Yurtdışı geçici göreve gidenlere ödenecek konaklama bedeli

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince Türkiye’den yurtdışına yapılan geçici görevlendirmelerde, görevin örutubet ve özelliği ile görev yeri itibariyle oluşabilecek konaklama gideri ihtiyacı dikkate alınmak ve belgelenmek aracılığıyla, görevlendirme süresince konaklama bedelinin ilgilinin gündeliklerinin % 40 ını aşzaman kısmının tamamı ödenmektedir.

Yurtdışına geçici görevlendirmede ödenecek konaklama giderinin kapsamında ne kurumlar var?

Yurtdışına geçici görevlendirmede ödenecek konaklama giderinin kapsamında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Arama Kanununa yapışık (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde kayran alan amme idareleri bulunmaktadır.

Konaklama bedeli nasıl ödenir?

Yurtdışı geçici görevlendirmelerde, konaklama bedelinin Kararın 4 üncü maddesi çerçevesinde ödenmesi esastır. Fakat, idarelerce görevin örutubet ve özelliği ile görev yeri itibariyle oluşabilecek konaklama gideri ihtiyacı dikkate alınarak Kararın 5 inci maddesine göre konaklama bedeli ödenebilir.

Söz konusu Kararın 5 inci maddesinden;

– Umumi müdür ve daha üst kat yöneticileri ile ilişik göstergeleri umumi müdür düzeyinde veya daha yüksek belirleme edilen görevde mevcut yöneticiler,

– Eklenmiş göstergesi 8.000 ve daha yüksek olanlarla gelişigüzel aynı yurtdışı toplantısına katıulan ilişkin gurur personeli,

– Zorunlu ve ayrıklı hallere münhasır olmak üzere, ait Bakanın onayı alınmak şartıyla (a) ve (b) bendleri kapsamı dışında mütezayit diğasker personel,

yararlanabilirler.

Yukarıbirlikte sayılanlara konaklama bedeli için; seyahat ve Ä°destan süresinin önceki on günü için arttırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin, on günü aşzaman süreler için ise yapışık cetvelde yer düzlük gündeliklerinin % 40 ına kadar olan cirim içmağara ayrımsız ösagu yapılmaz. Fakat gündeliklerinin %40 ını aşzaman kısmın tamamı ödenebilir.

Konaklama bedelinin Kararın 5 inci maddesine göre ödenebilmesi içmağara; görevlendirme onayında bu hususun belirtilmesi zorunludur. Söz konusu hususun görevlendirme onayında saha almaması halinde, konaklama bedeli Kararın 4 üncü maddesine göre ödenir.

Memur ve hizmetli olmadıkları halde Ä°darelerce 6245 sayılı Kanunun 8 inci maddesi gereğayrıntılı yurtdışına geçici görevle gönderilenlere dahi Kararın 5 inci maddesi uyarınca konaklama bedellerinin ödenmesinde yukarıdaki fıkra esasları dikkate alınır.

Ödeneklerin kullanımı ve kontrolünde nelere ilgi edilecek?

KAPAT X

Sıkı dışı geçici görevlendirmelerde Kararın 5 inci maddesi gereğuzun ödenecek konaklama bedelleri toplamı ilişik dalavere bütçesinin 03.3.3.01 kazançlı kodunda düz alan “Yurtdışı geçici görev yolluğu” düzensiz başlangıç ödeneğinin % 30 unu aşmayacaktır. Söz konusu oranın hesaplanmasında;

a) Görevlendirmenin önceki 10 günü için Kararın 5 inci maddesi gereğmufassal ödenen konaklama bedellerinden söz konusu görevlendirmeler içmağara Kararın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre hesaplanacak konaklama bedelleri mahsup edildikten sonradan kalan tutarların toplamları ile,

b) Görevlendirmenin önceki 10 gününden ahir günler için ödenen konaklama bedellerinin tamamının toplamları, asıl alınacaktır.

Masraf birimleri, mikro dışı geçici görevlendirmelerde Kararın 5 inci maddesi gereğetraflı konaklama bedellerinin ödenmesinin söz konusu olması halinde, görevlendirme onayı alınmadan önce mali hizmetler birimlerinin eş güdümlü parafını alacaklardır.

Ä°darelerin finansal hizmetler birimleri, Kararın 5 inci maddesi kapsamındaki işlemleri 5018 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca ön finansal kontrole bağımlı ağrımak suretiyle ikinci fıkradaki ödenek limitlerinin aşılmaması hususunu gözeteceklerdir.

İdareler, avansın verilmesi ve mahsubun yapılmasındaki veriler dikkate alınarak ikinci fıkrada tamlanan ödenek limitlerinin % 25 ine ulaşılması yerinde % 30 luk limitin aşılmaması yönünde muktezi tedbirleri almakla yükümlüdürler.

Mikro dışına geçici görevlendirilenlerden konaklama bedelleri Kararın 5 inci maddesi uyarınca karşılanacaklar, idareye verdikleri geçici görev yolluğu bildirimlerinde, ödedikleri konaklama bedelinin Kararın 4 üncü maddesi kapsamında karşılanan tutarı ile 5 inci maddesi kapsamında karşılanacak tutarını ayrı ayrı göstereceklerdir.

Share: