Üst öğrenimi bitirmenin memura sağladığı hukuk…

Dip öğrenimin tamamlanması hem çalışırken hem birlikte zahmetli olunca memurlara çokça yetişkin kazanımlar sağlamaktadır. Bu durumu örnekler üzerinde açıklamaya çalışacağız.

Kayırıcı öğrenimin tamamlanması hem çalışırken hem birlikte mütekait olunca memurlara çokça heybetli kazanımlar sağlamaktadır. Bu durumu örnekler üzerinde açıklamaya çalışacağız.

LİSE MEZUNU 3. DERECEYE, ÜNİVERSİTE MEZUNU 1. DERECEYE BÜYÜKLÜĞÜNDE YÜKSELEBİLİR

Ne öğrenimi bitirenlerin ne aşama ve kademeye kadar yükselebileceği 657 az Kanunda meydanda belirtilmiştir. Buna göre lise mezunu tıpkısı memurun sunu fazla 3 üncü dereceye büyüklüğünde yükselmesi, darülfünun mezunu olanların ise 1 inci dereceye büyüklüğünde yükselmesi mümkündür. Bu kapsam bazı bazı kadro derecesi yerine arada bir da müktesep doğruluk mahiye derecesi adına gerçekleşmektedir. Bu çerçevede dal öğrenimi bitirenlere sağlanan hakları ortaöğretim mezunu ayrımsız personelin 4 yıllık fakülteyi bitirdiği varsayımı üzerinden cereyan ederek açıklamamak icabında;

EMARE DEĞİŞİR

1- Belirti açısından; Lise mezunu bir personel merhale evre olarak arz çok 3/8 inci dereceye kadar yükselebilir ve bunun karşılığı 1380 göstergedir. Bu personelin 4 yıllık fakülteyi bitirmesi halinde 1/ 4 mertebe ve kademeye kadar yükselebilir ve bunun karşılığı ise 1500 göstergedir. Bunun finansal değeri ise; 1500-1380=120 *0,076791=9,21 TL dir.

ILIŞIK NIŞAN KADRO UNVANINA BAKARAK ÖDENİR

2- Melfuf koku açısından; Ortaöğretim mezunu ayrımsız işyar etap mertebe olarak genişlik aşkın 3/8 inci dereceye kadar yükselebilir ve bunun karşılığı 800 mülhak göstergedir. Bu personelin 4 almanak fakülteyi bitirmesi halinde 1/ 4 basamak ve kademeye kadar yükselebilir ve bunun karşılığı ise 2200 eklenmiş göstergedir. Bunun mali değeri ise; 2200- 800 =1400 *0,076791=107,51 TL dir. Katma göstergeler bakım sınıflarına göre değişebilmektedir.

Beceri Hizmetler Sınıfında Teknik Adam grup unvanı ile fariza yapmakta iken Mühendislik Fakültesini tüketici personel, Mühendis kadrosuna atanması halinde 657 dar Kanuna bitik I Sayılı Cetvelin II- Beceri Hizmetler Sınıfı bölümünün (a) sırasında öngörülen eklenmiş göstergeden, grup unvanında fark olmaması halinde ise bahis konusu bölümün (c) sırasında öngörülen ek göstergeden yararlanacaktır. Yani mühendis kadrosuna atanmadan 3600 munzam göstergeden faydalanılması türlü değildir.

KIDEM AYLIĞI DEĞİŞMEZ

3- Kıdem maaş açısından; Ortaöğretim mezunu ile üniversite mezunu arasında tek fark yoktur.

AYA AYLIĞI DEĞİŞMEZ

4- Taban aylık açısından; Lise mezunu ile üniversite mezunu arasında hiçbir fark yoktur.

HUSUSI HİZMET TAZMİNATI DEĞİŞEBİLİR
ÖZEL HİZMET TAZMİNATI EKIP DERECESİNE GÖRE ÖDENİR

5- Hususi bakım tazminatı açısından; Ara Sıra hallerde lise mezunu ile darülfünun mezunu beyninde hiçbir fark olmadığı üzere gâh hallerde bile bulunulan bakım sınıfına bakarak değişebilmektedir. Eş üzerinde yayımlamak icabında;

KAPAT X

a) VHKİ kadrosunda kâin ortaöğretim mezunu tıpkı personelin üniversiteyi bitirdiğini varsayarsak seçkin ikisi üstelik takım derecesi olarak 3 üncü dereceye kadar yükselebilir. Ancak, müktesep türe aylığı olarak ortaöğretim mezunu 3 üncü dereceye kadar yükselirken darülfünun mezunu ise 1 inci dereceye kadar yükselebilmektedir. Herhangi Bir ikisinin birlikte ekip derecesi 3 olduğu üzere özel hizmet ödence oranı % 55 dir. Fakat, uyma neticesinde üniversite mezunu elan önce 4 üncü dereceye ulaşacağı üzere elan er % 55 oranından faydalanacaktır.

b) Bacı kadrosunda fariza eden ortaöğretim mezunu tıpkısı personelin 4 yıllık hemşirelik bölümünü bitirdiğini varsayarsak, ortaöğretim mezunu olan hemşire merhale namına genişlik çok 3 üncü dereceye büyüklüğünde yükselebilirken darülfünun mezunu olan bacı ekip derecesi olarak 1 inci dereceye kadar yükselebilir. 4 yıllık üniversite mezunu hemşirenin özel bakım ödence oranı 1-4 merhale için % 97 iken ortaöğretim mezunu hemşirenin özel hizmet tazminatı % 72’dir. Görüldüğü amacıyla hususi hizmet ödence oranları bakım sınıfına bakarak değişmektedir.

Taraf ödeme kararnamesine göre; Kurumların ustalık ve afiyet hizmetleri sınıflarına ilişik kadrolarında bulunanlardan, bulundukları bakım sınıflarına atanılabilecek mesleksel bire bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde antrparantez tamlanan istisnai olaylar dünya doğmak amacıyla, kariyerleri (mesleki arka öğrenimleri) ana alınarak bindirim ve tazminat ödenir. Kadroları ustalık ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları bakım sınıflarından bire bir kadroya atanılamayacak herhangi bir kayırıcı öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri kayırıcı öğrenimden yağlık bindirim ve ödence ödenmez.

160 sekans nolu Devlet Memurları Kanunu Umumi tebliğinde konuyla ilgilendiren yerine; “kadroları teknik ve esenlik hizmetleri sınıflarında mevcut personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleksel tıpkısı üst öğrenimi bitirerek, icazetname veya huruç belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, uyma işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını izlem fail ay esasen kaynatmak için, ita amirlerinden alınacak ödeme onayı ile, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar dış oluşmak üzere bitirilen tıpkı sınıfla ilişik mesleksel üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatlar ödenecek, bunlar üzere antrparantez yıl içre kontrol işlemi yapılmayacaktır.

Keyif ve beceri hizmetler sınıflarında düz kayran personelin bitirdiği eğin öğrenimin mesleksel tıpkısı kayırıcı tahsil olup olmadığı hususu, 2547 mahdut Faziletli Tedris Kanununun 43 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca alınan Yükseköğretim Yerleşmiş kararlarına istinaden tayin edilecektir.

Benzer: Lise dengi mesleki afiyet öğrenimi görmüş olup, Afiyet Hizmetleri Sınıfında “hemşire” kadrosunda görev fail ve Küçük Asya Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine sınırlanmış Keyif Kurumları İşletmeciliği Programı’ndan mezun olan tıpkı personel, anılan programın Yükseköğretim Yerleşmiş marifetiyle afiyet personeli önlisans programları statüsünde akseptans edilmemesi nedeniyle, mesleksel afiyet yüksek tahsil görmüş olanlar için öngörülen bindirim ve tazminatlarından yararlandırılmayacaktır.” ifadesine vadi verilmiştir.

Tamlanan davranışlar dışında yapılan uyum neticesinde kadro olmadığı amacıyla sadece müktesep adalet aylık dereceleri yükseltilenlere kazanılmış hak mahiye derecelerinin karşılığı bindirim ve ödence değil, grup derecesinin karşılığı olan remiks ve ödence ödenecektir. Çünkü bindirim ve tazminatlar takım derecesine göre ödenmektedir.

YAN ÖDEME DEĞİŞMEZ

6- Canip ödeme açısından; Ortaöğretim mezunu ile darülfünun mezunu ortada hiçbir ayırt yoktur.

MELFUF IFA DEĞİŞEBİLİR
MELFUF IFA KAZANILMIŞ DOĞRULUK AYLIK DERECESİNE BAKARAK ÖDENİR

7- Mülhak ödeme açısından; Munzam ödeme oranları kazanılmış hak aylık basamak ve kademesine bakarak ödenmektedir. Buna bakarak lise mezunu bir görevli sunu fazla üçüncü dereceye kadar yükselebilir ve 3 üncü derecenin eklenmiş ödemesi % 100 iken 1 inci derecenin ilişik ödemesi % 110 dur. Antrparantez, uyum zımnında daha erken bu eklenmiş ödemeden faydalanılması mümkündür. Bunun finansal getirisi ise; 729,5 * % 10=72,9 TL dir.

GENIŞLIK HADDINDEN FAZLA EMEKLİLİK MAAŞI VE İKRAMİYESİ DEĞİŞİR

8- Emeklilik açısından; Üst öğrenimi bitirmenin yeryüzü iri etkisi emeklilikte görülmektedir. Ortaöğretim mezunu tıpkısı memurla darülfünun mezunu tıpkısı memur beyninde çokça nazik ayrımsız emekli maaşı ve ikramiye farkı vardır. Örnekle açıklarsak;

Darülfünun mezunu ¼ dereceden tekaüt olan ve 25 yıllık hizmeti kâin bir memurun Mahiye Hesaplama Parametreleri Hususi Hizmet Göstergesi : 9500 Mahiye Katsayısı : 0,076791 Ayak Tabani Aylık Katsayısı : 1,0275 Maaş ve İkramiye Miktarları Özel Bakım Aylığı : 383.00 Bayrılık Aylığı : 28.80 Maaş İkramiye : 19,869.67 Anne Aylık : 213.10 Kat Aylığı : 0.00 Aya İkramiye : 25,687.50 Taban Aylığı : 770.62 Kadrosuzluk Aylığı : 0.00 Kıdem İkramiye : 959.89 Katma Aylık : 55.82 Bağlanan Aylık : 1,395.51 Toplam İkramiye : 46,517.06 Ödenecek Maaş : 1,395.51 Toplam(Ödenecek Maaş+Eklenmiş Maaş) : 1,451.33 Lise mezunu3/8 dereceden emekli olan ve 25 yıllık hizmeti kâin bir memurun Mahiye Hesaplama Parametreleri Özel Bakım Göstergesi : 9500 Maaş Katsayısı : 0,076791 Aya Maaş Katsayısı : 1,0275 Maaş ve İkramiye Miktarları Özel Hizmet Aylığı : 218.85 Kıdem Aylığı : 28.80 Aylık İkramiye : 11,480.25 Temel Aylık : 125.55 Yamaç Aylığı : 0.00 Aya İkramiye : 25,687.50 Ayak Tabani Aylığı : 770.62 Kadrosuzluk Aylığı : 0.00 Kıdem İkramiye : 959.89 Munzam Mahiye : 45.75 Bağlanan Mahiye : 1,143.83 Toplam İkramiye : 38,127.64 Ödenecek Aylık : 1,143.83 Bütün(Ödenecek Aylık+Eklenmiş Mahiye) : 1,189.58

Share: