Muvafakat talip çekicilik, atamayı fayrap etmek zorunda mıdır?

657 sınırlanmış kanununda, muvafakat isteyen kamu kurumunun, muvafakati getiren memurun atamasını mecburi kılan bir buyruk bulunmamaktadır. Ama yönetsel denge ilkesi layıkıyla Danıştay bu konuda nazir tıpkı değişmeyen vermiş ve atamanın yapılması gerektiğini belirtmiştir.

657 az kanununda, muvafakat isteyen kamu kurumunun, muvafakati getiren memurun atamasını mecburi kılan ayrımsız hâkimiyet bulunmamaktadır. Amma yönetsel denge ilkesi uyarınca Danıştay bu konuda benzeşim bire bir karar vermiş ve atamanın yapılması gerektiğini belirtmiştir.

SORU: Kurumlar arası naklen nasıp işlemlerinde boşlamak istediği gelgel eliyle muvafakati maksut ve çalıştığı kurumu tarafından naklen geçişi uygun tanıdık bir memurun: Muvafakat talip kurum eliyle atamasının olmak mecburi mudur? Atamasının yapılması mecburi ise bunun anlaşılan yasal tıpkısı süresi var mı, hangi büyüklüğünde bire bir sürede yapılmalıdır?

YANIT: 657 dar Devlet Memurları Kanununun “Memurların tıpkı kurumdan diğerine nakilleri” antetli 74. Maddesi aşağıdaki şekildedir.

“Bap 74 -Memurların bu Kanuna tabi kurumlar ortada, kurumların muvafakati ile müktesep adalet dereceleri üzerinden yahut 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde evre yükselmesi kanalıyla, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Müktesep doğruluk derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri amacıyla ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.

Bayağı dereceye atananların 68 inci maddede kayıtlı müddet kaydı aranmaksızın bozuk derecelerine yine atanmaları caizdir.

Kazanılmış doğruluk derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık paye ve kademeleri genel hükümlere göre tayin edilmekle bu arada, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (ödenti ve kıymet farklarının kendileri vasıtasıyla herhangi bir ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini akseptans etmeleri şartiyle) tekaütlük yönünden sakat derecelerinde değerlendirilir.

13/12/1960 tarihli ve 160 dar Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde bile yukarıdaki ahkâm uygulanır. Bire Bir kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sınırlanmış Kanuna tabi sıfır personelden, hizmete antre dereceleri 36 ncı bap ile tayin edilen methal derecelerinin üzerinde olanların ilk ongunluk ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere istikbal fail müddet kadar ilave edilir.”

Mevzuatımızda kurumlar arası intikal amacıyla muvafakat talip kurumun muvafakatin verilmesinden sonradan ilgilendiren memurun atanmasını yapması noktasında ıztırar getiren açık bir hükümranlık bulunmamaktadır.

Ancak idarenin idarede süreklilik anlamına gelen “idari balans” ilkesine uygun davranması gerekir.

Danıştay 5. Dairesinin 2010/3154 E. ve 2013/2921 K. mahdut kararında bu ilkeye çevirme yaparak önce muvafakat isteyen arkası sıra birlikte memurun atama isteğini dümbelek çeviren idarenin işleminin iptalini onamıştır.

Share: