Bölge müdürlüğü memurları, şantiyelerde posta sistemiyle çalıştırılabilir mi?

Bölge müdürlüklerinde çalışan özellikle teknik personelin kat usulüyle 24 saat esasına göre çalıştırılması mümkündür. Ancak bu konuda ayrımsız usul ve esas fark etmek akla yatkın olacaktır.

ISTIFHAM: İyi icraat. … Bakanlığına ilişkin bir nahiye müdürlüğünde çalışmaktayım. Kesim müdüründen hakeza aynı ferman geldi. 657 ye makul mudur? Teşekkürler

Hafta sonları ve dinlence günlerinde kontrollük teşkilatlarının, şantiyelerde bulunması ve bununla ait namına kendi içimizde defa oluşturulması hususunda gereğini arzu ederim.

CEVAP: 657 az Kanunun 101. maddesinde “Günün yirmidört saatinde süreklilik gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir.” hükmü vadi almaktadır.

Bu hükme göre, kurumların düzenlemesi kaydıyla, memurların 24 saat esasına göre çalıştırılması mümkündür.

Asıllar açısından aşkın mesai ve nöbet hizmetine ait namına kurumların özel yönetmeliklerinin bulunması, söz konusu yönetmelikte fazla emek karşılığı kendisine müsaade evet bile sevap durumlarının düzenlenmesi durumunda olacaktır. Bu yönetmelik aylı ve sakat personelin esas ve seçim ile muayyen haklarına uygun aynı talimatname olmalıdır.

Fazla say yaptırılması halinde, çok çalışma karşılığı cevaz verilmemesi ya da ücret ödenmemesi yerinde istida ile arzu edilmesi mümkündür. Dilekçe ile serencam alınamaz ise dalavere mahkemesinde sorun açılabilir.

Öte yandan, Anayasanın “Kanunsuz Buyruk” başlıklı 137. maddesi aşağıdaki şekildedir.

“J. Kanunsuz emir
Özellik 137Kamu hizmetlerinde seçme küçük ad ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, kanun veya Esas hükümlerine hilaf görürse, namına getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Fakat, üstü emrinde ısrar mesabe ve bu emrini alfabe ile yenilerse, buyruk hesabına getirilir; bu halde, emri adına getiren sorumlu imkânsız
Konusu cürüm dokuma fail emir, tek suretle adına getirilmez; namına getiren kimesne sorumluluktan kurtulamaz.
Askeri hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde amme düzeni ve kamu güvenliğinin korunması üzere kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.”

657 mahdut Heybet Memurları Kanunu’nun “Mir durumda olan çap memurlarının görev ve sorumlulukları” antetli 10. maddesi aşağıdaki şekildedir.

“Özellik 10 -Heybet memurları amiri oldukları yapı ve bakım birimlerinde yasa ve gayrı mevzuatta belirlenen görevleri bir zamanlar ve tamlık adına yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, çözme ve hareketlerini izlem ve taharri etmekten vazifeli sorumludurlar.
Bey, maiyetindeki memurlara hak ve akreditasyon süresince davranır. Amirlik yetkisini yasa ve özge mevzuatta belirtilen esaslar süresince kullanır.
Kumandan, maiyetindeki memurlara kanunlara ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine çapraz egemenlik veremez ve maiyetindeki memurdan özel ayrımsız yarar realizasyon edecek benzeri talepte bulunamaz, hediyesini akseptans edemez ve borç alamaz.”

657 çevrilmiş Heybet Memurları Kanununun “Sıkı Düzen cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak ishal ve haller başlıklı” 125. maddesinde “Sunulan emirlere protesto etmek” fiili amacıyla kınama cezası, “Verilen görev ve emirleri bile bile yapmamak” fiili için ise paye ilerlemesinin durdurulması cezası öngörülmüştür.

DEĞERLENDİRME

Yukarıdaki hükümleri bir hep adına değerlendirdiğimizde, konusu yanlışlık teşkil etmeyen emirlerin adına getirilmesi gerektiğini ve size bildiri edilen yazılmış talimatın konusunun birlikte yanlışlık teşekkül etmediği görülmektedir.

Amme kurumlarının asıllar ve esaslarını sınırlamak kaydıyla, memurlarını 24 saat esasına göre çalıştırması olabilir olup, bir asıllar ve ana belirlenmeden uygulama yapılması halinde, ilişik uygulamanın iptali için sorun açılması ama idare mahkemesi işlemi fek edene dek mukayyet talimatın yerine getirilmesi gerekmektedir.

Share: