Tedrisat elemanlarının baş dereceleri üstüne iki farklı düşünce

Heybet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı Bütçe ve Finansal Arama Genel Müdürlüğü öğretim elemanlarının celal memurluğuna girişte belirlenen baş dereceleri ile ilişik ayrımlı görüşler veriyor.

Bilindiği için, talim elemanlarının aylıkları ve munzam göstergeleri, methal merhale ve kademeleri, etap yükseltilmesi ve derece ilerlemesinin biçim ve şartları, toplumsal haklardan faydalanma, ekleme ibret ücreti, üniversite, yönetimsel fariza ve ihya ödeneklerinin miktarları 2914 dar Yükseköğretim Personel Kanununda düzenlenmiştir.

Bahis Konusu kanunun “Tedrisat elemanlarının sınıflandırılması” başlıklı 3 üncü maddesinde, “Bu sınıf, profesörler, doçentler ve havari doçentlerden oluşur.

a) Profesörler, müderris kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci derecenin,

b) Doçentler, doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin,

c) Apotr doçentler, yardımcı doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren beşinci derecenin,

İlk aşama aylığını alırlar.

Yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentlerine göre peş dereceye atananlar, bu dereceleri müktesep doğruluk yerine aldıktan sonradan geçirecekleri temas sene üzere benzeri aşama ilerlemesinden yararlanırlar.

B) Öğretim görevlileri ve okutmanlar sınıfı:

Bu derslik, tedris görevlileri ile okutmanlardan oluşur.

C) Öğretim yardımcıları sınıfı :

Bu derslik, araştırı görevlileri ile ehlivukuf, açar ve yetişek-tedris planlamacılarından oluşur.

Talim görevlileri, okutmanlar ve tedris yardımcılarının methal dereceleri (657 sınırlanmış Mehabet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin “KUMA AHKÂM”i ile getirilen evre ilerlemesi ve evre yükselmesine ilgili hükümleri hariç) Mehabet Memurları Kanunu hükümleri göre tahsil niteliğine ve süresine göre tayin edilecek kazanılmış türe mahiye basamak ve kademelerine iki aşama binmek yoluyla belirlenir.” hükmü saha almaktadır.

Gayrı taraftan, tıpkısı kanunun 20 nci maddesinde; “Bu kanunda hâkimiyet yoksuz hallerde 2547 basit Yükseköğretim Kanunu ile 657 çevrilmiş Cesamet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.” ifadesi kayran almıştır.

Bu ahkâm doğrultusunda, Izzet Personel Başkanlığının 28/03/2013 tarihinde benzeri üniversiteye vermiş olduğu görüşte kısaca; 657 sayılı Kerem Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A) bendinde kayran alan tahsil durumlarına göre giriş merhale ve kademelerin gösterildiği çizgilik dış oluşmak üzere söz konusu bendin 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6/b fıkraları ile ait maddede yer düzlük başka hükümlerin benzeterek uygulanmasının olabilir bulunmadığı kanı edilmiştir.

KAPAT X

Devlet Personel Başkanlığının düşünce metnine vurmak için TIKLAYINIZ.

DPB GÖRÜŞÜNE BAKARAK 657 SAYILI KANUNUN 36/A BENDİ ÖĞRETİM ELEMANLARINA NASIL UYGULANIR ?

657 az Devlet Memurları Kanununun 36/A bendinde devlet memurlarının öğrenimlerine bakarak belirlenen giriş derece ve kademeleri ile memuriyetleri öncesinde veya memuriyetleri sonrasında görmüş oldukları yetişek, staj, kurs vb. nitelikteki durumların mükteseplerine zahir yansıtılması gerektiği açıklanmıştır.

Bahis Konusu hükümlerin konusu ve kanun gereği verilen evre/kademeler aşağıda Resim:1‘dahi gösterilmiştir.

İLGİLİ HÂKIMIYET

KONUSU

36/A-1

Avukatlık stajını açıkta iken yapanlara iki, memuriyette iken yapanlara benzeri derece ilerlemesinin verilmesi.

36/A-2

Dört sene kesiksiz yükseköğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, erdemli mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan muallimlik hizmetinde çalışanlar, Eş Teknik Faziletli Hoca Okulu, Koca Teknik Sarıklı Okulu ve Mehabet Tatbiki Pir Sanatlar Erdemli Okulu mezunları, İstanbul Ululuk Pir Sanatlar Akademisi ile kılgılı Sanayi Sanatları Erdemli Okulu mezunları(1), Ustalık Eğitim Fakültesi (Efdal Maharet Sarıklı Okulu ve Güzelce Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzelce Sanatlar Faziletli Okulu) mezunları, öğrenimlerine göre belirleme edilen methal aşama ve kademelerine bire bir rütbe verilmesi

36/A-3

Beş sene ve daha aşkın süreli yükseköğrenimini bitirenlerden erdemli mühendis,mühendis, efdal mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan terbiye ve tedris hizmetinde çalışanlar öğrenimlerine bakarak tespit edilen antre mertebe ve kademelerine bir rütbe verilmesi.

36/A-5

Dört sene ve henüz fazla devamlı erdemli tahsil görenlerden doktor, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile tıpkısı sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) Biyolog unvanına cemaat akademik personel antre mertebe ve kademelerine bire bir etap verilmesi.

36/A-6-b

Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal tahsil süresinden çok olması halinde, kudretli gelişigüzel tahsil yılı üzere benzeri etap ilerlemesi uygulanır. Bunlardan ustalık tedrisat okulları mezunlarına, meslekleri ile ait görevlerde çalışmaları halinde antrparantez ayrımsız mertebe ilerlemesinin verilmesi.

Resim : 1

Ululuk Personel Başkanlığının vermiş olduğu görüşe bakarak yukarıdaki tabloda kayran düzlük hükümlerin talim elemanı kadrosuna ilk kez atananlara/görev yapanlara uygulanması gibi değildir. Bu laf üzerine örnekler vererek durumu henüz ayrıntılı kendisine açıklayalım :

1- Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden “MÜHENDİS” unvanı alarak çıkışlı olan kişinin asistan kadrosuna yahut Bilgi Fakültesi Dirim Bilimi bölümünden “BİYOLOG” unvanı aldıktan sonraları öğretim görevlisi kadrosuna atanacak tıpkısı kişinin kafa giriş merhale ve kademesi Tablo:2‘deki kabil olacaktır.

ORAN PERSONEL BAŞKANLIĞININ GÖRÜŞÜNE GÖRE;

MEZUNİYET UNVANI

ATANDIĞI

ÜN

EMEKLİYE ASIL ADIM /ADIM

KIDEME ANA RÜTBE /AŞAMA

ÖDEMEYE ESAS AYLIK PAYE/DERECE

MÜHENDİS

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

9/1

9/1

7/1

(2914 basit Kanunun 3 üncü maddesi gereği iki etap binmek kanalıyla belirlenmektedir.)

BİYOLOG

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

9/1

9/1

7/1

(2914 dar Kanunun gereği iki basamak binmek aracılığıyla belirlenir.)

Levha :2

2- Hususiyet Fakültesini bitirdikten bilahare avukatlık stajını açıkta yapanların akademik personel namına her kadroya atanması halinde, 657 mahdut Büyüklük Memurları Kanununun 36/A-1 maddesi gereğince iki etap alması olanaklı değildir.

3- Ortaöğretimde hazırlık sınıfı gören kişilerin akademik aynı kadroya atanması halinde memuriyete girişte veya memuriyet sırasında 657 mahdut Cesamet Memurları Kanununun 36/A-6-b hükmüne göre ilave tıpkısı paye ilerlemesinden yararlanması makul değildir.

MALİYE BAKANLIĞI BU GÖRÜŞE AKSİ BİR ISTIMARA GETİRDİ !

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Finansal Arama Umumi Müdürlüğü değişik yükseköğretim kurumlarından 657 mahdut Izzet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Ahkâm” bölümünde tamlanan hükümlerin 2914 basit Yükseköğretim Personel Kanununa bağımlı öğretim elemanlarına uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Ululuk Personel Başkanlığının yukarıda açıkladığımız görüşünü bir anlamda bozarak ayrımlı aynı rey vermiş ve uygulamanın bu meşruhat doğrultusunda üniversitelere yönlendirilmesi hususunda YÖK Başkanlığına hikmet vermiştir.

Maliye Bakanlığının görüşüne aşağıda meydan verilmiştir.

Bahis Konusu görüşte ezcümle; tedrisat elemanlarının antre derece ve kademeleri belirlenir iken, 657 dar Şevket Memurları Kanununun tahsil niteliğine ve süresine bakarak verilmesi öngörülen ilave adım ve paye ilerlemesine ait hükümlerinin uygulanmasının gerektiğini, öte taraftan ayrımsız kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Ahkâm”i ile getirilen 657 sayılı Yasa kapsamında emek, mukannen hizmet sınıflarında fariza alma ve tıpkısı koşullarda verilmesi öngörülen aşama ilerlemesi ve evre yükselmesine ilişik farklı hükümlerinin ise uygulanmasına imkan bulunmadığını, üniversitelerde atanacak tedrisat elemanlarının seçkin birinin durumlarının değişik değerlendirilerek 657 sınırlanmış Azamet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Kuma Ahkâm” bölümünde yer düzlük “A-2, A-3, A-5 A-6/b” bentleri ile getirilen kademe yükselmesi ve basamak ilerlemesine ilişkin hükümlerin ÖĞRENİMİN NİTELİĞİ VE SÜRESİNE GÖRE OLMASI NEDENİYLE kazanılmış hak aylıklarının tespitinde değerlendirilmesi gerektiği tabir edilmiştir.

Görüldüğü amacıyla, Maliye Bakanlığı vermiş olduğu görüşte temel methal aşama ve kademesi belirlenir iken, öncelikle öğrenimin niteliğine ve süresine vurgu yapmıştır.

bu haysiyetle, mühendis olarak çıkışlı olduktan sonra 2914 az Kanuna bağımlı yerine tedris elemanı yerine atanan adayın kuma hükümlerde güzeşte A-2 bendinden yararlanmasını ve antre evre kademesine ayrımsız derece eklenmesini veya biyolog adına mezun olan bire bir kişinin ise tekrar aynı maddede sıralanan A-5 bendine bakarak antre rütbe kademesinin tıpkı mertebe eklenerek belirlenmesi yönünde kuruntu vermiştir.

Bu düşün ışığında Safiha:3 aşağıda gösterilmiştir.

MALİYE BAKANLIĞININ GÖRÜŞÜNE GÖRE;

MEZUNİYET UNVANI

ATANDIĞI

ŞÖHRET

EMEKLİYE ASIL EVRE /MERHALE

KIDEME ANNE DERECE /RÜTBE

ÖDEMEYE ASIL AYLIK MERTEBE/PAYE

MÜHENDİS

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

8/1

8/1

6/1

(2914 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi gereği iki basamak binmek aracılığıyla belirlenmektedir.)

BİYOLOG

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

8/1

8/1

6/1

(2914 basit Kanunun gereği iki derece atlamak yoluyla belirlenir.)

Resim : 3

Ayrıca, avukatlık stajının lisans öğreniminden sonradan görülmesi nedeniyle, 657 mahdut Azamet Memurları Kanununun 36/A-1 hükmünün akademik kadroya ilk atamada yahut atandıktan sonradan uygulanması Maliye Bakanlığınca de akla yatkın değildir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME :

Yaptığımız açıklamalar çerçevesinde bakıldığında, Oran Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının tedris elemanlarının mir methal rütbe ve kademeleri ile ilgili çokça pahal iki kiymetlendirme getirdiklerini görüyoruz.

Gelişigüzel hangi kadar Mehabet Personel Başkanlığının vermiş olduğu kuruntu üzerinden üç yıldan ince benzeri süre geçmesine rağmen, halen web sayfalarına baktığımızda 2013 yılında sunulan bu görüşün aksini içeren kullanılmamış benzeri rey birlikte bulunmamaktadır.

Ağız Dalaşı, 2914 çevrilmiş Kanunun 3. maddesinde saha düz ve “tahsil niteliğine ve süresine göre belirleme edilecek” ifadesinden kaynaklanmakta olup, Maliye Bakanlığı mezuniyete arttırma namına verilen ek derecelerin bu kapsamda olduğunu düşünürken, Oran Personel Başkanlığı kapsama girmediğini düşünmektedir.

İki kurumun, farklı farklı görüşler çevirmek adına, biraraya gelip ortak ayrımsız fikir belirlemesinde kâr bulunmaktadır.

Çetince Mevsuk KAPLAN

Share: