Aranjman yapılmadı, kafile idaresi toprak müdürlüğüne vekalet edenlere amme zararı çıkartıldı

sayıştay Temyiz Yerleşmiş, Göç İdaresi Başkanlığı (fenomen tarihinde genel müdürlük) ülke müdürlerine vekalet edenlere ülke müdürü kadrosu üzere belirlenen ecir ve tazminat göstergesi anne alınarak vekalet ücreti ödenmesini amme zararı sayan Ofis kararını onadı.

S

Temel Mahkemesi fek etmişti.

23/1/2018 günlü ve 30310 az Resmi Gazete’birlikte yayımlanan Esas Mahkemesinin 28/12/2017 günlü ve E.: 2017/175, K.: 2017/175 çevrilmiş Kararı ile, 375 basit KHK’nın melfuf 10 ncu maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinin, “Kafile İdaresi Umumi Müdürlüğünün el müdürü” yönünden iptaline karar verilmiş olup, bahis konusu değişmeyen Resmi Gazete’üstelik yayımlanmasından başlayarak dokuz kamer sonradan yürürlüğe girmiştir.

İlgili hikâyecik hükmü: Bitik (II) az Çizelge kapsamında meydan alan kadrolara vekaleten atananlara vekalet görevi nedeniyle birinci fıkrada belirtilen ödemeler yapılmaz. Fena (II) ve (III) sınırlanmış Cetvellerde düz kayran kadrolarda mevcut ve kötü (II) çevrilmiş Cetvel kapsamındaki apayrı kadrolara veya diğer kadrolara vekaleten atanan personele, bir numara fıkrada belirtilen ödemeler dikkate alınmaksızın, 657 çevrilmiş Kanunun 86 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde ve 175 inci maddesine göre vekaleten atanılan kadrolar amacıyla lokalize olan maaş göstergeleri ve melfuf göstergeler asıl alınarak vekalet aylığı ve mezkûr Kanunun 152 nci maddesi mucibince yürürlüğe konulan Cumhurbaşkanı kararının vekalete ilgilendiren hükümleri mucibince karışma ettikleri kadrolar ve vekaleten atandıkları kadrolar için sınırlı olan zam ve tazminatlarının toplanmış tutarı esas alınarak remiks ve tazminat farkı ödenir.

Asamble kamu zararı dedi

Anayasanın 128’inci maddesinde meydan kayran, memurların ve gayrı kamu görevlilerinin finansal ve sosyal haklarının kanunla evet dahi dolgun sözleşmeyle düzenlenebileceğine dayalı emredici hükmü ışığında, “… … Genel Müdürlüğünün devlet müdürü” kadrosuna vekaleten atananlara bahis konusu vekalet görevi nedeniyle, “… … Genel Müdürlüğünün devlet müdürü” üzere 375 sınırlanmış Kanun Mesabesinde Kararnameye yapışık (II) basit Cetvelde öngörülen ecir ve tazminatların ödenebileceğine dair kanuncu aranjman yapılmadıkça yahut memurin ve başka kamu görevlileri üzere yapılan şişman sözleşmelerde değme hükme vadi verilmedikçe, “… … Umumi Müdürlüğünün mülk müdürü” kadrosuna vekaleten atananların söz konusu “toprak müdürü” üzere öngörülen ecir ve tazminatlardan yararlandırılmasına imkan bulunmamaktadır.

Kamu İdaresi Türü: Genel Bütçe Kapsamındaki İdareler

Dairesi:4

Dosya No: 46617

Tutanak No: 50369

Tutanak Tarihi: 3.11.2021

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

19 basit İlamın 1. Maddesi ile, boş mevcut …, …, …, …, …, … ve … … … İl Müdürlüklerine vekalet eden valilik personeline, yürüttüğü vekalet görevi dolayısıyla 375 mahdut Yasa Mesabesinde Kararnameye dolaşık (II) mahdut cetvelde düz kayran … … İl Müdürü kadrosu amacıyla belirlenen sevap ve tazminat göstergesi ana alınarak vekalet ücreti ödemesi sonucunda oluşan … TL amme zararının gider yetkililerinden tazminine karar verilmiştir.

Anayasanın 128’inci maddesinin ikinci fıkrasında;

KAPAT X

“Memurların ve özge kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, maaş ve ödenekleri ve gayrı özlük işleri kanunla düzenlenir. (Ilişik cümle: 7/5/2010-5982/12 md.) Fakat, mali ve sosyal haklara ilişkin şişko anlaşma hükümleri saklıdır.” denilmek aracılığıyla, memurların ve değişik kamu görevlilerinin finansal ve sosyal haklarının fakat kanunla düzenlenebileceği, bunun biricik istisnasının de finansal ve sosyal haklara ilişkin toplu kavil olduğu hükmüne düzlük verilmiştir.

Vazifeli kadrolarına vekaleten atananların yararlanacakları mali hukuk mevzuatta zahir düzenlenmektedir. Cidden vekaleten atananlara ilişik mevzuatında belirtilen şartların tümünü tasrif etmek kaydıyla, atandığı kadroya tutkun namına vekalet aylığı, remiks ve ödence farkı ile eklenmiş ödeme farkı ödenebilmektedir.

Anayasanın bahsi geçen 128’inci maddesi hükmüne uygun adına, Devlet memurlarının sınıfları, nitelikleri, atanmaları, fariza ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, maaş ve ödenekleri ile değişik özlük işleri 14/7/1965 tarihli ve 657 mahdut Fehamet Memurları Kanunu ile 27/6/1989 günlü ve 375 az Yasa Hükmünde Kararnamede düzenlenmiştir.

02/11/2011 günlü ve 28103 sayılı Yinelenmiş Resmi Gazetede yayımlanan Amme Görevlilerinin Finansal Haklarının Düzenlenmesi Için Kâh Yasa ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Farklılık Yapılmasına Dair 666 çevrilmiş Yasa Hükmünde Kararnamenin 1’inci maddesi ile 375 çevrilmiş Kanun Mesabesinde Kararnameye eklenen eklenmiş 10’uncu maddesinde;

“Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına sadık namına kurulan başkanlıklar ve Türkiye Iri Budun Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı, Başbakanlık ve bakanlıklar ile bunların sadık ve ilgilendiren kuruluşları (Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Dolgun Hane İdaresi Başkanlığı ile 2659 dar Kanunun 30 uncu maddesi ve 399 sayılı Yasa Hükmünde Kararnamenin ilişik 2 nci maddesi kapsamında bulunanlar dünya), sosyal güvenlik kurumları, Türkiye İnsan Hakları ve Muadele Kurumu, Efdal Intihap Müesses, Yükseköğretim Oturmuş, Üniversitelerarası Kurul ve Ölçme, Berceste ve Komplo Merkezi Başkanlığının;

a) Kalıp teşkilatlarında Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına ilgilendiren kadrolarda saha alanlar ile 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Kanuna bakarak ödence alanlar dünya kalkmak için bu Yasa Hükmünde Kararnameye kötü (II) mahdut Cetvelde düzlük düzlük unvanlı kadrolarda bulunanlardan,

b) Taşra teşkilatlarına ilişkin kadrolarda bulunup, kadro unvanları fena (II) çevrilmiş Cetvelde vadi alanlardan,

c) (Değişik : 20/8/2016-6745/77 md.) Eşkal teşkilatlarında; Dışişleri Patika Memuru ve Konsolosluk ve İhtisas Memurları, hususi konkur sınavı sonucunda mesleğe havari veya stajyer namına alınıp makul süreli yetiştirme döneminden sonraları özel bire bir yeterlik sınavı sonunda denetmen, ehlihibre, kontrolör, denetçi, aktüer ve stenograf unvanlı kadrolara (mevzuatı mucibince bahis konusu kadrolara atananlar karışma) atananlar ve bunların yardımcı ve stajyerleri ile iç denetçilerden dolaşık (III) dar Cetvelde saha kayran unvanlı kadrolarda bulunanlardan,

aylıklarını 657 sınırlanmış Ululuk Memurları Kanununa bakarak almakta olanlara anılan Cetvellerde kadro unvanlarına karşılık mevrut araz rakamlarının görevli mahiye katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarlarda sevap ve ödence verilir. Bu ödemelere türe kazanılmasında ve bunların ödenmesinde aylıklara ilgili hükümler uygulanır. Dolaşık (II) ve (III) sayılı Cetvellerde atandıkları grup dereceleri esas alınarak belirlenen ecir ve tazminatlar, 657 basit Kanunun 45 inci maddesine göre atananlar ile haklarında tıpkısı Kanunun 67 nci maddesi uygulananlar için müktesep hak aylık dereceleri dikkate alınarak ödenir. Ödence damga vergisi hariç temas vergiye bağımlı tutulmaz.

Bu madde kapsamına giren personele; bu Yasa Mesabesinde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) bendi, 2 nci, 28 inci, mülhak 1 inci, eklenmiş 4 üncü ve melfuf 13 üncü maddeleri hariç almak için başka maddelerinde öngörülen gelişigüzel türlü ödemeler ile munzam 9 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen mevzuat hükümlerine göre yapılan ödemeler, 4/6/1937 tarihli ve 3201 az Kanunun katma 21 inci maddesinde öngörülen ifa, 657 az Kanunda ödenmesi öngörülen maaş, mülhak koku, bindirim ve tazminatlar ve dirlik tazminatı ile avukatlık vekalet ücreti ve kaşkariko tazminatı ödenmez.

Kötü (II) basit Çizgilik kapsamında kayran alan kadrolara vekaleten atananlara vekalet görevi nedeniyle birinci fıkrada tamlanan ödemeler yapılmaz. Ekli (II) ve (III) dar Cetvellerde kayran alan kadrolarda mevcut ve bitik (II) mahdut Liste kapsamındaki apayrı kadrolara yahut diğer kadrolara vekaleten atanan personele, bir numara fıkrada belirtilen ödemeler dikkate alınmaksızın, 657 çevrilmiş Kanunun 86 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde ve 175 inci maddesine bakarak vekaleten atanılan kadrolar üzere lokalize olan maaş göstergeleri ve katma göstergeler anne alınarak vekalet aylığı ve anılan Kanunun 152 nci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan Reisicumhur kararının vekalete ilgili hükümleri layıkıyla engelleme ettikleri kadrolar ve vekaleten atandıkları kadrolar üzere sınırlı olan bindirim ve tazminatlarının toplanmış tutarı anne alınarak remiks ve tazminat farkı ödenir.

Farklı kanunların bu maddeye karşıt hükümleri uygulanmaz.

Bu maddenin uygulamasına ilişik yerine ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. “

Şeklinde tıpkısı düzenlemeye yer var olmak vasıtasıyla, mezkûr Kanun Mesabesinde Kararnameye fena (II) az Çizgilik kapsamında yer düz kadrolara vekaleten atananlara, ilişkin mevzuatta öngörülmüş kâin cümle şartların bire bir arada sağlanması halinde vekalet aylığı ile zam ve ödence farkının ödenebileceği egemenlik altına alınmıştır.

Rapor dosyası ve eki belgelerin incelenmesi neticesinde; …, …, …, …, …, … ve … … … İl Müdürlüklerine vekalet eden valilik personeline, yürüttüğü vekalet görevi zımnında 375 sayılı Yasa Mesabesinde Kararnameye fena (II) dar cetvelde vadi düzlük … … İl Müdürü kadrosu için belirlenen ücret ve tazminat göstergesi temel alınarak vekalet ücreti ödendiği görülmüştür. … … Genel Müdürlüğünün mülk müdürü 375 dar Yasa Hükmünde Kararnameye bitik (II) çevrilmiş Liste kapsamında meydan aldığından, İl … … Müdürlüklerine vekalet fail personelin üstelik asli görevlerinin (İl Tören Düzeni Şube Müdürü, İl Toplumsal Araştırma ve Proje Müdürlüğü, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, İl Özlük Müdürlüğü) söz konusu cetvellerde düzlük almadığı bile dikkate alındığında, bu kadrolara vekaleten atananların mevzuatta öngörülen bütün şartları taşıması halinde 657 dar Kanunun 175’inci maddesinde öngörülen vekalet aylığı ile Fehamet Memurlarına Ödenecek Remiks ve Tazminatlara İlişkin Kararın 9’uncu maddesi mucibince öngörülen bindirim ve tazminat farkından yararlandırılması gerekmektedir.

375 az Yasa Mesabesinde Kararname’nin ilişik 10’uncu maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinin iptali istemiyle Aksaray İdare Mahkemesince itirazen yapılan referans üstüne konuyu inceleyen Kanunuesasi Mahkemesinin 28.12.2017 günlü ve Temel No: 2017/175, Karar No: 2017/175 sınırlanmış Kararı ile 666 mahdut Yasa Mesabesinde Kararnamenin birinci maddesiyle 375 çevrilmiş Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen katma 10’uncu maddenin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde vadi düz “Fena (II) dar Cetvel kapsamında saha düz kadrolara vekaleten atananlara vekalet görevi zımnında birinci fıkrada tamlanan ödemeler yapılmaz.” ibaresi, söz konusu düzenlemenin 666 dar Kanun Mesabesinde Kararnamenin dayanağı olan 6223 dar Bitirme Kanunu kapsamında bulunmadığı ve mezkûr Kanunla Bakanlar Kuruluna verilen izin kamu görevlilerinin “atanma, nakil, görevlendirilme, seçilme, tefeyyüz, itila, görevden alınma ve emekliye atıf edilme asıllar ve esasları” ile ilişkin iken, söz konusu düzenlemenin aracısız finansal haklara ilişkin olduğu gerekçesiyle “… … Umumi Müdürlüğünün ülke müdürü” kadrosu yönünden Esas’nın 91’inci maddesine marjinal bulunarak iptal edilmekle birlikte, Esas Mahkemesi tağyir hükmünün, kararını Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonradan yürürlüğe girmesine karar vermiş olup, söz konusu değişmeyen 23/01/218 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Sorumlular temyiz dilekçelerinde; Kanunuesasi Mahkemesinin bahsi geçen 28.12.2017 güneş ve 2017/175 Ana ve 2017/175 Değişmeyen çevrilmiş Kararı sonrasında İl … … Müdürü vekillerine ödenecek olan vekalet ücreti ödemesinin 375 çevrilmiş KHK eki (II) dar cetvel ana alınarak hesaplanması ve ödenmesinin önünde seçkin kanuncu engel bulunmadığı, Mehabet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 2006/10344 Değişmeyen eki zam ve tazminat cetvellerinde, 657 basit Kanunun 175’inci maddesinde öngörülen vekalet aylığı ile Şevket Memurlarına Ödenecek Remiks ve Tazminatlara ait Kararın 9’uncu maddesi mucibince öngörülen zam ve tazminatları alan İl … … Müdürü unvanında bir grup bulunmadığı, dolayısıyla İl … … Müdürleri maaşlarını 375 sınırlanmış KHK eki (II) az cetvelden aldıklarına bakarak, vekalet görevi dolayısıyla ödenecek remiks ve ödence farkının dahi bahis konusu (II) sayılı çizelge temel alınarak hesaplanması ve vekalet ücreti ödemesinin buna göre yapılması gerektiği, İl … … Müdürleri vekillerine yapılacak olan vekalet ücreti ödemelerinin, 375 sayılı Yasa Mesabesinde Kararnameye fena (II) dar cetvelde saha düz … … İl Müdürü bölümünden yapılması gerektiği üstüne analog alınması müstelzim mahkeme kararları bulunduğu, İlam konusu yapılan vekalet ücreti ödemelerinin dahi bu Kararların nüsha alınması vasıtasıyla gerçekleştirildiği ve buna göre temas kamu zararına kere açılmadığı belirtilmiş ise bile;

375 basit Yasa Hükmünde Kararnamenin katma 10’uncu maddesinin üçüncü fıkrasının bir numara cümlesinde düz alan “Ekli (II) sınırlanmış Cetvel kapsamında vadi kayran kadrolara vekaleten atananlara vekalet görevi nedeniyle birinci fıkrada belirtilen ödemeler yapılmaz. ” ibaresi 375 dar Yasa Mesabesinde Kararnameye kötü (II) az Cetvelde düz düz kadrolara vekaleten atananlara, vekalet görevi nedeniyle yararlanabilecekleri finansal haklar itibarıyla yeni benzeri sınırlama getirmediği gibi, bu ibarenin tamamen kaldırılmış olması üstelik her finansal hak doğurmamaktadır. Apayrı ayrımsız deyişle, 375 az Kanun Hükmünde Kararnameye kötü (II) az Cetvelde meydan düzlük kadrolara vekaleten atananların, vekalet ettikleri kadrolar için öngörülen ecir ve tazminatlardan yararlanabilmesi, ancak bu konuda kilitsiz küreksiz bire bir düzenleme yapılması veya şişko sözleşmelere bu yönde bir hâkimiyet konulması halinde mümkündür. Nedeniyle, bu kadrolara vekaleten atananların bahis konusu kadrolar üzere öngörülen sevap ve tazminatlardan yararlanabileceğine dair ayan tıpkı aranjman yapılmadıkça veya şişman sözleşmeye bu yönde benzeri buyruk konulmadıkça, Temel Mahkemesinin Kararı sonucunda mezkûr ibarenin halel edilmesi esbabımucibe gösterilerek, bu kadrolara vekaleten atananlara sevap ve ödence ödenmesine imkan bulunmamaktadır.

Bunun yanında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Anayasa Mahkemesinin Kararları” antetli 153 üncü maddesinde, “Kanunuesasi Mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. Temel Mahkemesi tıpkısı yasa yahut yasa mesabesinde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü nakız ederken, kanun koyucu kabilinden hareketle, kullanılmamış aynı uygulamaya kez açacak biçimde buyruk kasılma edemez. … İptal kararları geriye yürümez. Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazetede serian yayımlanır ve yasama, yürütme ve etki organlarını, dalavere makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.” hükümleri düz almaktadır.

Yukarıdaki mevzuat hükmüne göre; 375 sınırlanmış Kanun Hükmünde Kararnamenin melfuf 10’uncu maddesinin üçüncü fıkrasının bir numara cümlesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesinden sonradan, bu konudaki mevzuat boşluğunun yasa koyucu tarafından baştan yapılacak düzenleme ile doldurulacağı açıktır. Kanunuesasi Mahkemesinin mezkûr Kararından bilahare birlikte konuya ilişik seçkin kanuncu aranjman yapılmamış ve “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Bakım Kollarına Müteveccih Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Havi 4. Aktarılma Şişko Sözleşmede” bile konuyla münasebetli herhangi bir hükme meydan verilmemiştir.

Son yerine, Anayasanın 128’inci maddesinde vadi alan, memurların ve sair amme görevlilerinin mali ve sosyal haklarının kanunla evet dahi şişman sözleşmeyle düzenlenebileceğine dair emredici hükmü ışığında, “… … Umumi Müdürlüğünün yer müdürü” kadrosuna vekaleten atananlara bahis konusu vekalet görevi dolayısıyla, “… … Umumi Müdürlüğünün ülke müdürü” üzere 375 az Yasa Mesabesinde Kararnameye yapışık (II) sayılı Cetvelde öngörülen ecir ve tazminatların ödenebileceğine dair kanuni düzenleme yapılmadıkça yahut memurlar ve sair kamu görevlileri için yapılan dolgun sözleşmelerde değme hükme yer verilmedikçe, “… … Umumi Müdürlüğünün mülk müdürü” kadrosuna vekaleten atananların bahis konusu “diyar müdürü” amacıyla öngörülen ücret ve tazminatlardan yararlandırılmasına imkan bulunmamaktadır.

Bu itibarla, 19 az İlamın 1. Maddesi ile verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE, (… Ofis Başkanı ., Üyeler ., . ile .’ın aşağıda bağlanmış karşı oy gerekçelerine cebin) oyçokluğu ile,

Değişmeyen verildiği 03.11.2021 zaman ve 50369 dar tutanakta mukayyet olmakla işbu ilam sıralama kılındı.

karşı oy gerekçesi

… Daire Başkanı . ile Üye .’ın kırmızı oy gerekçesi

Ikilik konusu edilen işleme ilişik 375 dar Kanun Mesabesinde Kararname’nin, 666 az Kanun Mesabesinde Kararnamenin 1. Maddesiyle eklenen Eklenmiş 10. Maddesinin üçüncü fıkrasının bir numara cümlesinin Anayasa Mahkemesi aracılığıyla ilişik kurumlar yönünden Anayasaya çap bulunarak fesih edilmesi ve söz konusu ödeme ile ait işlemlerinin idari şiddet yoluna taşınması sonucunda üstelik yönetimsel etki mercilerinin bu fek kararından hareketle bahsi sabık vekalet zımnında yapılan ödence ödemelerini hukuka akıllıca bulması karşısında sorumluların sevgili konusu ödemede kusurlarının, dolaysıyla dahi tazmin yükümlülüklerinin bulunmayacağı değerlendirilerek kamu zararı oluşmadığı görüldüğünden sayın çoğunluğun görüşüne katılmıyoruz.

Üyeler ., . ile .’un karşı oy gerekçesi

19 basit İlamın 1. Maddesi ile, abes mevcut …, …, …, …, …, … ve … … … İl Müdürlüklerine vekalet fail il personeline, yürüttüğü vekalet görevi zımnında 375 az Kanun Mesabesinde Kararnameye bitik (II) az cetvelde saha alan … … İl Müdürü kadrosu amacıyla belirlenen ücret ve tazminat göstergesi ana alınarak vekalet ücreti ödemesi sonucunda oluşan … TL amme zararının harcama yetkililerinden tazminine karar verilmiştir.

Anayasanın 128’inci maddesinin ikinci fıkrasında;

“Memurların ve değişik amme görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, maaş ve ödenekleri ve değişik özlük işleri kanunla düzenlenir. (Ek umum: 7/5/2010-5982/12 md.) Fakat, mali ve toplumsal haklara ilişkin toplu anlaşma hükümleri saklıdır.”

Denilmek aracılığıyla, memurların ve özge kamu görevlilerinin mali ve içtimai haklarının ancak kanunla düzenlenebileceği, bunun bir tane istisnasının bile finansal ve toplumsal haklara ilgili şişman anlaşma olduğu hükmüne saha verilmiştir.

Görevli kadrolarına vekaleten atananların yararlanacakları mali hukuk mevzuatta açıkça düzenlenmektedir. Harbiden vekaleten atananlara ilgilendiren mevzuatında belirtilen şartların tümünü yürütmek kaydıyla, atandığı kadroya sınırlanmış adına vekalet aylığı, zam ve ödence farkı ile ekleme ifa farkı ödenebilmektedir.

Anayasanın bahsi sabık 128’inci maddesi hükmüne makul kendisine, Azamet memurlarının sınıfları, nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, mahiye ve ödenekleri ile ayrıksı zat işleri 14/7/1965 tarihli ve 657 az Cesamet Memurları Kanunu ile 27/6/1989 günlü ve 375 sayılı Yasa Hükmünde Kararnamede düzenlenmiştir.

02/11/2011 günlü ve 28103 sınırlanmış Yinelenmiş Resmi Gazetede yayımlanan Amme Görevlilerinin Finansal Haklarının Düzenlenmesi Üzere Kâh Yasa ve Yasa Mesabesinde Kararnamelerde Başkalık Yapılmasına Dayalı 666 mahdut Kanun Mesabesinde Kararnamenin 1’inci maddesi ile 375 dar Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen munzam 10’uncu maddesinde;

“Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına merbut adına kurulan başkanlıklar ve Türkiye Nazik Kavim Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı, Başvekâlet ve bakanlıklar ile bunların sınırlı ve ait kuruluşları (Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Dolgun Konut İdaresi Başkanlığı ile 2659 basit Kanunun 30 uncu maddesi ve 399 mahdut Kanun Hükmünde Kararnamenin katma 2 nci maddesi kapsamında bulunanlar aut), toplumsal asayiş kurumları, Türkiye İnsan Hakları ve Müsavat Kurumu, Efdal Intihap Müesses, Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul ve Değerlendirme, Seçilmiş ve Oyun Merkezi Başkanlığının;

a) Model teşkilatlarında Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına ilişkin kadrolarda vadi alanlar ile 28/2/1985 günlü ve 3160 az Kanuna bakarak ödence alanlar dünya kalkışmak amacıyla bu Kanun Hükmünde Kararnameye yapışık (II) mahdut Cetvelde vadi düz unvanlı kadrolarda bulunanlardan,

b) Dışarılık teşkilatlarına ilgili kadrolarda bulunup, takım unvanları bitik (II) çevrilmiş Cetvelde yer alanlardan,

c) (Değişik : 20/8/2016-6745/77 md.) Gestalt teşkilatlarında; Dışişleri Iz Memuru ve Konsoloshane ve İhtisas Memurları, özel konkur sınavı sonucunda mesleğe apotr veya stajyer olarak alınıp belli mütemadi yetiştirme döneminden bilahare hususi tıpkı liyakat sınavı sonunda müfettiş, bilirkişi, kontrol, kontrolcü, aktüer ve stenografi unvanlı kadrolara (mevzuatı mucibince bahis konusu kadrolara atananlar dahil) atananlar ve bunların havari ve stajyerleri ile iç denetçilerden ekli (III) dar Cetvelde düz kayran unvanlı kadrolarda bulunanlardan,

aylıklarını 657 basit Kerem Memurları Kanununa bakarak almakta olanlara mezkûr Cetvellerde kadro unvanlarına denk gelen nişane rakamlarının görevli mahiye katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarlarda ecir ve tazminat verilir. Bu ödemelere türe kazanılmasında ve bunların ödenmesinde aylıklara ilgilendiren hükümler uygulanır. Ekli (II) ve (III) basit Cetvellerde atandıkları kadro dereceleri esas alınarak belirlenen ecir ve tazminatlar, 657 dar Kanunun 45 inci maddesine bakarak atananlar ile haklarında tıpkı Kanunun 67 nci maddesi uygulananlar amacıyla kazanılmış hak mahiye dereceleri dikkate alınarak ödenir. Tazminat işaret vergisi aut değme vergiye bağımlı tutulmaz.

Bu yön kapsamına giren personele; bu Yasa Mesabesinde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) bendi, 2 nci, 28 inci, mülhak 1 inci, ekleme 4 üncü ve ilişik 13 üncü maddeleri hariç girmek amacıyla gayrı maddelerinde öngörülen herhangi bir kalem ödemeler ile melfuf 9 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen mevzuat hükümlerine göre yapılan ödemeler, 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Kanunun ilişik 21 inci maddesinde öngörülen ifa, 657 dar Kanunda ödenmesi öngörülen aylık, munzam tezahür, bindirim ve tazminatlar ve rahatlık tazminatı ile avukatlık vekalet ücreti ve entrika tazminatı ödenmez.

Kötü (II) mahdut Liste kapsamında yer düz kadrolara vekaleten atananlara vekalet görevi dolayısıyla birinci fıkrada belirtilen ödemeler yapılmaz. Kötü (II) ve (III) sayılı Cetvellerde düzlük düzlük kadrolarda bulunan ve ekli (II) az Çizgilik kapsamındaki başka kadrolara veya farklı kadrolara vekaleten atanan personele, bir numara fıkrada tamlanan ödemeler dikkate alınmaksızın, 657 çevrilmiş Kanunun 86 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde ve 175 inci maddesine göre vekaleten atanılan kadrolar amacıyla sınırlı olan maaş göstergeleri ve ekleme göstergeler anne alınarak vekalet aylığı ve mezkûr Kanunun 152 nci maddesi mucibince yürürlüğe konulan Reisicumhur kararının vekalete ilişkin hükümleri layıkıyla işgal ettikleri kadrolar ve vekaleten atandıkları kadrolar için sınırlı olan remiks ve tazminatlarının bütün tutarı ana alınarak bindirim ve ödence farkı ödenir.

Başka kanunların bu maddeye çapraz hükümleri uygulanmaz.

Bu maddenin uygulamasına ait yerine ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. “

Şeklinde ayrımsız düzenlemeye saha peyda olmak aracılığıyla, anılan Yasa Hükmünde Kararnameye ekli (II) çevrilmiş Cetvel kapsamında düzlük düz kadrolara vekaleten atananlara, ilişik mevzuatta öngörülmüş kâin tekmil şartların benzeri arada sağlanması halinde vekalet aylığı ile remiks ve tazminat farkının ödenebileceği buyruk altına alınmıştır.

Tabir dosyası ve eki belgelerin incelenmesi neticesinde; …, …, …, …, …, … ve … … … İl Müdürlüklerine vekalet fail vilayet personeline, yürüttüğü vekalet görevi dolayısıyla 375 mahdut Kanun Hükmünde Kararnameye bitik (II) çevrilmiş cetvelde düz düz … … İl Müdürü kadrosu amacıyla belirlenen ücret ve ödence göstergesi asıl alınarak vekalet ücreti ödendiği görülmüştür. … … Umumi Müdürlüğünün memleket müdürü 375 sınırlanmış Yasa Hükmünde Kararnameye fena (II) sınırlanmış Çizgilik kapsamında meydan aldığından, İl … … Müdürlüklerine vekalet fail personelin birlikte birincil görevlerinin (İl Protokol Şube Müdürü, İl Içtimai Etüt ve Proje Müdürlüğü, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, İl Nefer Müdürlüğü) söz konusu cetvellerde saha almadığı birlikte dikkate alındığında, bu kadrolara vekaleten atananların mevzuatta öngörülen tamlık şartları taşıması halinde 657 basit Kanunun 175’inci maddesinde öngörülen vekalet aylığı ile Cesamet Memurlarına Ödenecek Bindirim ve Tazminatlara İlişkin Kararın 9’uncu maddesi göre öngörülen bindirim ve tazminat farkından yararlandırılması gerekmektedir.

Ancak, İlamda meydan düzlük amme zararı tablosu incelendiğinde; ara sıra ahizlere 375 çevrilmiş Kanun Mesabesinde Kararnameye ekli (II) mahdut cetvelde vadi düzlük … … Umumi Müdürlüğünün “İl Müdürü” kadrosu amacıyla belirlenen sevap ve ödence göstergesi ana alınarak ödenen vekalet ücretinin tamamının kamu zararı adına hesaplandığı, ilgilendiren personelin “İl Müdürlüğü” kadrosuna vekaleti dolayısıyla doğruluk kazandığı 657 çevrilmiş Kanunun 175’inci maddesinde öngörülen vekalet aylığı ile Oran Memurlarına Ödenecek Remiks ve Tazminatlara İlişkin Kararın 9’uncu maddesi göre öngörülen bindirim ve ödence farkının kamu zararı tutarından düşülmediği görülmüştür.

Bu itibarla, vekalet fail personelin 657 basit Kanun kapsamında türe kazandığı vekalet aylığının hesaplanarak amme zararından düşülmesini teminen, 19 sayılı İlamın 1. Maddesi ile sunulan tazmin hükmünün bozularak, Dairesine tevdiine değişmeyen verilmesi gerekir.

Share: