Bakım sözleşmesini fek fail 4/B’liye gelişim sonu tazminatı ödenir mi?

Sözleşmeli (4/B) personel, hizmet sözleşmesini değme ahit tağyir edebilir mi? Sözleşmesini halel eden 4/B’liye iş sonu tazminatı ödenebilir mi? memurlar.net adına, sSözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda düzlük alan ahkâm doğrultusunda bu konuyu detaylı olarak ele alacağız.

4/B’li personelin iş sonu tazminatı

06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sınırlanmış Hükûmet Kararı Eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 7 inci maddesinde şu hükümranlık düzlük almaktadır:

“Kamu kurum ve kuruluşlarının mahdut dışı teşkilatlarında kontratlı kendisine çalıştırılan ecnebi uyruklu personel ile haftalık çalışma saati süresi 40 (kırk) saatin altında kâin personel (Milli Eğitim Bilimi Bakanlığında düzgü ekip sonucu ortaya sâdır öğretmen ihtiyacının fiilî öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde kavil ile çalıştırılacak öğretmenlerde 40 saat şartı aranmaz) aut oluşmak üzere, kurumunda fiilen, askeriye ve veladet dışında selis en birkaç 2 bakım yılını tamamlayanlardan;
a) (Değişik:22/11/2010-2010/1169) 5510 çevrilmiş Sosyal Sigortalar ve Genel Keyif Sigortası Kanunu mucibince daim bütün hareket göremezlik geliri, malüllük veya yetersizlik aylığı bağlanması veya global ifa yapılması,
b) Hizmetlerine icap kalmadığı üzere sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi,
c) İlgilinin katma 6 ncı maddenin ikinci fıkrası mucibince sözleşmeyi feshetmesi,
ç) İlgilinin işe alınma açısından muktezi olan niteliklerden herhangi birini sonra kaybetmesi,
d) İlgilinin ölümü, hallerinden birinin tekevvün bulmasından periferi hizmet sözleşmesi sona erenlere, fariza yapmakta olduğu perese unvanı itibariyle, Ululuk Memurları Kanununa bakarak girebilecekleri hizmet sınıfındaki benzeri veya tıpkı ekip unvanı temel alınarak hizmet yılı ve tahsil durumu bir olan emsali personele 5434 dar Türkiye Cumhuriyeti Mütekait Sandığı Kanunu hükümlerine bakarak bire bir bakım yılı için ödenecek maksimum tekaütlük ikramiyesi tutarını geçmemek amacıyla, kurumunda çalışılan her parçalanmamış hizmet yılı amacıyla firkat tarihindeki hizmet sözleşmesinde bağlanmış aylık brüt ücret tutarında aksiyon sonu tazminatı ödenir. Tıpkı yıldan mütezayit süreler amacıyla üstelik, bütün sene amacıyla hesaplanan miktardan o süreye çıkma eden miktar kadar ifa yapılır.
Bu tazminatın ödenmesinde; elan geçmiş hisse senedi sonu tazminatı, ikramiye ve bayrılık tazminatı ile tıpkısı ödemelerde değerlendirilmiş süreler dikkate alınmaz. İş sonu tazminatı ödemesinde dikkate münfail süreler kıdem tazminatı ile 5434 çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Zor Sandığı Kanunu hükümleri layıkıyla ödenecek ikramiye hesabında değerlendirilmez. Ahiret Yolculuğu halinde, yukarıdaki kanun maddesi layıkıyla hesaplanacak miktar, ölenin kanuni mirasçılarına ödenir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında sözleşmeli adına çalıştırılan yabancı uyruklu personelden; hizmetlerine ister kalmaması veya yaş haddi nedenleriyle sözleşmesi fesh edilen yahut yenilenmeyenler, evcil sosyal asayiş mevzuatına bakarak tekaütlük, malüllük yahut ölüm nedeniyle ayrılanların hareket sonu tazminatı üstüne, yerli mevzuata uyulmasının mecburi olmadığı durumlarda, Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının uygun görüşleri alınmak koşulu ile sözleşmelere hâkimiyet konulabilir. Ancak bu yolla ödenecek iş sonu tazminatı tutarı gece gündüz adına çalışılan değme parçalanmamış sene üzere serencam maaş anlaşma ücretinin %50’sini geçemez. Bire Bir yıldan artan süreler amacıyla dahi, bütün yıl amacıyla hesaplanan miktardan o süreye hamiş fail miktar büyüklüğünde ödeme yapılır.
Bu statüde çalışanların kesim koşullarına uymaması zımnında gurur yoluyla, kesim esasları dışında gelişigüzel nedenle çalışanlar yoluyla, sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi hallerinde, gelişim sonu tazminatı ödenmez.
İş sonu tazminatı ödemelerinde bir tespit hususları ile uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

İş sonu tazminatını alabilmenin yöre koşulu her halükarda yeryüzü az 2 yıllık hizmetin bulunmasıdır. Danıştay 12. Dairesinin, hizmet sözleşmesi fesih edilen yahut yenilenmeyen 4/B’linin, iş sonu tazminatı alabilmesi aynı kurumda çalışması gerektiğine yönelik ibareyi iptal ettiğini hatırlatalım. Konuya ilgilendiren yerine haberimiz amacıyla tıklayınız. Kullanılmamış genişlik ile alay malay değişik kurumlarda geçse bile 4/B’li statüde sunu az 2 almanak hizmet süresi mevcut kontratlı personel hisse senedi sonu tazminatı almaya hak kazanacaktır.

4/B’li personelin sözleşmesinin kurumunca feshedilmesi?

Yukarıda sabık “b) Hizmetlerine icap kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi yahut yenilenmemesi,” durumu personele değil kuruma bırakılmış bire bir adalet olup, hizmetine lüzum kalınmayan yahut sözleşmesi yenilenmeyen personelin bildirme beş altı 2 almanak hizmeti bulunması halinde hisse senedi sonu tazminatına doğruluk kazanacaktır.

Yeniden, “ç) İlgilinin işe alınma açısından lüzumlu olan niteliklerden rastgele birini sonra kaybetmesi” halinde kurumunca sözleşmesi feshedilen personele sunu bir iki 2 yıllık hizmeti bulunması halinde hisse senedi sonu tazminatı ödenecektir.

Bu haller dışında, geçim koşullarına uymaması halinde kurumunca sözleşmesi iptal edilen personele 2 yıldan fazla hizmeti bile bulunsa gelişim sonu tazminatı ödenmeyecektir.

açıklaması: Kurumca sözleşmesi feshedilen aynı personelin Esaslarda belirtilen yollarla tekrar sözleşmeli olarak atanması kabil bulunmaktadır. Yukarıda belirtildiği üzere Danıştay hizmetin “hizmetin selis olması gerektiği” ibaresini fek etmiştir. Geçim koşullarına uymadığı amacıyla sözleşmesi feshedilen ve yeniden atanmasına ilişik mani tıpkı verimsiz namevcut bir kişinin tıpkısı geçmiş kurumunda geçen hizmetleri hisse senedi sonu tazminatının hesabında dikkate alınacak mıdır?

Sözleşmelerin yıllık olması dikkate alındığında, feshin gerçekleştiği yıla ilişik itilaf süresinin dikkate alınmaması, kontratlı geçen ve süresinde sona ererek yenilenen yıllara ilgili sürelerin aksiyon sonu tazminatına anne alınmasının hak açısından akıllıca olacaktır. Çünkü feshedilen kesim “mali yıla ilgilendiren olan” sözleşmedir. 10 yıl 4/B’li namına görev fail ve sonra 10. yılında geçim koşullarına uymaması halinde kurumunca sözleşmesi halel edilen personelin bildirme çığlık şartlarda 9 almanak hizmetine ait gelişim sonu tazminatının hangi olacağı hususu Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

4/B’li personelin sözleşmesini kendisinin feshetmesi?

Yukarıda bahsi geçen Esasların 5 inci maddesinde, “Inikat süreleri mali yıl ile sınırlıdır.” hükmü, Melfuf 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında üstelik “Personel; öz isteği ile tıpkı ay ilkin haber vermek koşuluyla yahut Ek 1 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bendi göre sözleşmeyi tek yanlı feshedebilir.” hükmü kayran almaktadır.

Burada majör olan kapı sözleşmesini dilediği devir feshedip edemeyeceğidir. Personel ile gelgel arasındaki geçim mali yılla vabeste yapıldığından burada sabık “tıpkısı kamer” ifadesinden söz gelişi 31/12/2019 yılı sonuna kadar yapılan sözleşmeler için yer geç 30 Kasım 2019 yerine anlaşılması gerekmektedir.

Kapatılan Şevket Personel Başkanlığının bile bu hususu destekleyen haddinden fazla sayıda görüşü bulunmaktadır. Başkanlığın beledi görüşlerinde, inikat hitam tarihinden genişlik az 1 ay evvel ilgili personelce sözleşmeyi yenilemeyeceğine ait arzuhâl veren personelin bu durumunun bozma kapsamında olmayacağı ve bu personelin 1 sene beklemeksizin sözleşmeli personel pozisyonuna atanmasının cins olduğu belirtilmiştir.

KAPAT X

Buradan hareketle sunma birkaç 2 yıl hizmeti bulunsa birlikte sözleşmesi finansal yılsonunda bitecek bir personel söz gelişi 1 Eylül 2019 tarihinde istida verse ve 1 ay sonraları istifa etse hareket sonu tazminatı alamayacaktır.

Ancak Danıştay 11. Dairesinin E:2015/488, K:2018/2108 çevrilmiş ve 18/04/2018 günlü kararında, “…Bununla alay malay, sorun konusu olayda, davacı ile müddeialeyh yönetim ortada imzalanan Hizmet Sözleşmesinin 9/d maddesinde, personelin ayrımsız ay evvel ihbar etmek amacıyla sebep göstermeksizin sözleşmeyi feshedebileceği hükmüne meydan mevdu olup; haklı aynı nedenin varlığı halinde, davacının sözleşmenin feshine ait namına bir kamer başlangıçta ihbar yükümlülüğünün bulunduğundan laf etmek gibi değildir.

Bu durumda, Kamu Personeli Seçme Sınavı ile eksantrik tıpkı kamu kurumuna atanması yapılan ve sözleşmesinin feshi talebiyle davalı idareye yapmış olduğu referans neticesinde anılan hile ile ilişiği kesilen davacının, söz konusu talebinin sevap benzeri nedene dayandığı yıldızlı olduğundan, yukarıda kayran düz mevzuat hükümleri layıkıyla tarafına hareket sonu tazminatı ödenmesi gerekirken, olumsuz yönde kuruluş edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır…” şeklinde değişmeyen vererek KPPS ile atanmayı hak benzeri neden saymış ve sene ortasında sözleşmesini tek yönlü fesheden ilgiliye hareket sonu tazminatı ödenmesine hükmetmiştir.

açıklaması: Öncelikle izah etmek gerekir ki İdari Sevgili Daireleri Kurulu Kararı yahut İçtihadı Tevhit Kararı olmadığı sürece Danıştay kararları bireyseldir. Fakat Danıştay bu kararıyla yeni bir bakış açısı getirmemiş bilakis yeni ağız dalaşı konusu açmıştır. Çünkü çın sebep kavramı kişiden kişiye, olaydan olaya değişeceğinden seçme zamanda sözleşmesini feshedip ödence talebinde bulunanlar fesih gerekçelerinin hakikat olduğu hususunda mahkemeleri kandırma etmeleri halinde tazminatı alacaklardır.

yeknesak vermek icabında, Esaslar koca ve afiyet özrü cihetiyle tayin olamadığından istifa eden tıpkısı sözleşmeli personelin hisse senedi sonu tazminatı alabileceği belirtmişken, “Bire Bir ün ve niteliği haiz gereksiz konum bulunması halinde, eşi şehit olan personelin alım içi düz mübayenet talebi, ayrımsız defaya galiba başlamak amacıyla namına getirilir.” hükmünden yararlanamayan ve ricat fail aynı personel Danıştay kararına bakarak hareket sonu tazminatı alabilecektir. Eşi martir olan ve eksiksiz hayatına baştan yutmak zorunda mütezayit personel üzere bundan henüz gerçek aynı amil olamaz.

Şan değişikliği işleyen kontratlı personelin durumu?

Mezkur Esasların ek 1 inci maddesinde, “Öğrenim durumu itibariyle idrak edilen ve yapışık 4 sınırlanmış cetvelde kayran alan unvanlara ilgili pozisyonlara ilişik 4 üncü bap çerçevesinde atanmak yoluyla titr değişikliği yapanlardan,” hükmüne yer verilmiştir.

Şan değişikliği eden sözleşmeli personelinde genişlik az 2 sene bu statüde hizmeti bulunması halinde hareket sonu tazminatı alması türlü bulunmaktadır.

Ancak burada kastedilen san değişikliğinin açıklanması gerekmektedir. yasa koyucu bunun amacıyla iki eşya öne sürmüştür ve bu iki kayıt benzeri arada olacaktır: Diplomayla idrak edilen benzeri şöhret ve bu unvanın Esaslar eki cetvelde kayran alması.

Söz Gelişi; abla unvanı hem diploma ile idrak edilen ayrımsız san hem bile cetvelde vadi almaktadır. Kürsü Personeli cetvelde düzlük almakla alay malay icazetname ile erişme edilen tıpkı şöhret değildir. Zabıtname Katipliği, Yurt Dalavere Memurluğu cetvelde olmakla gelişigüzel şehadetname ile ihraz edilen unvanlar değildir.

Departman personeli yerine kontratlı çalışan tıpkısı personel bilahare hemşirelik, mühendislik, mimarlık, teknikerlik üzere benzeri okulu bitirip diploma ile bir ün elde yazar yeniden KPSS ile benzeri yahut bambaşka ayrımsız kuruma 4/B’li atanması halinde aksiyon sonu yeryüzü birkaç iki sene hizmeti bulunması halinde aksiyon sonu tazminatı alabilecektir. (Gömlek: ayrıksı statülere bile atanması halinde yeryüzü beş altı 2 yıllık hizmeti varsa tekrar alabilecektir.)

Kayırıcı ve sağlık durumu nedeniyle atama olamayan ve tek yanlı sözleşmeyi fesheden personelin durumu?

Mezkur Esasların ekleme 1 inci maddesinde, “Herif veya afiyet durumu dolayısıyla düz değişikliği talebinde bulunmakla bu arada; intikal yapacağı hizmet birimi bulunmaması, vahit bulunmakla bu arada o birimde bir unvan ve niteliği taşıyan gereksiz gidişat bulunmaması yahut arz bir iki ayrımsız yıllık fiili iş şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine ilişkin kendisine, Katma 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan,” hükmü düzlük almaktadır.

Ek 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bendinde ise, “b) Personelin adam durumuna bağlı hava içi saha değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen genişlik birkaç aynı sene çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde benzeri ün ve niteliği taşıyan boş hava bulunması ve kamu personeli olan eşin, gurur içi görev yeri değişikliği türlü olmayan veya mevzuatı mucibince zorunlu saha değiştirmeye tabi tutulan ayrımsız görevde bulunması kaydıyla hesabına getirilebilir.

c) Afiyet sebebine ilişkin çekicilik içi saha değişikliği talebi; bahane boyunca etkin olmak için, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde tıpkı ün ve niteliği taşıyan yersiz mevki bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki Fehamet ve darülfünun hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat layıkıyla bakmakla memur olduğu asıl ve babasının hastalığının tedavisinin tür olmadığına ait afiyet oturmuş raporunu kuruma ibraz etmesi halinde hesabına getirilebilir. Sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda, bozuk pozisyonun bulunduğu mülk sınırları içerisindeki benzeri şan ve niteliği haiz gereksiz pozisyona baştan nasıp yapılır.” hükmü düz almaktadır.

kamu personeli olan eşinden çevre tayin isteyen sözleşmeli personelin;
Vizeli olduğu birimde çalışarak sunma beş altı bire bir yıl çalışmış olması
Geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması,
Vahit bulunmakla bu arada o birimde tıpkı ün ve niteliği taşıyan gereksiz tavır bulunmaması,
şartlarından rastgele birini sağlayamaması halinde sözleşmesini tek yönlü adına feshedip, en beş altı iki yıl sözleşmeli hizmet süresi bulunması halinde hisse senedi sonu tazminatı alabilecektir. Eşi kamu personeli olmayan sözleşmeli personelin buradaki düzenlemeden yararlanması benzer bulunmamaktadır.

(c) bendinde tamlanan raporu sunarak afiyet mazeretinden periferi isteyen sözleşmeli personelin;
Geçiş yapacağı bakım birimi bulunmaması,
Vahit bulunmakla bu arada o birimde bire bir titr ve niteliği haiz abes boyut bulunmaması,
halinde sözleşmesini tek yanlı olarak feshedip, genişlik bir iki iki sene sözleşmeli hizmet süresi bulunması halinde iş sonu tazminatı alabilecektir. Ilgi edileceği üzere afiyet mazeretinden periferi tayin isteyen sözleşmeli personelin sunma birkaç 1 yıl iş mecburiyetinin bulunmamasıdır.

Belediyelerde etkin sözleşmeli personelin durumu?

03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinde; şehremaneti ve ilişkin kuruluşlarında, düzgü kadroya makul olarak belde, sağlık, baytarlık, ustalık, hususiyet, tutum, enformatik ve iletişim, planlama, araştırı ve geliştirme, eğitim bilimi ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, kent ve bölge plancısı, çözümleyici ve yapımcı, tabip, bilirkişi doktor, oyun ebesi, abla, veteriner, kimyacı, teknisyen ve uygulayımcı gibi ehlivukuf ve ustalık personel almanak inikat ile çalıştırılabileceği ve bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 dar Mehabet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki ahkâm uygulanacağı egemenlik altına alınmıştır. 49 uncu özellik incelendiğinde takkadak kısmi zamanlı adına çalışanlara aksiyon sonu tazminatı ödenmeyeceği hâkimiyet altına alınmıştır.

Zımnında yukarıda vadi sunulan açıklamalar bu personel amacıyla bile geçerlidir.

Share: