Performansı ‘iyi’ belirlenen polis memuru 20 bin liralık tazminat davası açtı

Danıştay 2. Dairesi, polis memuru adına görev eden davacının, 2014 yılı Performans valüasyon notunun 3,62 kendisine belirlenmesine ait işleminin iptali ile 20.000,00 TL tazminat davası ödenmesine değişmeyen verilmesi istemiyle açılan davayı reddeden murafaa kararını onadı.

İlk adım mahkemesince aşağıdaki gerekçe ile sorun reddedilmişti:

Sevgili konusu performans puanının, 3,62 notla “bereketli” düzeyinde belirlendiği, bu değerlendirmenin, davacının sicil safahatına meydanda tehalüf taşımadığı, kıymetlendirme safahatı içerisinde şakkadak ve vazıh aynı düşüş meydana getirmediği ve notundaki, önceki yıllara kıyasen meydana mevrut düşüşün ise, istimara amirlerinin takdir hakkı sınırları içerisinde kaldığının anlaşılmıştır.

Danıştay 2. Dairesi ise bu kararı onamış ve şu değerlendirmeyi yapmıştır:

Davacının Format girilmesi gereken “kayda ayar” bire bir performansının dahi bulunmadığı, ayrıca doğruluk edilen puanın daha faziletkâr seviyede olması gerektiği yönündeki iddiaların somut vukuf ve belgeler ile delillendirilmediği anlaşıldığından, sav konusu işlemde hukuka ihtilaf görülmemiştir.

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Ana No: 2021/1485

Karar No: 2022/2023

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .

KARŞI CANIP (DAVALI) : . Kaymakamlığı / .

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesince verilen. tarihli, E:., K:. sayılı kararın, dilekçede yazılmış nedenlerle 2577 sınırlanmış İdari Yargı Usulü Kanunu’nun 49. maddesi gereğince temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Sevgili Konusu İstem:

KAPAT X

Ülkü, . ili, . İlçe Güven Müdürlüğünde polis güçleri memuru namına görev eden davacının, 2014 yılı Takat Sınırı valüasyon notunun 3,62 yerine belirlenmesine ilişik işleminin iptali ile 20.000,00 TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İlk Basamak Mahkemesi Kararının Özeti:

…. İdare Mahkemesinin temyize laf kararıyla; davacının; takat sınırı kıymetlendirme ölçütlerinin gelişigüzel birinin, davacıyı daha dolgunca tanışıklık imkanına eş olan bir numara yorum amiri yoluyla en birkaç iki; ikinci kıymetlendirme amiri marifetiyle ise, tabanca atışları hariç tam hanelerin dört fakül sağlanmak suretiyle ve serencam itibariyle dava konusu performans puanının, 3,62 notla “bol” düzeyinde belirlendiği, bu değerlendirmenin, davacının sicil safahatına ayan muhalefet taşımadığı, istimara safahatı içerisinde şappadak ve vazıh tıpkısı düşüş meydana getirmediği ve notundaki, önceki yıllara kıyasen meydana mevrut düşüşün ise, yorum amirlerinin takdir yetkisi sınırları içerisinde kaldığının anlaşılması karşısında, tesisinde sübjektif tıpkı sebep veya yalınlık ölçüm hatası bulunmadığı sonucuna varılan sorun konusu işlemde, objektivite ilkesi yönünden hukuka ve mevzuata uymazlık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Müddei marifetiyle, kararda tamlanan ceza davasında şahit olarak dinlendiği, işe geç gittiği çevrim amirinden aday müsaade almış olduğu, izlem gözlem formundaki ters aksam üzere disiplin soruşturması yapılmadığı doğacak sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI:

Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya makul olan İdare Mahkemesi kararının esbabımucibe değiştirerek onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Danıştay (Mülga) Onaltıncı Dairesi yoluyla, Danıştay Riyaset Kurulunun 01/08/2016 günlü, K:2016/32 sınırlanmış kararının “Kuma Ahkâm” kısmının 1. fıkrası uyarınca ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Danıştay Beşinci Dairesine; Danıştay Beşinci Dairesi vasıtasıyla ise, Danıştay Başkanlık Kurulunun 18/12/2020 tarihli, K:2020/62 sayılı kararının “Ortak Ahkâm” kısmının 6. fıkrası göre, antrparantez tıpkısı atıf kararı verilmeksizin Dairemize gıcırı bükme davada, Muayene Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki vesaik incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ FENOMEN:

Diyarbakır ili, … İlçe Inanma Müdürlüğünde polis memuru adına görev işleyen davacının, 2014 yılı Takat Sınırı valüasyon notunun 3,62 namına belirlenmesine ilgilendiren işleminin iptali ile 20.000,00 TL manevi tazminat ödenmesine değişmeyen verilmesi istemiyle temyizen incelenen davanın açıldığı anlaşılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

04/07/2012 günlü, 28343 sayılı Resmi Gazete’üstelik yayımlanan Güvenlik Genel Müdürlüğü Hava İçi Bireysel Başarım Değerlendirme Yönetmeliği’nin sav konusu işlem tarihi bakımından, “Kıymetlendirme zamanı” başlıklı 8. maddesinde, “Almanak istimara, aday memurin dış koyulmak üzere, 1 Familya-31 Açıklık tarihleri arası dönemi kapsar.” hükmüne; “Formlar” başlıklı 9. maddesinde, ”Personelin performansının değerlendirilmesinde performans rasat ve izleme formu ile performans yorum formu görünmek amacıyla iki dalan kullanılır. Personelin takat sınırı değerlendirme puanını belirleyen ana format performans istimara formudur.” hükmüne; “Başarım Gözlem ve Izleme Formu” başlıklı 10. maddesinde, ”(…) (2) Istimara amirleri, personelinin çalışmalarını izleme ederek takat sınırı kıymetlendirme formundaki değerlendirme ölçütleri doğrultusunda olumlu evet bile kontra namına kayda derece gördüğü hususları içeren mütalaalarını, PBS’ üstelik bulunan başarım gözlem ve takip formuna ruz, konunun özeti ve bahis ile ilgilendiren mütalaasını belirterek kaydeder. (…) (6) Personelin ‘Gözlenen başarım ortalamanın çokça üstünde’ yahut ‘Gözlenen performans ortalamanın çokça altında’ ölçekleri seçilerek değerlendirilebilmesi üzere performans müşahede ve strateji formunda ilgilendiren takat sınırı alanlarının seçme birindeki başarım kıymetlendirme ölçütlerinden genişlik birkaç biri üzere bu değerlendirmeler ile bağlantılı olacak arz beş altı ayrımsız müspet veya olumsuz kaydın bulunması zorunludur. Bu şekilde girilen bilgilerin personelin gelişim performansını etkileyecek nitelikte hırçın hâller içermesi gerekir. (…) (8) (…) takat sınırı müşahede ve izleme formunun doldurulup doldurulmayacağı ve buna ilişik hususlar Kurul vasıtasıyla alınacak mebde kararları ile belirlenir. (…)” hükmüne; ”Başarım Kıymetlendirme Formu” başlıklı 12. maddesinde, “(1) Personelin etiket bilgileri, çalıştığı birim ve görevine ilişkin bilgilerin birlikte vadi aldığı takat sınırı değerlendirme formu aşağıdaki unsurları içerir. (…) b) Performans istimara ölçütleri: Hakkında takat sınırı değerlendirmesi yapılan personelin, performans değerlendirilmesinde beğenilen ve performans yorum alanı içerisinde kâin görevi ile ilişik göstermesi beklenilen davranışlardır. (…) (5) Başarım yorum formu doldurulurken değerlendirilen personelin değerlendirme dönemi içerisindeki PBS’üstelik saha alan; cevaz, ifade, armağan, yeterlilik sınıfı, ukubet ve soruşturma bilgileri ile formun doldurulmasında gerekseme duyulacak özge bilgiler, değerlendirme amirlerine PBS’de gösterilir. (…)” hükmüne; “Değerlendirme Ölçeği” antetli 13. maddesinin 1. fıkrasında, “Performans Yorum Formundaki yorum ölçütlerinin karşısında aşağıdaki ölçekler vadi alır ve bu ölçeklere aşağıdaki puanlar verilir.

a) ‘Gözlenen performans ortalamanın çokça altında’ ölçeği: Gözlemlenen davranışın o başarım istimara ölçütü için ortalamanın çok altında olduğunu ve bu davranışın çoğu zaman gerçekleştirildiğini rapor eden istisnai benzeri durumdur. Bu ölçeğin karşılığı 1 puandır.

d) ‘Gözlenen takat sınırı ortalamanın çok üzerinde’ ölçeği: Gözlemlenen davranışın o performans değerlendirme ölçütü için ortalamanın çokça üstünde olduğunu, ortalamanın üstünde caba hız gösterildiğini ve bu ortalamanın üzerindeki davranışın daima gerçekleştirildiğini rapor eden istisnai tıpkısı durumdur. Bu ölçeğin karşılığı 5 puandır. (…)” hükmüne düz verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Yukarıda saha sunulan mevzuat hükümlerinden, Güvenlik Teşkilatı kadrosunda çalışan personelin performans değerlendirmesinde ”performans rasat ve izleme formu” ile ”takat sınırı yorum formu”nun kullanıldığı görülmektedir.

“Başarım rasat ve izleme formu”; personelin performansının sene boyu izlenmesini, performans istimara formu doldurulurken istimara amirlerinin kıymetlendirme hatalarına düşmemelerini sağlamayı amaçlayan ve yorum amirinin, makul, nötr, adil ve nesnel bir istimara yapabilmesine imkan icat etmek amacıyla, amirin kanaat ve algısına dair mütalaasını belirttiği, esas değerlendirmeye ihzari nitelikte, hemen istimara amirlerinin göreceği ve hikmet iktisap hakkı kapsamı dışında olan suret olup, personelin aksiyon performansına ilgilendiren değerlendirmeleri içermekte iken, “takat sınırı yorum formu”, personelin takat sınırı yorum puanını belirleyen gestalt özelliğini taşımaktadır.

Anılan ahkâm mucibince, takat sınırı yorum formundaki istimara ölçütlerinin karşısında vadi düz ve karşılığı 1, 2, 3, 4 ve 5 benek olan istimara ölçeklerinin bulunduğu, performans rasat ve izleme formuna, bu ölçeklerden karşılığı 1 nokta olan “gözlenen başarım ortalamanın çokça altında” ölçeği üzere menfi ve karşılığı 5 fakül olan “gözlenen performans ortalamanın haddinden fazla üzerinde” ölçeği için olumlu bilim girişinin mecburi olduğu, bunun beraberinde karşılığı 2, 3 ve 4 benek olan ölçekler için rasat ve strateji formuna bilgi girişi zorunluluğu bulunmasa da, anne iş olan takat sınırı kıymetlendirme notu ödeme konusunda idareye maruf takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmetinin gerekleriyle vabeste olduğu ve bu açıdan etki denetimine bağımlı bulunduğu kuşkusuzdur.

Uyuşmazlıkta, davacının 2014 yılı performans puanının (3,62) olarak belirlendiği, bu puanın, “dolgunca” namına değerlendirilen başarım nokta türü olduğu, Başarım Istimara Formunda vadi kayran takat sınırı kıymetlendirme ölçütleri amacıyla yapılan puanlamalarda, yukarıda anılan Güven Umumi Müdürlüğü Çalım İçi Ferdî Başarım Istimara Yönetmeliği’nin 10. maddesinin 6. fıkrasında aziz ve benzeri Yönetmelik’in 13. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde tanımlanan “gözlenen başarım ortalamanın haddinden fazla altında” ölçeğinin seçilmediği, nedeniyle Performans Rasat ve Takip Formuna hırçın ve konkre vukuf niteliğindeki araç girişinin zorunlu olmadığı, başka taraftan ülkü konusu 2014 yılı başarım döneminde davacının tıpkısı Yönetmelik’in 10. maddesinin 2. fıkrasında bahsedilen ve mezkûr Merkez girilmesi gereken “kayda değer” bir performansının birlikte bulunmadığı, antrparantez adalet edilen puanın daha efdal seviyede olması gerektiği yönündeki iddiaların somut vukuf ve belgeler ile delillendirilmediği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka mugayeret görülmemiştir.

DEĞIŞMEYEN SONUCU:

Açıklayan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. … İdare Mahkemesince verilen . tarihli, E:., K:. basit kararın yukarıda tamlanan gerekçeyle ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan savlayıcı üstünde bırakılmasına,

4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,

5. 2577 çevrilmiş Kanun’un (Eğreti 8. maddesi gereğince uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası gereğince bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş dönüş ortamında Danıştay’da değişmeyen tashih yolu münhal almak için, 20/04/2022 tarihinde oybirliğiyle değişmeyen verildi.

Danıştay 2. Ofis Başkanlığı 2021/17679 E. , 2022/1784 K.

Share: