Tedris elemanlarının incizap sınırı var mı?

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun amacı, 2547 sınırlanmış Yükseköğretim Kanununda saha kayran tedrisat elemanları tanımına giren personeli sınıflandırmak, aylıklarını ve mülhak göstergelerini fayrap etmek, basamak yükseltilmesi ve evre ilerlemesinin şekil ve şartları ile, içtimai haklardan faydalanma, melfuf öğüt ücreti, darülfünun, idari fariza ve ihya ödeneklerinin miktarını belirlemek, tekaüt ve yabancı öğretim elemanlarının kontratlı adına çalıştırılma asıllar ve esaslarını belirlemektir.

bahis konusu kanunda öğretim elemanlarının çekilme durumları yahut ricat sınırları ile ait ayrımsız aranjman bulunmamaktadır.

2914 çevrilmiş Yükseköğretim Personel Kanununun 20 nci maddesinde ; “

Bu Kanunda hâkimiyet bulunmayan hallerde 2547 mahdut Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Celal Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

” hükmü meydan almaktadır.

Bu sebeple, 2914 basit Kanunda çekilme hakkı ve sınırı ile ilişik ayrımsız düzenleme düzlük almaması cihetiyle, tedrisat elemanları öncelikle 2547 basit Kanuna elan sonra dahi 657 sınırlanmış Büyüklük Memurları Kanunu hükümlerine tabidir.

2547 basit Kanunda üstelik çekilme ile ilgili tıpkısı düzenleme saha almamaktadır. Ancak, 657 çevrilmiş Şevket Memurları Kanununun 92 nci maddesinde; “İki defadan aşkın olmamak için

memurluktan kişi istekleriyle çekilenlerden yahut bu Kanun hükümlerine bakarak fariğ sayılanlardan yine memurluğa andırmak isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş takım çıkmak ve bu sınıfın niteliklerini katlanmak amacıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları maaş derecesine denk aynı derecenin ayrımsız kademesine yahut 71 inci madde hükümlerine uyulmak aracılığıyla sair bir sınıfta fiyat derecedeki kadrolara atanabilirler.”

denilmektedir.

Yukarıda yapılan meşruhat çerçevesinde;

1- Her ne kadar 657 dar Çap Memurları Kanununun 92 nci maddesi kapsamında istifa sonrası dönüşlerde temel sınırlı ise dahi; Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına atamalar, mukannen ayrımsız imtihan ve yarışmaya bakarak yapılması cihetiyle atanmaya türe kazananların halen fariza yaptıkları kurumlardan incizap ederek alarga atanmalarında aynı engel bulunmamaktadır.

2- Özellikle peş görev yerine anlatım edebileceğimiz asistan kadrosundan apotr doçentliğe geçme kabilinden durumlarda kurumların personeline muvafakat vermemesi tıpkısı sevgili yapılanma etmeyip, ilgililer incizap ederek direkt atanmaya hak kazandıkları kuruma alarga atanmak için başvurabilirler.

Bu çerçevede; tedrisat elemanlarının suret sınırı olmaksızın istifa edip atanmaya türe kazandıkları kurumlara genel ahkâm çerçevesinde atanmalarına engel bulunmamaktadır.

Ağır Haklı KAPLAN

Share: