İstifa talebi kabul edilmeyen 4/B’li bacı hangi yapabilir?

Personel eksikliği cihetiyle istifası kabul edilmeyen abla hangi yapabilir?

Tıpkısı üniversite hastanesinde, 4B statüsünde 3 yıldır sözleşmeli hemşire namına çalışmaktayım. Yüz Kere verdiğim incizap dilekçem, personel eksikliği sebebiyle akseptans edilmedi. (çekilme dilekçesi geçen hafta, yani pandemi yasaklarından bilahare güncel adına verildi.) İstifa gelmek istiyorum. Ancak çaresizim. Lütfen bu konuda karşılık yazabilir misiniz?

İstifa yahut Kanundaki ifadesiyle ricat hakkı 657 dar Kanunda Cesamet memurları için tanımlanmış olup, 4/B kapsamındaki kontratlı personel üzere ricat söz konusu değildir. Bu personelin sözleşmeyi tek taraflı tahrip hakkı vardır.

Himmet hukukunda halel bildirimi tek taraflı aynı buyruk beyanı olup müteharrik yahut işveren yoluyla himmet ilişkisinin sona erdirilmesinde kullanılmaktadır. Sözleşmenin feshine ilgili bildirim cebin tarafa yöneltilmesi müstelzim tek taraflı bir irade beyanı olup muhataba ulaşması ile son doğurmaktadır. Türel niteliği bakımından fesih bildiriminin bozucu teceddüt doğuran bire bir hak olması sebebiyle beyanın cebin tarafa ulaşması ile akıbet doğuracağından karşı tarafın kabulüne lüzumlu bulunmamaktadır.

657 az Kanunun 4/B maddesinde sözleşmenin çalıştıran yahut personel marifetiyle feshi konusuna yemeden içmeden fek sonrasında yeniden 4/B’li kendisine atanma bağlamında yer verilmiş, bakım sözleşmesi esaslarına marjinal cereyan etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi yahut itilaf dönemi içerisinde Reisicumhur kararı ile belirlenen istisnalar dış sözleşmenin tek yönlü feshedilmesi halinde, ilgililerin tağyir tarihinden itibaren aynı yıl geçmedikçe kurumların kontratlı personel pozisyonlarında istihdam edilemeyecekleri belirtilmiştir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da ise sözleşmenin personel aracılığıyla feshine herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir. Sözleşmenin personel yoluyla benzeri gerekçeye binaen veya gerekçesiz kendisine feshi çabucak hareket sonu tazminatına doğruluk edinim ve yeniden sözleşmeli personel adına atanabilmek için geçmesi müstelzim benzeri yıllık süreyi etkilemektedir. Buna göre personel kesim dönemi zarfında esbabımucibe göstermeksizin sözleşmesini feshetmesi halinde gelişim sonu tazminatı alamayacak ve bir sene geçmeden yeniden 4/B’li olarak atanamayacaktır.

Son adına 4/B’li sözleşmeli personelin tahrip talebinin idarenin kabulüne bağlı olmadığını, personelin mukayyet beyanı ile feshin gerçekleşeceğini ve görevden ayrılmaya engel benzeri boyut olmayacağını, fakat idarenin evvelden ödenen ücretten çalışılmayan günlere eski fail kısmı temenni etmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Gayrı taraftan hareket sonu tazminatına ilgili değişik bire bir soruya verdiğimiz cevapta tıpkı kamer önceden selen atfetmek kaydıyla sözleşmenin feshedilmesi halinde personele aksiyon sonu tazminatı ödenmesi gerektiği rapor edilmiştir. söz konusu içeriğimize aksetmek amacıyla tıklayınız.

Share: