İDDK’dan öğretim görevlisi alımında sınama şartına dayalı değişmeyen!

Danıştay, öğretim görevlisi ilanında referans tarihi itibarıyla alanında iki yıl deneyimli doğmak şartını taşımayan adayın giriş sınavında sıfır sayılmasına ilgilendiren dava konusu işlemde hukuka tehalüf bulunmadığına değişmeyen verdi.

Davacı, Üniversitenin Sağlık Hizmetleri Patika Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Tevsik ve Yazmanlık Programına tıpkısı sayı öğretim yardımcısı alımı amacıyla yapılan ilana başvurmuş, yapılan yöre değerlendirme sonucunda başvurusu akıllıca mevcut farklı ilkokul adayla gelişigüzel antre sınavına girmeye türe nail, 31/08/2015 tarihinde mukayyet kendisine yapılan methal sınavı sonucunda 65 benek, kazanan adaya 94 nokta verilerek yapılan nihai istimara sonucunda sınavı kazanamaması ve adayın atamasının yapılması konusunda sav sürecini başlatmıştır.

İlk Evre Mahkemesi bahis konusu sınavda adaylarca yanıtlanan temas istifham için hangi büyüklüğünde benek verildiği hususunun yarkurul üyelerince belirtilmediği, bu durumun istimara ve istimara ilkelerine karşıt olduğu gerekçesiyle sevgili konusu el işi tağyir kararı vermiştir.

Temyiz sonucunda Danıştay 8 inci Dairesi, davacının 2004 yılında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden çıkışlı olup, 26/12/2006 tarihinden itibaren önce nasıp tarafından polis güçleri memuru adına görev yapmaya başladığı, 12/06/2014 tarihinde Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Vukuf ve Doküman Yönetimi Bölümünden mezun olduğu ve bu lisans diploması ile dava konusu öğretim yardımcısı alımı ilanına 18/08/2015 tarihinde başvuruda bulunduğu ilgili dönemde yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre “civar lisans düzeyinde terbiye yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en birkaç lisans mezunu atılmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgilendiren iki sene görmüş geçirmiş girmek.” şartını taşımadığı gerekçesiyle yapılan işlemde hukuka aykırılık bulmamıştır.

İlk Kademe Mahkemesi sorun konusu edilen imtihan değerlendirmesini hukuka makul kılacak yıpranmamış tıpkı amil olmadığı hususunu esbabımucibe göstererek sav konusu işlemlerin iptali yönündeki önce kararında ısrar etmesi üzerine yapılan temyiz incelemesinde Danıştay Dava Daireleri Genel Yerleşmiş; davacının, başvuru tarihi itibarıyla ilana başvurduğu lisans itmam alanında aranan iki yıl görmüş geçirmiş doğmak şartını taşımadığı somut verilerle meydanda olduğundan, methal sınavında başarısız sayılmasına ait sorun konusu işlemin hukuken akla yatkın olduğuna diğer taraftan, kazanan adaya 94 nokta verilerek başarılı sayılmasına ilgili muamelat yönünden oluşan bakir hukuki durumun bile değerlendirilerek değişmeyen verilmesi gerektiğine hükmederek temyiz isteğini akseptans etmiştir.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ SAV DAİRELERİ UMUMI OTURMUŞ

Anne No: 2019/554

Karar No: 2020/1200

İSTEMİN KONUSU : Kastamonu İdare Mahkemesi’nin 01/11/2018 sıra ve E:2018/1038, K:2018/1465 Çevrilmiş ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Sevgili konusu dilek: ……………….. Üniversitesi Keyif Hizmetleri Iz Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Tevsik ve Kâtiplik Programına tıpkısı sayı öğretim görevlisi alımı amacıyla yapılan ilana başvuran davacıya antre sınavında 65 puan verilerek liyakatsiz sayılmasına ait muamele ile ……… ünlü adaya 94 nokta verilerek kalburüstü sayılmasına ilgilendiren işlemin ve söz konusu adayın atamasının yapılmasına ilişik işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Evre Mahkemesi kararının özeti: Kastamonu İdare Mahkemesi’nin 15/06/2016 güneş ve E:2015/1314, K:2016/715 Dar kararıyla;

Davacının, …………… Üniversitesi Esenlik Hizmetleri Çığır Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Dokümantasyon ve Kâtiplik Programına tıpkı nüsha öğretim yardımcısı alımı üzere yapılan ilana başvurduğu, yapılan yöre kıymetlendirme sonucunda başvurusunun akıllıca bulunduğu ve methal sınavına girmeye doğruluk kazandığı, 31/08/2015 tarihinde mukayyet olarak yapılan antre sınavına katıldığı, bu sınav sonucunda davacıya 65 nokta, …….. adlı adaya 94 fakül verildiği, ALES puanının %35’i, lisans bitirme notunun %30’u ve giriş sınavı notunun %35’i anne alınarak yapılan nihai kıymetlendirme sonucunda ……. ünlü adayın bir numara sırada kayran aldığı ve atamasının yapıldığı, bunun konusunda bakılan davanın açıldığının anlaşıldığı,

KAPAT X

Davalı idarece sunulan cevap anahtarına bakarak, sınava katılan adaylara üç mutat istifham sorulduğu ve sorulan herhangi bir üç sorunun nokta değerinin belirtildiği fakat adaylarca yanıtlanan rastgele soru üzere hangi büyüklüğünde benek verildiği hususunun encümen üyelerince belirtilmediği, bu durumun ölçme ve istimara ilkelerine çapraz olduğu,

Bu durumda, davacıya giriş sınavında 65 puan verilerek rate sayılmasına ilgili iş ile …… adlı adaya 94 nokta verilerek muvaffakiyetli sayılmasına ilişkin işlemde ve söz konusu adayın atamasının yapılmasına ilgili işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemlerin iptaline değişmeyen verilmiştir.

Daire kararının özeti: Danıştay Sekizinci Dairesinin 11/12/2017 devir ve E:2016/11020, K:2017/8869 Mahdut kararıyla;

31/07/2008 tarih ve 26953 Çevrilmiş Resmi Gazete’üstelik yayımlanan Akademisyen Dışındaki Tedrisat Elemanı Kadrolarına Naklen veya Havadan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Imtihan İle Methal Sınavlarına İlişkin Asıllar ve Esaslar Karşı Talimatname’in 7. maddesinin 4. fıkrasında, “Öğretim Görevlisi kadrosuna referans amacıyla aranacak hususi şartlar şunlardır:

a-) Lisans düzeyinde terbiye yapılan birimlere (rektörlüğe mecbur bölümler dahil) başvuracak öğretim yardımcısı adaylarında en bir iki efdal lisans mezunu yahut lisans mezunu girmek üzere sunu bir iki alanında beş yıl deneyimli görünmek,

b-) Pir Sanatlar Fakülteleri, Yetişek Fakültelerinin Fena Hâlde Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile yöre lisans düzeyinde yetişek yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında arz az lisans mezunu başlamak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl deneyimli koyulmak.” hükmünün düz aldığı,

Davacının, ……………. Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Iz Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Belgeleme ve Yazmanlık Programına tıpkısı skor öğretim görevlisi alımı üzere yapılan ilana başvurduğu, yapılan yöre yorum sonucunda başvurusunun makul bulunduğu ve antre sınavına girmeye türe kazandığı, 31/08/2015 tarihinde yazılmış olarak yapılan giriş sınava katıldığı, bu imtihan sonucunda davacıya 65 benek, ……. adlı adaya 94 nokta verildiği, ALES puanının %35’i, lisans bitirme notunun %30’u ve antre sınavı notunun %35’i temel alınarak yapılan nihai kıymetlendirme sonucunda ……. ünlü adayın bir numara tam düz aldığı ve atamasının yapıldığı, bunun üstüne bakılan davanın açıldığının anlaşıldığı,

2004 yılında, …………… Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden çıkışlı olan davacının, 26/12/2006 tarihinden itibaren ilk nasıp aracılığıyla polis güçleri memuru adına görev yapmaya başladığı, 12/06/2014 tarihinde, …………….. Üniversitesi Gökçe Yazın Fakültesi Bilgelik ve Vesika Yönetimi Bölümünden çıkışlı olduğu ve bu lisans diploması ile ülkü konusu öğretim görevlisi alımı ilanına 18/08/2015 tarihinde başvuruda bulunduğu,

Yukarıda saha verilen aranjman mucibince, öğretim görevlisi kadrolarına başvurabilmek için alanlarında iki yıl deneyimli olma şartı aranmakta olup, davacının referans tarihi bakımından bahsi sabık alanda hareket tecrübesinin bulunmadığının dosya kapsamındaki vukuf ve belgelerden anlaşıldığı, bu durumda, başvuru şartlarını taşımadığı mahsus davacının atanmamasına ilgili davalı dümen işleminde hukuka muhalefet bulunmadığı, değişik taraftan, yeniden yapılacak yargılamada, davanın sonucundan şahsi menfaatinin etkileneceği açık olan ………… davanın ihbar edilmesi da gerektiği sonucuna varılarak, Kastamonu İdare Mahkemesi’nin 15/06/2016 tarih ve E:2015/1314, K:2016/715 Dar kararının bozulmasına değişmeyen verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi ısrar kararının özeti: Kastamonu İdare Mahkemesi’nin 01/11/2018 tarih ve E:2018/1038, K:2018/1465 Dar kararıyla;

Asıllar yönünden, fesih kararına uyularak davanın ………….. ihbar edildiği, temel yönünden ise, davacının sınava referans şartlarını taşıyıp taşımadığının sevgili konusu edilen işlemlerden özgür bakir aynı işlemin ve davanın konusu olduğu, idarece bu konuda seçkin ant prosedür üretim edilebileceği, müracaat şartlarını taşımaması iddiasının ülkü konusu edilen sınav değerlendirmesini hukuka makul kılacak eskimemiş bir etmen olmadığı, hırçın bir değerlendirmede, dava konusu edilen işlemlerin yargısal denetiminin yapılmasının önüne geçilmesi sonucunu doğuracağı gerekçesi eklenmek vasıtasıyla ülkü konusu işlemlerin iptali yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı dalavere tarafından, ilişkin Talimatname’te öğretim yardımcısı kadrolarına başvurabilmek amacıyla alanlarında iki yıl deneyimli olma şartı arandığı, davacının referans tarihi itibarıyla alanında hareket tecrübesi bulunmadığından, dava konusu işlemlerde hukuka mugayeret bulunmadığı müstakbel sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savlayıcı aracılığıyla, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin kabulüyle Kastamonu İdare Mahkemesi ısrar kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Değişmeyen veren Danıştay İdari Sorun Daireleri Kurulunca, Muayene Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki vesaik incelendikten bilahare gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ FENOMEN :

2004 yılında, …………….. Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan savlayıcı, 26/12/2006 tarihinden itibaren önce tayin aracılığıyla polis güçleri memuru yerine görev yapmaya başlamış, 12/06/2014 tarihinde birlikte, ……………… Üniversitesi Gökçe Yazın Fakültesi Bilgi ve Doküman Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur.

10/08/2015 tarihinde, ………….. Üniversitesi Keyif Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Tevsik ve Yazmanlık Programına benzeri sayı öğretim yardımcısı alımı için car verilmiştir. bahis konusu ilanda belirtilen ayrımsız skor öğretim yardımcısı kadrosu üzere davacının de aralarında kayran aldığı mecmu on benzeri yaşama başvuruda bulunmuştur.

Yapılan civar yorum sonucunda, müddei ile birlikte toplam beş adayın başvurusu uygun bulunmuş ve bu adaylar antre sınavına girmeye hak kazanmıştır.

31/08/2015 tarihinde bağlanmış yerine yapılan antre sınavı sonucunda; davacıya 65 fakül, ….. adlı adaya 94 fakül bırakılmış; ALES puanının %35’i, lisans tekmil notunun %30’u ve antre sınavı notunun %35’i temel alınarak yapılan sonuncu değerlendirme sonucunda…… adlı adayın bir numara tam meydan alması zımnında ataması yapılmıştır.

Bunun konusunda temyizen incelenen sorun açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT :

2547 Mahdut Yükseköğretim Kanunu’nun “Öğretim görevlileri” başlıklı 31. maddesinde, “Öğretim görevlileri; üniversitelerde ve kapalı birimlerinde bu Yasa göre atanmış akademisyen bulunmayan dersler veya her dersin hususi bilgi ve eksperlik talip konularının terbiye-tedris ve uygulamaları üzere, zat eksperlik alanlarındaki emek ve eserleri ile tananmış şahıslar, kesiksiz yahut ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler. Tedrisat görevlileri, ilişik yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe vabeste bölümlerde kürsü başkanlarının önerileri üstüne ve rektörün onayı ile akademisyen, tedris organ yardımcısı ve öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler yahut kadro şartı aranmaksızın öğüt saati ücreti yahut kontratlı namına istihdam edilebilirler. öğretim üyesi kadrolarına tedrisat görevlileri yer haddinden fazla iki sene müddet ile atanabilirler; bu süre böylecene nehiy ettikleri kadroya başvuran akademisyen bulunmadığı ve görevlerine devamda avantaj görüldüğü takdirde tıpkı usulle yeniden atanabilirler. Atanma süresi sonunda görevleri bizatihi sona erer. Bunların baştan atanmaları mümkündür. Bu takdirde geçmiş tayin usulü uygulanır. Konservatuvarlar ile iz yüksekokullarına gerektiğinde sonsuz namına öğretim yardımcısı atanabilir.” hükmüne vadi bırakılmış, 65. maddesinin ( a ) fıkrasının ( 5 ) numaralı bendinde ise, öğretim elemanlarının yetiştirilme esaslarının Yükseköğretim Oturmuş eliyle çıkarılacak yönetmeliklerle düzenleneceği belirtilmiştir.

78 Sınırlanmış Yükseköğretim Kurumları Tedrisat Elemanlarının Kadroları Hakkında Yasa Hükmünde Kararname’nin “Merkezi sınav” antetli Mülhak 8. maddesinde, “Kötü cetvelde kayran düzlük öğretim görevlisi, lektör, araştırma görevlisi, eksper, şalter ve eğitim-tedris planlamacısı kadrolarına alarga veya tedrisat elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek amacıyla Öğrenci Latif ve Dolap Merkezi vasıtasıyla yapılacak merkezi sınavda 100 tam nokta üzerinden sunma birkaç 70 benek kabul etmek ve bu sınavı müteakip yükseköğretim kurumlarınca yapılacak giriş sınavında muvaffakiyetli oluşmak şarttır. Iz yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu eliyle belirlenecek uzmanlık alanlarına havadan ya de naklen atanacak tedris görevlileri merkezi sınavdan muaftır. Bu statüde meslek yüksekokullarına atananlar, meslek yüksekokullarının eksperlik alanları dışındaki üniversitelerin ya bile efdal teknoloji enstitülerinin tıpkısı birimine görevlendirilemez ve atanamazlar. Ancak, doktorasını tamamlamış bulunanlar üzere merkezi sınava, Tıpta Eksperlik Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimine alınanlar için merkezi imtihan ve antre sınavlarına katılma şartı aranmaz, Merkezi sınavı ile giriş sınavlarının yapılması (…) ve başka hususlara ilgili anne ve usuller Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak Yönetmelikle belirlenir.” hükmü düzlük almaktadır.

2547 Sınırlanmış Yasa’un 65. ve 78 Çevrilmiş KHK’nin Munzam 8. maddesine dayanılarak çıkarılan ve 31/07/2008 tarih ve 26953 Az Resmi Gazete’üstelik yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Tedrisat Elemanı Kadrolarına Naklen veya Havadan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Imtihan İle Antre Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Karşı Talimatname’in 2. maddesinde, “Bu Yönetmelik, Şevket ve mangiz yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi, lektör, asistan, uzman, açar ve terbiye-tedris planlamacısı kadrolarına açıktan veya talim elemanı dışındaki kadrolardan naklen yapılacak atamaları kapsar.”; 7. maddesinin 4. fıkrasında, “Öğretim Görevlisi kadrosuna müracaat için aranacak özel koşullar şunlardır:

a- ) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere ( rektörlüğe kapalı bölümler dahil ) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında yer birkaç yüksek lisans mezunu yahut lisans mezunu kalkışmak üzere sunma birkaç alanında beş yıl tecrübeli kalkışmak,

b- ) Sunturlu Sanatlar Fakülteleri, Terbiye Fakültelerinin Domuzuna Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile dolay lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında genişlik birkaç lisans mezunu kalkmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ait iki sene tecrübeli başlamak.”; 10. maddesinde, “Imtihan jürisi; müracaat fail adaylar arasından car edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, ALES puanının %60’ını ( merkezi sınavdan muaf olan adayların sonuç iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 kendisine akseptans edilir ) ve ecnebi açkı puanının %40’ını; patika yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans bitirme notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kurumun web sitesinde ilan bedel. Bu sıralamaya göre son sırada tıpkı puana ehil aniden aşkın adayın olması halinde, bu kişilerin bütünü sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından birkaç olması halinde, adayların kâffesi antre sınavına alınır.”; 11. maddesinde, “Giriş sınavı bu Yönetmelikte tamlanan yargıcılar kurulu marifetiyle ilan edilen alanla ilişkin bilgi düzeyini ölçecek şekilde yazılı yerine yapılır. Fakat yabancı açacak okutmanları ve çeviricilerde adayların mesleki tabir ve vukuf becerisi ile tabir yeteneğini ölçecek şekilde çabucak namzet sınav yapılır. Imtihan jürisi kayıtlı ve yavuklu sınavın nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlar. Raportör kendisine belirlenen organ, sınavların soru ve cevaplarını mazbata altına alır. Aday sınav sonucu 60 puanın altında olanlar yorum aşamasına geçemezler.”; 12. maddesinde, “Sınav jürisi değerlendirmesinde; ALES notunun %30’unu (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; akıbet üç yıla ilgili merkezi imtihan notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 yerine akseptans edilir), lisans hatim notunun %30’unu, ecnebi açacak puanının %10’unu ve methal sınavı notunun %30’unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; akıbet üç yıla ilişkin merkezi imtihan notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 kendisine kabul edilir ), lisans tekmil notunun %30’unu ve antre sınavı notunun %35’ini hesaplayarak ilan edilen ekip sayısı büyüklüğünde adayı muvaffakiyet sırasına bakarak belirler. Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda rate sayılır.”; 13. maddesinde, “Sınavlarda muvaffakiyetli olan adaylar, sükse puanları ana alınarak car edilir. İlan edilen takım sayısını geçmemek şartıyla rezerv namzet üstelik ilan edilebilir. Atamalar yürürlükteki mevzuata göre yapılır.” hükümlerine düz verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Akademisyen Dışındaki Tedrisat Elemanı Kadrolarına Naklen yahut Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Imtihan İle Antre Sınavlarına İlişkin Asıllar ve Esaslar Için Yönetmelik’in 7. maddesinin 4. fıkrasının ( b ) bendinde, civar lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında sunu beş altı lisans mezunu almak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgilendiren iki yıl görmüş geçirmiş kalkmak şartının arandığı görülmektedir.

Uyuşmazlıkta, 2004 yılında, ………………… Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden çıkışlı olan davacının, 26/12/2006 tarihinden itibaren geçmiş atama vasıtasıyla polis memuru adına görev yapmaya başladığı, 12/06/2014 tarihinde, ………….. Üniversitesi Yazın Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden çıkışlı olduğu ve bu lisans diploması ile dava konusu öğretim yardımcısı alımı ilanına 18/08/2015 tarihinde başvuruda bulunduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda, Tıbbi Tevsik ve Yazmanlık Programına başvuran davacının, başvuru tarihi itibarıyla bu alanda iki yıl tecrübeli kalkışmak şartını taşımadığı boş olduğundan, antre sınavında başarısız sayılmasına ilgili sorun konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Başka taraftan, B.G. adlı adaya 94 fakül verilerek kudretli sayılmasına ilişkin prosedür ile bahis konusu adayın atamasının yapılmasına ilişik muamelat yönünden ise, oluşan eskimemiş türel genişlik değerlendirilerek değişmeyen verilmesi gerekmektedir.

SERENCAM : Açıklanan nedenlerle;

1. Müddeialeyh idarenin temyiz isteminin kabulüne;

2. Ülkü konusu işlemlerin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilgili Kastamonu İdare Mahkemesi’nin temyize laf 01/11/2018 tarih ve E:2018/1038, K:2018/1465 Dar ısrar kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir değişmeyen yükselmek üzere dosyanın Kastamonu İdare Mahkemesine gönderilmesine,

4. Bu kararın manifesto tarihini izleyen günden itibaren 15 ( onbeş ) devir zarfında karar tashih yolu celi atılmak üzere, 25.06.2020 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI DÜŞÜNCE

X- ) Temyiz edilen kararla ilgilendiren dosyanın incelenmesinden; Kastamonu İdare Mahkemesince verilen ısrar kararının asıllar ve hukuka makul bulunduğu, dilekçede gelecek sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, temyiz isteminin reddi ile temyize konu ısrar kararının onanması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

Share: