Temas afiyet bilimi lisansiyerine bire bir adım verilmeyecek

Danıştay, YÖK’ün esenlik bilimi lisansiyeri saydığı seçme bölümün, 657 sınırlanmış Kanunun 36/A-5 bendinden yararlanamayacağına karar verdi.

657 sınırlanmış Kanunun 36/A-5 bendi şu şekildedir:

Dört sene ve henüz aşkın kesiksiz yükseköğrenim görenlerden otacı, diş tabibi, baytar doktor, eczacı ile tıpkısı keyif bilimleri lisansiyerleri (Efsanevi sağlığı karışma) Biyolog ünvanına cemaat akademik personel antre basamak ve kademelerine bire bir derece binmek suretiyle bulunacak evre ve kademelerden hizmete alınırlar

YÖK, Marmara Üniversitesi Atatürk Terbiye Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Yavru Gelişimi Bölümü mezunu davacının bitirdiği çağ itibariyle esenlik bilimi lisansiyeri sayılmasına değişmeyen vermiştir.

Sağlık bilimi lisansiyeri sevgili gönül dahi, tıpkı adım kabul etmek için idaresine başvurmuştur. Açılan davalar sonrasında, Danıştay, aynı derecenin verilebilmesi üzere bitirilen okulun Kabine kararıyla ilgili bende eklenmesi gerektiğine değişmeyen vermiştir. Bu karar, YÖK’ün seçme sağlık bilimi lisansiyeri saydığı departman mezununun bir adım alamayacağı anlamına geliyor.

İŞTE MURAFAA KARARI

T.C.
DANIŞTAY
İkinci Daire

Esas No : 2012/12504
Değişmeyen No : 2015/6441

Özeti: Davacının bitirdiği okula, 657 basit Kanun’un 36/A-5 maddesinde sadık bire bir şekilde belirlenen yüksek tahsil programları arasında kayran verilmediği kadar mezkûr okulun, sözü edilen paragraf kapsamına alınmasına ait bir Bakanlar Kurulu kararı da bulunmadığından bu hikâyecik hükmünden yararlanmasının hukuken mümkün olmadığı hakkında.

Temyiz İsteminde Kâin (Mahkemeli) : Gaziantep Valiliği Değişik Müddeialeyh : Şahinbey Kaymakamlığı Karşı Taraf : …

Vekili : Av. …

İsteğin Özeti : Gaziantep 2. İdare Mahkemesince sunulan 23.05.2012 günlü, E:2011/193, K:2012/737 mahdut kararın, dilekçede yazılmış nedenlerle 2577 dar İdari Yargı Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Yanıt verilmemiştir.

Danıştay Taharri Hakimi : Asiye Değirmenci Düşüncesi : Murafaa kararının bozulması gerektiği

KAPAT X

düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hükümranlık veren Danıştay ikinci Dairesi’nce işin gereği düşünüldü:

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Bala Gelişimi Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Yavru Gelişimi ÇAKER mezunu olup Yetişek ve Tedrisat Hizmetleri Sınıfında hoca olarak görev özne müddei, keyif bilimleri lisansiyeri sayıldığından bahisle 657 dar Yasanın 36/A-5 maddesi layıkıyla memuriyete antre derecesine bir paye katılmak suretiyle intibakının düzeltilmesi isteğiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 27.12.2010 tarihli işlemin iptali istemiyle sorun açmıştır.

Gaziantep 2. İdare Mahkemesi’nin 23.05.2012 tarihli, E:2011/193, K:2012/737 mahdut kararıyla; 657 az Kanun’un 36/A-5 maddesinde düz düz “bire bir afiyet bilimleri lisansiyerlerinin” kimler olduğunu belirlemeye izinli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca; davacının kurnaz olduğu çağ itibariyle “sağlık bilimleri lisansiyeri” sayıldığı anlaşıldığından organizasyon edilen davaya konu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle sevgili konusu işlem bozma edilmiştir.

Mahkemeli idare, asıllar ve yasaya marjinal olduğunu müstakbel sürerek murafaa kararının bozulmasını istemektedir.

657 basit Mehabet Memurları Kanunu’nun 36. maddesinin (A) fıkrasının 5. bendinde; “Dört sene ve elan fazla devamlı yükseköğrenim görenlerden otacı, dişçi, veteriner hekim, eczacı ile tıpkı sağlık bilimleri lisansiyerleri (Efsanevi sağlığı karışma) Dirim Bilimci ünvanına topluluk akademik personel antre etap ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak basamak ve kademelerden hizmete alınırlar” hükmüne meydan verilmiştir.

Mezkûr maddenin (G) fıkrasında ise, bu maddede sevgili sınıfların ve fıkraların kapsamının tayininde, benzeri yahut eşdeğer tahsil yahut hizmetlerin; ilişik Nezaret veya kuruluşun teklifi konusunda ait tedris kurumu ile Milli Terbiye Bakanlığı’mn muadelet tevsiki ve Maliye Bakanlığı ile Heybet Personel Başkanlığının mütalaası alınarak Hükûmet’nca tespit olunacağı hükmü saha almıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Bıçkın Ahmet Ağa İlköğretim Okulunda Okul Öncesi Öğretmeni namına görev fail davacının Marmara Üniversitesi Atatürk Terbiye Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Yavru Gelişimi Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Bala Gelişimi Temel Veri Dalından mezun olmasından yağlık esenlik bilimleri lisansiyeri sayıldığından bahisle 657 az Yasanın 36/A-5 maddesi mucibince memuriyete giriş etap ve kademesine aynı basamak eklenmesi yolundaki talebinin reddi üzerine bakılan davayı açtığı anlaşılmıştır.

Bu durumda, esenlik alanında dört sene yahut elan aşkın devamlı yüksek tahsil görmediği, bu nedenle üstelik afiyet bilimleri lisansiyeri olmadığı bariz olan davacının bitirdiği okula anılan maddede sadık bir biçimde belirlenen yükseköğrenim programları ortada vadi verilmediği kabil, bahis konusu okulun sözü edilen fıkra kapsamına alınmasına ilişkin aynı Bakanlar Kurulu Kararı de bulunmadığından, Yükseköğretim Oturmuş görüşüne dair adına, anılan fıkra hükmünden yararlanmasının hukuken olanaklı olmadığı kuşkusuzdur.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile Gaziantep 2. İdare Mahkemesi’nce sunulan 23.05.2012 tarihli, E:2011/193, K:2012/737 dar kararın, 2577 mahdut İdari Yargılama Usulü Kanununun temyize laf kararın verildiği çağ itibariyle yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası gereğince bozulmasına, aynı maddenin 3622 çevrilmiş Kanun’la değişik 3. fıkrası mucibince ve yukarıda tamlanan hususlar dahi gözetilerek baştan bir değişmeyen atlamak üzere dosyamn adı sabık Murafaa’ye gönderilmesine, bildiri tarihini izleyen on ilkokul bölüm içinde Danıştay’a kararın düzeltilmesi yolu engelsiz olmak için 11.06.2015 tarihinde, oybirliğiyle değişmeyen verildi.

Share: