Testis kanun personele yönelik neler getiriyor?

Taşeron ve madenlerde çalışanlara yönelik yerine düzenlemeler içmuazzez ‘İş Kanunu Ä°le Bazı Kanun ve Yasa Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısı’, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Temas Er Bezi Kanun Tasarısında memurin acaba bizlere üstelik bir şeyler var mı diyerek düşünmeden edemez. Bugünkü yazımızda 61 maddeden oluşan kanun tasarısında personele yönelik konuları açıklamaya çalışacağız.

SGK’da 15 bin TL ücretle personel istihdam edilebilecek

Tasarısının 31 inci maddesiyle Içtimai Güvenlik Kurumu Başkanlığının Umumi Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü bünyesinde yirmi kişdolgunca geçmemek üzere uzman personel istihdam edilebilecek ve sözleşmeli personele 15.029 TL ile 11.372 TL arasında brüt ücret ödenebilecektir.

Bu kapsamda sözleşmeli kendisine istihdam edilecek personelin statüsü ise, 5510 sayılı Içtimai Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin bir numara fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olacaktır.

Yine bu şekilde çalıştırılacak olanlardan SGK tarafından belirlenecek sunu aşkın on kişiye ödenecek ücret, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının dört katını, anlayışsız kalanlar için ise üç katını geçemez ve bunlara bu fıkrada tamlanan ücret dışında değme öağıt yapılamayacak. Sözleşmeli personele ödenecek tavan ücretinin 2014 yılı içmağara 3.757,34 TL olduğu dikkate alındığında bu ücretin arz fazla 4 katını alabilecek 10 kişege 3.757,34 * 4 = 15.029 TL brüt ödenirken ferasetsiz artan 10 kişege ise 3.757,34*3 = 11.272 TL brüt ücret ödenecektir.

Bu kapsamda istihdam edilecek personel, SGK tarafından yürütülen özel bilgelik ve ihtisas mucip projeler kapsamında görevlendirilir ve bu şekilde sözleşmeli personel istihdam edilen projelerin süresi yeryüzü çok üç yıldır. Bu kapsamda çalıştırıulan aynı kişi aralıksız olarak yer çok ayrımsız proje süresince görevlendirilebilir ve farklı projelerde da olsa üç yıldan henüz etraflı süre istihdam edilemez.

SGK’ya özel Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı ve Yardımcısı geliyor

Kamu hava ve kuruluşlarında kat başzaman yardımcısı kadrosu bulunmamaktadır. Meclise irsal edilen tasarı ile 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununda yapılan değişiklikle Vekil tarafından atanılacak Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı ve iki adet Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkoku Yardımcısı kadrosu oluşturulmaktadır.

SGK İnsan Kaynakları Kat Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Hava personelinin eğitim planını hazırlamak, infaz etmek ve değerlendirme görevi yeni kurulan daire başkanlığına devredilmektedir.

Bu daire başkanının makam ve görev tazminatı diğasker amme kurumlarında görev özne kat başkanlarından farklıdır. Yani diğçeri amme kurumlarındaki kat başkanları 2000 gösterge üzerinden dirlik tazminatı ve 8000 gösterge üzerinden görev tazminatı alırken SGK’da görev yapanlar 3000 gösterge üzerinden karşı tazminatı ve 9000 gösterge üzerinden bile görev tazminatı almaktadırlar. Fakat, aldıkları maaş diğleşker ofis başkanlarıyla aynıdır.

Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkoku Yardımcısının munzam göstergesi Içtimai Güvenlik Ä°l Müdürleriyle aynı düzeyde düzenlenmiştir. Fakat, bunlar için rahat tazminatı düzenlenmemiştir.

SGK’daki komisyonlarda görev yapanlara 500 TL ödeme yapılacak

5510 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde belirtilen komisyonlara iştirak edenler ile ilmî ve akademik nitelikleri dikkate alınarak Alım tarafından ilmî kalifiye komisyonlarda yahut tıbbi inceleme, tıbbi değerlendirme, tıbbi agreman onayı ödeme üzere iş ve işlemlerle ilgili yürütülen çalışmalarda; üniversitelerden görevlendirilen öğretim üyelerine, amme ve özel sağlık gurur ve kuruluşlarından görevlendirilen doktor, diş tabibi ve eczacılara (6.500) gösterge rakamının görevli aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere ösagu yapılacaktır.

6.500 gösterge rakamının vazifeli aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak cirim ise 6500* 0,076998 = 500 TL’dir.

KAPAT X

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına beş müşavir kadrosu

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununda yapıulan değişiklikle bu Müsteşarlıkta sayısı beşi geçmemek üzere Müsteşarlık Müşaviri çalıştırılmasına imkan sağlanmıştır. Ayrıca, bu Müsteşarlığa 5 skor Müsteşarlık Müşaviri kadrosu kurma edilmiştir. 375 sayılı KHK hükümleri çerçevesinde Müsteşarlık Müşavirlerinin maaşları Bakanlık Müşavirleriyle aynı düzeydedir.

İş ve çığır danışmanlarının özel bakım tazminatı düzeltiliyor

Ahmet Ünlü’nün yazısının devamını okumak için tıklayınız.

Share: