Tedris ve araştırma görevlisi gurur yönetmeliği heyetiyle değişti

Aylardır yayımlanması muhtemel öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına başvuru ve imtihan usullerini düzenleyen yönetmelik bütünüyle değiştirildi.

09 Orak Ayı 2018 günü yapılan Temel neva değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılan 78 mahdut Kanun Hükmünde Kararname sonrasında aylardır yayımlanması muhtemel “Akademisyen Dışındaki Tedrisat Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Antre Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Üzerine Yönetmelik”, kamu dört kamer sonradan yayımlanarak yürürlüğe girdi.

bahis konusu yönetmelik külliyen değişti fakat göze çarpan ve kocaman gördüğümüz değişiklikleri tığ size dört özellik halinde aşağıda sıraladık. Ayrıca yönetmeliğin geneli ile ait kıyaslamaya tablodan üstelik bakabilirsiniz.

1- Merkezi imtihan ALES’in tanımı değiştirildi. Bu sınavın yalnızca ÖSYM vasıtasıyla yapıldığına dair ifade “Yükseköğretim Yerleşmiş aracılığıyla yaptırılan” oldu. Bu düzenlemeden gözüken ilerleyici süreçte hem ÖSYM hem üstelik YÖK marifetiyle belirlenecek üniversitelerde ALES’in yaptırılması yüksek ihtimal gözüküyor.

2- Talim elemanı kadrolarına başvurularda, adayların transkriptlerinde hem dörtlük hem yüzlük paye sistemi olması halinde, 100’lük nokta sistemine eşdeğerlik üniversite senatolarınca verilecek.

3- Iz Yüksekokullarının YÖK marifetiyle belirlenecek eksperlik alanlarına atanacak aut hep öğretim yardımcısı kadrolarına başvurularda tezli efdal lisans şartı getirilmiştir.

4- Yönetmeliğin sunu şanlı değişikliği ise ilanların doğrudan üniversitelerce çıkılabilmesine dair bitirme devri olmuştur. imdi üniversiteler öğretim yardımcısı ve araştırma görevlisi kadrolarını YÖK’e göndermeden direkt Resmi Ceride’üstelik açıklamak üzere gönderebileceklerdir.

Çetin Esaslı KAPLAN

Öğretim Üyesi Dışındaki Talim Elemanı Kadrolarına Atama Yönetmeliğinde Mübayenet

ESKİ YÖNETMELİK

YENİ YÖNETMELİK

AÇIKLAMA

Gaye

KONU 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, öğretim üyesi dışındaki tedrisat elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi imtihan ve antre sınavlarına ilgilendiren usul ve esaslarla bu sınavlara girecek adaylarda aranacak şartları belirlemektir.

Meram

HUSUS 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi imtihan ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarla bu sınavlara girecek adaylarda aranacak şartları belirlemektir.

-Maddede her düzenleme yapılmamıştır.

Nitelik

YÖN 2 (1) Bu Yönetmelik, mehabet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi ve asistan kadrolarına yapılacak atamaları kapsar.

(2) 8/4/1929 günlü ve 1416 basit Yabancı Memleketlere Gönderilecek Şakirt Için Yasa kapsamında ilk kez öğretim yardımcısı kadrosuna yapılacak atamalarda, 26/4/2014 tarihli ve 28983 dar Resmi Gazete’dahi yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Eksperlik Eğitimi Yönetmeliği ile 21/10/2016 günlü ve 29864 sınırlanmış Resmi Gazete’dahi yayımlanan Eczacılıkta Eksperlik Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre eksperlik eğitimi almaya hak kazananların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında, büyüklük hizmeti yükümlülüğü kurası sonuçlarına göre öğretim görevlisi kadrolarına atamalarda, bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolarda istihdam edilenlerin fariza süresi uzatımı mahiyetindeki yeniden atanmalarında ve yabancı uyruklu tedrisat elemanlarının sözleşmeli kendisine çalıştırılmalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Nitelik

ÖZELLIK 2 – (1) Bu Yönetmelik, cesamet ve kazanç yükseköğretim kurumlarının öğretim yardımcısı ve asistan kadrolarına yapılacak atamaları kapsar.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri; 8/4/1929 tarihli ve 1416 dar Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Okullu Üzerine Kanun kapsamında öğretim yardımcısı kadrosuna ilk defa yapılacak atamalarda, 26/4/2014 günlü ve 28983 basit Resmi Gazete’üstelik yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile 21/10/2016 tarihli ve 29864 çevrilmiş Resmi Gazete’bile yayımlanan Eczacılıkta Eksperlik Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine bakarak eksperlik eğitimi almaya doğruluk kazananların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında, azamet hizmeti yükümlülüğü kurası sonuçlarına göre öğretim görevlisi kadrolarına atamalarda, bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolarda istihdam edilenlerin görev süresi uzatımı mahiyetindeki atanmalarında ve ecnebi tabiiyetli talim elemanlarının sözleşmeli namına çalıştırılmalarında uygulanmaz.

-Maddede şekilsel düzenlemeler yapılmıştır.

Dayanç

MADDE 3 – (1) Bu Talimatname, 2/9/1983 tarihli ve 78 mahdut Yükseköğretim Kurumları Talim Elemanlarının Kadroları Için Yasa Mesabesinde Kararnamenin ekleme 8 inci maddesi ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 dar Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Istinatgâh

HUSUS 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 günlü ve 2547 mahdut Yükseköğretim Kanununun 6 ncı, 7 nci ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

-Anayasa uyum değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılan 78 az Yasa Hükmünde Kararname yönetmeliğin dayanağı olmaktan çıkartılmıştır.

Tanımlar

BAP 4 – (1) Bu Yönetmelikte güzeşte;

a) Antre Sınavı: Bu Yönetmelikte belirtilen jüri tarafından, vukuf alanı ecnebi dille ilişkin birimlerdeki öğretim yardımcısı kadroları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 az Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi layıkıyla zorunlu yabancı anahtar dersini yüklemek için tayin yapılacak öğretim görevlisi kadroları için yapılacak sözlü sınavı; bu Yönetmelik kapsamındaki ayrıksı kadrolar amacıyla yapılacak yazılı sınavı; ecnebi dille yetişek-tedris yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadroları için yapılacak namzet sınav ile yavuklu sınav sonucu başarılı olanlar için senato kararı olması halinde yapılacak yazılmış sınavı,

b) Merkezi Imtihan: Değerlendirme, Seçilmiş ve Düzen Merkezi yoluyla yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Yetişek Sınavını (ALES),

rapor bedel.

Tanımlar

KONU 4 – (1) Bu Yönetmelikte güzeşte;

a) Giriş Sınavı: Bu Yönetmelikte belirtilen yargıcılar kurulu aracılığıyla, selen alanı ecnebi dille ilgilendiren birimlerdeki öğretim görevlisi kadroları ile 4/11/1981 günlü ve 2547 sınırlanmış Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince zorunlu ecnebi vesile dersini isnat etmek için atama yapılacak öğretim yardımcısı kadrolarına başvuranlar amacıyla yapılacak yavuklu sınavı; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolara başvuranlar amacıyla yapılacak yazılmış sınavı; yabancı dille yetişek-tedris yapılan programlardaki öğretim yardımcısı kadrolarına başvuranlar üzere yapılacak namzet imtihan ile sözlü imtihan sonucu muvaffakiyetli olanlar amacıyla senato kararı olması halinde yapılacak bağlanmış sınavı,

b) Merkezi Imtihan: Yükseköğretim Kurulu vasıtasıyla yaptırılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını (ALES),

tabir ayar.

-Buradaki sunu kocaman değişiklerden birisi Merkezi Imtihan ALES’in tanımının yönetmelikte değiştirilmesi olmuştur.

Yalnızca ÖSYM’ye yaptırılan ALES’in artık YÖK marifetiyle bambaşka kamu kurumlarına yaptırılmasına imkan verilmiş.

Bu düzenleme, YÖKDİL’e benzer şekilde ÖSYM harici herhangi bir darülfünun aracılığıyla ALES yapılmasına imkan vermiştir.

Merkezi imtihan

BAP 5 – (1) Akademik Personel ve Lisansüstü Yetişek Sınavına, bir lisans programından çıkışlı olabilecek durumda olanlar, lisans mezunu olanlar ile denklik belgesi almış görünmek kaydıyla yurtdışında lisans öğrenimini tamamlamış olanlar başvurma edebilirler. Alanlarındaki puan çeşidinden beniz üzerinden yetmiş puan alanlar sınavda muvaffakiyetli sayılırlar. Bu sınavın sonuçları açıklandığı tarihten itibaren beş sene süreyle geçerlidir.

Merkezi imtihan

ÖZELLIK 5(1) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Methal Sınavına, benzeri lisans programından mezun olabilecek durumda olanlar, lisans mezunu olanlar ve denklik belgesi almış kalkışmak kaydıyla yurtdışında lisans öğrenimini tamamlamış olanlar müracaat edebilirler. Alanlarındaki nokta türünde 100 üzerinden 70 nokta alanlar sınavda kudretli sayılırlar. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren beş sene amacıyla geçerlidir.

-Maddenin özünde mübayenet yapılmamıştır.

Umumi koşullar

YÖN 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki tedrisat elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

a) 657 sınırlanmış Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları çekmek,

b) akademisyen dışındaki talim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten genişlik az 70, Yükseköğretim Yerleşmiş aracılığıyla akseptans edilen merkezi yabancı açacak sınavından arz birkaç 50 benek yahut eşdeğerliği kabul edilen benzeri sınavdan bu nokta muadili bire bir benek almış tevessül etmek,

gerekir.

Merkezi sınav muafiyetinden yararlananların dolay kıymetlendirme ve yorum aşamalarında ALES puanı 70 kendisine akseptans edilir.

(2) Üniversite ve faziletkâr teknoloji enstitüleri senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı açkı benek barajlarının üstünde tıpkısı puanı minimal fakül olarak belirleyebilirler.

(3) Yöre değerlendirme ve yorum aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, kerte sistemlerinin 100’lük tabaka sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

(4) Yabancı dille eğitimtalim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde, bilgelik alanı ecnebi dille ait birimlere yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 çevrilmiş Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin bir numara fıkrasının (ı) bendi gereğince zorunlu ecnebi komütatör dersini isnat etmek amacıyla öğretim yardımcısı atamalarında ait dilde, yükseköğretim kurumlarının arsıulusal ilgiler ile yabancı dille ilgilendiren uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek tedris görevlilerinin sunu beş altı bire bir dilde, Yükseköğretim Kurulu vasıtasıyla akseptans edilen merkezi yabancı açacak sınavından sunu bir iki 80 nokta veya eşdeğerliği akseptans edilen bir sınavdan bu fakül muadili ayrımsız puana eş olma şartı aranır.

(5) Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe bağımlı tedrisat elemanı grup ilanlarında lisans veya lisansüstü hatim alanları ile car edilen alana ait bilimsel, afaki ve denetlenebilir şartlar dışında adayı tanımlayan hususi koşullar koyamazlar.

(6) Alanında deneme sahibi almak şartının, ne öğrenim düzeyinden sonrasına ilgili olduğu ilanlarda belirtilir.

Umumi koşullar

HUSUS 6(1) Bu Talimatname kapsamındaki tedris elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

a) 657 dar Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları çekmek,

b) ALES’ten bildirme bir iki 70, Yükseköğretim Müesses marifetiyle akseptans edilen merkezi yabancı çevirgeç sınavından bildirme az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen tıpkı sınavdan bu nokta muadili bire bir puan almış kalkışmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı “murat edenlerin” civar değerlendirme ve nihai istimara aşamalarında ALES puanı 70 yerine akseptans edilir.

(2) Patika yüksekokullarının Yükseköğretim Yerleşmiş eliyle belirlenen eksperlik alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları dünya kalkmak amacıyla üniversite ve efdal uygulayım bilimi enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve ecnebi çevirgeç puan barajlarının üstünde tıpkısı puanı minimum puan yerine belirleyebilirler.

(3) Dolay kıymetlendirme ve sonuncu kıymetlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik mertebe sistemlerinin 100’lük tabaka sistemine eşdeğerliği

Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Ayrıksı not sistemlerinin 100’lük mertebe sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları değişmeyen verir.

(4) Adaylarda, yabancı dille eğitim bilimi ve öğretim yapılan programlardaki öğretim yardımcısı kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın terbiye dilinde; fen alanı yabancı dille ilişkin kadrolara yapılacak öğretim yardımcısı atamaları ile 4/11/1981 günlü ve 2547 sınırlanmış Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı anahtar dersini atfetmek için öğretim yardımcısı kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının arsıulusal münasebat ile ecnebi dille ait kullanışlı birimlerinde istihdam edilecek öğretim yardımcısı atamalarında, en birkaç benzeri dilde Yükseköğretim Oturmuş vasıtasıyla akseptans edilen merkezi ecnebi miftah sınavından bildirme birkaç 80 fakül yahut eşdeğerliği kabul edilen tıpkı sınavdan bu nokta muadili benzeri puana ehil olma şartı aranır.

(5) Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe bağımlı tedrisat elemanı grup ilanlarında lisans yahut lisansüstü bitirme alanları ile ilan edilen alana ilgili ilmî, nesnel ve denetlenebilir şartlar dışında muayyen benzeri adayı tanımlayan hususi şartlar koyamazlar.

(6) İlanlarda, alanında deneme sahibi atılmak şartının, ne tahsil düzeyinden sonrasına ilgilendiren olduğu, makul tıpkısı adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir.

-ALES muafiyetinden anlamak isteyenlerin kâm etmeleri halinde ifadesi eklenerek kişilerin bu konuda istekleri alınması istenmiştir.

-MYO’lar üzere YÖK marifetiyle belirlenen eksperlik alanlarındaki öğretim yardımcısı kadrolarında, ALES benek barajı yükseltilemeyecek.

-Radde değerlendirmelerde yaşanan mesail dikkate alınarak, transkriptlerde hem dörtlük hem yüzlük olanlarla ilgilendiren olarak karar Darülfünun Senatolarına bırakılmıştır. Ancak, üniversitelerin ilana çıkmadan bu kararı senatolarında alarak ilan metninde belirtmelerinde yarar olacaktır.

-Üniversitelerin “sınırlı ayrımsız adayı” tanımlayan hususi şartlar ile yine “sınırlı benzeri adaya” yönelik birikim şartlarının ilanlarda kayran almamasına yönelik tensikat yapılmıştır.

Hususi koşullar

YÖN 7 – (1) Asistan kadrosuna başvurabilmek amacıyla ilana evvel müracaat tarihi bakımından otuz beş yaşını doldurmamış tevessül etmek gerekir. Ululuk yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli efdal lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi atılmak; nakit yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda sunma bir iki lisans mezunu oluşmak şartı aranır.

(2) Yükseköğretim kurumlarında tıpta uzmanlık ve tıpta taraf dip uzmanlık eğitimi yapmakta olan doktor yahut uzman tabip araştırı görevlileri, uzmanlık eğitimlerini tamamladıklarında eksper olduklarının Sağlık Bakanlığına bildirildiği tarihten ahir önce Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonuçlarının kurumlarına manifesto edildiği tarihe büyüklüğünde kurumları ile ilişkileri kesilmeksizin asistan adına görev yapmaya devam ederler.

(3) Öğretim Görevlisi kadrosuna referans için aranacak özel koşullar şunlardır:

a) Rektörlüğe ilişkin bölümler karışma atılmak amacıyla lisans düzeyinde terbiye yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında sunu birkaç tezli faziletkâr lisans mezunu atılmak.

b) Konservatuarlar ile yöre lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim yardımcısı adaylarında yeryüzü az tezli yüksek lisans mezunu kalkışmak yahut lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında arz az iki yıl tecrübeli kalkışmak.

(4) Kullanışlı birimlerde fariza yapacak öğretim yardımcısı adaylarında genişlik bir iki tezli faziletkâr lisans mezunu kalkmak veya lisans mezunu gelmek ve belgelendirmek kaydıyla alanında en birkaç iki sene tecrübeli görünmek şartı aranır.

Özel şerait

ÖZELLIK 7 – (1) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek üzere ilana önceki başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış doğmak gerekir. Ihtişam yükseköğretim kurumlarının asistan kadrolarına başvurularda tezli erdemli lisans, doktora yahut sanatta kifayet eğitimi öğrencisi koyulmak şartı aranır.

(2) Yükseköğretim kurumlarında tıpta eksperlik ve tıpta canip arka uzmanlık eğitimi yapmakta olan tabip veya uzman hekim araştırma görevlileri, eksperlik eğitimlerini tamamladıklarında bilirkişi olduklarının Keyif Bakanlığına bildirildiği tarihten sonraki önceki Kerem Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonuçlarının kurumlarına beyanat edildiği tarihe kadar kurumları ile ilişikleri kesilmeksizin asistan yerine fariza yapmaya bitmeme ederler.

(3) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda sunu beş altı tezli faziletkâr lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

(4) Iz yüksekokullarının Yükseköğretim Oturmuş vasıtasıyla belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda yeryüzü birkaç tezli erdemli lisans derecesine iyesi olmak evet de lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında yer az iki sene tecrübe sahibi görünmek şartı aranır.

-Araştırma Görevlisi kadrolarına Kazanç üniversitelerinde bildirme az lisans mezunu başlamak şartı kaldırılmıştır.

-Öğretim Görevlisi kadrolarına ister fakültelerde lüzumlu rektörlüğe ilişkin birimlerde gerekse Konservatuarlarda artık vakit kaybetmeden tezli faziletkâr lisans mezunları başvurabilecektir.

-Yalnızca dolay lisans düzeyinde terbiye veren Çığır Yüksekokullarının YÖK eliyle belirlenen eksperlik alanlarına atanacaklarda genişlik birkaç tezli faziletkâr lisans mezunu başlamak yada lisans mezunu kalkışmak kaydıyla alanında iki sene deneyim şartı aranacaktır.

İlan

ÖZELLIK 8 – (1) 78 sınırlanmış Yasa Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesine bakarak istimal izni verilen öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları, Yükseköğretim Kurulunun internet sitesinde yayınlanmak amacıyla rektörlükçe Yükseköğretim Müesses Başkanlığına gönderilir. İlan metninde adaylarda bu Yönetmelik kapsamında belirlenen şerait, son başvuru tarihi, ön kıymetlendirme sonuçlarının ilan tarihi, methal sınavı tarihi, ecnebi dille yetişek-tedrisat yapılan programlardaki öğretim yardımcısı kadrolarında senato kararıyla aday imtihan sonucu 60 ve eğin puan alanlar için mukayyet yapılacaksa yazılı sınav tarihi ve sonuçlarının açıklanacağı eyyam ile internet adreslerini içeren imtihan takvimi bile belirtilir. Akıbet referans tarihi ilan tarihinden itibaren on beş günden beş altı kendisine belirlenemez. Adayların başvuruları, bizzat veya nöbet tarafından ilanda tamlanan adrese evet birlikte ilanda belirtildiği takdirde genel ağ erişimi üzerinden yapılır. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre ortamında yapılamayan başvurular dikkate alınmaz.

İlan

HUSUS 8 – (1) öğretim üyesi dışındaki tedris elemanı kadroları 15/7/2018 günlü ve 30479 çevrilmiş Resmi Gazete’birlikte yayımlanan 10 dar Resmi Ceride Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası göre yükseköğretim kurumları aracılığıyla car edilir.

(2) İlan metninde, aranacak ve bu Talimatname kapsamında lokalize olan şartlar, serencam müracaat tarihi, civar kıymetlendirme sonuçlarının zar tarihi, methal sınavı tarihi, yabancı dille yetişek-talim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında senato kararıyla namzet imtihan sonucu 60 ve gövde nokta alanlar amacıyla nominal yapılacaksa nominal tarihi, imtihan sonuçlarının açıklanacağı eyyam ile genel ağ adreslerini içeren imtihan takvimi dahi belirtilir. Son müracaat tarihi, car tarihinden itibaren on ilkokul günden beş altı yerine belirlenemez. Adayların başvuruları, ilanda belirtilen adrese şahsen veya posta yoluyla ya da ilanda belirtilmiş olması halinde internet vasıtasıyla yapılır. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen müddet süresince yapılamayan başvurular dikkate alınmaz.

-Yönetmeliğin yer cesim düzenlemesi bu maddede yapılmıştır. İlanlara dair arama ve onaylama yetkisi YÜKSEKÖĞRETİM YERLEŞMIŞ TARAFINDAN ÜNİVERSİTELERE BIRAKILMIŞTIR.

Buna bakarak üniversiteler öğretim yardımcısı ve araştırma görevlisi ilanlarını 10 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Resmi Ceride’da yayımlayacaklardır.

Giriş sınavı jürisinin belirlenmesi

BAP 9 – (1) Yükseköğretim kurumlarında methal sınavı jürisi; fakültelerde dekanın, konservatuar, enstitü, yüksekokul ve patika yüksekokullarında müdürün önereceği, biri ilgili anabilim dalı başkanı, anabilim dalı başkanı yoksa bölüm başkanı, yabancı diller yüksekokullarında ise akademi müdürü doğmak amacıyla sunma bir iki sekiz öğretim üyesi arasından ilişik yönetim kurulunca seçilecek üç esas bir sakıntı üyeden oluşur. Asıl üyelerden birinin ilgili anabilim dalı başkanı, anabilim dalı başkanı yoksa kürsü başkanı, yabancı diller yüksekokullarında ise akademi müdürü olması ve seçilecek üyelerin, tayin yapılacak öğretim elemanı ekip unvanının gerektirdiği fariza alanı ile ilgilendiren olması esastır.

(2) Hakem Heyeti, üyeleri arasından birini raportör namına belirler.

Antre sınavı jürisinin belirlenmesi

ÖZELLIK 9 – (1) Yükseköğretim kurumlarında antre sınavı jürisi; fakültelerde dekanın; konservatuar, enstitü, yüksekokul ve patika yüksekokullarında müdürün önereceği, biri ilişkin anabilim dalı başkanı, anabilim dalı başkanı yoksa bölüm başkanı, yabancı diller yüksekokullarında ise akademi müdürü atılmak amacıyla sunu az sekiz öğretim üyesi arasından ilgili dümen kurulunca seçilecek üç ana bir sakınma üyeden oluşur. Asıl üyelerden birinin ilgilendiren anabilim dalı başkanı, anabilim dalı başkanı yoksa bölüm başkanı, yabancı diller yüksekokullarında ise yüksekokul müdürü olması ve seçilecek üyelerin, atama yapılacak talim elemanı kadro unvanının gerektirdiği fariza alanı ile ait olması esastır.

(2) Hakem Heyeti, üyeleri arasından birini raportör kendisine belirler.

-Maddede farklılık yapılmamıştır.

Ön değerlendirme

BAP 10 – (1) Sınav jürisi; müracaatlarda, başvurma fail adaylar arasından zar edilen grup sayısının on katına büyüklüğünde adayı, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında (meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler bile dahil başlamak üzere) ALES puanının %40’ını ve ecnebi çevirgeç puanının %60’ını, bu Yönetmelik kapsamındaki sair kadrolarda ALES puanının %60’ını ve ecnebi çevirgeç puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans ikmal notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve takım ilanında tamlanan genel ağ adresinde car kırat. Bu sıralamaya göre son sırada benzeri puana eş vehleten aşkın adayın olması halinde, bu kişilerin hepsi sınava çağrılır. Referans sayısının car edilen kadronun on katından beş altı olması halinde, adayların hacısı hocası methal sınavına alınır. Adayların yöre değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans itmam notları ekip ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.

Ön kıymetlendirme

YÖN 10 – (1) Imtihan jürisi; başvuran adaylar arasından ilan edilen kol sayısının on katına kadar adayı, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler birlikte karışma kalkışmak amacıyla bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında ALES puanının %40’ını ve ecnebi açkı puanının %60’ını; bu Talimatname kapsamındaki sair kadrolarda ALES puanının %60’ını ve ecnebi kurgu puanının %40’ını; patika yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans tekmil notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve ekip ilanında tamlanan internet adresinde ilan kıymetiharbiye. Bu sıralamaya bakarak serencam tam bire bir puana erbap vehleten fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tümü sınava çağrılır. Referans sayısının ilan edilen kadronun on katından bir iki olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. Adayların dolay değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans bitirme notları, kadro ilanında belirtilen genel ağ adresinde zar edilir.

-Maddede şekilsel tensikat yapılmıştır.

Giriş sınavları

MADDE 11 – (1) Giriş sınavı, imtihan jürisi eliyle; olgun alanı yabancı dille ilgili birimlerdeki öğretim görevlisi kadroları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin bir numara fıkrasının (ı) bendi uyarınca mecburi yabancı komütatör dersini yöneltmek üzere nasıp yapılacak öğretim görevlisi kadroları için adayların mesleki ifade ve vukuf becerisi ile ifade yeteneğini ölçecek şekilde hoppadak yavuklu, bu Talimatname kapsamındaki diğer kadrolar için ise ilan edilen alanla ilişik vukuf düzeyini ölçecek şekilde çabucak mukayyet kendisine yapılır. Yabancı dille eğitim-talim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında aday sınav yapılır. Ancak senato kararı olması halinde aday imtihan sonucu 60 ve gövde fakül alanlar için yazılı bile yapılır. Bu durumda olanların giriş sınavı puanı, yavuklu ile yazılmış sınavın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

(2) Sınav jürisi yazılı ve namzet sınavın nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlar. Raportör kendisine belirlenen örgen, sınavların soru ve cevaplarını mazbata altına alır.

(3) Sözlü imtihan sonuçları grup ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir. Namzet imtihan sonucu 60 puanın altında olanlar akim sayılırlar ve kıymetlendirme aşamasına geçemezler.

Methal sınavları

HUSUS 11(1) Methal sınavı, sınav jürisi vasıtasıyla; veri alanı ecnebi dille ilgili olan birimlerdeki öğretim yardımcısı kadroları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 basit Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin bir numara fıkrasının (ı) bendi layıkıyla mecburi yabancı şalter dersini çevirmek üzere nasıp yapılacak öğretim görevlisi kadroları için adayların mesleki ifade ve hikmet becerisi ile tabir yeteneğini ölçecek şekilde takkadak sözlü, bu Talimatname kapsamındaki ayrıksı kadrolar için ise zar edilen alanla ait bilgi düzeyini ölçecek şekilde elden yazılı sınav olarak yapılır. Ecnebi dille yetişek ve tedris yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında aday imtihan yapılır. Fakat senato kararı olması halinde namzet imtihan sonucu 60 ve beden puan alanlar üzere nominal bile yapılır. Bu durumda olanların methal sınavı puanı, aday sınav ile bağlanmış sınavın puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

(2) Sınav jürisi, bağlanmış ve yavuklu sınavın nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlar. Raportör namına belirlenen üye, yazılı ve aday sınavların istifham ve cevaplarını tutanak altına alır.

(3) Sözlü imtihan sonuçları, ekip ilanında belirtilen genel ağ adresinde ilan edilir. Yavuklu imtihan sonucu 60 puanın altında olanlar liyakatsiz sayılır ve nihai kıymetlendirme aşamasına geçemezler.

-Maddede başkalık yapılmamıştır.

Istimara

YÖN 12(1) Sınav jürisi değerlendirmesinde; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim yardımcısı kadrolarında (patika yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler dahi dahil başlamak için) ALES puanının %30’unu, lisans tekmil notunun %10’unu, ecnebi vasıta puanının %30’unu ve methal sınavı notunun %30’unu; bu Yönetmelik kapsamındaki farklı kadrolarda ALES puanının %30’unu, lisans bitirme notunun %30’unu, yabancı açar puanının %10’unu ve antre sınavı notunun %30’unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini, lisans bitirme notunun %30’unu ve methal sınavı notunun %35’ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı büyüklüğünde adayı muvaffakiyet sırasına bakarak belirler. Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda sıfır sayılır. Adayların değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans intaç notları grup ilanında tamlanan internet adresinde zar edilir.

Nihai değerlendirme

BAP 12 – (1) Sınav jürisinin değerlendirmesinde; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler da dahil tutmak üzere ALES puanının %30’unu, lisans kat notunun %10’unu, ecnebi vasıta puanının %30’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; bu Yönetmelik kapsamındaki sair kadrolarda ALES puanının %30’unu, lisans intaç notunun %30’unu, ecnebi araç puanının %10’unu ve methal sınavı notunun %30’unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini, lisans itmam notunun %30’unu ve giriş sınavı notunun %35’ini hesaplayarak zar edilen kol sayısı büyüklüğünde adayı başarı sırasına göre belirler. Istimara puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır. Adayların değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, takım ilanında belirtilen genel ağ adresinde car edilir.

-Maddenin çabucak başlığı değiştirilmiştir.

Sınavlarda başarılı olanların atanması

YÖN 13 – (1) Sınavlarda kalburüstü olan adaylar, başarı puanları anne alınarak ilan edilir. İlan edilen takım sayısı büyüklüğünde sakınma aday dahi car edilir. Atamalar yürürlükteki mevzuata göre yapılır.

Sınavlarda kudretli olanların atanması

MADDE 13 – (1) Sınavlarda kudretli olan adaylar, başarı puanları asıl alınarak ilan edilir. İlan edilen takım sayısı büyüklüğünde rezerv aday üstelik car edilir. Atamalar yürürlükteki mevzuata bakarak yapılır.

-Maddede başkalık yapılmamıştır.

Muafiyet

KONU 14(1) Doktora yahut tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve baytar hekimlikte eksperlik ya de sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olanların, çığır yüksekokullarının Yükseköğretim Yerleşmiş yoluyla belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak talim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki tedrisat elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Talimatname kapsamındaki talim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Patika yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki tedris elemanı kadrolarına başvurularda yabancı şalter şartı aranmaz.

Bağışıklık

BAP 14 – (1) Doktora yahut tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya de sanatta iktidar eğitimini tamamlamış olanlarda, patika yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında tedrisat elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi imtihan şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki tedrisat elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı kurgu şartı aranmaz.

-Maddede şekilsel değişiklikler yapılmıştır.

MUNZAM BAP 1-

Merkezi Hile Bütçe Kanununda öğretim üyesi dışındaki tedrisat elemanı kadroları için belirlenen arttırma nasıp izinlerinin sunma fazla yüzdelik yirmi kadarı ilave tayin izni, Yükseköğretim Oturmuş marifetiyle belirlenen öncelikli alanlarda araştırma görevlisi kadrosunda lisansüstü yetişek yaptırılması amacıyla yükseköğretim kurumlarına tahsis edilebilir. Bu kapsamda car edilen asistan kadroları için, bu Yönetmelik uyarınca yapılacak civar kıymetlendirme sonucunda antre sınavına katılmaya türe kazananlara, antre sınavı sözlü yerine yapılır. Yavuklu antre sınavı jürisi sunma birkaç ayrımsız akademisyen apayrı bir devlet üniversitesinden gelmek amacıyla üç tedris üyesinden oluşur. Sözlü imtihan sonucu 70 puanın altında olanlar yorum aşamasına geçemezler. Bu Yönetmelik mucibince yapılan kıymetlendirme sonucu kudretli olanların atamaları yürürlükteki mevzuat layıkıyla yapılır.

Rüçhan alanlardaki asistan kadrolarına atamalar

MADDE 15 – (1) öğretim üyesi dışındaki tedris elemanı kadroları için Cumhur Reisi kararıyla belirlenen arttırma nasıp izinlerinin bildirme aşkın yüzde yirmisi büyüklüğünde arttırma nasıp izni, Yükseköğretim Müesses yoluyla belirlenen öncelikli alanlarda araştırma görevlisi kadrosunda lisansüstü eğitim yaptırılması amacıyla yükseköğretim kurumlarına tahsis edilebilir. Bu kapsamda zar edilen araştırma görevlisi kadroları amacıyla, bu Yönetmelik layıkıyla yapılacak yöre değerlendirme sonucunda antre sınavına katılmaya türe kazananlar için, methal sınavı sözlü kendisine yapılır. Sözlü antre sınavı jürisi sunu beş altı bir akademisyen apayrı benzeri kerem üniversitesinden başlamak amacıyla üç talim üyesinden oluşur. Aday imtihan sonucu 70 puanın altında fakül alanlar, nihai değerlendirme aşamasına geçemezler. Bu Talimatname göre yapılan değerlendirme sonucu başarılı olanların atamaları yürürlükteki mevzuat göre yapılır.

-Maddenin başlığı Rüçhan Alanlardaki Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar olarak değiştirilmiştir.

-Henüz önce bütçe kanunu ile belirlenen atama izinleri çıktı Reisicumhur eliyle tahsise edileceği bu anlatım değiştirilmiştir.

-Son adına yorum kısmı nihai adına değiştirilmiştir.

Share: