Yeşel pasaport, akademik personelde, kımersiye göre verilmeli!

Izzet memurlarının yeşyer pasaport alabilmesi için ekip derecesi değmülk kıdeme esas aylık derecesi dikkate alınmalıdır

Bu yazımızda, kamu görevlilerinin yurtdışına vizesiz çıkmasında büyük bire bir ayrıcalık sağlayan özel damgalı pasaportun (yeşmülk pasaport) verilmesinde gördüğümüz bazı adaletsizliklerden bahsedeceğiz.

YEŞİL PASAPORT ALMANIN YASALI DAYANAĞI NEDİR ?

Bilindiği üzere, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (A) fıkrasında; “Hususi damgalı pasaportlar; Türkiye Büyük Ulus Meclisi sakat üyeleri, sakat bakanlar ile BÄ°RÄ°NCÄ°, Ä°KÄ°NCÄ° VE ÜÇÜNCÜ MERTEBE KADROLARDA mevcut yahut bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Zahmetli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden benzemek aracılığıyla sözleşmeli kendisine çalıştırıulan Büyüklük memurları ve diğasker amme görevlileri ile birinci rütbe kol ile emekliliğe doğruluk kazanmış olan şehremaneti başkanlarına; diplomatik pasaport verilmesini müstelzim vazifelerden başka seçme resmi fariza ile yahut kişi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri ahit verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetim Kurulu ve Artırım Mevduatı Sigorta Fonu Müesses üyeleri içmağara, T.C. Zahmetli Sandığı ile ilgilendirilme ve tekaüt keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.” hükmü düzlük almaktadır.

Bu hükümden anlaşılacağı üzere, kerem memurlarının yeşdiyar pasaport alabilmesi için takım derecesinin “1, 2 yahut 3″ olması gerekmektedir.

KADRO DERECESÄ° HANGI DEMEKTÄ°R ?

657 sayılı Fehamet Memurları Kanununun 33 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında; “Kadrosuz vazifeli çalıştırılamaz.” hükmü amirdir. Yani ilgilendiren kanuna bağımlı adına kamu kurumlarında görevli statüsünde çalışan herkesin bire bir kadrosu, o kadronun dahi pekâlâ ayrımsız derecesi bulunmaktadır.

GRUP DERECELERİ NEYE GÖRE BELİRLENMEKTEDİR ?

190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca ihtişam memurlarına ilgili kadrolar kanunla ihdas edilmektedir. bununla birlikte, ihdas edilen kadrolara ilişhedef grup adim aralıkları esasen kanunda açıkça gösterilmektedir.

Aşağıbirlikte düz alan dosyadan memuriyet takım unvanınızın ekip etap aralığını görebilirsiniz.

Şan bazında kadro aşama aralıklarını gösteren liste için TIKLAYINIZ.

YEŞİL PASAPORTTA KIDEM ASIL ALINMALI !

Görüldüğü üzere, 5682 sayılı Pasaport Kanununa göre verilen yeştoprak pasaport alabilmek içmağara takım derecesinin 1, 2 ve 3 olması büyük örutubet yeryüzü etmektedir. Ancak, yeşil pasaport verilir iken bazı akademik grup unvanlarında adaletsizlik yaşanmaktadır.

Örneğin, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa kötü mülhak gösterge cetvelinde öğretim elemanları arasında bire bir basamak sınıflandırılması yapılmıştır. Söz konusu sınıflandırma aşağıdaki tabloda düz almaktadır :

ŞÖHRET

TAKIM MERHALE ARALIĞI

PROFESÖR

1

DOÇENT

1-3

YARDIMCI DOÇENT

1-5

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

1-7

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

4-7

EHLIHIBRE

1-7

ÇEVİRİCİ

1-7

Yukarıüstelik belirtilen takım merhale aralıklarına göre atananlardan kadro derecesi 1 ila 3 olanlar yeşel pasaport hakkına ehil olmaktadırlar. Ancak burada bazı unvan gruplarında adaletsizlik yaşanmaktadır. Bunu benzeri örnekle somutlaştıralım:

KAPAT X

Tıpkı çap üniversitesi tarafından zar edilen 1 inci rütbe Yardımcı Doçent kadrosuna, hiçtıpkısı kamu kurumunda hizmeti olmayan adayın atanmaya türe kazanması halinde kımersiye asıl aylığının 8 inci derecenin 2 kademesinden başladığını varsayarsak,. bu kişi kamuya atanır atanmaz yalınç yoldan yeşil pasaport alabilmektedir

Ancak, aynı üniversitenin farklı biriminde ilan edilen 4 üncü paye Yardımcı Doçent kadrosuna henüz önce 20 yıl öğretmen adına görev yapmış amme görevlisinin naklen atanması halinde kazanılmış adalet aylığı mevcut müktesebine göre belirlenecek olup, kadro derecesi 3’ün altında kalacağı için yeşmülk pasaport hakkından yararlanamayacaktır. Bunu tıpkısı da tablo adına gösterirsek:

SAN

TAKIM

BASAMAK

KIDEME ANA

AYLIK

AÇIKLAMA

YARDIMCI DOÇENT

1

8/2

AMME HİZMETİ NAMEVCUT. YEŞİL PASAPORT ALABİLİYOR.

YARDIMCI DOÇENT

4

1/4

20 YIL HİZMETİ VAR. YEŞİL PASAPORT ALAMIYOR.

GRUP DEĞİŞİKLÄ°KLERÄ°NÄ°N TEFERRUATLI SÜRMESÄ° PASAPORT ÜZERINE MAĞDURÄ°YET YAŞATIYOR !

Amme görevlilerinin daha öncede bahsettiğimiz kadar yurtdışı çıkışlarında büyük kolaylık sağlayan yeşil pasaport, gelgel değişikliği durumlarında kişinin özlük hakkına göre henüz ast bire bir kol derecesine atanması halinde bu haktan yararlanamamasına yahut yeşyer pasaportu önceki ekip derecesine göre almış ise restorasyon döneminde mağdur olmasına amil olmaktadır. Bu hususu bile tıpkı örnekle açıklayacak olursak;

ŞÖHRET

EKIP

ETAP

KIDEME ANNE AYLIK

AÇIKLAMA

ÖĞRETMEN

(ESKÄ° ŞAN)

1

1/4

YEŞİL PASAPORT ALABİLİR.

YARDIMCI DOÇENT

(YENÄ° TITR)

4

4/9

YEŞİL PASAPORTA BAŞVURAMAZ. YEŞİL PASAPORT SAHİBİ İSE GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLDUĞUNDA YENİLEYEMEZ.

Ayrıca, çalım değişikliği durumunda özlük hakkına göre ast tıpkı takım derecesine atananların, ekip derecelerinin mükteseplerine akıllıca hale getirilmesi ince süreçli bire bir bürokratik işleme dayanmaktadır.

Bilindiği üzere, kamu görevlilerinin takım değişiklikleri, “Umumi Ekip ve Usulü Hakkında Yasa Hükmünde Kararname”nin 9 uncu maddesinde tamlanan usul ve esaslara göre yapılmaktadır.

Söz konusu hükme göre, karşılanması amacıyla tutulan yahut boş olan kadrolarda sınıf, san ve evre değişikliği yapmaya, kâin kadroları rappadak aşkın dereceyi kapsayacak şekilde değiştirmeye ve boş kadroları nakız etmeye Hükûmet çıkışlı olduğu anlatım edilmiştir.

Dolayısıyla, yılda iki kat birlikte yapılsa (onunda uygulandığı söylenemez) dolu grup adim değişikliği kabil rutin tıpkısı özlük işlemini Bakanlar Kurulu onayından geçirmenin mantığını hissetmek mümkün değildir.

Sonuç yerine, yazımızda detaylı paylaştığımız kabil yurtdışına vizesiz ve kıytırık çıkmanın yolu olan yeşdevlet pasaportun hakkaniyetli şekilde verilmesi amacıyla, grup derecesinin değdiyar kışimdi yani memuriyette geçsunma sürenin dikkate alınarak 5682 sayılı Pasaport Kanununda düzenleme yapılmasının makul olacağını değerlendiriyoruz.

Yavuz Sadık KAPLAN

Share: