Zorunlu bakım yükümlüsü kamudan ihraç edilirse, senedine göre işlem yapılır mı?

OHAL süreci ile binlerce amme görevlisi ihraç edildi. Evet aralarında devlete karşı mecburi bakım yükümlüsü olanlar içmağara haklarında yasal izlem yapılır mı ?

Soru

Devlet üniversitesinde araştırma görevlisi olarak görev düzenlemek iken 01 Eylül 2016 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden ihraç edildim. Fakat, kamudan ihraç edildiğürün tarihte görevli olduğum üniversiteye yaklaşık dört yıl mecburi hizmet yükümlülüğüm vardı.

Bu yükümlülüğe karşılık mevrut ve elan önce üniversiteye vermiş olduğum senette yazılı tutarı dahi üniversiteye ödemem gerekiyor mu ?

Yanıt

29 Teşrinievvel 2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 675 sayılı Olağanüstü Çözme Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin “Peşin Ödenen Aylıklar ve Zorunlu Bakım” başlıklı 10 uncu maddesinde; “20/7/2016 günlü ve 2016/9064 sayılı Hükûmet Kararıyla ülke genelinde zar edilen olağanüstü çözme kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler ile doğrudan veya anıulan kanun hükmünde kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, amme görevinden veya ilişkin kurumların teşkilatından çıkarılanlar ile 15/8/2016 tarihli ve 673 sayılı Olağanüstü Nakız Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Yasa Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi uyarınca öğrencilikle ilişikleri kesilenlerin;

a) Çıkarıldıkları yahut öğrencilikle ilişiklerinin kesildiği aya ilişgaraz olarak peşmağara ödenen finansal ve içtimai haklarının çıkarılma tarihinden ahir günlere tekabül eden kısımları mankafa alınmaz.

b) Mecburi bakım yükümlülükleri ve mecburi hizmete bağlı borç yükümlülükleri ortadan kalkar, buna ilişmaksat sorun ve borç takibi işlemlerine serencam verilir. Bunlardan alınmış olan yüklenme senetleri ve ömre bedel imzalı müteselsil kefillik senetlerinde yazılı olan tutarlar, ilgili kamu personelinden yahut kefillerinden arzu ve tahsil edilmez.

Bu hüküm kapsamında durumunuz değerlendirildiğinde;

1- Amme görevinden ihraç edildiğiniz tarihten itibaren ait üniversiteye karşı mecburi bakım yükümlülüğünüz kalkmıştır.

2- Zorunlu hizmet yükümlülüğünüze bağlı namına daha ilk imzalanan taahhüt ve kefalet senedinde bağlı olunan tutarların sizden veya senette kefil yerine saha alanlardan öğrenim edilmeyecektir.

Share: