Araştırma görevlileri, tedrisat görevliliğine nasıl intikal yapabilir?

ASISTAN kadrosunda bulunanların öğretim görevlisi kadrolarına aracısız geçişi olabilir olmamaktadır. öğretim yardımcısı kadrolarına geçiş fayrap etmek isteyenler üniversiteler marifetiyle zar edilen kadrolara başvurma etmelidir.

Bu yazımızda, üniversitelerde halihazırda asistan kadrosunda fariza eden kişilerin öğretim görevlisi kadrolarına geçişini inceleyeceğiz.

Bilindiği için, 2547 basit Yükseköğretim Kanununun Tanımlar antetli 3 üncü maddesinin (n) maddesinde “Tedrisat Görevlileri”; “Yükseköğretim kurumlarında okutulan dersleri vermek, aplikasyon yazmak veya yaptırmakla işyar olan tedrisat elemanıdır.” kendisine tanımlanmıştır.

Mezkûr Kanunun “Tedris Görevlileri” antetli 31 inci maddesinde ise, “Tedris görevlileri; üniversitelerde ve merbut birimlerinde bu Kanun mucibince atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya seçkin dersin hususi bilgi ve uzmanlık talip konularının eğitim-talim ve uygulamaları amacıyla, öz uzmanlık alanlarındaki mesai ve eserleri ile şöhretli eşhas, sürekli yahut ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler. Patika yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla belirlenen uzmanlık alanlarına başvuracak olanlar dünya gelmek üzere öğretim yardımcısı kadrosuna başvuracak adaylarda bildirme az tezli faziletkâr lisans derecesine sahip olmak şartı aranır. Tedris görevlileri, ilgili dalavere kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe kapalı bölümlerde çağ başkanlarının önerileri üzerine ve rektörün onayı ile akademisyen, asistan ve öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya grup şartı aranmaksızın öğüt saati ücreti yahut sözleşmeli kendisine istihdam edilebilirler. öğretim üyesi kadrolarına talim görevlileri sunu çok iki sene müddet ile atanabilirler; bu süre böylece nehiy ettikleri kadroya başvuran öğretim üyesi bulunmadığı ve görevlerine devamda kazanım görüldüğü takdirde bire bir usulle yeniden atanabilirler. Atanma süresi böylece görevleri kendinden sona erer. Bunların baştan atanmaları mümkündür. Bu takdirde önceki atama usulü uygulanır. Konservatuvarlar ile patika yüksekokullarına gerektiğinde sürekli adına öğretim görevlisi atanabilir.” ifadesi bulunmaktadır.

Yasalı düzenlemelerden görülebileceği amacıyla, talim görevlileri üniversite kadrolarına yer haddinden fazla 2 (iki) yıl müddet ile atanmakta, bu sürenin böylece hizmetlerinin devamı makul görülenler temas defasında yeniden atanmaktadır.

1 Aile 2018 tarihinden itibaren asistan kadrolarına atamaların 2547 sınırlanmış Kanunun 50/d statüsünde yapılmaya başlanmasıyla alay malay doktora sonrası ilişiği kesilmesi mevzuatın gereği olan kişiler ekip güvencesi benzeterek araştırı görevlisine göre elan yüksek düzeyde olan öğretim görevlilerine geçişe rabıt göstermeye başlamıştır.

Yürürlükteki yükseköğretim mevzuatımızda araştırma görevlilerinin üniversitelerin öğretim görevlisi kadrolarına aracısız geçişini düzenleyen bir hükümranlık bulunmamaktadır.

Araştırı görevlileri, “Akademisyen Dışındaki Tedrisat Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Imtihan ile Giriş Sınavlarına İlişkin Asıllar ve Esaslar Için Yönetmelik”te aranan umumi ve hususi şartlara haiz olmaları, üniversiteler marifetiyle Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlardan şartlarını taşıdıklarına müracaat yapmaları, dolay değerlendirmeye girdikten bilahare methal sınavında kudretli olmaları gerekmektedir. Kalburüstü olan adaylar kurumlarının muvafatıyla naklen yahut muvafakatı olmaması halinde havadan atanmak aracılığıyla öğretim görevlisi kadrolarına atanabilir.

Share: