Ücretli öğretim görevlisi istihdamında asıllar ve asıl bulunmayan!

Yükseköğretim kurumlarında kamu kaynaklarının canlı ve soylu erki kullanılması amacıyla ders saatli ücretli istihdamı mercek altına alınmalı!

2547 sınırlanmış Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesinde; “Tedris görevlileri; üniversitelerde ve mecbur birimlerinde bu Kanun layıkıyla atanmış öğretim üyesi sıfır dersler yahut herhangi bir dersin özel vukuf ve uzmanlık talip konularının eğitimöğretim ve uygulamaları amacıyla, zat eksperlik alanlarındaki himmet ve eserleri ile tanınmış eşhas, mütemadi yahut öğüt saati ücreti ile görevlendirilebilirler. Iz yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu yoluyla belirlenen eksperlik alanlarına başvuracak olanlar hariç doğmak üzere öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda bildirme az tezli erdemli lisans derecesine sahip olmak şartı aranır. Tedris görevlileri, ilişkin dümen kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe vabeste bölümlerde çağ başkanlarının önerileri konusunda ve rektörün onayı ile öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya grup şartı aranmaksızın ders saati ücreti yahut sözleşmeli namına istihdam edilebilirler. öğretim üyesi kadrolarına tedrisat görevlileri genişlik haddinden fazla iki yıl süre ile atanabilirler; bu müddet sonunda işgal ettikleri kadroya başvuran öğretim üyesi bulunmadığı ve görevlerine devamda üstünlük görüldüğü takdirde bire bir usulle baştan atanabilirler. Atanma süresi böylelikle görevleri kendinden sona erer. Bunların baştan atanmaları mümkündür. Bu takdirde evvel atama usulü uygulanır. Konservatuvarlar ile patika yüksekokullarına gerektiğinde sonsuz adına öğretim yardımcısı atanabilir.” düzenlemesi yer almıştır.

İlgili Kanun ve ona dayanılarak uygulamaya konan “Öğretim Üyesi Dışındaki Talim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Imtihan İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Üzerine Yönetmelikte fiilî adına istihdam edilen tedris görevlilerinin başvuru şartları ve atanma usulleri düzenlenmiştir. Ancak, ders saati ücretli talim görevlilerinin üniversitelerce seçimi konusu streç bırakılmış, bu konuda her aranjman yapılmamıştır.

Uzanım böyle olunca ders saati ücretli öğretim görevlisi çalıştırılması üniversitelerde durum ve kayırmacılığa el açtığı üzere kamu kaynaklarının hareketli ve soylu erki kullanılmamasından etraf kamu zararına dahi sebebiyet vermektedir.

Üste, Yükseköğretim Yerleşmiş Başkanlığı tarafından geçtiğimiz yıllarda üniversitelere gönderilen yazıda öğüt verecek amelî akademisyen/öğretim yardımcısı namevcut yöre lisans, lisans ve lisansüstü eğitim derslerinde 2547 dar Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi göre öğüt saati ücretli öğretim görevlisi istihdam girmek adına, üniversite içerisinde bahis konusu dersleri verebilecek bilgi ve uzmanlığa eş sakat adıyla okutmanların kullanılmamış ismiyle eylemli tedrisat görevlilerinin görevlendirilmesi istenmiştir.

Mavera yandan, Üniversitelerde ibret saatli ücretli öğretim görevlisinin seçiminde seçkin car, müracaat ve seçim sınavı olmadığından, ikili ilişkileri ve referansları hayat dolu olan kişiler içeride ders verebilecek tam sayıda talim elemanı bulunduğu halde ders vermektedir. Bu şekilde ders veren eşhas tedricen yönetimle kurdukları ısıdam temasların getirdiği olumlu etkilerle alelhusus çığır yüksekokulu birimlerinde “yükseköğretim kurumunda ders ita tecrübesiyle” başvuruları sınırlandıran aynı şartla kadroya geçişleri sağlanmaktadır. Yükseköğretim kurumlarında öğüt verme tecrübesi” ders saatli çalışanların seçiminde her güzel usulü olmadığından herkesin taşıyabileceği tıpkı yiyecek değildir.

Geçtiğimiz günlerde Yalnızca ayrımsız üniversitede olan alandan referans alınması etik mi? antetli haberimizde “İktisat Lisans mezunu koyulmak. Liderlik ve Global Girişimcilik alanında tezli erdemli lisans yapmış” birisinin tıpkısı zamanda yükseköğretim kurumlarında ibret ödeme tecrübesine ehil olma şartı aranmıştı. Balıkesir Üniversitesi akademik kadrolarının geneline göz gezdirildiğinde, belki dahi onlarca bu alanda öğüt verecek öğretim üyesi çıkabilecektir. Fakat, darülfünun almayı arzuladığı kişiye -ihtimal bile elan tezli erdemli lisans eğitimi bitmeme etmekte iken- ibret verdirmek vasıtasıyla geleceğe müteveccih zar hazırlığını yapmıştır. Andıran günlü bu örneğimizin konuyu konkre adına anlatım ettiğini düşüyoruz.

Bu nedenle, yükseköğretim kurumlarında öğüt saati ücretli öğretim görevlisi istihdamı yapılmadan önce;

1- 2547 dar Yasa’un 40-a maddesi gereğince özlük içindeki akademik birimlerden verilmesi maksut dersi verebilecek bir tedris elemanının olmadığının belgelendirilmesi,

2- Öz içinden bu dersin verilmesini sağlayacak öğretim elemanının bulunmaması halinde her ilde ayrımsız üniversitemizin olduğu bile düşünüldüğünde, 2547 sınırlanmış Kanun’un 40-a veya 40-d maddesi layıkıyla yer birkaç üç-beş yer üniversiteden bu öğüt amacıyla görevlendirme rica edilmesinin ıztırar haline getirilmesi,

3- YÖK’ün belirlemiş ALES Bağışıklık dışında hiçbir dersin haddinden fazla ayrıklı vaziyetler haricinde ders saati ücretli yerine verilmemesi,

Kurallarının katı tıpkı şekilde işletilmesi halinde kamu kaynaklarının canlı ve konuşu kullanılmasının sağlanması yoluna gidilmiş olacağı gibi zata mahsus ilanlarında önüne anif ayrımsız şekilde geçilecektir.

Share: