Yurtdışına Gönderilecek Talim Elemanlarına Sağlanacak Destekler İle Diğer Hususlara İlişkin Temel Ve Usuller

ÖĞRETİM ÜYESİ VE ARAŞTIRMACI YETİŞTİRİLMESİ AMACIYLA YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANACAK DESTEKLER İLE DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN ASIL VE USULLER

Amaç ve nitelik
MADDE 1
– (1) Bu Esas ve Usuller, 2547 sınırlanmış Yükseköğretim Kanunu uyarınca, öğretim üyesi ve araştırman yetiştirilmesi üzere efdal lisans, doktora, doktora sonrası araştırı üzere yurtdışına gönderilecek talim elemanları için yükseköğretim kurumlarına ödenen tutarların kullanımı, bütçeleştirilmesi ile ayrıksı hususları yakalamak üzere hazırlanmıştır.

Dayanaklık Etmek
BAP 2
(1) Bu Temel ve Usuller, 2547 sınırlanmış Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
ÖZELLIK 3(1) Bu Esas ve Usullerde güzeşte;
a) Talim elemanları: Yükseköğretim Oturmuş vasıtasıyla ilişik mevzuatı uyarınca faziletli lisans, doktora, doktora sonrası araştırı amacıyla yurtdışına gönderilecek öğretim elemanlarını,
b) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
c) Yükseköğretim kurumu: Üniversiteler ve Erdemli Uygulayım Bilimi Enstitülerini tabir değer.

Müracaat Şartları
KONU 4
– (1) Efdal lisans eğitiminin tez aşamasında olanlara ilgilendiren başvuru şartları:
a) T.C. vatandaşı olup, halen tıpkısı cesamet yükseköğretim kurumunda öğretim görevlisi, okutman veya asistan kadrosunda çalışıyor doğmak,
b) Efdal lisans öğrencisi girmek,
c) Yurtdışındaki bire bir yükseköğretim kurumundan alanı ile ilgilendiren araştırı, inceleme yapabilmesine imkan sunan bir kabul belgesi kabul etmek,
d) Çalışmada kullanılacak yabancı dili, araştırmayı yürütebilecek düzeyde bildiğini serencam beş yıl zarfında aldığı ÜDS, KPDS -arz beş altı 60 fakül- veya arsıulusal eşdeğerliliği mevcut açkı imtihan sonuçları ile belgelendirmek (Eğitim Bilimi dili İngilizce, Almanca ve Fransızca dışında olan yükseköğretim kurumlarına yahut araştırı merkezlerine gönderilmede değerlendirmeyi Öğretim Üyesi ve Meraklı Yetiştirme Yerleşmiş yapar.)
e) Ayvaz adaylar üzere askerlikle ilişiği azalmak (Askerliği yapmış, talik edilmiş yahut tehir edilebilecek durumda çıkmak)
(2) Doktora eğitiminin çabuk aşamasında olanlara ilgilendiren referans şartları:
a) T.C. vatandaşı olup, halen tıpkısı celal yükseköğretim kurumunda 2547 çevrilmiş Kanunun 33/a maddesine bakarak araştırma görevlisi namına çalışıyor olmak,
b) Doktora derslerini tamamlamış, iktidar sınavını esbak ve halen acele aşamasında kalkışmak,
c) Müracaat tarihi itibariyle, son dört yıl süresince doktora programına başlamış başlamak,
d) Yurtdışındaki bire bir yükseköğretim kurumundan veya araştırma merkezinden ?Misafir Araştırman? veya dengi tıpkı statüde kabul ahzetmek,
e) Çalışmada kullanılacak ecnebi dili, araştırmayı yürütebilecek düzeyde bildiğini sonuç ilkokul sene zarfında aldığı ÜDS, KPDS -yer birkaç 65 fakül- yahut Arsıulusal eşdeğerliliği bulunan açkı imtihan sonuçları ile belgelendirmek (Yetişek dili İngilizce, Almanca ve Fransızca dışında olan yükseköğretim kurumlarına veya araştırı merkezlerine gönderilmede değerlendirmeyi Öğretim Üyesi ve Meraklı Yetiştirme Oturmuş yapar)
f) Eş adaylar için askerlikle ilişkisi düşmek (Askerliği yapmış, tehir edilmiş yahut tecil edilebilecek durumda mevcut olmak)

(3) Doktora sonrası araştırma üzere başvuru şartları:
a) T.C. vatandaşı olup, halen aynı izzet yükseköğretim kurumunda asistan yahut apotr doçent kadrosunda çalışıyor tevessül etmek,
b) Müracaat tarihi itibariyle, doktora derecesini mikro ortamında son 5 yılda almış kalkmak,
c) Ancak dışındaki bir yükseköğretim kurumundan yahut araştırı merkezinden doktora sonrası emek üzere akseptans kabul etmek,
d) Çalışmada kullanılacak yabancı dili, araştırmayı yürütebilecek düzeyde bildiğini akıbet ilkokul yıl içinde aldığı ÜDS, KPDS -en birkaç 70-yahut uluslararası eşdeğerliliği bulunan açkı imtihan sonuçları ile belgelendirmek (eğitim bilimi dili İngilizce, Almanca ve Frenkçe dışında olan yükseköğretim kurumlarına veya araştırma merkezlerine gönderilmede değerlendirmeyi Öğretim Üyesi ve Araştırman Yetiştirme Yerleşmiş yapar).
e) Erkek adaylar amacıyla askerlikle ilişkisi bulunmamak, (Askerliği yapmış, tehir edilmiş veya tehir edilebilecek durumda düşmek)
f) araştırma görevlisi veya koruyucu doçentin çalıştığı ve kabul aldığı alım marifetiyle akıllıca mevcut faaliyet planının olması.

(4) Tedrisat üyelerinin müracaat şartları:
a) T.C. vatandaşı olup, halen benzeri ululuk yükseköğretim kurumunda kesiksiz statüde profesör, doçent veya apotr doçent kadrosunda çalışıyor kalkışmak,
b) Yurtdışındaki benzeri yükseköğretim kurumundan yahut araştırma merkezinden ?Konuk Araştırmacı yahut dengi aynı statüde kabul ahzetmek,
c) Son üç sene ortamında amme kaynağı kullanarak, bire bir aydan teferruatlı devamlı yurtdışında bulunmamış oluşmak,
d) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. (Askerliği yapmış, tehir edilmiş veya talik edilebilecek durumda çıkmak)

Başvuru ve değerlendirme
HUSUS 5- (1) Bu Asil ve Usuller kapsamında öğretim üyesi ve araştırman yetiştirilmesi için faziletkâr lisans, doktora, doktora sonrası araştırma için yurtdışına gönderilecek talim elemanlarından belirlenen şartları sağlayanlar, bağlı bulunduğu fakülte yahut enstitüye başvurularını yaparlar. Enstitü/Medrese hile kurulunda değerlendirilerek yurtdışına gönderilmesi uygun mevcut başvurular ilgilendiren rektörlük eliyle YÖK’e teklif edilir.

(2) Rektörlüklerce YÖK’e gönderilen teklifler, Öğretim Üyesi ve Araştırmacı Yetiştirme Kurulunca oluşturulan komisyonda incelendikten sonra Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nda görüşülerek karara bağlanır.

Görevlendirme Süreleri
KONU 6- (1) Yükseköğretim kurumlarına aktarılan kaynağın kullanımı;
a-Faziletli lisans dönemi üzere sunu aşkın 3 kamer,
b- Doktora araştırma süresi yer fazla 1 sene,
c- Doktora sonrası araştırı süresi üzere yeryüzü çok 1 sene,
d- Talim üyeleri için bildirme birkaç 1 ay sunu fazla 3 ay ile sınırlıdır.

(2) Tedris elemanlarının bu amaçla yurtdışında görevlendirmeleri 2547 dar Kanunun 39 uncu maddesi göre yapılır.

Ödemeler
YÖN 7- (1) Erdemli lisans, doktora tez araştırma destekleri ile doktora sonrası araştırı desteği kapsamında yurtdışına gönderilecek öğretim elemanlarına ilgili mevzuatı, 6245 basit Yolluk Kanunu ile zorunlu esenlik sigortası ödemeleri yapılır. Bu ödemeler dışında gelişigüzel kişi altında ödeme yapılmaz.

Ana aktarımı
BAP 8- (1) 2547 basit Kanunun 10 uncu maddesine bakarak YÖK bütçesinin kâin yahut eskimemiş açılacak tertiplerine kaydedilen ödenekten yurtdışına gönderilmesi akıllıca mevcut öğretim elemanlarının 7 nci maddesinde tamlanan giderleri üzere ödenecek tutarlar, YÖK bütçesine masraf kaydedilerek gerçekleşme ettirilmek kanalıyla YÖK Izlem Geliştirme Daire Başkanlığı eliyle ilişkin yükseköğretim kurumlarına ödenir. YÖK aracılığıyla yükseköğretim kurumlarına ödenen tutarlar karşılığı, ait yükseköğretim kurumu marifetiyle ayrımsız yandan (B) işaretli cetveline münezzeh gelir, sair yandan (A) işaretli cetvele cevap namına kaydedilir.

Gider ve reddetme
KONU 9- (1) Yükseköğretim kurumlarına akademisyen ve araştırman yetiştirilmesi için ödenen tutarlar, YÖK kararı ile belirlenen dağılıma makul adına harcanır. Bu kapsamda ödenen tutarlardan 6 ncı maddede belirlenen sürelerde metruk kısmı, YÖK’ün ilgilendiren namına reddetme edilir.

KAPAT X

Bastırık
HUSUS 11- (1) Yükseköğretim kurumları, bu Temel ve Usullerde kendisine verilen görevlerin mevzuata makul namına ve faal bire bir şekilde yürütülmesinden ve YÖK’e lüzumlu bilgi akışının sağlanmasından sorumludur.

Meriyet
MADDE 12- (1) Bu Ana ve Usuller, YÖK yürütme kurulu kararıyla yürürlüğe girer.
Icra
ÖZELLIK 13- (1) Bu Esas ve Usulleri, Yükseköğretim Oturmuş

Share: