Yabancı uyruklular, üniversitelerde lacerem çalışır?

Yabancı uyruklular ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarında derse girebilir mi ?

Yabancı uyruklular ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarında derse girebilir mi ?

KANUNI MEVZUATI NEDİR ?

Ecnebi tabiiyetli kişilerin üniversitelerde çalıştırılması 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 34 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede, “Yükseköğretim kurumlarında, konvansiyon ile görevlendirilecek ecnebi tabiiyetli tedrisat elemanları, ilişik medrese, enstitü veya yüksekokul dalavere kurulunun önerisi ve üniversite dalavere kurulunun uygun görüşü üstüne rektör eliyle atanırlar. Bunlar, talim görevleri bakımından, bu kanunda maaşlı tedris elemanları üzere konulmuş olan hükümlere tabidirler. Ecnebi uyruklu talim elemanlarının bu şekilde atanmaları yahut görevlendirilmeleri, 657 sayılı Büyüklük Memurları Kanununun Bakanlar Kurulu kararını müstelzim hükümlerine bağımlı olmadan, Yükseköğretim Kurulunca İçişleri Bakanlığına bildirilir ve iki kamer ortamında alınacak olumlu düşün neticesinde ait üniversitesi ile sözleşmesi yapılır.” hükmü düzlük almaktadır.

Değişik taraftan, yabancı tabiiyetli öğretim elemanlarına ödenecek ücrete ilgilendiren 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunun 16 ncı maddesinde; “2547 basit Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesine göre sözleşmeli adına çalıştırılacak ecnebi tabiiyetli tedris elemanlarına ödenecek ücret, Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde Yükseköğretim Kurulunca tayin edilir.” denilmektedir.

Bu kanun hükümleri çerçevesinde, ecnebi uyruklu tedris elemanlarının sözleşmeli faaliyet esaslarını, ödenebilecek geçim ücretlerinin arka sınırlarını ve bire bir özge hususlar ise “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Tabiiyetli Tedris Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararında belirtilmiştir.

Söz Konusu Hükûmet Kararını vira etmek amacıyla TIKLAYINIZ.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANLARI NASIL VE HANGİ STATÜDE ÇALIŞTIRILIR ?

Bilindiği için, üniversiteler aracılığıyla akademisyen alım ilanları Millî Gazetelerde, Resmi Gazete’da, farklı tedrisat elemanı kadroları ise YÖK’ün sayfasında kayran kayran AKADEMİK GRUP İLANLARI menüsünde duyurulmaktadır. Fakat, yabancı uyruklu tedris elemanı alımlarına ilgili üniversiteler seçkin zar yahut anons yapmamaktadır. Yabancı tabiiyetli olup, lisansüstü düzeyde kariyeri olan ve ülkemizde hizmet etmek talip kişilerin çap üniversitelerine ferdî müracaat yapmaları gerekmektedir.

78 dar Yükseköğretim Kurumları Tedrisat Elemanlarının Kadroları Için Kanun Hükmünde Kararnamenin mülhak 14 üncü maddesinde; “2547 az Yükseköğretim Kanununun 34 üncü ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesine göre yükseköğretim kurumlarında kavil ile istihdam edilecek yabancı uyruklu talim elemanı sayısı meşbu tedrisat elemanı kadrosu sayısının % 2’sini geçemez.

Bu kapsamdaki yabancı uyruklu tedrisat elemanının yükseköğretim kurumları itibariyle dağılımı, beniâdem, sevap ve anlaşma örneğinin vizesi, konvansiyon süresinin uzatılması ve sona erdirilmesi, Yükseköğretim Oturmuş tarafından yapılır.” hükmü vadi almıştır.

Bu maddeden birlikte anlaşılacağı üzere, yabancı tabiiyetli tedrisat elemanlarının sunma çok 2 yıl sürekli oluşmak gibi üniversitelerde sözleşmeli adına istihdam edilmelerine YÖK vasıtasıyla değişmeyen verilmektedir.

Üniversitelerin ise komple öğretim elemanı sayısının %2 si kadar ayrımsız kontenjanı bulunmakta olup, ait mevzuat gereği daha aşkın ecnebi tabiiyetli tedris elemanı çalıştıramamaktadır.

YABANCI TABIIYETLI ÖĞRETİM ELEMANLARININ MAAŞLARI NE KADARDIR ?

Üniversitelerde çalıştırılacak yabancı uyruklu tedris elemanlarının maaşları, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Tabiiyetli Tedris Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Kabine Kararı” nın 4 üncü maddesindeki;

KAPAT X

“Sözleşmeyle çalıştırılacak yabancı uyruklu tedris elemanlarına ödenebilecek aylık brüt konvansiyon ücretleri tıpkı kurumlarda memur emsali eylemli tedrisat elemanlarına ödenen mahiye ve farklı seçkin tip ödemeler toplamının;

Tedrisat üyeleri ve Tedrisat görevlileri amacıyla 6 katını, Bilirkişi, Okutman, Çevirici ve Yetişek-Talim planlamacıları üzere 4 katını ve Araştırı görevlileri üzere 2 katını geçemez.” hükmündeki ense sınırlara bakarak üniversitelerin teklifine istinaden YÖK aracılığıyla belirlenmektedir.

Share: