Açıkta iken göreve iade edilen vazifeli hangi ahit göreve başlamalı?

Karşı açığa alma tedbiri meri fakat daha sonraları görevine reddetme edilen tıpkı kamu görevlisi, görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırıldığına dair işlemin kendisine tebliği tarihini izleyen işgünü görevine başlaması gerektiğini düşünüyoruz.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62. maddesinde şu hükümranlık düz almaktadır:

“İlk misil yahut yeniden veyahut metatez aracılığıyla;
a) Bire Bir yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine deklerasyon gününü,
b) Bambaşka yerdeki görevlere atananlar, nasıp emirlerinin kendilerine manifesto tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere cereyan ederek mahsus sefer süresini,
İzleyen iş günü süresince işe kabul etmek zorundadırlar.
Yukarıdaki süreler;
1Kanuni izinlerin kullanılması veya arızi tıpkı görevin yapılması sırasında bambaşka ayrımsız göreve atanan memurlar amacıyla iznin yahut geçici görevin bitimi,
2Hesaplarını, yerlerine gelenlere zaman zorunda bulunan muhasebeci ve muhasebeci mutemetleri üzere devrin sona ermesi,
3Eski görevlerine devamları kurumlarınca bağlanmış adına tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yıpranmamış fariza yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,
tarihinde başlar.” hükmü, 63. maddesinde “Ayrımsız göreve ilk kez yahut yeniden atananlardan doküman ile isbatı tür zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki müddet içinde işe başlamayanların atanmaları nakız edilir ve bunlar 1 sene süreyle Devlet memuru kendisine istihdam edilemezler. Bunların belge ile isbatı tür zorlayıcı nedenler dolayısıyla göreve başlamama hali iki kocaoğlan aştığı takdirde atama işlemi atamaya izinli makamlarca tahrip edilir. Bambaşka yerdeki aynı göreve atananlardan 62 nci maddedeki süre ortamında cereyan ederek mahsus el süresi sonunda yeni görevlerine başlamıyanlara, sakat görevlerinden firkat ve yıpranmamış görevlerine başlayış tarihleri beyninde mahiye verilmemek şartı ile 10 günlük bire bir müddet elan verilebilir. Doküman ile isbatı gibi zorba nedenler olmaksızın bu süre böylece dahi eskimemiş görevlerinde işe başlamıyanlar memuriyetten fariğ sayılırlar.”

Özge taraftan, 657 mahdut Kanunun 137. Maddesinde “Görevden uzaklaştırma, Izzet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında engel görülecek Büyüklük memurları hakkında alınan ihtiyati tıpkı tedbirdir.” hükmü, 142. maddesinde “Soruşturma böylelikle düzen bağı yüzünden memurluktan çıkarma yahut cezai bir prosedür uygulanmasına icap kalmıyan Heybet memurları için münfail olan görevden tenkil tedbiri, 138 inci maddedeki yetkililerce (Müfettişler tarafından görevden uzaklaştırılanlar hakkında atamaya çıkışlı amirlerce) derhal kaldırılır.” hükmü, 143. maddesinde “Anket veya enstantane sonunda mezun mercilerce:
a) Haklarında memurluktan çıkarmadan ayrıksı ayrımsız sıkı düzen cezası verilenler;
b) Yargılamanın men’ine yahut beraatine karar verilenler;
c) Hükümden ilk haklarındaki kovuşturma umumi af ile kaldırılanlar;
ç) Görevlerine ve memurluklarına ilgilendiren olsun yahut olmasın memurluğa engel olmıyacak tıpkısı ukubet ile hükümlü olup cezası ertelenenler;
Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden tenkil tedbiri kaldırılır.” hükmü, 145. maddesinde “Görevden tenkil; aynı disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde arz haddinden fazla 3 kamer devam edebilir. Bu süre böylelikle için bire bir değişmeyen verilmediği takdirde işyar görevine başlatılır. Aynı ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya mezun mir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar üzerine atamaya izinli kumandan) ilgilinin durumunu rastgele iki ayda bire bir inceliyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında benzeri değişmeyen verir ve ilgiliye dahi yazı ile deklarasyon paha.” hükmü bulunmaktadır.

Görevden uzaklaştırma, görevi başında kalmalarında mahzur tanıdık işyar için meri ihtiyati ayrımsız hazırlık kendisine düzenlenmiştir. Buna göre görevden uzaklaştırılan memur kadrosundan ayrılmamakta, çabucak yürüttüğü görevlerden uzak kalmaktadır. Bu nedenle göreve reddetme edilen memurlar üzere tayin onayı alınmaması gerektiğini, göreve başlatma işleminin tam olacağını değerlendiriyoruz.

Ortada atama işlemi olmadığından üstelik 657 sayılı Kanunun “ilk defa, baştan yahut metatez suretiyle atamaları” düzenleyen 62 ve 63. maddelerinin göreve iade edilen memurin karşı uygulanmasının cins olmadığını, bu durumdaki memurların görevden tenkil tedbirinin kaldırıldığına dayalı işlemin kendilerine tebliği tarihini izleyen işgünü görevlerine başlamaları gerektiğini düşünüyoruz.

Share: