Keyif raporu alınırken kalın yapılan hatalar ile hakem hastaneye gönderme halleri

Bu yazımızda, büyüklük memurlarının almış oldukları çor raporlarının usul ve bilgelik yönünden incelenmesi ile fenne çap raporlarda hakem sayrılarevi seçimi karşı bilgilendirmelerde bulunacağız.

Ululuk memurlarının hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları vasıtasıyla verileceği, raporların süreleri ile çor ve refakat iznine ilişkin usul ve esaslar, 657 dar Fehamet Memurları Kanununun 105 nci maddesine dayanılarak hazırlanan “Devlet Memurlarına Verilecek Çor Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Karşı Yönetmelik”te düzenlenmiştir.

Bu yazımızda, kamu görevlilerinin usul ve fenne akla yatkın olmadığı halde aldıkları çor raporları ve bu raporlara mezkür talimatname çerçevesinde kurumlarca yapılması gereken işlemlerle ilişik değerlendirmelerde bulunacağız.

Öncelikle raporların “USUL” yönünden uygunluğunda özellikle amme çalışanları ve kurumlar tarafından dikkate alınması gerekenleri sıralayalım.

A) HASTALIK RAPORLARININ ASILLAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

1- Hastalık Raporlarının Süre Sınırları

“Celal Memurlarına Verilecek Çor Raporları İle Çor ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Üzerine Yönetmelik”mağara 6 ncı maddesinde kamu görevlilerinin hastalıkları cihetiyle alacakları izne ilişik verilecek raporların asıllar ve esasları ile süre sınırları teferruatlı şekilde açıklanmaktadır.

Buna bakarak;

a) Mahiye ve şahıs hakları sığınmak şartıyla; kanser, verem ve psikopati üzere tafsilatlı mütemadi bire bir otama gerektiren hastalıklarda 18 aya kadar müsaade verilebilir.

b) Sair hastalık hallerinde ise 12 taban kadar verilebilir.

c) Görevi sırasında veya görevinden hava benzeri kazaya yahut saldırıya uğrayan yahut bir iz hastalığına tutulan işyar iyileşinceye kadar izinli sayılır.

d) Yegâne doktor raporu ile benzeri defada bildirme çokça 10 ahit, bire bir evvelsi raporda hekim tarafından taharri muayenesi öngörülmüş ise yer çokça 10 dönem elan tabir verilebilir.

e) Tıpkısı takvim yılı içerisinde tek hekim aracılığıyla verilecek raporların toplamı 40 günü geçemez. Bu süre geçtikten bilahare verilecek hastalık raporları Esenlik Kurulu kendisine düzenlenmek zorundadır.

f) Benzeri takvim yılı içerisinde ayrışık tarihlerde tek hekimler yoluyla sunulan raporların 40 günü geçmesi halinde, yine yegâne hekimden alacakları ilk raporun uygulanan olması için keyif kurullarınca konfirme olması şarttır.

g) Eş hekimleri ile kurumların esenlik birimlerinde işyar etibba tarafından verilecek raporlar yegâne doktor raporu namına değerlendirilmektedir.

KAPAT X

2) Çor İzninin Verilmesi ve Kurumlara Raporun İbrazı

Amme görevlilerinin çor izinleri, fariza yaptığı kamu kurumunun izin vermeye “yetkili kıldığı ünite amirlerince” verilmektedir. Buna göre;

a) Memurun hastalık raporunun düzenlendiği haset strateji fail faaliyet bitimine kadar elektronik ortamda yahut makul yollarla fariza yaptığı kurumdaki disiplin amirine ulaştırması gerekmektedir.

Burada memurun çor tehi gözönüne alınmış ve raporu e-posta, faks vb. değişik teknolojik yollarla ulaştırması istenmiştir. Kapalı olduğunuz amirinizle olan ikili ilişkinize göre raporun ekran görüntüsünün Whatsapp kadar uygulamalar yoluyla ulaştırılmasında engel olmadığını düşünüyoruz.

Ayrıca, hastalık izninin bitimi göreve başlandığında raporun aslının kuruma konfirmasyon edilmesi gerekmektedir.

b) 657 az Büyüklük Memurları Kanununun eklenmiş 8 inci veya ilişkin mevzuatı göre kadrosunun bulunduğu kurumdan eksantrik bire bir amme kurumunda eğreti memur olanların hastalık cevaz onayları, halen işyar olduğu birimlerce verilmektedir.

c) Amme görevlileri marifetiyle alınan çor raporlarının ilişik yönetmelikteki asıllar ve esaslara akla yatkın olmaması halinde, bahis bağlanmış namına memura bildirilir. Bu çağrının yapıldığı günü strateji eden dönem görevinin başında olması gerekmektedir. Yönetmelikte bildirimin yazılmış yahut elektronik ortamda yapılacağına yönelik celi aynı aranjman bulunmamaktadır. Ancak, kamu kurumlarının teyidi türlü olan yollarla memura tebligat yapmasında yarar vardır.

d) Usule akla yatkın olmayan anlatım kayran memurun görevine dönmesi yönündeki kurumun bildirimine rağmen ilgilinin görevine başlamaması halinde üzerine düzen bağı hükümleri uygulanacaktır. 657 sınırlanmış Heybet Memurları Kanununa bakarak, “Özürsüz olarak bir veya iki periyot göreve gelmemek” Aylıktan Akçakesme cezasına, “Özürsüz ve akıcı 3-9 dönme göreve gelmemek” Evre İlerlemesinin Durdurulmasına cezasına, 10 dönem akıcı göreve gelmemek ise Müstafi (görevden zat isteğiyle ayrılma) durumuna fiyat gelmektedir.

2- İl Dışında Alınan Raporlarda Memurlar Günah Yapıyor

“Şevket Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Için Talimatname”mağara 6 ncı maddesine bakarak, çor izni verilebilmesi amacıyla hastalık raporlarının geçici fariza ve kanuni izinlerinin kullanılması durumu ile evgin vakalar hariç, memurluk mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı keyif birimlerinden alınması gerekmektedir.

Hele, bu hükmü bilmeyen bir nice vazifeli yönetmeliğe uymaz şekilde rapor almakta ve kurumlarının namzet veya yazılmış uyarılarına maruz kalmaktadır.

Bu kapsamda, ait yönetmeliğe göre memuriyet mahalli dışında almış olunan çor raporlarının akıllıca olabilmesi üzere kamu personelinin;

a) Arızi memur olması,

b) Görevli olduğu ildeki sağlık hizmeti sunucusu vasıtasıyla sevkinin işlenmiş olması,

c) Kanuncu iznini kullanıyor olması (almanak, mazeret, evlilik vb.)

d) Afiyet hizmeti sunucusunun müstacel kliniğinden antre yapılarak sondaj olması

koşullarını taşıması gerekmektedir.

Kişinin sevkli, yetkilendirilmiş, vazifeli ve keyif birimlerinin ivedi servisleri hariç doğmak amacıyla, memurluk mahalli dışına çıkılarak alınan raporlar mezkür yönetmeliğe makul değildir. Asıllar dışı alınan bu raporlar izne çevrilemez ve kişi derhal göreve çağrılmalıdır.

Konu hakkında Oran Personel Başkanlığının vermiş olduğu denk bir düşün için TIKLAYINIZ.

B) HASTALIK RAPORLARININ VUKUF YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hastalık raporları ile ait adına USUL yönünde değerlendirmeler yaptıktan sonraları az buçuk dahi raporların FENNE uygunluğu üstüne inceleyelim.

Maalesef bazen kamu görevlisi, bazen zatî nedenlerle kimi vakit soy aynı hastalığı olmamasına rağmen afiyet hizmeti sunucularından çeşitli tanılarla fenne akıllıca sıfır raporlar almaktadırlar.

Burada üstelik kimi vakit hava yöneticileri yoluyla kişinin izninin kalmaması yahut ara sıra şahsi durumlardan kontekst bu raporların es geçildiği durumlar olabilmektedir.

Fakat kâh kesimlerce neymiş kanuncu hakmış gibi bu konu suiistimal edilerek kamu hizmetlerinin aksamasına sebebiyet verilmektedir. Bu şahıslar, sık sık fenne akıllıca sıfır yegâne hekim yahut keyif müesses raporları alarak gerçekte kendilerini ve antrparantez gurur yöneticilerini üstelik zor durumda bırakmaktadırlar.

1- Kurumlar Fenne Makul Sıfır Raporlara İşlem Başlatmalı !

Bu durumla ilişkin namına, “Cesamet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 7 nci maddesinin 7 nci fıkrasında şu hâkimiyet düz almaktadır :

Hastalık raporlarının fenne mugayir olduğu üzerine tereddüt bulunması halinde, işyar iznini kullanıyor sayılmakla gelişigüzel Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere mümasil tıpkısı hakem hastaneye irsal edilir ve sonucuna göre işlem yapılır. Yargıcı sayrılarevi sağlık kurulları bu nitelikteki başvuruları öncelikle sonuçlandırır.”

Bu hükme bakarak kamu kurumlarınca yapılması gerekenler ise şunlardır :

a) Yönetmeliğe göre kişinin sunmuş olduğu raporun fenne uygun olmadığı üstüne çekinti oluşması halinde sınırlanmış olduğu disiplin amiri tarafından görev yaptığı yere mümasil bire bir yargıcı hastaneye resmi yazı ile durum bildirilmelidir.

b) Yargıcı hasteneye sevkedilen memurun sağlık raporunun değerlendirilmesi ile ait başvurusu ilgilendiren keyif birimleri aracılığıyla öncelikle sonuçlandırılması gerekmektedir.

c) Anlatım düz memurun hakem hastaneye sevkedilmesi durumunda ifade aldığı zaman büyüklüğünde mezun sayılmaktadır.

2- Kurumlar Yargıcı Hastaneyi Pekâlâ Tayin Edecek ?

Afiyet Bakanlığı tarafından Keyif Raporlarına İtiraz ve Yargıcı Hastane Seçiminde uyulması gereken kriterlerle ait namına 11/07/2016 tarihinde bire bir Genelge yayımlanmıştır. (bahis konusu genelgeye vurmak amacıyla TIKLAYINIZ.)

Bu kapsamda;

a) Bünyesinde raporu veren hekimle tıpkı branşta tutmak kaydı ile akademik namına üst pozisyonda kâin hekimlerin olduğu hastanelerin hakem sayrılarevi olarak değerlendirilmiştir.

b) Kurumlar, çalışanları marifetiyle verilen raporun FENNE akıllıca olmadığı üstüne tereddüde düşmeleri halinde, resmi yazı ile durumu İl Esenlik Müdürlüğüne bildirilecektir. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından raporun birinci, ikinci veya üçüncü paye esenlik hizmeti sunucusundan verilmesi durumuna göre yargıcı hastaneyi belirleyeceklerdir. (Sağlık raporlarına itiraz ve Hakem Sayrılarevi Seçimi Algoritması amacıyla TIKLAYINIZ)

c) Birinci ve ikinci raporlarda değişmeyen aynı yönde olursa ifade kesinleşir. Alım eliyle çelişkinin devam etmesi halinde Ulusal Hakem Hastane kendisine belirlenen Ankara Mostra Terbiye ve Araştırma Hastanesine gönderilmelidir.

Zor Esaslı KAPLAN

Share: