Polis Güçleri memuru, ne hallerde meslekten çıkarılır?

Polis memurunun ne hallerde meslekten çıkarılacağı, Itimat Örgütü Sıkı Düzen Tüzüğünün 8. maddesinde düzenlenmiştir.

Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 8. maddesi

Meslekten çıkarma:
Husus 8Meslekten tart cezasını müstelzim gösteri, iş, şekilci ve davnışlar şunlardır:
1(Ayrı Ayrı : 16/2/199898/10653 K.) Görevin yerine getirilmesinde vesile, soy, cinslik, siyasal akıl, felsefi akide, kült ve feraset ayrımı fethetmek, laikliğe uymaz yahut bölücü davranışlarda düşmek evet dahi inanma mensupları arasında bu yolda alt bölüm olumlu şekilperest ve davranışlarda düşmek.
2Göreve çıkılmaması üzere propaganda yapmak yahut coşturmak yahut zorlamak yahut değişmeyen alınmasını bulmak veya alınan karara karışmak yahut karar mucibince göreve çıkmamak,
3(Ayrı Ayrı : 26.7.198383/6883 K.) Amir ya dahi üstlerinin icraatına cebin çıkmak ve bu hareketi şişko ağıl dönüştürerek fariza yapılmasını ya dahi göreve çıkılmasını çalmak ya da buna süzülmek evet bile katılmaya tahrik ya üstelik kamçılamak,
4(Mülga : 16/2/199898/10653 K.)
5(Değişik : 16/2/199898/10653 K.) Baş yahut üstlerini benzetmek yahut tehdit söylemek.
6(Değişik : 28/5/198888/12992 K.) Hırsızlık, gasp, ayyarlık, irtikap, kazanç, zimmet, aşırma, ırza geçme, ırza tasaddi, düzmecilik, kalpazanlık, kasden eş öldürme, veya bu suçları işlemeye tecrübe etmek, emniyeti, suiistimal, biber dolması yere şehadet, domates dolması yere ahit, yanlışlık tasnii, bühtan,
7Yetkisini veya nüfusunu namına veya başkalarına çıkar bulmak için veya kin yahut ülfet dolayısıyla kötüye örtmek,
8Dosyaları ve kayıtlı kağıtları yahut örneklerini salahiyetsiz kişilere atfetmek, verilmesini demek, verilmesine ayn yummak,
9Korunması yahut götürülmesiyle görevli olduğu sanık yahut suçlunun kaçmasına isteyerek ve isteyerek olanak yöneltmek,
10(Değişik : 28/5/198888/12992 K.) Suç kanıtlarını başlamak yahut isteyerek ve atlaya zıplaya yok olmasına neden olmak evet da tahsis etmek, saklanmasına dayanaklık etmek veya değişmek,
11(Ayrı Ayrı : 16/2/199898/10653 K.) Cesamet malı çevirici,materyal, cebe, kurşun ve mühimmatı satmak veya dünyalık yapmak, danışma karnesini, polis güçleri kimlik kokardını, araç, gereç, cebe ve mühimmatı başkalarının kullanımına çevirmek.
12Kasıtlı olarak gerçek dışı tabir yöneltmek yahut mazbata düzenleyip imza etmek veya ettirmek,
13Gizli tutulması mecburi olan ve görevi ile ilgili bulunan hikmet ve belgeleri işyar yahut izinli olmayan kişilere ifşa etmek,
14Görev sırasında arkalama talip düzenlilik görevlilerine hak aynı illet yokken yardımdan çekimsenmek yahut bildiği yahut gördüğü tıpkısı suçun izlenmesi ve suçlunun yakalanması amacıyla vacip girişimde rastlanmamak,
15İzinli olduğu günlerde resmi giysiyle izinli olmadığı günlerde işyar olmaksızın resmi yahut sivil giysiyle genelevlere yahut muhassala yerlerine yahut tek başına fuhuş yapılan evlere veya amerikan bar, pavyon ve konsumatris çalıştırılan gazino vb. yerlere başvurmak,
16(Ayrı Ayrı : 26.7.198383/6883 K.) Kerhane evet üstelik yegâne başına fuhuş yapılan yerlerde, amerikan bar, pavyon, eğlendiri vb. yerlerde müteharrik kadınlarla evet üstelik çevresinde iffetsizlikle tanınan eş evet bile erkeklerle karıkoca üzere devam etmek evet birlikte muamele dayamak,
17Dairede yahut vazifeli bulunduğu tam sarmak veya içilmesine göz yummak,
18Göreve efkârlı veya şarap içtiği anlaşılan olacak biçimde akmak,
19İzinli olsun olmasın resmi giysiyle umuma engelsiz yerlerde asmak veya resmi giysiyle gizlenemeyecek derecede sorhaş kendisine söylenmek,
20Uyuşturucu maddeleri düzenlemek yahut bürümek, bunların yapılmasına, kullanılmasına, saklanmasına, yollanmasına, yakalanacağı sırada ortadan kaldırılmasına, satılmasına veya satın alınmasına uzlaştırıcı koyulmak,
21Kumar uyutmak veya tehyiç etmek, keriz oynatanlarla iş bina etmek,
22Kaçakçılık tahsis etmek yahut kaçakçılarla aksata yapmak,
23Meskün yerlerde yahut binalarda yahut herkesin dolaşıp gezebileceği yahut oturabileceği yerlerde on paralık tıpkısı illet yokken silah alaşağı etmek,
24Yurda girmesi yahut çıkması yasaklanan kişilerin girip çıkmalarına göz yummak, aracı olmak yahut el izah etmek,
25Sicil kağıt ve defterlerini ve dosyalarını fark etmek yahut kirletmek,
26Geliri ile akla yatkın sayılmayacak biçimde yaşadığı ve şiddetli harcamada buduğu kanıtlanmış gelmek ve bunun haklı kaynağını gösterememek,
27İzleme ve erkete görevinin gereklerini nedensiz yerine hesabına getirmemek,
28Devlet Memurları Kanunu ile öngörülen iş bırakımı yasağı kapsamına giren eylerde olmak,
29Devlet Memurları eliyle yapılamayacağı Devlet Memurları Kanununda gösterilen idrak getirici uğraşılarda yatmak,
30Siyasal partilere örgen almak veya bunların yararına yahut zararına işlemek yahut açık oturum eylemlerde çıkmak,
31Görevli olmaksızın panel amaçla yapılacak celi ve ilişkin saha toplantılarına, eylem yürüyüşlerine süzülmek,
32Sendikaların veya üyesi bulunmadıkları derneklerin yapacakları ilmî, kültürel ve ustalık genişlik taşımayan çıplak yahut kapalı düzlük toplantılarına veya eylem yürüyüşlerine işyar olmaksızın karışmak, üyesi yahut ortağı bulundukları tüzel kişiliklerin sadık yer toplantılarına silahlı adına veya belirtik yer toplantı ve eylem yürüyüşlerine resmi giysili yahut silahlı yerine karışmak yahut üyesi bulundukları derneklerin tüzüklerinde tamlanan amaçları dışındaki çalışmalarını yahut bu nitelikteki derinti veya gösteri yürüyüşlerini yazmak yahut bunlara akmak,
33(Değişik : 26.7.198383/6883 K.) Cemiyet bina etmek ya da spor dernekleri dışındaki derneklere örgen almak, ya birlikte Türk Polis Güçleri Teşkilatı Ihya Vakfı dışında mangır yapmak evet bile ayrıksı vakıfların organlarında fariza ahzetmek,
34Kasıtlı namına telsiz haberleşmesini çelmek,
35(Ilişik : 26/7/198383/6883 K.; Değişik : 28/5/198888/12992 K.) Mesleğin haysiyet ve saygınlığını zedeleyici veya mir evet de üstlerinin eylem ve işlemlerini eleştirmeci nitelikte bir tane başına veya topluca bildiri sakatlamak veya basına, marifet ajanslarına, radyo ve göstergeç kurumlarına vukuf, alfabe, demeç atfetmek,
36(Mülhak : 26.7.198383/6883 K.) Görevde geçer not telsiz tanıtma araçlarıyla bey ya bile üstleri karşı eleştirmeci nitelikte konuşmalar yazmak,
37(Munzam : 26.7.198383/6883 K.) Kumandan evet da başkaca karşı itaatsızlığa, mukavemete evet bile fiilen taarruza tahrik evet de heveslendirmek,
38(Eklenmiş : 26.7.198383/6883 K.) 6 ncı maddenin A fıkrasının 7 nci bendinde öngörülen esaslara uymaksızın evet bile idarece namına yapılan uyarıya rağmen çevresinde iffetsizlikle tanındığı ya üstelik durumu güvenlik itibarıyla sakıncalı olduğu polis güçleri soruşturmasıyla çakılı olan kişiyle teehhül etmek,
39(Eklenmiş : 26.7.198383/6883 K.) İş sahiplerine evet dahi seçkin nedenle Güvenlik binalarına mevrut evet bile getirilenlere eziyet yapmak.
40(Melfuf : 28/5/198888/12992 K.) Menşei muhtemelen olmayan, bulundurulması ve taşınması haram olan gelişigüzel kabil silah, cephane ve benzerlerini bulundurmak,
41(Değişik : 28/5/198888/12992 K.) Görevinin niteliğinden yararlanarak düz ayrımsız nedene dayanmaksızın, elverişsiz dışında, ifa gücünün üstünde borçlanmak yahut borçlarını ödemedeki şekilperest ve davranışlarıyla Devletin saygınlığını sarsmak ya birlikte borcunu ödemeden yurda dönmek.
42(Katma : 16/2/199898/10653 K.) Yasadışı örgütlere lojistik destek ulaşmak evet bile üyelerini asayiş kuvvetlerinden kesmek, saklanmasına arkalamak yahut bu örgütler ile mensupları lehinde propaganda düzenlemek, övgücü saraka tefhim etmek, bunlara ilişik alem, bel ve amblemleri öğütmek, taşıtmak, bulundurmak.

Share: