İstifa fail sözleşmeli personel, sınavsız yerine görevine mankafa dönebilir mi?

İstifa fail uygulama ve koruma memuru, sınavsız adına görevine kavrayışsız dönebilir mi?

Sözleşmeli İnfaz ve Himaye memurluğundan kâh gerekçelerden ekolojik ortam Mart 2021 birlikte istifa ettim, fakat görevime mankafa yaklaşmak istiyorum. Gene görevime anlayışsız deveran şansım var mıdır?

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel için memurlarda olduğu gibi ricat bahis konusu olmayıp istifaya erişmek amacıyla sözleşmenin tek taraflı feshedilmesi münhal düzenlenmiştir.

Sözleşmenin belli durumlarda tek yanlı feshinde pozisyonu hafi tutularak personele ayrıldığı pozisyona sınavsız yerine baştan atanma hakkı verilmişken, tıpkı mazerete dayalı olmayan bozma halinde sınavsız olarak yeniden atanma söz konusu değildir.

Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın mülhak 1. maddesinin ilk fıkrasında, “Tevellüt, çağa edinme ve askerlik cihetiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu gizli tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda baştan hizmete alınır. Fakat baştan hizmete alınacak sözleşmeli personelin;

a) Sözleşmesinin feshi cihetiyle hareket sonu tazminatı almamış bulunması,

b) Mevlit evet da üç yaşını doldurmamış benzeri çocuğun eşle alay malay yahut münferit namına çağa edinilmesi veyahut sözleşmeli personel olmayan eşin münferit kendisine uşak edinmesi nedenleriyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin yahut evlat edinme nedeniyle kullanılan iznin bitiminden itibaren yeryüzü geç iki yıl; askerlik cihetiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren yeryüzü geç otuz zaman ortamında yeniden istihdam yapılmak amacıyla ayrıldığı kurumuna yazılmış talepte bulunması,

gerekmektedir. Kurumlar, yazılmış talebi izlem fail yer geç otuz periyot içre ilgilileri istihdam ederler.

Bu özellik çerçevesinde yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak itilaf eski sözleşmenin devamı niteliğindedir.” hükmü, üçüncü fıkrasında, “Sözleşmeli personelin, bakım sözleşmesi esaslarına uymaz cereyan etmesi zımnında kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi yahut ittifak dönemi içre sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, tağyir tarihinden itibaren ayrımsız sene geçmedikçe kamu hava ve kuruluşlarının kontratlı personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü, son fıkrasında ise, “Üçüncü ve dördüncü paragraf kapsamındakilerin yeniden istihdam edilebilmeleri amacıyla ilk kez işe alınma prosedürüne uyma edilmesi zorunludur.” hükmü saha almaktadır.

Yukarıda düz sunulan hükümlere göre doğum, uşak kazanma ve askerlik cihetiyle sözleşmenin feshi halinde sözleşmeli personelin pozisyonu hafi tutulmakta; hareket sonu tazminatı alınmamış olması kaydıyla ilgililerin terhis tarihinden itibaren ayrımsız ay, farklı hallerde ise iki sene içre yeniden istihdam yapılmak amacıyla kurumuna bağlanmış namına referans yapması halinde yazılmış talebi strateji fail 30 dönem zarfında personel kurumlarca benzeri pozisyonda yeniden işe başlatılmaktadır.

Madde hükmünde ayrıca, sözleşmenin yukarıda aziz mazeretler olmaksızın inikat dönemi içinde tek yönlü feshi halinde baştan kontratlı personel statüsünde atanabilmek amacıyla benzeri sene geçmiş olması ve ilk defa işe alınma prosedürlerine riayet edilmesi zorunlu tutulmuştur.

Esaslar’ın munzam 1. maddesinde 2010 yılında yapılan değişiklikten geçmiş farklı benzeri uygulama bayram konusuydu. Maddenin serencam fıkrasında vadi düzlük, “Bir Numara fıkrada belirtilenler dünya başlamak amacıyla, bakım sözleşmelerini kendi istekleri ile feshedenler, fesih tarihinden itibaren bire bir yıl geçmedikçe ayrıldıkları kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarına baştan atanamazlar.” hükmü mucibince kontratlı personel, özlük isteğiyle sözleşmesini feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren aynı yıllık sürenin geçmesi ve gereksiz yer bulunması halinde benzeri pozisyona yerleştirilmesi ayrıldığı kurumun takdirindeydi. Fakat 2010 yılında yapılan değişiklikle gelişigüzel bu uygulamaya sonuç verilmiştir.

Akıbet olarak, sözleşmesini Esaslar’bile muazzez mazeretlere dayalı olmaksızın tek yönlü fesheden kontratlı personelin ayrıldığı kurumda yahut ayrıksı kurumlarda önceki pozisyonunda veya özge pozisyonlarda yeniden işe başlatılabilmesinin ilk defa hizmete alınma prosedürlerine uyma edilmesi halinde gibi olduğunu, incizap eden memurun havadan baştan atanabilmesi uygulamasının sözleşmeli personel amacıyla makbul olmadığını değerlendirmekteyiz.

Share: