Yapımcı ve çözümleyicilerin melfuf göstergesi

24 Orak Ayı 2013’te Kabine Kararıyla, yapımcı ve çözümleyicilerin teknik hizmetler sınıfına alınmasına değişmeyen verilmiştir.

Tıklayınız.

Fakat bu ayrım biricik başına tam olmamıştı. O tarihte yaptığımız açıklamada üstelik belirttiğimiz üzere, 190 sınırlanmış KHK ekindeki grup cetvellerinin dahi değiştirilmesi gerekiyordu. Tıklayınız.

2014 ve 2015 yılına müteveccih şişko sözleşmede, 190 sayılı KHK ekindeki kadro cetvellerinde yer düz yapımcı ve çözümleyicilerin bakım sınıfının Ustalık Hizmetler Sınıfı adına değiştirilmesine değişmeyen verilmiştir.Tıklayınız.

Şişman sözleşmede yer alan aranjman, bir nöbet bile Kanun ile yapılmıştır. 06/02/2014 günlü ve 6518 basit Sülale ve Toplumsal Politikalar Bakanlığının testis kanununda şu hükümranlık düz almıştır: “190 sınırlanmış Kanun Mesabesinde Kararnameye bitik (I) dar cetvelin kurumlara ilgili bölümleri ile ayrıksı ilişik mevzuatta düzlük kayran Programcı ve Çözümleyici unvanlı kadroların sınıfı Ustalık Hizmetler Sınıfı olarak değiştirilmiştir.”

Bu sonuç husye hükmü yeni bire bir madde getirmemektedir. Elden dolgun sözleşmede düzlük alan mütemadi düzenleme, süresiz hale getirilmiştir.

Yekpare bu bilgilerden sonradan programcı ve çözümleyicilerin mülhak göstergesine ati olursak;

SAN Merhale 1/1/1994’den İtibaren Uygulanacak Melfuf Göstergeler 1/1/1995’den İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler a) Kadroları bu sınıfa dahil olup, yer birkaç 4 yıl sürekli yükseköğretim veren fakülte veya yüksekokullardan mezun yerine yürürlükteki hükümlere göre Erdemli Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar ve Mimar ile şehir plancısı ve Bölge Plancısı unvanını almış olanlar 1
2
3
4
5
6
7
8 3200
2600
1900
1450
1100
950
850
750 3600
3000
2200
1600
1300
1150
950
850 b) (Ayrı Ayrı: 1/5/2003-4856/42/d md.) Kadroları bu sınıfa dahil olup, bildirme az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan çıkışlı namına yürürlükteki hükümlere göre Jeolog, Hidrojeolog, Su Bilimci, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Riyaziyeci, İstatistikçi, Yöneylemci (cereyan araştırmacısı), Riyazi İktisatçı, Ekonomici ve Kimyager unvanını almış olanlarla Beceri Erdemli Sarıklı Okulu mezunları, 1
2
3
4
5
6
7
8 2600
1900
1350
1300
1000
9800
800
700 3000
2200
1600
1500
1200
1100
900
800 c) Kadroları bu sınıfa karışma olup birlikte yukarıda sayılanlar dışındaki efdal öğrenim mezunları ile Faziletli Teknik Adam ve Tekniker unvanını almış olanlar, 1
2
3
4 1900 1350 1300 900 2200
1600
1500
1100 d) Kadroları bu sınıfa karışma olup de yukarıda sayılanlar dışında kalanlar, 1
2
3
4 1350
1000
570
600 1500
1100
800
650

Yukarıdaki tabloda;

(a) bendinde; beceri hizmetler sınıfında 4 sene sürekli yüksek tahsil veren okul mezunu kendisine sevgili unvanları elde etmiş girmek ve sevgili unvanlı kadrolara atanmış olanlara dereceleri esas alınarak verilecek ekleme göstergeler meydan almaktadır.

(b) bendinde ustalık hizmetler sınıfında kâin 4 sene kesiksiz yükseköğretim görerek aziz unvanlı kadrolara atananlar ile bu sınıfta görev almış olan Ustalık Erdemli Hoca Okulu mezunlarına dereceleri temel alınarak ekleme nişane ödenmektedir.

(c) 190 dar KHK eki cetvellerde teknik hizmetler sınıfı kadrolarda mevcut (a) ve (b) benlerinde sayılanlar dışındaki yükseköğrenim mezunları (Bu yükseköğretimin süresi bulunmamaktadır.) ile Faziletkâr Teknik Adam ve Teknik Adam unvanlı kadrolara atanmış olanlara dereceleri itibariyle ödenecek munzam göstergeler.

(d) Bu bölümün a, b ve c bentlerin bulunmayan ustalık hizmetler sınıfındaki kadrolarda görev eden memurlara dereceleri anne alınarak ödenecek munzam göstergelerdir.

GRUP UNVANI BELİRTİLMEYEN YEGÂNE BÜRO

SÖZ KONUSU bentlerde; sadece teknik hizmetler sınıfı kadrolarında görev almak vasıtasıyla sunma beş altı 4 sene sürekli yükseköğretim veren Maharet Erdemli Öğretmen Okulu mezunları, grup unvanı belirtilmeden derecelerine bakarak (b) bendinde belirtilen katma göstergelerden faydalandırmaları gerekmektedir.

Bunun dışındakilerde kadro unvanına bakılır. Eklenmiş göstergede ekip unvanının anne alınacağına dayalı Danıştay İBK kararı üzere tıklayınız.

KAPAT X

Ek Göstergeler Kol Üzerinden Verilecek

SÖZ KONUSU karar ile artık uygulayımcı veya teknikerler, uygulayımcı veya teknikerler üzere belirlenen katma göstergeden faydalanabileceklerdir.

SÖZ KONUSU Danıştay İçtihatları Tevhit Asamble kararı yürütme ve yargıyı bağlayıcı nitelikte olup, tersine yönetimsel işlem yahut karar kararı verilmesi bahis konusu imkânsız.

SÖZ KONUSU buyruk ve açıklamalar çerçevesinde;

1- Programcı ve analist kadrolarının sınıfı geçen yıl toplu uyuşma hükmü ile THS olmuştu demincek ise süresiz olaak yasa hükmüyle 19/02/2014 tarihinden itibaren Ustalık Hizmetler Sınıfı olmuştur.

2- Programcı ve analist kadroları amacıyla I sınırlanmış Eklenmiş Tezahür Cetvelinin II- Beceri Hizmetler Sınıfı başlıklı bölümünde mahsus aynı katma sendrom belirlenmemiştir.

3- 4 sene sürekli yükseköğretim görmüş Faziletli Mühendis, Mühendis, Faziletli Mimar ve Mimar ile kent plancısı ve Mıntıka Plancısı gibi unvanlar ile Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Yüzey Bilimci, Jeofizikçi, Fizikçi, Riyaziyeci, İstatistikçi, Yöneylemci (akıntı araştırmacısı), Riyazi İktisatçı, Ekonomici ve Kimyacı unvanlarını erişme etmiş Programcı ve çözümleyici kadrolarında vazifeli heybet memurları I çevrilmiş Ekleme Emare Cetvelinin II- Maharet Hizmetler Sınıfı antetli bölümünün (c) bendinde belirtilen eklenmiş göstergeden faydalanabilecekleri değerlendirilmektedir.

4- 4 yıl sürekli yükseköğretim veren Teknik Efdal Öğretmen Okulu mezunu Programcı ve analist kadrolarında işyar Celal memurlarına I sınırlanmış Eklenmiş Karine Cetvelinin II- Maharet Hizmetler Sınıfı başlıklı bölümünün (b) bendinde tamlanan eklenmiş göstergeden faydalanabilecekleri değerlendirilmektedir.

5- Çözümleyici kadrolarında yükseköğretim mezunu olmayanların olmadığı düşünülmekle birlikte ortaöğretim mezunu olan programcılara ise memurları I mahdut Eklenmiş Belirti Cetvelinin II- Beceri Hizmetler Sınıfı başlıklı bölümünün (d) bendinde tamlanan melfuf göstergeden faydalanabilecekleri değerlendirilmektedir.

Share: