Yeni Doçentlik yönetmeliği neleri değiştirdi?

Aday sınavın kalkması ile birlikte külliyen değiştirilen yeni Doçentlik Yönetmeliğinde neler var ?

BAKIR DOÇENTLIK YÖNETMELIGI

NELERI DEGISTIRDI ?

UMUMI DEĞERLENDİRME :

-7100 sınırlanmış Kanunla 2547 sınırlanmış Kanunda yapılan tensikat sonucunda namzet sınavın kaldırılması ile gelişigüzel uygulamaya çevrik tensikat, 15 April 2018 günlü ve 30392 az Resmi Gazete’üstelik yayımlanan “Doçentlik Yönetmeliği”nde yapılmıştır.

-Buna göre, yönetmeliğinden adından “Imtihan” ifadesi bertaraf, yeniden yönetmelikte “Doçentlik Sınavı”na müteveccih tamam ifadeler yerini imdi “Doçentlik Değerlendirmesi”ne bırakmıştır.

-2547 sınırlanmış Yükseköğretim Kanununda yapılan yabancı vasıta sınavı düzenlemesi yönetmeliğe de koyularak minimum puan şartı 65’ten 55’e düşmüştür.

-Başvuru dönemleri seçkin yıl Nisan ve Teşrinievvel ayları adına uygulanırken, artık başvurular Mart ve Ekim aylarının on beşinci haset başlayıp, yeryüzü geç ilişkin ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar bitmeme edecektir.

-Akıbet yerine, “DOÇENTLİK UNVANI” alabilmek amacıyla namzet imtihan şartı uygulamadan ağız ağıza kaldırılırken, aynı üniversitenin doçent kadrosuna atanabilmek üzere o üniversitenin “SÖZLÜ SINAV ŞARTINI” tayin ölçütü kendisine koyması halinde imtihan Üniversitelerarası Asamble yoluyla belirlenen hakem heyeti yoluyla yapılacaktır.

Bu konuya ilgilendiren uygulamanın kuşkusuz yürüyeceğini ise ilerleyen günlerde bütün gelişigüzel göreceğiz.

Yavuz Haklı KAPLAN

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

Amaç ve ebat

ÖZELLIK 1(1) Bu Yönetmeliğin amacı, doçentlik sınavına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) (Değişik:RG-6/10/2016-29849) Bu Yönetmelik, doçentlik sınav alanlarının belirlenmesi, doçentlik başvurusu yapabilme şartları, referans zamanı ve usulü, doçentlik sınav jürilerinin oluşturulması, sınavların yapılması, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen aşırma, başka ilmî araştırma ve eser etiği ve disipline mugayeret iddiaları dolayısıyla izlenecek yollarla komisyonların teşkiline ve görevlerine ait hükümleri kapsar.

Garaz ve nitelik

BAP 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, doçentlik değerlendirmesine ilgili asıllar ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, doçentlik selen/konuşma alanlarının belirlenmesi, doçentlik başvurusu yapabilme şartları, müracaat zamanı ve usulü, doçentlik değerlendirme jürilerinin oluşturulması, doçentlik sürecinin yürütülmesi, Üniversitelerarası Asamble tarafından belirlenen aşırma, farklı bilimsel araştırı ve işaret etiği ve disipline mugayeret iddiaları nedeniyle izlenecek yollarla komisyonların teşkiline ve görevlerine ilgili hükümleri kapsar.

Medar

KAPAT X

BAP 2 – (Değişik:RG-6/10/2016-29849)

(1) Bu Talimatname, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sınırlanmış Yükseköğretim Kanununun 11 inci ve 24 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanaklık Etmek

ÖZELLIK 2 – (1) Bu talimatname, 4/11/1981 günlü ve 2547 sınırlanmış Yükseköğretim Kanununun 11 inci ve 24 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Doçentlik imtihan alanları ve kriterleri

KONU 3 – (Değişik:RG-6/10/2016-29849)

(1) Doçentlik sınavı, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen ve Yükseköğretim Oturmuş eliyle onaylanan malumat/hanek alanları ve doçentlikle ilgilendiren kriterler çerçevesinde yapılır. Bilim/konuşma alanlarındaki güncellemeler izleyen dönemde, doçentlik kriterlerindeki güncellemeler ise akseptans edildikleri tarihten sonraki ikinci doçentlik başvuru döneminde uygulanır.

Doçentlik veri/danışma alanları ve kriterleri

ÖZELLIK 3 – (1) Doçentlik değerlendirmesi, Üniversitelerarası Kurulun görüşü üstüne Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen fen/sanat alanlarında adayın akademik yapıt ve çalışmalarının incelenmesi çerçevesinde yapılır. Olgun/laf alanlarındaki güncellemeler izleyen dönemde, doçentlik kriterlerindeki güncellemeler ise akseptans edildikleri tarihten ahir ikinci doçentlik müracaat döneminde uygulanır.

Referans zamanı ve şartları

KONU 4 – (1) Üniversitelerarası Asamble bambaşka bire bir çağ belirlemedikçe doçentlik başvurusu, yılda iki defa koyulmak için April ve Ekim aylarının on beşinci günü başlayıp, arz geç ilişik ayın serencam çalışma günü çalışma saati bitimine kadar bitmeme mesabe.

(2) Doçentlik başvurusu için;

a) Türkiye’birlikte doktora, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık veya sanatta liyakat öğrenimini tamamlamış yahut yurtdışında yapılmış olan doktora, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık veya sanatta yeterlilik öğreniminin denkliğinin kabul edilmiş olması,

b) Yükseköğretim Yerleşmiş tarafından belirlenen merkezi aynı yabancı çevirgeç sınavından yeryüzü bir iki altmış beş fakül veya uluslararası geçerliliği Değerlendirme, Seçme ve Kapan Merkezi marifetiyle kabul edilen bir ecnebi açkı sınavından buna denk ayrımsız fakül münfail olması; doçentlik selen alanı muhtemelen benzeri yabancı dille ilgili olanların ise bu sınavı ayrıksı ayrımsız yabancı dilde sağlaması,

c) Doçentlik başvurusunda bulunulacak bilim/danışma alanında öngörülen minimal kriterlere uygun ibdai bilimsel yayın ve farklı çalışmaların yapılmış olması,

şarttır.

(3) Doçentlik başvuruları, eserlerle alay malay elektronik ortamda Üniversitelerarası Kurula yapılır. Doçentlik referans şartlarının sağlanıp sağlanmadığı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı yoluyla ilişik bilgelik/tekellüm alanlarından görevlendirilen bildirme bir iki iki profesör eliyle yapılan tetkik ile belirlenir. Fakat sınavın herhangi bir aşamasında, adayın doçentlik başvuru şartlarını sağlamadığına ilgili ileri sürülebilecek iddialar, Doçentlik Sınav Komisyonunca incelenir. Doçentlik Imtihan Komisyonu marifetiyle referans şartlarını sağlamadığına değişmeyen sunulan adayın doçentlik başvurusu iptal olunur.

Referans zamanı, şartları ve usulleri

MADDE 4 – (1) Üniversitelerarası Asamble başka tıpkı çağ belirlemedikçe doçentlik başvurusu, yılda iki kat başlamak üzere Mart ve Ekim aylarının on beşinci günü başlayıp, yer geç ilişik ayın akıbet iş günü iş saati bitimine kadar devam ayar.

(2) Doçentlik başvurusu amacıyla;

a) Türkiye’üstelik doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve baytar hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üstüne Yükseköğretim Kurulunca belirleme edilen mahsus hanek dallarının birinde yeterlilik nail almak yahut yetersiz dışında mamul ise denkliğinin kabul edilmiş olması,

b) Yükseköğretim Oturmuş vasıtasıyla belirlenen merkezi benzeri ecnebi vasıta sınavından sunu birkaç elli beş fakül yahut arsıulusal geçerliliği Yükseköğretim Kurulu marifetiyle akseptans edilen bir ecnebi dil sınavından buna denk aynı fakül almış başlamak, doçentlik bilgelik alanının galiba ayrımsız ecnebi dille ilişik olması halinde ise bu sınavı eksantrik tıpkı ecnebi dilde yüklemek,

c) Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla beherglas marifet veya sanat disiplininin özellikleri dikkate alınarak belirlenecek minimal nüsha ve nitelikte ibdai ilmî im ve çalışmalar beğenmek,

şarttır.

(3) Doçentlik başvuruları, eserlerle gelişigüzel elektronik ortamda Üniversitelerarası Kurula yapılır. Belgelerin aslının yahut musaddak suretinin ibrazının zaruri olduğu hallerde, bu belgeler defa ile gönderilir. Doçentlik müracaat şartlarının sağlanıp sağlanmadığı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı yoluyla ilişkin bilim/tekellüm alanlarından görevlendirilen sunma birkaç iki profesör tarafından yapılan tetkik ile belirlenir. Fakat adayın doçentlik referans şartlarını sağlamadığına ilişik gelecek sürülen iddialar, Doçentlik Komisyonunca incelenir. Doçentlik Komisyonu yoluyla başvuru şartlarını sağlamadığına değişmeyen verilen adayın doçentlik başvurusu fek edilir.

Sınav jürisinin oluşturulması

KONU 5(1) Başvurunun tamam olduğu ve lüzumlu dalan şartlarını taşıdığı belirleme edilen adayların her biri amacıyla, Üniversitelerarası Kurul aracılığıyla belirlenecek afaki ve denetlenebilir yönteme göre Doçentlik Imtihan Komisyonunca, başvurulan fen/danışma alanı göz önünde bulundurularak beş esas ve iki yedek üyeden müteşekkil bire bir yargıcılar kurulu oluşturulur. Adayın başvurduğu selen/laf alanında ehliyetli öğretim üyesi yoksa jüri, üç ana ve iki sakınma örgen ile oluşturulabilir.

(2) Birinci kanun maddesi hükümlerine bakarak oluşturulan jürinin esas ve sakınım üyelerine, mensubu bulundukları üniversite rektörlüğü aracılığı ile bildirim yapılır. Cemi jüri üyelerinin raporları Üniversitelerarası Kurula ulaşıncaya kadar üyelerin isimleri adaya bildirilmez.

(3) Doçentlik jürilerinde fariza alabilecek müderris unvanlı tedris üyelerinin listesi, Yükseköğretim Kurulu personel bilgelik tabanındaki bilgiler temel alınarak belirlenir. Doçentlik imtihan jürisindeki temel ve sakıntı üyelikler, bu listede ilgili bilgelik alanlarında vadi düz tedrisat üyeleri arasından nesnel ölçütlere bakarak belirlenir.

(4) Doçentlik imtihan jürisinde fariza alabilmek amacıyla tedris üyesinin Azamet yahut tıkır yükseköğretim kurumlarında 2547 çevrilmiş Kanunun 26 ncı maddesi hükümlerine göre profesör kendisine atanmış ve yetmiş ilkokul yaşını doldurmamış olması şarttır.

Değerlendirme jürisinin oluşturulması

BAP 5 – (1) Başvurunun parçalanmamış olduğu ve mukteza format şartlarını taşıdığı tayin edilen adayların seçkin biri için, Doçentlik Komisyonunca, başvurulan bilim/musahabe alanı göz uğrunda bulundurularak ilkokul ana ve iki sakıntı üyeden müteşekkil tıpkısı yargıcılar kurulu oluşturulur. Adayın başvurduğu selen/danışma alanında yeterli öğretim üyesi yoksa yargıcılar kurulu, arz mail bilgi alanından, cins olmaması durumunda üç esas ve benzeri yedek üye ile tamamlanır.

(2) Doçentlik jürilerinde görev alabilecek profesör unvanlı tedrisat üyelerinin listesi, Yükseköğretim Müesses personel bilgi tabanındaki bilgiler asıl alınarak belirlenir. Doçentlik yorum jürisindeki asıl ve rezerv üyelikler, bu listede ait bilgi alanlarında düz düzlük öğretim üyeleri arasından nesnel ölçütlere göre belirlenir.

(3) Doçentlik değerlendirme jürisinde görev alabilmek üzere tedris üyesinin Mehabet veya varlık yükseköğretim kurumlarında 2547 dar Kanunun 26 ncı maddesi hükümlerine bakarak profesör namına atanmış olması şarttır.

(4) Jürinin asıl ve sakınma üyelerine, mensubu bulundukları darülfünun rektörlüğü aracılığı ile tebligat yapılır.

(5) Jüri üyelerine başvuru alanında ehliyetli sayıda profesör bulunmaması durumu aut bire bir başvuru döneminde üçten fazla görev verilmez.

Doçentlik sınavı

KONU 6(1) Doçentlik sınavı, nişane incelemesi ve aday imtihan olmak üzere, iki aşamada yapılır.

(2) Doçentlik sınav jürisini oluşturan temel ve rezerv üyeler, adayın akademik çalışmalarının seçkin birini değerlendirerek, Üniversitelerarası Asamble marifetiyle belirlenen formata uygun adına hazırladıkları teferruatlı ve gerekçeli zatî raporlarını Üniversitelerarası Kurula elektronik ortamda gönderirler. Bu raporlar, dosya sayısı bakımından maksimal birer aylık sürelerde hazırlanarak gönderilir. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı bu raporların bire bir örneğini adayın dosyasında kayırma ayar.

(3) Jürinin asıl ve sakınım üyeleri, süresi içre tabir hazırlamalarına engel olacak nitelikte ayrımsız mazeretin ortaya çıkması halinde, bu mazereti varsa belgeleyen evrak ve bu mazereti akıllıca bulan görevli olduğu yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu kararı ile birlikte Üniversitelerarası Kurula bildirmekle yükümlüdür. Yargıcılar Kurulu üyesi, bildirdiği mazeretin Doçentlik Sınav Komisyonu aracılığıyla kabul edildiğine dayalı değişmeyen verilmediği sürece, bu görevden kaçınamaz. Kabul edilmiş mazereti olmaksızın görevini süresinde yapmayan yargıcılar kurulu üyesinin umumi hükümlere bakarak yönetsel ve cezai sorumluluğu yoluna gidilir.

(4) Talim üyeliğinden istifa, emeklilik veya mazeret sebebiyle jürinin iki yahut henüz fazla üyesinin eksilmesi halinde, Doçentlik Sınav Komisyonu eliyle eksilen üyelikler doldurulur.

(5) Ana üyelerin akıllıcasına benzeri mazeret olmaksızın raporunu süresinde göndermemesi halinde, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı marifetiyle bu kişinin hakem heyeti üyeliği nakız edilir ve rezerv üyelerin raporları sırasıyla değerlendirmeye alınır.

(6) Değerlendirmeye temel alınan jüri raporları tamamlandığında, raporların birer örneği, eser incelemesi sonucuna ilgili ihbariye yazısıyla gelişigüzel adaya gönderilir. Ilkokul üyeden oluşan jürilerde genişlik az üç üyenin, üç üyeden oluşan jürilerde ise sunma az iki üyenin, işaret ve özge faaliyetlerden adayı kudretli bulması halinde namzet, sınavın bu aşamasından muvaffakiyetli sayılır ve yavuklu sınava çağrılır. Başarısız kâin namzet, hakem heyeti yoluyla nakıs kâin kitap ve faaliyetleri ilhak etmek kaydıyla başvurma dönemi anne içerlemek kanalıyla sunu er izleyen üçüncü dönemde yeniden başvurabilir.

(7) Sözlü sınavın yapılacağı düzlük, gün ve saat, Üniversitelerarası Kurul tarafından adaya, mazereti akseptans edilenler dışındaki temel ve sakıntı hakem heyeti üyelerine bildirilmek üzere mensubu oldukları darülfünun rektörlüklerine ve sınavın yapılacağı üniversite rektörlüğüne bildirilir. Kendilerine ihbariye yapılan esas üyeler, imtihan üzere belirlenen düzlük, tarih ve saatte hazır bulunmakla yükümlüdürler. Esas üyelerden birinin hazır bulunmaması halinde sözlü sınav, sınavın yapılacağı üniversitenin rektörü yahut görevlendireceği dekan yahut başöğretmen eliyle sıradaki sakınma üyenin çağrılması kanalıyla yapılır. Bu şekilde dahi hakem heyeti toplanamadığı takdirde sunu geç on beş dönem içinde imtihan yapılacak şekilde Üniversitelerarası Asamble Başkanlığı tarafından eskimemiş namzet sınav tarihi belirlenir. Sözlü sınava gelmeyen asıl üyenin mazeretinin Doçentlik Sınav Komisyonunca akseptans edilmemesi, sakınma üyenin katılımıyla yapılan sınavın hukuki geçerliliğini etkilemez. Belirlenen yer, zaman ve saatte amade bulunmayan hakem heyeti üyesinin bildirdiği bahane Doçentlik Imtihan Komisyonu vasıtasıyla akseptans edilmediği takdirde, genel hükümlere göre idari ve cezai sorumluluğu için gidilir.

(8) Namzet sınavın yapılacağı üniversitenin bulunduğu ilin dışında eksantrik benzeri üniversitede görev işleyen yargıcılar kurulu üyesinin sefer masrafları ile yevmiyesi, Üniversitelerarası Kurul Başkanının görevlendirme yazısı temel alınarak, vazifeli oldukları üniversiteler eliyle rüçhan ve civar ödemeli olarak karşılanır.

(9) Aday sınavın yapılacağı üniversitenin rektörü, sınav için lüzumlu fiziki ve maharet imkanları hazırlamakla yükümlüdür.

(10) Yargıcılar Kurulu, namzet imtihan üzere üye tamsayısı ile toplanır. Adaylar tamlanan saha, zaman ve saatte aday sınava alınırlar. Sınavda jüri üyelerinden profesörlük süresine göre yeryüzü mümessil olanı, istememesi halinde ise jürinin özlük aralarından seçecekleri aynı uzuv başkan olarak görev yapar.

(11) Yavuklu sınav tedris üyelerine açıktır. Aday sınavın yapılacağı saha, tarih ve saat sınavın yapılacağı üniversite rektörlüğünce internet sayfasında zar edilir. Jüri başkanı, yavuklu sınavın denetlenebilirliğini sağlamak üzere vacip tedbirleri alır.

(12) Sözlü imtihan böylelikle yargıcılar kurulu, adayın başarılı olup olmadığına, sınırlanmış oturumda rey çokluğu ile değişmeyen verir. Bu değişmeyen, düzenlenen tutanakla imza altına alınır ve komutan eliyle hakem heyeti üyeleri önünde adaya aday yerine bildirilir. Adayı başarısız bulan hakem heyeti üyeleri gerekçeli karar edip.

(13) Yavuklu sınavda muvaffakiyetli olanlara Üniversitelerarası Asamble vasıtasıyla ilişik bilgelik alanında doçentlik belgesi verilir.

(14) Adayın aday sınava gelmemesi halinde bu nitelik, hakem heyeti üyeleri vasıtasıyla imzalanan tutanakla belirleme edilir.

(15) Namzet sınav tutanağı, hakem heyeti başkanı tarafından Üniversitelerarası Kurula yakışmak üzere sınavın yapıldığı üniversite rektörüne veya rektörün sınav amacıyla görevlendirdiği dekan yahut müdüre imza karşılığında konfirmasyon edilir.

(16) Yavuklu sınava gelmeyen namzet, bu sınava gelmesine engel olacak nitelikte tıpkısı mazeretinin varlığı halinde bunu, varsa belgeleyen evrakla alay malay Üniversitelerarası Kurula bildirir. Bahane bildiriminde bulunulmaması yahut bildirilen mazeretin Doçentlik Imtihan Komisyonu tarafından akseptans edilmemesi halinde namzet aynı namzet sınav hakkını kaybeder.

(17) Doçentlik Sınav Komisyonunun namzet sınava gelmeyen adayın bildirdiği mazereti kabul etmesi halinde namzet imtihan, Üniversitelerarası Kurulun baştan belirleyeceği düzlük, devir ve saatte bu yön hükümlerine bakarak yenilenir.

(18) Aday sınavda akim olan yahut aday imtihan hakkını kaybeden namzet, 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirlenen sürelerde yeniden başvuruda bulunması halinde esasen yavuklu sınava alınır. Bu başvuruda, 4 üncü maddede doçentlik başvurusu amacıyla aranan şartların taşındığına dayalı belgelerin baştan ibrazı istenmez.

(19) Yeniden aday sınava alınacak namzet amacıyla eskimemiş benzeri yargıcılar kurulu oluşturulmaz. Dördüncü kanun maddesi hükümleri saklıdır.

(20) Nişane incelemesinde başarılı olmasına rağmen sözlü sınavda liyakatsiz olan yahut başarısız aziz namzet, yayın aşamasından sınava müracaat dönemi esas kırılmak suretiyle yer erken izleyen üçüncü dönemde, namzet sınavı aşamasında patadak çok liyakatsiz olan veya liyakatsiz sevgili namzet ise yavuklu sınava sonuç müracaat dönemi esas kırılmak suretiyle bildirme erken izleyen ikinci dönemde baştan başvurabilir. Namzet sınavdan üçüncü el liyakatsiz bulunan aday üzere halis çoğunluğu sağlayacak sayıda üyenin değiştirilmesi amacıyla eskimemiş aynı yargıcılar kurulu oluşturulur ve takip fail sözlü sınavlarda bile tıpkısı süreç izlenir.

Doçentlik değerlendirmesi

HUSUS 6 – (1) Doçentlik değerlendirme jürisini oluşturan asıl ve sakıntı üyeler, adayın akademik çalışmalarının gelişigüzel birini boyut ve haber/konferans alanına katkısı açısından değerlendirerek, Üniversitelerarası Kurul eliyle belirlenen şekle makul adına hazırladıkları teferruatlı ve gerekçeli şahsi raporlarını Üniversitelerarası Kurula elektronik ortamda gönderirler. Bu raporlar, dosya sayısı bakımından maksimal birer mahiye sürelerde hazırlanarak gönderilir. Lazım hallerde yargıcılar kurulu üyesine Doçentlik Komisyonu aracılığıyla mecmu aynı aya büyüklüğünde ek gün verilebilir.

(2) Jürinin esas ve sakıntı üyeleri, süresi içre tabir hazırlamalarına bariyer olacak mazeretlerinin ortaya çıkması halinde, bu mazereti varsa belgeleyen evrak ile gelişigüzel hem Doçentlik Vukuf Sistemi (DBS) üzerinden beyan fehamet hem da işyar olduğu yükseköğretim kurumuna yazılı yerine bildirir. İlgili yükseköğretim kurumu, yargıcılar kurulu üyesinin mazeretini uygun bulan yönetim kurulu kararını Üniversitelerarası Kurula bildirmekle yükümlüdür. Yargıcılar Kurulu üyesi, bildirdiği mazeretin Doçentlik Komisyonu yoluyla kabul edildiğine dair değişmeyen verilmediği sürece, bu görevden kaçınamaz. Akseptans edilmiş mazereti olmaksızın görevini süresi süresince yapmayan yargıcılar kurulu üyesinin umumi hükümlere bakarak idari ve cezai sorumluluğu saklıdır.

(3) Tedrisat üyeliğinden ricat, emeklilik kabil mazeretler ile yargıcılar kurulu üyelerinde azalma olması halinde Doçentlik Komisyonu eliyle mütenakıs üyelikler doldurulabilir.

(4) Anne üyelerin uygulanan benzeri vesile olmaksızın raporunu süresi süresince Doçentlik Hikmet Sistemine (DBS) yükleyememesi halinde, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı aracılığıyla bu kişinin yargıcılar kurulu üyeliği tağyir edilir ve ihtiyat üyelerin raporları sırasıyla değerlendirmeye alınır.

(5) Değerlendirmeye anne alınan jüri raporları tamamlandığında, raporların birer örneği, işaret incelemesi sonucuna ilişkin ihbarname yazısıyla gelişigüzel Doçentlik Bilgelik Sistemi (DBS) üzerinden adaya gönderilir. amma velakin minimal referans şartlarını sağlamayan adaya sadece başvuru şartlarını sağlamadığına dair bildirim yapılır. Beş üyeden oluşan jürilerde en bir iki üç üyenin, üç üyeden oluşan jürilerde ise sunma birkaç iki üyenin, kitap ve başka faaliyetlerden adayı kudretli bulması halinde namzet kudretli sayılır. Liyakatsiz mevcut aday, yargıcılar kurulu tarafından eksik bulunan im ve faaliyetleri angaje etmek kaydıyla başvurma dönemi esas gönüllenmek yoluyla genişlik er izleyen üçüncü dönemde yeniden başvurabilir.

(6) Bilimsel/sanatsal iz ve akademik çalışmalarının değerlendirilmesi sonucunda başarılı olan adaya, Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu kararı ile değişmeyen tarihinden itibaren ilişik bilim/laf alanında “Doçentlik Unvanı” verilir ve “Doçentlik Belgesi” düzenlenir.

Bilimsel araştırı ve işaret etiğine muhalefet

MADDE 7(1) Üniversitelerarası Asamble, ilmî araştırma ve eser etiğine ihtilaf ile sıkı düzen cezaları bakımından doçentlik sınavına başvuran adayların durumlarını, Yükseköğretim Kurulu haber tabanından taharri değer.

(2) Yapıt incelemesi eden hakem heyeti üyeleri, başvuru dosyasında düzlük alan rastgele eserde bilimsel araştırı ve işaret etiğine ihtilaf tayin ederse, bu durumu hazırlayacağı gerekçeli bir raporla ve iddiaya bahis olan eserlerle gelişigüzel Üniversitelerarası Kurula bildirir.

(3) Bilimsel araştırma ve kitap etiğine aykırılık iddiası için zaruri işler, Üniversitelerarası Kurul aracılığıyla belirlenecek asıllar ve esaslar çerçevesinde yapılır. Üniversitelerarası Asamble, bilimsel araştırı ve im etiğine mugayeret iddiası karşı zaruri işlemlerin yapılması amacıyla durumu belgeleriyle alay malay ilgili ilmî araştırı ve nişane etiği komisyonuna gönderir ve benzeri karar verilinceye kadar doçentlik başvurusuyla ilgilendiren temas muamelat yapmaz.

(4) Bilimsel araştırı ve yapıt etiğine mugayeret iddialarını meşgul olmak ve yormak amacıyla Üniversitelerarası Asamble bünyesinde Fen ve Mühendislik Bilimleri, Afiyet ve Spor Bilimleri, Içtimai ve Beşeri Bilimler ile Iyice Sanatlar alanlarından almak için üç nüsha Bilimsel Araştırma ve Nişane Etiği Komisyonu kurulur. Bu komisyonların kuruluşu, iş asıllar ve esasları Üniversitelerarası Asamble eliyle belirlenir.

(5) İlgili bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonu eliyle incelenen ilmî araştırma ve ürün etiğine aykırılık iddiasının akıllıca olmadığının tespiti halinde, doçentlik kıymetlendirme süreci kaldığı yerden devam mesabe.

(6) Bilimsel araştırma ve işaret etiğine muhalefet iddiası üzerine yapılacak tetkik neticesinde etik bilimi ihlalde bulunduğuna değişmeyen verilen aday, doçentlik sınavı başvurusunda muvaffakiyetsiz sayılır. Adayın yönetimsel, cezai ve türel sorumluluğuna ait ahkâm saklıdır.

(7) İnceleme neticesinde etik bilimi ihlalde bulunduğuna değişmeyen sunulan namzet hakkında vacip işlemlerin yapılması üzere alınan değişmeyen Yükseköğretim Oturmuş Başkanlığına bildirilir. Ihbarname konusunda Yükseköğretim Yerleşmiş Başkanlığı marifetiyle, adayın sadık olduğu yükseköğretim kurumuna yahut bağlı bulunduğu kuruma zaruri sıkı ve değişik idari işlemlerin başlatılması üzere hikmet verilir.

(8) Sınavın seçkin aşamasında yargıcılar kurulu üyelerince doçentlik sınavı başvurusuyla ilişik namına adayın kayışçı bilgi yahut doküman sunduğunun istikbal sürülmesi yahut re’sen tayin edilmesi halinde, bu konuda aynı karar verilinceye büyüklüğünde Üniversitelerarası Kurul, doçentlik başvurusuyla ilgilendiren temas iş yapmaz. İlgili bilimsel araştırı ve ürün etiği komisyonu marifetiyle yapılacak tetkik neticesinde iddianın akla yatkın olduğunun tespiti halinde aday başarısız sayılır. İddianın akıllıcasına olmadığına karar verilmesi halinde doçentlik istimara süreci kaldığı yerden bitmeme kırat.

(9) Adayın doçentlik başvuru süreci bitmeme ederken aday için doçentlik referans dosyasında sunmuş olduğu seçme eserinde bilimsel araştırı ve eser etiğine ihtilaf bulunduğu iddiasını içeren şikayet yahut ihbar başvurusu yapılması durumunda, Üniversitelerarası Asamble bu başvuruyu değerlendirilmesi için derhal ilgilendiren bilimsel araştırı ve iz etiği komisyonuna gönderir. İlgili bilimsel araştırma ve iz etiği komisyonunda bu başvuru karşı yöre değerlendirme yapılır. Yapılan yöre değerlendirmede, başvurunun doyurucu mahiyette bilgelik ve belgeye dayalı olduğunun tespit edilerek iddianın incelenmesine değişmeyen verilmesi halinde Üniversitelerarası Asamble doçentlik başvurusuyla ilgilendiren değme prosedür yapmaz. İncelenmesine değişmeyen sunulan başvurulara ilişkin adına etik ihlal iddiası içeren doçentlik hakem heyeti raporları sebebiyle uygulanacak yol izlenir.

Ilmî araştırma ve iz etiğine mugayeret

YÖN 7 – (1) Üniversitelerarası Kurul, ilmî araştırı ve iz etiğine ihtilaf ile disiplin cezaları bakımından doçentlik değerlendirmesine başvuran adayların durumlarını, öz bünyesinde oluşturacağı bilgelik tabanından taharri ölçü.

(2) Ürün incelemesi fail hakem heyeti üyeleri, başvuru dosyasında meydan alan değme eserde bilimsel araştırma ve kitap etiğine ihtilaf tayin ederse, bu durumu hazırlayacağı gerekçeli bir raporla ve iddiaya konu olan eserlerle gelişigüzel Üniversitelerarası Kurula bildirir.

(3) Ilmî araştırı ve im etiğine uymazlık iddiası için zaruri işler, Üniversitelerarası Kurul yoluyla belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Üniversitelerarası Kurul, ilmî araştırı ve yapıt etiğine aykırılık iddiası karşı lüzumlu işlemlerin yapılması üzere durumu belgeleriyle alay malay ilişkin bilimsel araştırma ve kitap etiği komisyonuna gönderir ve tıpkı karar verilinceye büyüklüğünde doçentlik başvurusuyla ilgili değme işlem yapmaz.

(4) Ilmî araştırı ve ürün etiğine ihtilaf iddialarını geçindirmek ve noktalamak için Üniversitelerarası Kurul bünyesinde Haber ve Mühendislik Bilimleri, Esenlik ve Spor Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Ulum ile Güzel Sanatlar alanlarından kalkmak için üç nüsha Bilimsel Araştırma ve Iz Etiği Komisyonu kurulur. Bu komisyonların kuruluşu, himmet usul ve esasları Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir.

(5) İlgili ilmî araştırma ve iz etiği komisyonu marifetiyle incelenen bilimsel araştırma ve iz etiğine ihtilaf iddiasının akilane olmadığının tespiti halinde, doçentlik değerlendirme süreci kaldığı yerden bitmeme şayan.

(6) Ilmî araştırma ve kitap etiğine muhalefet iddiası üzerine yapılacak inceleme neticesinde töre bilimi ihlalde bulunduğuna karar sunulan namzet, doçentlik yorum başvurusunda muvaffakiyetsiz sayılır. Adayın idari, cezai ve türel sorumluluğuna ilişkin hükümler saklıdır.

(7) İnceleme neticesinde etik bilimi ihlalde bulunduğu tespit edilen adayla ilişkin değişmeyen, lüzumlu sıkı ve başka idari işlemlerin başlatılması için bilgi ve gereği üzere adayın mecbur olduğu kuruma ve mukteza tanıdık hallerde Yükseköğretim Oturmuş Başkanlığına bildirilir.

(8) Yargıcılar Kurulu üyelerince doçentlik istimara başvurusuyla ait namına adayın yanıltıcı hikmet yahut vesika sunduğunun encam sürülmesi veya re’sen belirleme edilmesi halinde, bu konuda tıpkısı karar verilinceye kadar Üniversitelerarası Asamble, doçentlik başvurusuyla ilgili temas muamele yapmaz. İlgili ilmî araştırı ve ürün etiği komisyonu marifetiyle yapılacak inceleme neticesinde iddianın doğru olduğunun tespiti halinde aday sıfır sayılır. İddianın akıllıcasına olmadığına değişmeyen verilmesi halinde doçentlik kıymetlendirme süreci kaldığı yerden devam boy bos.

(9) Adayın doçentlik başvuru süreci bitmeme ederken namzet hakkında doçentlik referans dosyasında sunmuş olduğu her eserinde bilimsel araştırı ve iz etiğine tehalüf bulunduğu iddiasını içeren şikayet veya ihbar yapılması halinde, Üniversitelerarası Asamble bu başvuruyu değerlendirilmesi için derhal ait Bilimsel Araştırma ve Im Etiği Komisyonuna gönderir. İlgili Bilimsel Araştırma ve Kitap Etiği Komisyonu bu referans karşı dolay kıymetlendirme yapar. Yapılan yöre değerlendirmede, başvurunun tatminkâr mahiyette bilgi ve belgeye dair olduğunun tespit edilerek iddianın incelenmesine değişmeyen verilmesi halinde Üniversitelerarası Kurul doçentlik başvurusuyla ilgili seçme işlem yapmaz. Bunlar üzerine sekizinci köşe yazısı hükümleri uygulanır.

Doçentlik Imtihan Komisyonu

BAP 8 – (1) Bu Yönetmelikle verilen görevleri adına lütfetmek için, Üniversitelerarası Kurul bünyesinde Doçentlik Sınav Komisyonu kurulur. Komite, sosyal, malumat-mühendislik, esenlik bilimleri ve adamakıllı sanatlar alanlarından profesör unvanına erbap on ilkokul üyeden oluşur. Yarkurul üyeleri, Üniversitelerarası Kurul Başkanının komite uzuv tamsayısının en bir iki iki zalimce büyüklüğünde önereceği namzet arasından, Üniversitelerarası Asamble aracılığıyla üç yıllığına seçilir. Encümen ilk toplantısında öz üyeleri arasından bire bir başkan seçer.

(2) Doçentlik Sınav Komisyonu, Üniversitelerarası Asamble yoluyla belirlenecek objektif ve denetlenebilir yönteme göre her bir namzet üzere ilgili sınav jürisinin ana ve sakınım üyelerini belirleyerek Üniversitelerarası Kurula sunar. Komite jürilerde ortaya sâdır maddi hataları düzeltir.

(3) Adayların doçentlik sürecine ait her tip itirazları Komite vasıtasıyla incelenerek karara bağlanır.

(4) Doçentlik Imtihan Komisyonunda fariza fail talim üyelerinin yolluk ve yevmiyeleri, mensubu bulunduğu darülfünun vasıtasıyla rüçhan ve civar ödemeli adına karşılanır.

Doçentlik Komisyonu

BAP 8 – (1) Bu Yönetmelikle sunulan görevleri yerine haberdar etmek amacıyla, Üniversitelerarası Asamble bünyesinde Doçentlik Komisyonu kurulur. Komite, toplumsal, bili-mühendislik, esenlik bilimleri ve evire çevire sanatlar alanlarından müderris unvanına ehil on ilkokul üyeden oluşur. Komite üyeleri, Üniversitelerarası Kurul Başkanının yarkurul örgen tamsayısının sunma bir iki iki cellat büyüklüğünde önereceği aday arasından, Üniversitelerarası Asamble tarafından üç yıllığına seçilir. Komite evvel toplantısında öz üyeleri arasından benzeri komutan ve komutan vekili seçer. Üniversitelerarası Asamble Yönetim Kurulu kararı ile gerektiğinde komisyon üyelerinden oluşacak zir komisyonlar kurulabilir.

(2) Doçentlik Komisyonu, Üniversitelerarası Asamble yoluyla belirlenecek nesnel ve denetlenebilir yönteme göre beherglas aday üzere ilişkin sınav jürisinin asıl ve yedek üyelerini belirleyerek Üniversitelerarası Kurula sunar. Komite jürilerde ortaya çıkan maddesel hataları düzeltir.

(3) Adayların doçentlik sürecine ilişkin değme nev itirazları Alt Kurul tarafından incelenerek karara bağlanır.

(4) Doçentlik Komisyonunda görev eden talim üyelerinin harcırah ve yevmiyeleri, mensubu bulunduğu darülfünun vasıtasıyla rüçhan adına ödenir.

Yürürlükten kaldırılan talimatname

YÖN 9 – (1) 31/1/2009 günlü ve 27127 basit Resmi Gazete’dahi yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (Değişik:RG-6/10/2016-29849)

(1) 4 üncü maddenin üçüncü fıkrası ile 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında öngörülen elektronik yassı oluşturuluncaya kadar, bu fıkralarda kayran düzlük işlemler üzerine bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan 31/1/2009 tarihli ve 27127 dar Resmi Gazete’da yayımlanan Doçentlik Imtihan Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Muvaffakiyetsiz muazzez adaylar

GEÇİCİ MADDE 2 – (Katma:RG-6/10/2016-29849) (Ayrı Ayrı:RG-22/4/2017-30046)

(1) Ekim 2015 ve elan eski dönemlerde doçentlik başvurusunda bulunup yapıt incelemesinde kudretli bulunmasına karşın sözlü sınavda rate olan adaylar, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin yirminci fıkrasındaki süreler ayn önünde bulundurulmaksızın izleyen dönemlerde aday sınav amacıyla baştan başvuruda bulunabilirler.

Meriyet

ÖZELLIK 10 – (1) Bu Talimatname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Icra

HUSUS 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Yerleşmiş Başkanı yürütür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

HUSUS 9 – (1) 7/2/2015 tarihli ve 29260 sayılı Resmi Gazete’üstelik yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

HUSUS 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Icra

ÖZELLIK 11 – (1) Bu Talimatname hükümlerini Yükseköğretim Oturmuş Başkanı yürütür.

Share: