Vekalet ücreti almak içmağara hangi yapmalıyım?

Bire Bir çocuk evleri sitesinde müdürlük özne memurun, vekalet ücreti alabilmesi için hangi şartların tıpkı arada olması gerekmektedir?

SORU: 2005-2018 yılları arasında MEB üstelik öğretmen adına çalıştıktan bilahare Sülale Çalışma ve Içtimai Hizmetler Bakanlığına kurumlar arası geçiş yaptım. Yaklaşık 1,5 yıldır çocuk evleri sitesinde çalışıdeğerlendirme. Yaklaşık 8 aydır ise burada boş bulunan müdürlük kadrosuna Valilik oluru ile vekalet etmekteyim. Vekalet ücreti almak içmağara ne yapmalıyım? Henüz doğrusu alabilir miyim?

KARŞILIK: 657 sayılı Kerem Memurları Kanunu’nun “Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları” başlıklı 86. maddesi aşağıdaki şekildedir.

“Husus 86 -Memurların kanuncu müsaade, geçici görev, disiplin cezası uygulaması yahut görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden yahut diğçeri kurumlardan veya açıktan icra vekili atanabilir.
Tıpkısı görevin memurin tarafından vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.
Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), hekimlik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, baytarlık, vaizlik, Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa ilgilendiren boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahalli idarelerde izin şartı aranmaz) ile, açıktan nazır atanabilir.
Aynı kurumdan ayrılmalar dolayısıyla atanan icra vekili memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla bitmeme eden süresi içmağara, alım dışından yahut açıktan atananlarla gelgel içinden beş öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.
Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışzaman veteriner hekim yahut efsanevi sağlık memurları, baytar hekim veya efsanevi sağlık memuru namevcut belediyelerin veterinerlik veya hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu hizmetlerle ilişik kadrolara vekalet aylığı taşınmak aracılığıyla atanabilirler.
Yukarıda sayıulan haller dışında, boş kadrolara ilişkin görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz kendisine vekaleten gördürülebilir.
Bu Kanuna bağımlı kurumlarda, finansal, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı artmak aracılığıyla memurlar arasından tayin yapılabilir.
Açıktan nazır adına atananlara, benzeri yılda yirmi günü geçmemek üzere çalıştıkları seçkin ay için iki gün yıllık cevaz verilir. Bu iznin kullanımında, tıpkısı ahir yıla devrolma fos dışında Mehabet memurları için öngörülen hükümler uygulanır”

DEĞERLENDİRME

Vekalet aylığı alabilmeniz içmağara;

– Boş bire bir kadroya vekaleten atanmanızın yapılmış olması, (meşgul kadroya vekalet etmede ömersiye yapılmaz)

-Vekaleten atandığınız kadroda aranan tüm niteliklere taşıyan olmanız,

-Vekaleten görevlendirmenin Ihtişam Memurları Kanunu’nun 86. maddesi kapsamında yapılmış olması (tedviren görevlendirme yapılmışsa ödeme yapılmaz)

– 3 (üç) aylık sürenin dolmuş olması (Ä°lk üç kamer içmağara ösagu yapılmaz)

gerekmektedir.

Diğasker taraftan, vekaleten edenlerin remiks ve ödence farkı ile ekleme ösagu farkını alabilmesi içmağara “Vekaletin, Hükûmet kararı veya müşterek değişmeyen ile nasıp yapılması müstelzim kol yahut görevler içmağara ilişkin Nazır, diğleşker takım veya görevler için ise asili atamaya izinli amir tarafından verilmesi” gerekmektedir. Sizin sorunuz özelinde benzeri çocuk evleri sitesinin müdürlüğü içmağara asili atamaya yetkili amirane vekaletin verilmesi gerekmektedir. Bu bile evet Nazır, yada bitirme devri verilmiş ise nazır yardımcısı, genel müdürlerce olmalıdır.

Çap Personel Başkanlığı’nın 07/01/2011 tarihli ve 26595 sayılı görüşünde ihtişam memurluğu kadrolarına vekaleten atananlara ne şartlar dahilinde vekalet aylığı ödenebileceğine yönelik ayrıntılı bir değerlendirme yapılmıştır. DPB görüşü içmağara tıklayınız.

Share: