İşe başlamadan ilk veladet işleyen sözleşmeli personele, doğum izni verilmez mi?

Kontratlı personel işe başlamadan evvel mevlit yapmış olsa dahi, kontratlı personel çalıştırılmasına ilişik esaslarda düzlük düz doğum izninden yararlanabilir.

Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9 uncu maddesinde ise, “…(Değişik: 2/3/2009-2009/14799) Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önceki sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta atılmak üzere bütün on şeş hafta süre ile ücretli mevlit izni verilir. Çokluk hamilelik halinde, mevlit öncesi sekiz haftalık müsaade süresine iki hafta eklenir. Fakat beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, esenlik durumunun akla yatkın olduğunu hekim raporu ile belgeleyen kontratlı kadın personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kontratlı kadın personelin isteği halinde mevlit öncesi fiilen çalıştığı süreler, tevellüt sonrası müsaade süresine eklenir. (Melfuf:14/05/2018-2018/11809) Doğumun erken gerçekleşmesi cihetiyle, tevellüt izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası cevaz süresine ilave edilir. Tevellüt izninin başlaması gereken tarihten evvel gerçekleşen doğumlarda ise tevellüt tarihi ile mevlit izninin başlaması müstelzim tarih arasındaki süre veladet sonrası izne arttırma edilir. Doğumda veya tevellüt sonrasında tevellüt izni kullanırken annenin ölümü halinde, isteği konusunda sözleşmeli personel olan babaya esas amacıyla öngörülen müddet büyüklüğünde cevaz verilir. (Munzam: 2/3/2009-2009/14799) Tevellüt izni cihetiyle Içtimai Güvenlik Kurumunca ödenen geçici aksiyon göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür…

(Ek:14/05/2018-2018/11809) Üç yaşını doldurmamış tıpkısı çocuğu eşiyle alay malay yahut münferit adına genç erkek edinen kontratlı personel ile sözleşmeli personel olmayan eşin münferit adına zürriyet edinmesi halinde sözleşmeli personel olan eşlerine, çocuğun teyit edildiği tarihten itibaren sekiz hafta müddet ile müsaade verilir. Bu müsaade evlatlık kararı verilmeden geçmiş çocuğun çalışarak tasdik edildiği durumlarda bile uygulanır…” hükmü,

Katma 1 inci maddesinde ise, “Veladet, döl kazanma ve askerlik sebebiyle bakım sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda baştan hizmete alınır. Fakat baştan hizmete alınacak kontratlı personelin;

a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle hisse senedi sonu tazminatı almamış bulunması,

b) Tevellüt evet da üç yaşını doldurmamış bir çocuğun eşle birlikte veya münferit kendisine döl edinilmesi veyahut sözleşmeli personel sıfır eşin münferit namına genç erkek edinmesi nedenleriyle bakım sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin veya evlat edinme nedeniyle geçer not iznin bitiminden itibaren arz geç iki sene; askerlik cihetiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren yeryüzü geç otuz periyot süresince baştan istihdam edilmek için ayrıldığı kurumuna kayıtlı talepte bulunması,

gerekmektedir. Kurumlar, kayıtlı talebi izleme eden arz geç otuz çevrim ortamında ilgilileri istihdam ederler…” hükmü vadi almaktadır.

Doğumun kontratlı personelin işe başlamasından evvel mi bilahare mı olduğuna ilgili bir düzenleme bulunmamakla alay malay, konunun aydınlığı kavuşturulması açısından 6 mahdut Amme Personel Genel Tebliğini incelemekte kâr vardır. Mezkur Tebliğde,
“…5) Heybet memurluğuna atanmadan ilk doğum özne yahut eşi doğum özne memurun aylıksız izni:
a) Doğum yaptıktan bilahare Büyüklük memurluğuna ataması yapılan kişiye, göreve başlaması kaydıyla isteği konusunda doğum sonrası sekiz haftalık sürenin veya yararlanması halinde az çağ müsaade süresinin bitiminden itibaren yirmi dört mahiye sürenin bitimini aşmayacak şekilde, maaşsız cevaz kullandırılacaktır.
b) Azamet memurluğuna atanmadan ilk eşi mevlit eden memura isteği halinde mevlit tarihinden itibaren yirmi dört aya kadar maaşsız izin verilecektir.”
açıklamasına vadi verilmiştir.

– Gerek Yönetmelikte ve gerekse Esaslarda “doğum izninin bitiminden itibaren” ibaresi kullanıldığından kontratlı öğretmen olarak göreve başlamadan evvel tevellüt yapan personelin doğumun gerçekleştiği tarihin üzerine 8 hafta ilave edilerek bulunacak zaman baz alınarak, şayet bir almanak müddet geçmemiş ise göreve başlamış girmek kaydıyla artan süreyi kullanabilecektir.

Share: