Yönetmelik değişti. Başkomiserler artık yurtdışı göreve atanamayacak. İşte diğçeri detaylar

İçişleri Bakanlığı; Itimat, uyanık ve kıyı güvenlik personelini kapsayan, yurtdışına sürekli görevle atanma yönetmeliğini ve şartları değiştirdi.

İçişleri Bakanlığı personeli, ensiz dışına, müşavir ve ateşe unvanında, 2 yıl süreyle görev yazmak üzere atanabilecek. Aşağıüstelik alım bazında aranan şartlara yer verilmiştir.

Müşavir unvanında yapılacak atamalarda sınava girmeye lüzum bulunmuyor. Ama ateşe unvanı içmağara yapılacak atamalarda sözlü sınav yapılacak ve sözlü sınava sunma yüksek YDS puanına sahip beş katı aday alınacak.

MÜŞAVİR UNVANI İÇİN

1- İçişleri Bakanlığı personeli:

a) Halihazırda geçici yahut sürekli olarak altı ay ve elan ayrıntılı süre ile yurtdışında görev yapıyor olmamak,
b) her sebeple dokuz ay ve elan aşkın süreyle yurtdışında görev yapmış personel için; kadrosunda göreve başlama tarihinden itibaren, iki yıldan beş altı olmamak üzere yurtdışında kaldığı süre büyüklüğünde Bakanlık Teşkilatında çalışarak görev yapmış almak,
c) Aylıksız izinli olmamak,
ç) Daha önce sürekli görevle yurtdışı teşkilatında görevlendirilmemiş tutmak,
d) Hakkında; 26/9/2004 günlü ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının, dördüncü kısmının üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci bölümlerinde yazılı suçlarla, işkence, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye istimal, dolanlı iflas, kaçakçılık, ihaleye ara bozuculuk karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçfecir kaynaklanan malvarlığı değerlerini ibra, tensel saldırıüstelik bulunma, çocukların cinsel istismarı kabil yüz kızartıcı yahut şeref ve kırat kırıcı suçlardan dolayı adli soruşturma yahut kovuşturma bulunmamak yahut aynı suçlar zımnında idari soruşturma yürütülüyor olmamak veya mahkumiyet kararı azalmak,
e) Düzen yeteneğine sahip olmak,
f) Son beş yıl içerisinde YDS’den veya buna denkliği akseptans edilen diğasker yabancı vasıta sınavlarının birisinden genişlik beş altı (60) seviyesi nokta almış kalkmak. Fakat Bakanlık önceden ifşa etmek vasıtasıyla dil barajını belirleyeceği diller için düşürebilir,
g) Daha önceki yurtdışı görev yahut eğitimlerden disiplinsizlik veya göz dolayısıyla süresinden önce dümbelek çekilmemiş atılmak.

2- Ek adına itimat personelinde aranacak şartlar:
1) Sonuç iki takat sınırı değerlendirme döneminde 3,00 puandan aşağı başarım değerlendirme notu almamış kalkışmak,
2) Sonuç üç yıl içinde, evre ilerlemesinin durdurulması sıkı düzen cezası almamış doğmak,
3) Itimat Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Güçleri Akademisi Başkanı, Birinci Ahbaplık Müşaviri, Kat Başkanı, Ä°l Emniyet Müdürü unvanlarında görev yapıyor olmak yahut Birinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde başlamak.

3- Melfuf namına, Uyanık Hizmetleri Sınıfı ile Sahil Güvenlik personelinde aranan şartlar:
1) Sicil rütbe ortalaması/değerlendirme denli ortalaması 90 ve üzerinde kalkışmak,
2) Subaylarda kıdemli binbaşı, kaymakam, albay, kıdemli miralay; general/amirallerde ise Tuğgeneral-Tümgeneral/Tuğamiral-Tümamiral rütbelerinde kalkışmak,
3) Değerlendirme puanı itibariyle seçilebilme sırasında doğmak,
4) Minimal iki yıl süre ile yurtdışı sürekli görev yapmaya engel bire bir durumu bulunmuyor gelmek.

ATEŞE UNVANI İÇİN

1- İçişleri Bakanlığı personeli:

a) Halihazırda geçici veya sürekli olarak altı ay ve daha detaylı süre ile yurtdışında görev yapıyor olmamak,
b) seçme sebeple dokuz ay ve elan aşkın süreyle yurtdışında görev yapmış personel içmağara; kadrosunda göreve başlama tarihinden itibaren, iki yıldan birkaç olmamak üzere yurtdışında kaldığı süre büyüklüğünde Bakanlık Teşkilatında fiilen görev yapmış kalkmak,
c) Aylıksız mezun olmamak,
ç) Daha önce sürekli görevle yurtdışı teşkilatında görevlendirilmemiş görünmek,
d) Hakkında; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının, dördüncü kısmının üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci bölümlerinde yazılı suçlarla, işkence, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, düzmecilik, güveni kötüye istimal, dolanlı iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, cinsî saldırıüstelik bulunma, çocukların tensel istismarı üzere yüz kızartıcı yahut şeref ve haysiyet kırıcı suçlardan dolayı adli soruşturma veya kovuşturma düşmek veya aynı suçlar dolayısıyla yönetimsel soruşturma yürütülüyor olmamak yahut mahkumiyet kararı düşmek,
e) Hile yeteneğine iyesi olmak,
f) Son beş yıl içerisinde YDS’den veya buna denkliği akseptans edilen diğasker yabancı miftah sınavlarının birisinden yeryüzü az (C) seviyesi puan almış koyulmak. Fakat, Bakanlık önceden reklam etmek yoluyla kurgu barajını Ä°ngilizce, Almanca ve Fransızca dilleri hariç tutmak üzere belirleyeceği diller için düşürebilir,
g) Bu Yönetmelikte belirtilen sınavda başarılı koyulmak,
ğ) Henüz önceki yurtdışı görev yahut eğitimlerden disiplinsizlik veya gedik zımnında süresinden önce idraksiz çekilmemiş girmek.

2- Ilişik kendisine güven personelinde aranacak şartlar:
1) Sonuç iki yıllık takat sınırı değerlendirme döneminde 3,00 puandan aşağı başarım değerlendirme notu almamış tevessül etmek,
2) Akıbet üç yıl içinde, kademe ilerlemesinin durdurulması sıkı cezası almamış tutmak,
3) Itimat Amiri, Dördüncü, Üçüncü veya Ä°kinci Sınıf Güvenlik Müdürü rütbesinde başlamak.

3- Ilişik namına, Güllabi Hizmetleri Sınıfı ile Yaka Güvenlik personelinde aranan şartlar:
1) Sicil not ortalaması/değerlendirme radde ortalaması 90 ve üzerinde tutmak,
2) Değerlendirme puanı itibariyle seçilebilme sırasında olmak,
3) Minimal iki yıl süre ile yurtdışı sürekli görev yapmaya engel bire bir durumu bulunmuyor olmak,
4) Subaylarda yüzbaşı, kıdemli yüzbaşı, binbaşı; astsubaylarda ise astsubay başçavuş yahut gedikli kıdemli başçavuş rütbelerinde kalkışmak.

EMNİYET PERSONELİ İÇİN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1- Elan önce başkomiser unvanında görev yapanların birlikte sınırlı dışına ateşe unvanında atanma hakları varken, bakir düzenlemede bu hak kaldırılmıştır.

KAPAT X

2- Ateşe unvanında müracaat etmek içmağara daha önce şartları başvuran tüm adayların mülakata girme hakkı varken, yıpranmamış düzenlemede yalnız YDS puanına göre beş katı namzet mülakata girebilecektir. Başvuruş muktedir olmak içmağara ayrıca “çalıştığı kadronun bildirme üst basamaklı amirinin muvafakati” gerekecektir.

Yine daha önce askeriye yapmış olma şartı varken, yıpranmamış düzenlemede bu şeğin kaldırılmıştır.

Bozuk ve bakir düzenlemede dahi, bir numara sınıf inanma müdürü ve üstü unvanlarda saha alanlar müşavir olarak atanabilmektedir.

diğasker taraftan, ateşe yardımcısı unvanı, bakir yönetmelikte düz almamıştır.

Share: