Polislerin mecburi ikinci havza atamaları yer çok 3 kat ertelenebilir

Danıştay, Kasım ayında verdiği tıpkı kararda, polis memurlarının mecburi ikinci bölge hizmetlerinin, bakım ihtiyacı kabil sebeplerle 3 defadan fazla ertelenmesinin yönetmeliğe yıldızlı marjinal olduğunu belirtti.

Danıştay, Kasım ayında verdiği benzeri kararda, polis memurlarının zorunlu ikinci bölge hizmetlerinin, bakım ihtiyacı kabil sebeplerle 3 defadan fazla ertelenmesinin yönetmeliğe belirtik marjinal olduğunu belirtti.

(Danıştay, 5. Kat, 02.02.2017 sıra ve E. 2016/23599, K. 2017/1397 dar Değişmeyen.)

söz konusu davada terörle savaş branşlı polis memurunun mecburi ikinci bölge hizmetine ikinci posta atanması işlemine alın, zorunlu ikinci nahiye hizmetini henüz önceki tek yapmamış birçok personelin bakım bölgesine atamalarının yönetmeliğe marjinal adına 3 defadan fazla ertelendiği gerekçesiyle tahrip davası açılmıştır. Danıştay davacının, iddiasının düz olduğunu, ancak mecburi toprak hizmetini tek yapmamış olmasına karşın yönetmeliğe karşıt namına 4. El ertelemeleri yapılan personelin sayısının 72 olduğu ve bu 72 personelin bile hesaba katılarak gine yapılan sıralamada davacının listede meydan alacak olduğunu belirterek atama işlemini tağyir etmemiştir.

Kararda Danıştay değme hangi kadar polis güçleri memurunun zorunlu mıntıka atamasını fesih etmese da, kararda zorunlu ikinci kesim hizmetlerinin yönetmeliğe bakarak hizmet ihtiyacı kabil sebeplerle yer aşkın 3 yol ertelenebileceğini ve zorunlu nahiye görevini tek yapmayanların ikinci gez yapacaklara bakarak rüçhan değerlendirmesi gerektiğini rapor etmiştir.

T.C.

D A N I Ş T A Y

BEŞİNCİ DAİRE

Anne No : 2016/23599

Karar No : 2017/1397

Temyiz İsteminde Mevcut (Davalı): Itimat Genel Müdürlüğü / ANKARA

Vekili : Ülfet Müşaviri

Cebin Canip (Müddei) :

İstemin_Özeti : İdare Mahkemesinin 5.6.2015 ruz ve E:2014/1082, K:2015/768 basit kararının, dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi göre temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

KAPAT X

Danıştay Sondaj Hakimi : Mehmet Arıcı

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hükümranlık veren Danıştay Beşinci Dairesince, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması istemi üzerine aynı karar verilmeksizin gereği görüşüldü:

Sav, …….. İl Inanma Müdürlüğü emrinde terörle savaşım branşlı polis memuru kendisine görev eden davacının, ikinci kesim ikinci fariza sırası geldiğinden bahisle, ……….. İl Güvenlik Müdürlüğü emrine naklen atanmasına ilgili 15.5.2014 tarihli Inanma Genel Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesinin 5.6.2015 gün ve E:2014/1082, K:2015/768 az kararıyla; bakım ihtiyacı nedeniyle ikinci bölgeye ataması yapılmayan personelle ilişkin kendisine ilgili Yönetmeliğin 29. maddesinde, 3 defadan aşkın erteleme talebinde bulunulamayacağı yolundaki aranjman ayn önüne alındığında, idarenin tecil sınırı dahilinde hizmetine gerekseme duyduğu personelin atamasını erteleme konusunda ölçüm yetkisinin bulunduğu, ancak olayda mecburi olan ikinci havza hizmetini daha evvel hiç yapmamış personel beyninde Yönetmeliğin 29. maddesine hilaf adına 3 defadan fazla ataması ertelenen çokça sayıda personelin bulunduğu dikkate alındığında, hukuka hilaf namına (3 defadan çok) ertelemesi yapılan personelin sıralamada davacının uğrunda düzlük alması halinde davacının liste dışında kalacağı, zorunlu ikinci nahiye bir numara fariza hizmetini 2004 yılında bütünleyen davacının ikinci bölgeye baştan atanmasına ait sevgili konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle sav konusu işlem nakız edilmiştir.

Davalı yönetim, sorun konusu işlemin hukuka uygun olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Inanma Hizmetleri Sınıfı Mensupları Nasıp ve Metatez Yönetmeliğinin “Bakım Bölgeleri” antetli 21. maddesinde, yurdun bir numara ve ikinci bakım bölgeleri koyulmak üzere iki hizmet bölgesine ayrıldığı; “Bölgeler ve Hizmet Süreleri” başlıklı 23. maddesinde, personelin, Yönetmelikte tamlanan müddet kadar sunma bir iki hele ikinci bölgede hizmet görmesinin mecburi olduğu ve bu Yönetmelikte öngörülen mazeretler karışma, gelişigüzel ne sebeple olursa olsun ikinci bölge hizmetinden sarfınazar edilemeyeceği; ancak, sağlık yahut adam durumu cihetiyle ikinci bölgeye gidemeyeceği belgelenenler için Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin (a) ve (b) bentlerinin uygulanacağı; “İkinci Bölgede Görevlendirilecek Personelin Sıralanması” antetli 24. maddesinde ise, ikinci bölgeye ilk defa atanacak personelin sırasının, bir numara bölgedeki hizmet sürelerine bakılmaksızın sicil numarası, rütbeleri ve bakım branşları göz önüne alınarak bu bölgedeki ekip ve personel ihtiyacına göre belirleme edileceği; ikinci bölgeye ikinci misil atanacak olan polis güçleri memuru rütbesindeki personelin sırasının; kol, bu bölgeden eski dönüş yılları ve sicil numaralarının temel alınarak, diğer rütbedeki personelin sırasının ise; derece, bu bölgeden geçmiş gün yılları ve sicil numaraları anne alınarak yapılacağı; birinci bölgede müteharrik branşlı emir ve memurların ikinci bölgedeki hizmetlere gönderilmelerinin, özlük aralarında sicil numarası esasına bakarak ve bölgelerdeki ekip ve personel ihtiyacı gözönünde bulundurularak yapılacağı, birinci bölgeden ikinci bölgeye ilk kez atanacak personel üzere birinci kesim bakım süresini yükleme şartı aranmayacağı; “Hizmet İhtiyacı Sebebiyle Tecil” başlıklı 29. maddesinin 1. fıkrasında, atama sırası geldiği veya bakım süresini doldurduğu amacıyla ayrıksı benzeri bölgeye atanacak personelden, suret teşkilatında Umum Müdür yahut kat başkanları, illerde valiler, Umumi Müdürlüğe doğrudan merbut birimlerde vahit amirleri vasıtasıyla, hizmetleri cihetiyle yerlerinde kalmaları gerekçeli namına bildirilenlerin durumlarının Umumi Müdürlükçe incelenerek karara bağlanacağı hükmü düz almış; 4. fıkrasında ise, ikinci köşe yazısı gereğince yerlerinde bırakılmış olanların, ertesi sene haklarında gerekli tıpkı gerekçeye müstenit bakir aynı talik talebi olmadığı takdirde, hizmetle görevli oldukları bölgelere atanacakları, birinci bölgeden ikinci bölgeye gidecekler üzere dördüncü öğün talik teklifinde bulunulamayacağı hâkimiyet altına alınmıştır.

Dava dosyasında yer alan bilgelik ve belgelerin incelenmesinden; 2014 yılı genel tayin döneminde, terörle uğraş branşlı polis memuru olup, henüz ilk ikinci bölgeye tek atanmayan 289, daha geçmiş zorunlu ikinci havza hizmetini tamamlamış 1068 personele bildirim yapıldığı; bu listedeki, 193’ü ilk kez, 293’ü ikinci el atanmak üzere ihbariye yapılanlar arasından mecmu 486 personelin, ikinci hizmet bölgesine atamasının yapıldığı; henüz evvel ikinci bölgeye on paralık atanmayan 72 personelin ise 3’ten fazla ertelemesi yapılmak aracılığıyla Yönetmeliğe marjinal olarak atamalarının ertelendiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, ikinci bölgeye ikinci misil atananların bütün sayısının 293 olmasına rağmen, mecburi olan ikinci nahiye (birinci) hizmetini daha önceki tek yapmamış ve ataması hukuka uymaz kendisine tehirli 72 personelin bulunduğu ve davacının ikinci bölgeye ikinci misil atanan personel arasında 171. tam meydan aldığı göz önüne alındığında, hukuka uymaz kendisine ertelemesi yapılan 72 personel ikinci bölgede görevlendirilmiş olsa bile, davacının ikinci kesim bir numara görevinden ahit yıllarına ve sicil numarasına bakarak atanan 221 (293-72) personel zarfında kalacağı anlaşıldığından, sevgili konusu işlemde hukuka muhalefet, işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki eski görülmemiştir.

Açıklayan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle İdare Mahkemesinin 5.6.2015 tarih ve E:2014/1082, K:2015/768 sayılı kararının; 2577 sınırlanmış İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun geçici 8. maddesi gereğince uygulanmasına devam edilen 3622 sınırlanmış Kanun ile ayrı ayrı 49. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi layıkıyla BOZULMASINA, yukarıda belirtilen hususlar dahi gözetilerek yeniden aynı karar yapılmak için dosyanın adı güzeşte Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın beyanat tarihini izleyen 15 (onbeş) çağ içerisinde kararın düzeltilmesi yolu kategorik gelmek üzere, 2.2.2017 tarihinde oybirliğiyle değişmeyen verildi.

Share: