YÖK’ten, Yardımcı Doçentliğin Kaldırılmasına dayalı vukuf notu

Yardımcı Doçentlik kalkıyor, adına “Hekim Öğretim Görevlisi” kadrosu geliyor. Düzenleme sistemdeki ve sisteme kullanılmamış girecek tüm yardımcı doçentleri kapsıyor

“Yardımcı Doçentliğmağara Kaldırılması” ve “Doçentlik” Süreçleri Ä°le Ä°lgili Sorular

Önerilmiş olan kanun düzenlemesi ile;

1. Yasa değişikliği önerisinde Yardımcı Doçentlik kadrosunun kaldırılması mı önerilmektedir?

Peki.

2. Doktorasını bitirenler doğrudan doçentliğe başvurabilecekler midir?

Olur, aslında kanuncu ıztırar bulunmasa bile ve aykırı örnekleri olsa dahi pratikte “doktoradan bilahare doçentlikten önce zorunlu tıpkısı rütbe adına kabul edilmekte olan” yardımcı doçentlik kaldırılacak ve doktorasını bitirenlerin doğrudan doçentliğe geçişi aşağıdaki düzenlemelerle kolaylaştırılacaktır.

3. Kâin durumda Yardımcı Doçent kadrosunda kâin öğretim üyelerinin durumu ne olacaktır?

Mevcut durumda “Yardımcı Doçent” kadrosunda kâin öğretim üyelerine adalet kaybı olmadan kurma edilen “Doktor Öğretim Görevlisi” kadrosuna rastgele işlem ve şarta lüzum duymaksızın geçirilecektir.

Ayrıca ihdas edilen bu kadronun aylık ücretleri, yardımcı doçent kadrosuna göre henüz mebzul olacaktır.

4. “Doktor Öğretim Görevlisi” kadrolarına doktor yahut eşdeğleşker unvana sahip tüm adaylar dahi başvurabilecek midir?

Olur.

5. “Doktor Öğretim Görevlisi”‘nin sistemdeki bulunan öğretim görevlisi kadrosundan farkı nedir?

Mevcut öğretim görevlileri öğretim üyesi statüsünde değildir. “Hekim Öğretim Görevlisi” ise öğretim üyesi statüsünde olacaktır. Dolayısıyla iki kol birbirinden farklıdır.

6. “Yardımcı Doçent” kadrosunun kaldırılmasında ve “Hekim Öğretim Görevlisi” kadrosunun oluşturulmasındaki gerekçe nedir?

KAPAT X

Bilindiği kadar yardımcı doçentlik kadrosu 2547 sayılı kanun ile sisteme girmiştir. Akademinin zat elbette ihtiyacı ve doğası sonucu değdiyar, o günkü sorunlara ameliye çözüm üretmeye yönelik kalkmak üzere icat edilmiştir. Yükseköğretim Kanunu’ndaki “yardımcı doçentlik” kadrosu “doçentin yardımcısı” şeklindeki ayrımsız yanlış algı oluşturmaktadır. Bu gerçilişik ve dünyadaki gelişmiş yükseköğretim sistemlerinde aynı perese için kullanıulan ibarelerin anlamları dikkate alınarak, “Doktor Öğretim Görevlisi” kadrosu ihdas edilmiştir.

Bu düzenlemeyle doktora sonrasında öğretim üyeliğine geçiş sürecinin henüz hızlı bir şekilde gerçekleşmesi mümkün olabilecektir.

Doçentlik sürecinde aşağıdaki iyileşmelerde dikkate alındığında “Doktor Öğretim Görevlisi” kadrosunun geçici bir öğretim üyeliği kadrosu olması beklenmektedir.

7. Konu Doçentlik ile birlikte doğrudan ilişkili olduğundan doçentlik başvurularında ve doçentlik takım atamalarında bulunan sistemde değişiklikler olacak mıdır?

Tamam olacaktır. Yardımcı doçentliğin kaldırılması; hekim öğretim görevlisi kadrosunun getirilmesi düzenlemesinin doçentlik sürecindeki köklü değişiklikler ile alay malay hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Kâin sistemde doçentlik başvuruları (a) yabancı açacak barajı, (b) kitap tetkik ve (c) sözlü sınav adına üç aşamada gerçekleştirilmektedir. Doçent unvanına topluluk kişilerin doçentlik kadrolarına atanma süreci ise üniversitelerin öz senatolarınca belirlenen atama kriterlerince gerçekleştirilmektedir.

Dünyadaki gelişmiş yükseköğretim sistemlerinde bu süreç üniversiteler tarafından yürütülmektedir. Bu dikkate alıkazanç birinci husustur. Diğasker taraftan ilk kez yardımcı doçentlik ve doçentlik konusuyla ilişik çok geniş tıpkısı görüş kabul etme süreci gerçekleştirilmiştir. Gelen görüşler doçentlik konusunda iki konuda sav olduğunu ortaya koymuşdevir. Büyük çoğunluk merkezi sözlü sınavının kaldırılmasını dilek etmektedir. Galiba tıpkısı nispette üstelik kurgu barajının merkezi olarak belirlenmesinin yanlış olduğu dile getirilmektedir. Eskimemiş düzenlemeler bu iki düğümlü alanı ortadan kaldıracaktır. Yani kanunda yer kayran yabancı dilde minimal 65 nokta ön şartı ve sözlü sınav zorunluluğu kaldırılacaktır.

Üniversitelerarası Asamble (ÜAK) tarafından elden iz incelemesi süreci gerçekleştirilecek ve başarılı olan adaylara “Doçentlik Yeterlilik Belgesi” verilecektir. Bu, ürün/yayın inceleme esaslı yeterlik belgesi olacaktır. Doçentlik yeterlik belgesine sahip adayların doçent kadrosuna atanması süreçleri ise üniversiteler tarafından yönetilecektir.

Bu aşamada ise üniversitelerimiz kâin sistemdeki tayin süreçlerinde olduğu üzere Yükseköğretim Kurulundan agreman alınmak üzere senatolarınca arttırma kriterler belirleyebileceklerdir.

Bu bap bir tane kalem akademi ve öğretim üyesi oluşturmaktan uzaklaşmayı rapor etmekte olup YÖK tarihindeki üniversitelere genişlik büyük bitirme devridir.

8. ÜDOĞRU’dan doçentlik sürücü belgesi belgesi kayran tıpkısı öğretim elemanının doçentlik kadrosuna atanabilmesi içmağara istenen asgari yabancı dil puanı barajı hangi olacaktır?

Mevcut sistemde minimum 65 olan yabancı kurgu benek şartı, doktora için mukteza olan minimum 55 puandan aşağı olmamak kaydıyla ilişik üniversite tarafından belirlenebilecektir. Üniversitelerimizin ayrımsız kısmı kâin pratikte doçentlik kadrosuna atanma için bunun üzerinde benek aramakta idiler, bu devam edebilecektir. bununla birlikte üniversitelerimiz 55 benek ile bile yetinebilirler. Bu konuda bitirme üniversitelerin çıkışlı kurullarında olacaktır.

9. Yükseköğretim kurumları dışından doçentlik başvurusunda bulunma devam edecek midir? Edecek ise dizge bunlar için bütün nasıl işleyecektir?

Tamam, bu aplikasyon bitmeme edecektir. Yükseköğretim kurumları dışından Doçentlik başvurusunda bulunanlar için doçentlik unvanının verilmesi ÜAK tarafından gerçekleştirilecektir.

10. Doçentlik süreçlerinin aynı aşamasında bulunanlar için ne düşünülmektedir?

Bu durumda olanlar için adalet kaybı oluşturmayacak, kendilerinin seçimine bırakılacak seçenekler oluşturulacaktır.

11. Mevcut sistemde nişane tetkik aşamasında başarılı olup sözlü sınav aşamasında başarısız olan doçent adaylarının durumu nasıl olacak?

Bu adaylar iz tetkik aşamasından başarılı olduğundan Doçentlik Kifayet Belgesi alabilecek ve doğrudan üniversitelere başvuruda bulunabileceklerdir.

12. Bu adayların isterlerse sözlü sınav aşamasına girmesi ve başarılı olması yerinde ÜDÜRÜST tarafından verilecek doçent unvanı alması mümkün olabilecek midir?

Evet. Mümkün olabilecektir.

13. YÖK’ün doktoralı herif kaynaklarının yüksekokul birlikte daha şeffaf ve takat sınırı odaklı istihdamına yönelik benzeri çalışması olacak mı?

YÖK bu konuda akademi ve toplumdaki hassasiyetleri de dikkate alarak benzeri çalışma başlatmıştır. Konuyla ilgili adına paydaşların de görüşlerini almaktadır. Bu çalışma kapsamında Akademik Kariyer Platformu oluşturulmaktadır. Bu âlem vasıtasıyla, doktorasını mütemmim mezunlar kendilerine doğru ve hızlı aynı şekilde üniversite pozisyonu bulabileceklerdir. Ayrıca bu proje özellikle yıpranmamış kurulan ve gelişmekte olan üniversiteler ile tasavvur farklılaşması ve ihtisaslaşma programları kapsamındaki üniversitelerin amaçlarına yönelik doktoralı âdem kaynağı ihtiyacının karşılanması sürecine katkıde bulunacak ve bu şekilde öğretim üyeliği istihdamı sürecinin elan şeffaf ve takat sınırı odaklı olarak yürütülmesi mümkün olabilecektir. Kısacası doktorasını bitirenler ile öğretim üyesi ihtiyacı içinde olan üniversiteler şeffaf aynı yöntemle bu platformda buluşturulacaklar, doktorasını bitirenler daha hızlı benzeri şekilde üniversitelerde kadroya geçeceklerdir.

14. Bu düzenleme paketinde başka yasa teklifi bulunulan konular var mıdır?

Peki, başkaca konularda bile değişiklik teklifleri vardır. Bunlar;

– Akıbet yıllarda üniversite sayısının hızla artması karşısında işlevselliği mütenakıs Üniversitelerarası Asamble teşkilat şemasında ÜDOĞRU’ın hiçtıpkısı yetkisini daraltmadan, henüz artağan ve hızlı çalışabilmesi için ÜDÜRÜST Yönetim Kurulu oluşturulması, ÜDOĞRU’ın doçentlik süreçlerini henüz hızlandırabilmek içmağara bazı değişiklikler,

– Hekim unvanına topluluk Araştırma Görevlisi ve Uzmanların üstelik ibret verebilmesi,

– Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim üyelerinin yükseköğretim kurumlarına hoşgörüsüz dönebilmesi sürecinin Yükseköğretim Kurulundan uygunluk alınmadan doğrudan üniversitelerimiz tarafından yürütülmesi,

– Tezsiz yüksek lisans ücretlerinin belirlenmesi yetkisinin Yükseköğretim Kurulundan agreman alınmadan doğrudan üniversitelerimiz tarafından yürütülmesi,

– Yükseköğretim kurumlarında çalışmasına ihtiyaç mahsus sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarının ilgili mevzuat dahilinde çalıştırılabilmesi sürecinin Yükseköğretim Kurulundan agreman alınmadan doğrudan üniversitelerimiz tarafından yürütülmesi.

Dolayısıyla bütün bu değişiklik önerileri, akademik yükseltilmelerde elan şeffaf ve sorunları giderici, merkeziyetçilikten henüz ırak aynı YÖK yönetimi, üniversiteleri karar alma süreçlerinde daha öhangi çıkaran ve onların kendi markalarını oluşturmaya ve sistemde çeşitliliğe imkan tanıcanip düzenlemelerdir.

Share: