YÖKDİL’in ÖSYM’ye geçmesi ecnebi miftah tazminatını verilmesini sağlar mı?

YÖKDİL’in imdi ÖSYM tarafından yapılacak olması ecnebi anahtar tazminatı ödenmesini sağlar mı?

Yükseköğretim Oturmuş marifetiyle mevcut Yabancı Miftah Sınavı’nın (YDS) beraberinde selen ve mühendislik, içtimai ve beşeri bilimler ile afiyet alanlarında, adayların yeterliliğini belirlemeye yönelik Yükseköğretim Kurumları Ecnebi Komütatör (YÖKDİL) Sınavı 2017 yılı bakımından faaliyete geçirilerek, kestirmece iki yılı fazla süredir Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi vasıtasıyla uygulanmaktaydı.

Kısık katılımın olduğu sınavın ilkine –93 bin– namzet başvurarak rekor sayıda müracaat yapıldı. 5 Mart 2017 tarihinde birincisi yapılan YÖKDİL sınavının altıncısı son kere 10 Mart 2019 tarihinde Küçük Asya Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi yoluyla baş başa olarak gerçekleştirildi.

Altıncı sınavdan sonraları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı eliyle 19 April 2019 tarihinde alınan kararla, bundan hakeza Yükseköğretim Kurumları Yabancı Miftah (YÖKDİL) Sınavının Istimara, Güzel ve Dolap Merkezi (ÖSYM) eliyle gerçekleştirileceği duyuruldu.

Bu karar çerçevesinde, YÖK’ün koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan YÖKDİL sınavının yedincisi -03 Teşrinisani 2019- tarihinde Bilgelik, Afiyet ve Içtimai alanlarında adaylara uygulanacaktır.

Alınan bu kararın gerekçesi bilinmemekle bu arada, YÖKDİL sınavının çıktı ÖSYM vasıtasıyla yapılacak olması sınava girecek adaylarda ecnebi vesile tazminatı hakkının doğup doğmadığı yönünde tereddütler oluşturmuştur.

Bilindiği için, 375 mahdut Kanun Mesabesinde Kararnamenin 2 nci maddesinde, “Aylıklarını 657 basit Cesamet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 mahdut Ehlihibre Erbaş Kanunu, 3466 az Ehlivukuf Bitirmiş Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 az Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden, (kol kıymet gösterilmek kanalıyla sözleşmeli kendisine çalışan personel karışma), Maliye Bakanlığı ve Fehamet Personel Başkanlığınca ortaklaşa belirlenen dillerden tekrar bu iki alım tarafından tespit olunan anne ve usuller çerçevesinde yapılan ecnebi çevirgeç düzey tespiti böylece beherglas anahtar için (A) düzeyinde kudretli olanlara 1500, (B) düzeyinde kalburüstü olanlara 600, (C) düzeyinde liyakatli olanlara 300 ses seda rakamının görevli aylık katsayısı ile çarpımı sonucu kâin tutarı geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek miktarlarda aylık ecnebi açar tazminatı ödenebilir.” hükmü düzlük almaktadır.

Farklı taraftan, mezkür Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan “Ecnebi Gramer Kırat Tayin Asıllar ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 4 üncü maddesinde; “Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin bir numara fıkrası kapsamındaki personelin ecnebi çevirici tazminatı alabilmesi amacıyla Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish), Ermenice, Acemce, Frenkçe, Gürcüce, Hollandaca (Dutch), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Bölgesel, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dillerinde yapılacak Ecnebi Dil Bilgisi Kur Belirleme Sınavından 375 sınırlanmış Yasa Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde lokalize olan düzeylerde kudretli olmaları şarttır.” ifadesi bulunmaktadır.

Tıpkı yönetmeliğin 6 ncı maddesinde ise; “Yabancı Dil Bilgisi Kur Tespit Sınavına ilgilendiren başvuru, ilan, sınav yapılacak yerler, sınav bedeli ve bu bedelin öğrenim usulü, sınava girişte uyulacak kavait, sınav usulü ile sınav yapılacak diller, sınav sonuçlarının duyurulması, sınav sonuçlarına itiraz ve sınavla ilgilendiren başka hususlar Maliye Bakanlığı, Izzet Personel Başkanlığı ve Değerlendirme, Güzel ve Intizam Merkezi Başkanlığı arasında imzalanacak çoklu protokolle belirlenir.” düzenlemesi kayran almıştır.

Yukarıda vadi sunulan mevzuat hükümleri gelişigüzel değerlendirildiğinde;

1- Ecnebi Dil Bilgisi Seviye Tayin Sınavının (YDS) mezkur yönetmelikte tamlanan üç değişik kurumca yapılan tören düzeni çerçevesinde yürütüldüğü, YÖKDİL sınavının ise çabucak Yükseköğretim Yerleşmiş ve ÖSYM’nin işbirliğinde gerçekleştirileceği,

2- Amme personelinin ecnebi şalter tazminatının sadece Yabancı Gramer Kur Tayin Sınavı (YDS) sonuçlarına bakarak ödenebileceği ve YÖKDİL sınavının bundan böyle ÖSYM’ce yapılmasının kişilere yabancı dil tazminatı ödenebileceği anlamına gelmediği,

3- Akıbet adına, lisansüstü eğitim bilimi ve doçentlik sınavları kadar akademik alana katışıksız olarak düzenlenen ve 375 basit Kanun Mesabesinde Kararnamenin 2 nci maddesine dayanılarak gerçekleştirilmeyen Yükseköğretim Kurumları Ecnebi Komütatör (YÖKDİL) Sınavı sonuçlarına göre amme personeline yabancı açkı tazminatı ödenmesinin olanaklı olmadığı,

Endişe edilmektedir.

Çetince Doğru KAPLAN

Share: