yılda aldığı her bir idari ceza üzere belirleme edilen fakül düşürülerek olta puanı hesaplanır. Sistem sırası, oyun puanı en efdal olandan fethetmek amacıyla oluşturulur.

3- KIDEMLİ BAŞPOLİSLİĞE BAŞVURU

* Serencam müracaat tarihi itibariyle aranacak şerait şu şekildedir:

a) Mümessil başpolis memurluğu amacıyla; başpolis memuru rütbesinde 23 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süreler düşürüldükten sonra genişlik az 6 yıl fiilen çalışmış kalkmak,
b) Akıbet üç sicil notu ortalaması Çok İyi derecede olmak,
c) Sonuç üç yıl içerisinde; kademe ilerlemesinin durdurulması veya şakkadak aşkın aylık kesimi cezası almamış görünmek,
ç) Son üç yıl içerisinde; taksirli taksirat dünya, adli mülk cezasına çevrilse veya ertelenmiş olsa üstelik kesinleşmiş mapus cezası almamış olmak,
d) Yöneticilik özelliğine ait amirin değerlendirmesinin, 10 uncu husus hükümlerince olumlu gelmek

* Yöneticilik özelliğine ilgilendiren amirlerinin değerlendirmesi

Müracaat aşamasında bir numara kumandan ve vahit amirinin, adayın yöneticilik özelliğine ait değerlendirmesi alınır. Yöneticilik özelliğine ilgilendiren amirlerinin değerlendirmesinin damarlı akseptans edilebilmesi amacıyla adayın bir numara amiri ile vahit amirinin seçme ikisinin üstelik hırçın düşün bildirmesi gerekir. Bir Numara amir veya vahit amirinden birisinin müspet değerlendirmesi halinde ise adayın idarecilik özelliğine ait değerlendirme olumlu akseptans edilir. Bu proses aşağıda tamlanan şekilde yapılır;

a) Bir Numara bey, adayla ait üstünlük alabilme, problem çözebilme, planlama ve birleştirme edebilme, motive edebilme, çatışmaları çözebilme, sağlıklı bildirişim kurabilme, gözlemleme ve anlatım edebilme yetenekleri gibi yöneticilik özelliklerine ilgilendiren umumi değerlendirmesini müspet veya huysuz şekilde belirtir.

b) Bu değerlendirmenin zıt olması halinde bu durum bir numara baş eliyle raporlaştırılarak başvuru formu ile alay malay yetişek işlemlerini yürüteç idarehane müdürlüğüne/kürsü amirliğine gönderilir.

c) Bir Numara amirin, adayın idarecilik özelliğine ait değerlendirmesinin aksi olması durumunda düzenlenen raporu vahit amiri inceleyerek personelin yöneticilik özelliğine ait değerlendirmeyi müspet yahut damarı bozuk adına sonuncu karara bağlar

* Mümessil başpolis memurluğuna başvurusu kabul edilen başpolis memurlarının topu topu yazılmış sınava alınır.

* Kayıtlı sınavın şekli ve içeriği, sunma bir iki 10 sene fiilen hizmet yahut 35 yaşından çevrim almış olma şartını taşıyanlarla aynıdır.

* Tercihlerin alınması

Sınava giren personelin, serencam referans tarihi itibariyle; sonuç üç sicil notu ortalamasının %10’u, Ek ? 1’üstelik gösterilen eğitim düzeyi puanının %10’u, mesleksel kıdem puanının %10’u ile mukayyet notunun %70’inin toplamıyla elde edilen puandan serencam 5 yılda aldığı beher idari ceza üzere tayin edilen benek düşürülerek üçkâğıt puanı hesaplanır.

Share: