Ticaret Bakanlığı bütün 110 personel alımı yapacak

Tecim Bakanlığı 110 A grubu amme görevlisi alımı içmağara ilana çıktı. Bakanlık, 50 denetmen yardımcısı ile 60 eksper yardımcısı gelmek üzere toplanmış 110 personel alımı yapacak.

TÄ°CARET BAKANLIĞININ 50 MÜFETTIŞ YARDIMCISI ALIM DUYURUSU

Ticaret Bakanlığından:

TİCARET DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI

I. UMUMI BÄ°LGÄ°LER

Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında Umumi İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıbirlikte belirtilen alanlarda ve sayılarda Tecim Denetmen Yardımcısı alınacaktır.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü görünmek üzere 2 aşamalı yapılacaktır.

Yazılı sınava, aşağıbirlikte tamlanan her bölüm için karşılarında belirtilen KPSS nokta türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına büyüklüğünde namzet çağrılacaktır. Çağrıulan son sıradaki aday ile eşit puana cemaat adayların tamamı yazılı sınava çağrılacaktır.

II. SINAV HAKKINDA UMUMI BÄ°LGÄ°LER

a. SINAVA KATILMA ŞARTLARI

a) 657 sayılı Celal Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer kayran şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın sülale ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış koyulmak (01.01.1986 ve daha bilahare doğanlar başvurabilecektir.),

c) Üniversitelerin en birkaç dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, soylu erki ve yönetsel ulum, iktisat, işletme veya mühendislik fakülteleri ve/veya yüksekokullar ile diğleşker fakültelerin yukarıda tamlanan öğrenim dallarından birinden ya birlikte bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen mahdut içindeki veya elverişsiz dışındaki öğretim kurumlarından istihsal etmek, (Adayların, söz konusu bölümlere balya sayıulan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış akreditasyon belgelerini jpeg formatında tarayarak müracaatları sırasında Bakanlığımız internet sitesinden ulaşacakları arzu formuna eklemeleri gerekmektedir.),

ç) Sağlık durumu açısından herhangi bir türlü abuhava ve seyahat şartlarında görev yapabilecek durumda görünmek,

d) ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda tamlanan ilişik KPSS benek türünden 70 ve üzeri puan almak,

KAPAT X

e) Başvuru yapacak adaylardan 100 TL sınav ücreti tahsil edilecek olup sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınav ücretini yatırıp da yazılı sınava katılmaya adalet kazanamayan adaylara yatırdıkları cirim iadeli edilecektir.

b. YAZILI SINAV KONULARI

Yazılı sınav imtihan usulde biricik celse şeklinde Kayran Bilgisi ve Umumi Iktisat Bilgisi alanlarında yapılacaktır.

Yazılı sınavda sonuç puanı hesaplamada soruların ağırlıkları % 40 Düzlük Bilgisi, % 60 Umumi Ekonomi Bilgisi şeklinde olacaktır.

– Kayran Bilgisi Sınavı

Adayların öz bölümleri ile ilgilendiren aşağıde tamlanan laf başlıkları, yazılı Düzlük Bilgisi Sınavının genel çerçevesini belirlemekte olup bu başlık, değme bahis başlığından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

Kültür Mühendisliği: Tarım Ekonomisi, Genel Meyvecilik, Genel Sebzecilik, Kâr ve Bağ Islahı, Sebze ve Süs Bitkileri Islahı

Kimya Mühendisliği: Genel Kimya, Organik Kimya, Termodinamik, Fizikokimya, Kimya Mühendisliği Ekonomisi

iktisat: soylu erki Doktrinler Tarihi, Ensiz iktisat, Muhteşem tutum, Mülk-Banka-Güven, Uluslararası Ä°ktisat, Kalkınma- Büyüme

Gıbirlikte Mühendisliği: Gıüstelik Kimyası, Gıdahi Teknolojisi, Gıda Mikrobiyolojisi, Gıdahi Toksikolojisi, Gıbile Ambalajları ve Teknolojisi

işletme: Temel Kavramlar, işletme Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Finansal Yönetim, Uluslararası Mal, işletme iktisadı ve Umumi işletme

Maliye: Amme Maliyesi (Kamu Harcamaları, Amme Gelirleri, Kamu Borçları), Maliye Teorisi, Bütçe ve Amme Finansmanı, Kazanç Hukuku, Maliye Politikası

Uluslararası Tecim ve Lojistik: Geri Hizmet Yönetimi, Uluslararası işletmecilik, Uluslararası Geri Hizmet, Dış Ticaret İşlemleri ve Belgeleri, Dış Ticaretle Ä°lgili Kurum ve Kuruluşlar, Türkiye’de Dış Ticaret ve Gümrük işlemleri

Uluslararası ilişkiler: Uluslararası ilişkiler Teorileri, Uluslararası Hususiyet, Siyasi Zaman, Uluslararası Güncel Mesail, Uluslararası Örgütler, Türk Dış Politikası

Amme Yönetimi: Siyasa Bilimi, Esas Hukuku, Yönetim Bilimleri, Yönetim Hukuku, Kentleşme ve Çbasamak Sorunları, İdarenin Kuruluşu

– Umumi Tutum Bilgisi Sınavı

Umumi Ekonomi Bilgisi Sınavı yukarıdaki tabloda tamlanan tüm bölümler içmağara kuma olacaktır.

Umumi Ä°ktisat Bilgisi ve Teorileri, Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Yaşanan Güncel Gelişmeler, Küresel Dış Ticarette Yaşanan Güncel Gelişmeler, Tecim Bakanlığının Görev ve Mezuniyet Alanında Kâin Konularla Ä°lgili Güncel Gelişmeler

c. SÖZLÜ SINAV KONULARI

Sözlü sınava, yukarıdaki tabloda belirtilen öğrenim dalları itibarıyla yazılı sınav puanı arz yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınavı duyurusunda tamlanan atama yapılacak takım sayısının üç katı büyüklüğünde aday (sonuç sıradaki adayla aynı puanı alanlar karışma) sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınav, adayların;

a) Giriş sınavı duyurusunda tamlanan sınav konularına ilişamaç vukuf düzeyi,

b) Tıpkı konuyu kavrayıp özetleme, anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, katakulli kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Umumi kabiliyet ve umumi kültürü,

e) Ilmî ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı fakül taşınmak aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından (a) bendi için elli nokta, diğasker bentlerde yazılı özelliklerin seçkin biri içmağara onar benek üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak içmağara, giriş sınavı komisyonu başdem ve üyelerinin yüz tekmil nokta üzerinden verdikleri puanların hesap ortalamasının en beş altı yetmiş olması gerekir.

ç. DİĞLEŞKER BÄ°LGÄ°LER

i. Sınav başvuruş tarihi ve şfena:

Sınav başvuruları 02/02/202112/02/2021 tarihleri arasında Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) gerçekleştirilecek olup duyuruda tamlanan süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Adaylar söz konusu bölümlerden yalnızca birisi için başvuruda bulunabileceklerdir.

ii. Sınav tarihi ve yeri:

Yazılı sınav 21/03/2021 tarihinde Ankara’dahi yapılacak olup, sınav yeri ve saati adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden yer az bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında geçerli hüviyet cüzdanı (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi yahut pasaport) olması gerekmektedir.

Sözlü sınav Ankara’bile yapılacak olup sözlü sınavın tarihi ve yeri, yazılı sınav sonucu ile gelişigüzel Bakanlığımız kurumsal genel ağ sitesinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecektir.

iii. Değerlendirme yöntemi:

Yazılı sınav yüz mecmu nokta üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her bahis grubundan (alan bilgisi ve Umumi Ekonomi Bilgisi) sunu birkaç altmış benek alınması ve bunların ortalamasının sunu bir iki yetmiş puan olması gerekir.

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için giriş sınavı komisyonu başiçki ve üyelerinin yüz bilcümle nokta üzerinden verdikleri puanların hesap ortalamasının sunma az yetmiş olması gerekir.

Giriş sınavı sonuçlarını gösterir listede saha alan adaylardan yeryüzü yüksek puandan başlanarak atanacak kadro sayısı büyüklüğünde asıl namzet sınavı kazanmış sayılır. Giriş sınavı sonuçları Bakanlık internet sayfasında zar edilir. Ä°lgililere ayrıca yazılı bildirim yapılmaz.

Adayların başarı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı ve giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

d. DİĞLEŞKER HUSUSLAR:

Giriş sınavını kazananlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçkocasız sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa de nakız edilir. Bunlar hiçtıpkısı türe rica edemez ve haklarında 26/9/2004 günlü ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilişkin hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Altını Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar amme görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

e. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tecim Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi (Şekil Bina)

Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530

Çankaya / Ankara

Tel: +90 312 204 75 00

10956/2/1-1

TİCARET BAKANLIĞININ 60 UZMAN YARDIMCISI BILICI DUYURUSU

Ticaret Bakanlığından:

TİCARET EKSPER YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI

I. GENEL BÄ°LGÄ°LER

Tecim Bakanlığında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu mertebe kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıbile belirtilen alanlarda ve sayılarda Tecim Eksper Yardımcısı alınacaktır.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü doğmak üzere 2 aşamalı yapılacaktır.

Yazılı sınava, aşağıüstelik belirtilen her bölüm için karşılarında tamlanan KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacaktır. Çağrılan son sıradaki namzet ile eşköpek puana sahip adayların tamamı yazılı sınava çağrılacaktır.

II. SINAV HAKKINDA GENEL BÄ°LGÄ°LER

a. SINAVA KATILMA ŞARTLARI

a) 657 sayılı Cesamet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın eş ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış almak (01.01.1986 ve henüz sonra doğanlar başvurabilecektir.),

c) Genişlik beş altı dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kuramlarının açık oturum bilgiler, ülfet, ekonomik ve yönetsel bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer fakültelerin yukarıüstelik tamlanan bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Müesses (YÖK) tarafından akseptans edilen az içindeki yahut sıkıntılı dışındaki öğretim kurumlarının yukarıde tamlanan bölümlerinden yükselmek, (Adayların, söz konusu bölümlere denk sayıulan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini jpeg formatında tarayarak müracaatları sırasında Bakanlığımız internet sitesinden ulaşacakları temenni formuna eklemeleri gerekmektedir.),

ç) ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Görevlisi Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda tamlanan ilişik KPSS benek türünden 70 ve üzeri puan ahzetmek,

d) Sonuç başvuruş tarihi itibarıyla son iki yıl içinde Almanca, Fransızca ve Ä°ngilizce dillerinin birinden YDS/e-YDS’den en bir iki (C) seviyesinde puan almış oluşmak veya çevirgeç yeterliliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği mevcut belgeye iyesi olmak,

e) Başvuruş yapacak adaylardan 100 TL sınav ücreti tahsil edilecek olup sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınav ücretini yatırıp dahi yazılı sınava katılmaya adalet kazanamayan adaylara yatırdıkları cirim reddetme edilecektir.

b. YAZILI SINAV KONULARI

Yazılı sınav klasik usulde ve 2 (iki) oturum şeklinde yapılacaktır.

I. Oturum : Kayran Bilgisi ve Genel Tutum Bilgisi

II. Oturum : Yabancı Dil Bilgisi

Yazılı sınavda sonuç puanı hesaplamada soruların ağırlıkları % 20 Düz Bilgisi, % 40 Umumi Tutum Bilgisi ve % 40 Yabancı Dil Bilgisi şeklinde olacaktır.

– Düzlük Bilgisi Sınavı

Adayların kendi bölümleri ile ilişkin aşağıbile belirtilen laf başlıkları, yazılı Kayran Bilgisi Sınavının genel çerçevesini belirlemekte olup bu konu, her laf başlığından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

Ä°ktisat: Ä°ktisadi Doktrinler Tarihi, Dar Ä°ktisat, Majör Ä°ktisat, Servet-Banka-Yüreklilik, Uluslararası Ä°ktisat, Kalkınma- Büyüme

Kamu Yönetimi: Yöntem Bilimi, Anayasa Hukuku, Yönetim Bilimleri, Yönetim Hukuku, Kentleşme ve Çadım Sorunları, Ä°darenin Kuruluşu,

Hukuk: Hukukun Ana Ä°lkeleri, Ä°dare Hukuku ve Ä°dari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Kentlileşmiş Hususiyet, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Genel Hükümler- Şirketler- Kıymetli Evrak), Ä°cra ve Ä°flas Hukuku

Uluslararası Ä°lişkiler: Uluslararası Ä°lişkiler Teorileri, Uluslararası Ünsiyet, Siyasi Zaman, Uluslararası Güncel Mesail, Uluslararası Örgütler, Türk Dış Politikası

İşletme: Esas Kavramlar, İşletme Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, İşletme İktisadı ve Genel İşletme

İstatistik: Olasılık Teorisi, Örneklem Analizi, Devir Dizileri Analizi, Stokastik Süreçler, Regresyon Analizi, Varyans Analizi, Kategorisel Fen Analizleri

Endüstri Mühendisliği: Yöneylem Araştırması, Mühendislik Ekonomisi, Mühendislik Ä°statistiği, Üretim Yönetimi ve Planlaması, Bütün Analizi, Yönetim Bilgelik Sistemleri

Maliye: Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Amme Gelirleri, Kamu Borçları), Maliye Teorisi, Bütçe ve Amme Finansmanı, Kazanç Hukuku, Maliye Politikası

Uluslararası Tecim ve Lojistik: Lojistik Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Lojistik, Dış Ticaret İşlemleri ve Belgeleri, Dış Ticaretle Ä°lgili Alım ve Kuruluşlar, Türkiye’de Dış Tecim ve Gümrük İşlemleri

– Umumi Iktisat Bilgisi Sınavı

Umumi Ekonomi Bilgisi Sınavı yukarıdaki tabloda tamlanan tüm bölümler içmağara ortak olacaktır.

Genel İktisat Bilgisi ve Teorileri, Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Yaşanan Güncel Gelişmeler, Küresel Dış Ticarette Yaşanan Güncel Gelişmeler, Ticaret Bakanlığının Görev ve Yetki Alanında Bulunan Konularla İlgili Güncel Gelişmeler

– Yabancı Gramer Sınavı

Yabancı Gramer Sınavı yukarıdaki tabloda tamlanan tüm bölümler için kuma olacaktır.

Yabancı Gramer Sınavı Almanca, Fransızca ve Ä°ngilizce dillerinden birinde Bakanlıkça belirlenen konu başlıkları çerçevesinde yazmanlık ile yabancı dilden Türkçeye Türkçfail yabancı dile tercüme şeklinde yapılacaktır.

c. SÖZLÜ SINAV KONULARI

Sözlü sınava, yukarıdaki tabloda belirtilen öğrenim dalları itibarıyla yazılı sınav puanı yeryüzü yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınavı duyurusunda tamlanan atama yapılacak grup sayısının üç katı büyüklüğünde aday, öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı çağrılacaktır. Ancak yazılı sınavda başarılı olan namzet sayısının, ilan edilen kadronun üç katının altında olması halinde başarılı olan tüm adaylar sözlü sınava çağrılır. Çağrıulan akıbet sıradaki aday ile eşköpek puana eş adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınav, adayların;

a) Giriş sınavı duyurusunda tamlanan sınav konularına ilişkin hikmet düzeyi,

b) Ayrımsız konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve yargılama gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, kandırma kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Umumi yetenek ve umumi kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı nokta büyümek kanalıyla gerçekleştirilecektir.

Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından (a) bendi için elli nokta, diğasker bentlerde yazılı özelliklerin değme biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak içmağara, giriş sınavı komisyonu başiçki ve üyelerinin yüz tamlık nokta üzerinden verdikleri puanların matematik ortalamasının arz birkaç yetmiş olması gerekir.

ç. DİĞER BİLGİLER

i. Sınav başvuru tarihi ve şkötü:

Sınav başvuruları 20/01/202129/01/2021 tarihleri arasında Bakanlığımız kurumsal genel ağ sitesinden (www.ticaret.gov.tr) gerçekleştirilecek olup duyuruda tamlanan süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Adaylar söz konusu bölümlerden yalnızca birisi için başvuruda bulunabileceklerdir.

ii. Sınav tarihi ve yeri:

Yazılı sınav 28 Mart 2021 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sınav yeri ve saati adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden arz beş altı bire bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında geçerli hüviyet cüzdanı (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi yahut pasaport) olması gerekmektedir.

Sözlü sınav Ankara’birlikte yapılacak olup sözlü sınavın tarihi ve yeri, yazılı sınav sonucu ile birlikte Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) car edilecektir.

iii. Değerlendirme yöntemi:

Yazılı sınav yüz cemi puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için herhangi bir laf grubundan arz bir iki altmış nokta alınması ve bunların ortalamasının en beş altı yetmiş fakül olması gerekir.

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek içmağara giriş sınavı komisyonu başçağ ve üyelerinin yüz birlik nokta üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının sunma beş altı yetmiş olması gerekir.

Başarı puanı, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının hesap ortalaması alınarak belirlenir. Başarı puanı yer yüksek olan adaydan başlamak kanalıyla giriş sınavı duyurusunda tamlanan tayin yapılacak kadro sayısı büyüklüğünde asıl adayın ismi, öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenir ve sınav sonuçları Bakanlığın genel ağ sitesinde zar edilir.

Giriş sınavında bir öğrenim dalına ayrıulan kontenjan sayısı büyüklüğünde adayın başarılı olamaması halinde Bakanlık, öğrenim dallarının kontenjanları arasında değişiklik yapabilir.

Adayların başarı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı, giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı ve yabancı komütatör puanı yüksek olana öncelik tanınır.

d. DİĞER HUSUSLAR:

Giriş sınavını kazananlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirleme edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa bile tahrip edilir. Bunlar hiçtıpkısı hak arzu edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

e. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tecim Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi (Suret Yapı)

Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530

Çankaya / Ankara

Lif: +90 312 204 75 00

Share: