YÖK, 75 yaş düzenlemesinin detaylarını açıkladı

Yükseköğretim Oturmuş, tedrisat üyelerinin 75 yaşına kadar sözleşmeli namına çalışabilmesine imkan sağlayıcı kanuni düzenlemenin detaylarına dayalı asıllar ve esasları açıkladı.

1 Orak Ayı 2017 gündüz ve 30111 sınırlanmış Resmi Gazete’de yayımlanan 7033 sınırlanmış Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Için Bazı Kanun ve Yasa Hükmünde Kararnamelerde Farklılık Yapılmasına Dayalı Kanunla, 2547 çevrilmiş Yükseköğretim Kanununda öğretim üyelerinin emeklilik gözyaşı hadleri ile ilgilendiren düzenleme yapıldı.

Kanuni aranjman neticesinde; 2547 basit Yükseköğretim Kanunu’nun 30 uncu maddesi; “Eğreti 55 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü hafi yaşamak kaydıyla, yaş haddini dolduracakları tarihten geçmiş başvurmuş olup inikat tarihi itibarıyla akademisyen kadrolarında bulunanlardan yükseköğretim kurumlarınca belirlenen devir ve programlarda görevlerinde kalmalarında fayda görülenler, yükseköğretim kurumunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile tekaütlük yaş hadlerini doldurdukları tarihten itibaren, yetmiş beş yaşını geçmemek üzere emeklilik yahut yaşlılık aylığı bağlanıncaya kadar birer yıllık sürelerle kontratlı namına çalıştırılabilirler. Bunlarla, kesin tutarı, en son bulundukları kadroları üzere öngörülmüş olan gösterge, ekleme gösterge, taban ve bayrılık aylıkları, darülfünun ödeneği, yükseköğretim tazminatı, yetişek öğretim ödeneği, ihya ödeneği, yan ve fariza tazminatları ve 375 dar Yasa Hükmünde Kararnamenin katma 9 uncu maddesinde sınırlı olan ek ödemenin toplamından ilgilendiren mevzuatı göre alacak ve başka kesintiler yapıldıktan sonradan kalan kesin tutarı geçmemek üzere belirlenecek sevap üzerinden inikat yapılır. Bunların sigortalılık veya iştirakçilik ilişkisi esbak grup unvanları anne uyarlanmak aracılığıyla devam ettirilir. Tedrisat üyelerinin tabi olduğu yasak, vazife ve sorumluluklar ile disipline ilişkin ahkâm bu şekilde çalıştırılanlar hakkında de uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilgilendiren usul ve esaslar Maliye Bakanlığının akla yatkın görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla belirlenir.” şeklinde değiştirildi.

Bunun üzerine; 24 Ağustos 2017 tarihli haberimizde; kanuncu düzenlemede tabir edildiği kabil talim üyelerinin bu hâkimiyet ışığında 75 yaşına kadar çalışabilmeleri üzere Yükseköğretim Kurulunca ara sıra öncelikli alanların (kesim ve programların) belirlenmesi ve üniversitelerle paylaşılması gerektiğini rapor etmiş, tedris üyelerine ödenecek ücret tutarları ile ilişkin asıllar ve esasların Yükseköğretim Kurulunca belirlenerek uygulamanın mail zamanda hayata geçmesinin beklendiği gündeme taşımıştık.

Haberimizin üzerinden üç aydan çok benzeri müddet geçtikten sonradan “Yükseköğretim Kurumlarında Tekaütlük Yaş Haddini Doldurmuş Tedris Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar”ı Yükseköğretim Oturmuş 07 Ara 2017 tarihi bakımından hayata geçirdi.

Usul ve esaslara vurmak amacıyla TIKLAYINIZ.

Bu kapsamda;

1- Üniversite senatoları eliyle tekaütlük yaş hadlerini doldurmuş öğretim üyelerinin sözleşmeli namına çalışabilmelerine müteveccih nesnel ve objektif kriterler belirlenecek ve öğretim üyelerine duyurulacaktır.

2- Yükseköğretim kurumlarında görev fail öğretim üyeleri, sözleşmeli namına çalıştırılmak için müracaatlarını, yaş haddini doldurmadan yeryüzü birkaç üç ay ilk kadrosunun bulunduğu departman başkanlığına, dekanlığa veya enstitü/yüksekokul/konservatuvar müdürlüğüne yapacak.

3- Üniversite Senatoları marifetiyle belirlenecek kriterleri sağlayan öğretim üyelerinin sözleşmeli namına çalıştırılma teklifleri ait darülfünun kurullarının olumlu görüşüne bağlı namına Yükseköğretim Kuruluna gönderilecek. Yükseköğretim Müesses tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında uygun görülenler sözleşmeli kendisine çalışabilecek.

4- Tedris üyeleri ile üniversiteler ortada, net tutarı, en üst bulundukları kadroları üzere öngörülmüş olan belirti, ilişik işaret, ayak tabanı ve bayrılık aylıkları, darülfünun ödeneği, yükseköğretim tazminatı, eğitim-öğretim ödeneği, geliştirme ödeneği, sükûnet ve fariza tazminatları ve 375 mahdut Kanun Hükmünde Kararnamenin Ekleme 9 uncu maddesinde lokalize olan ilişik ödemenin toplamından ilgili mevzuatı layıkıyla rüşvet ve değişik kesintiler yapıldıktan bilahare küsurat kemiksiz tutarı geçmemek üzere belirlenecek ücret üzerinden inikat yapılacak.

5- Kontratlı namına çalışacak öğretim üyelerinin temas yönetimsel görevi olamayacak.

6- Kontratlı tedris üyeleri karşı amelî talim üyelerinin bağımlı olduğu izin hakları, yasak, ödev ve sorumluluklar ile disipline ilişkin ahkâm aynıyla uygulanacak.

7- Kontratlı tedrisat üyeleri düzenlemesi 2006 yılından sonradan kurulan üniversitelerde filhakika tekaütlük yaş sınırı 75 olduğu amacıyla arızi düzenlemenin sona erdiği 31 Meyan 2020 tarihine büyüklüğünde uygulanamayacak.

KAPAT X

8- 01/07/2017 tarihi ile bu Usul ve Esasların yürürlüğe girdiği gün arasında yaş haddinden ortalık zahmetli olan tedris üyeleri, bu Usul ve Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç kamer süresince emekli oldukları yükseköğretim kurumlarında kontratlı namına çalıştırılmak için başvurma edebilecek.

Share: