Tarım ve Köyişleri Bakanlığında çalışan 4/B’liler üzere himmet usul ve esasları

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE BAKARAK FARIZA ÖZNE SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN ASILLAR VE ESASLAR TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE GÖREV EDEN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN ASILLAR VE ESASLAR

BİRİNCİ BÜRO
Misyon, Genişlik, Istinatgâh ve Tanımlar

Amaç
HUSUS l-(1) Ekincilik ve Köyişleri Bakanlığı Minval, Dışarlık ve Döner Sermaye Teşkilatında 657 dar Izzet Memurları Kanununun 4/B maddesine bakarak çalışan kontratlı personelin düzlük değişikliği ve düzentileme asillar ve esaslarını belirlemektir.

Nitelik
KONU 2-(1) Ekincilik ve Köyişleri Bakanlığı Format, Dışarlık ve Döner Kebap Teşkilatında 657 sayılı Oran Memurları Kanununun 4/B maddesine göre çalıştırılan sözleşmeli personeli kapsar.

Istinatgâh
MADDE 3-(1) Bu Usul ve Esaslar, 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Ihtişam Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Bünye ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 6/6/1978 günlü ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Hükûmet Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
HUSUS 4- (1) Bu Asillar ve Esaslarda güzeşte;
a) Vekâlet: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
b) Emek bölgesi: Kontratlı personelin görev kapsamında olan köy/kasaba merkezi ve kendisine bağlı farklı karye/beldeleri,
c) İl müdürlüğü: Vekillik devlet müdürlüğünü,
ç İlçe müdürlüğü: Vekillik kaza müdürlüğünü,
d) KPSS: Kamu Personeli Güzel Sınavını,
e) Bünye müdürlüğü: Taşra teşkilatındaki yapı müdürlüklerini,
f) PERGEM: Personel Umumi Müdürlüğünü,
g)Sözleşmeli personel: Bakanlıkta 657 dar Kanunun 4 üncü maddesi (B) bendi kapsamında kontratlı kendisine çalıştırılacakları,
ğ)TAR-GEL: Zirai Yayımı Ihya Projesini,
h)TEDGEM: Örgütlenme ve Destekleme Umumi Müdürlüğünü,
ı) Kuruluş: Dalan, dışarılık ve döner sermaye teşkilatlarını,
i) ÖSYM: Mektepli Latif ve Tertip Merkezini,
anlatım ayar.

İKİNCİ SEKSIYON
Kontratlı Personelin Nitelikleri, Başvuruları,

Sözleşme İmzalanması, Eğitimleri ve Iş Usul ve Esasları ile Fariza ve Sorumlulukları

Sözleşmeli personelin nitelikleri
BAP 5- (1) Sözleşmeli personel adına çalıştırılacaklarda aşağıdaki şerait aranır;
a) Atanacakları mevki amacıyla ara sınav cetvellerinde sınırlı nitelikleri taşımak.
b) Oran Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel ve özel şerait gaga antetli (A) Genel koşullar başlığı altında planlı (l), (2), (3), (4), (5) ve (7) numaralı bentlerinde belirtilen şartlara haiz olmak.
c) Keyif itibarıyla atanacağı durum üzere belirlenen görevleri yapmasına bariyer anlamsız bulunmamak.
ç) Erkek adaylar üzere muvazzaf askeriye çağına gelmemiş yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askeriye hizmetini yapmış, affedilmiş, tecilli yahut ihtiyat sınıfa geçirilmiş kalkışmak.
d) KPSS’ye (B grubu) girmiş ve kurumca muayyen puan gibi sunma beş altı 50 nokta almış koyulmak.

Sözleşmeli personelin anlatış usulü
BAP 6-657 basit Mehabet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına bakarak;
a) ÖSYM Başkanlığı tarafından KPSS (B) grubu fakül sıralaması esas içerlemek suretiyle direkt yapılacak merkezi rabıta,
b) Yazılı ve/veya aday sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu nokta sıralaması anne içerlemek vasıtasıyla yapılacak akort,
c) 7/15754 dar Bakanlar Kurulu Kararına bitik 3 mahdut cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırasına vazolunmak kaydıyla gurur yapılacak her bir ün amacıyla boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun 10 katına büyüklüğünde namzet arasından yapılacak yazılı ve/veya yavuklu sınav başarısına göre yapılacak tertip, yöntemlerinden herhangi biri ile kontratlı personel istihdam edilebilir.
(2) Bakanlıkça istihdam edilecek sözleşmeli personele ilişik kendisine gereksiz kontratlı personel gestalt ün ve sayısını, bu pozisyonlarda istihdam edileceklerde aranacak nitelikleri, pozisyonlara yapılacak akort usulünü, sınavla alınacaklarda sınavın yeri, tarihi, türü, konuları ile başka hususlar dolap yahut sınav tarihinden yeryüzü az 15 zaman ilk Türkiye çapında yayınlanan faziletkâr tirajlı gazetelerden birinde ve varsa genel ağ sitelerinde zar edilir.
(3) Sınav ve kol başvurularının incelenmesi, gerçekleştirilmesi, sonuçların tespiti ile yerleştirilen adayların car edilen niteliklere uygunluğundan kurumlarca yapılanma edilecek komisyon sorumludur. Alt Kurul; kaşkariko yapılacak sözleşmeli personelin atamaya mezun amirinin yahut görevlendireceği birim amirinin başkanlığında, personel işlerinden sorumlu ünite yöneticisi ve atamaya yetkili bey vasıtasıyla görevlendirilecek üç üye koyulmak üzere toplanmış ilkokul kişiden kurulma kıymetiharbiye.
(4) 7/15754 mahdut Karar eki, 3 sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlar üzere dolap işlemi yapılacak sözleşmeli personel ile ait sınavlarda, personel işlerinden mesul birim yöneticisi dünya alt kurul üyelerinin tahsil düzeyi adaylarda aranan tahsil düzeyinden düşük olanaksız. bahis konusu komisyonun başbuğ ve üyeleri ile eşlerinin üçüncü dereceye büyüklüğünde koku ve ikinci dereceye büyüklüğünde kayınbirader hısımlarının katıldığı sınavlarda fariza alamazlar.

Yeniden hizmete alınma
YÖN 7- (1) Mevlit ve askerlik cihetiyle bakım sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu gizli tutulur, istekleri halinde bu personel yeniden hizmete alınır. Ancak bu personel ile yeniden uyuşma yapılabilmesi üzere;
a) Sözleşmesinin feshi cihetiyle hisse senedi sonu tazminatı almamış bulunması,
b) Veladet sebebiyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, tevellüt izninin bitiminden itibaren yeryüzü geç tıpkı sene zarfında baştan istihdam yapılmak üzere kayıtlı talepte bulunması,
c) Askeriye sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren bildirme geç otuz dönüş ortamında yeniden istihdam edilmek amacıyla kayıtlı talepte bulunması,
gerekir.
(2) Personel, kayıtlı talebini strateji eden sunu geç otuz çağ içre istihdam edilir. Bu çerçevede yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak barışma, eski sözleşmenin devamı niteliğindedir.
(3) Bir Numara fıkrada belirtilenler hariç tevessül etmek amacıyla, Bakanlıkta iken hizmet sözleşmelerini özlük istekleri ile feshedenler, iptal tarihinden itibaren aynı yıl geçmedikçe kontratlı personel pozisyonlarına yeniden atanamazlar
(4) Muvazzaf askeriye hizmetini yapmakta iken ÖSYM Başkanlığınca KPSS sonucuna bakarak Bakanlığımız kontratlı pozisyonlarına akort işlemi yapılanlar bu durumlarını belgelemeleri halinde, göreve başlamaları askerlik dönüşüne kadar ertelenerek askeriye terhisini müteakip 30 ahit içerisinde başvurma etmeleri halinde görevlerine başlatılırlar.

Kurum içi vadi değişikliği
BAP 8- Sözleşmeli personelin kurumlar arası kayran değişikliği yapılamaz.
(1) Kontratlı personelin alım içi meydan değişikliği aşağıdaki hallerde gerçekleştirilebilir.
a) Bakım gerekleri dikkate alınarak, tıpkısı san ve hizmet niteliklerini haiz kontratlı personelin çekicilik içi kopça yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen genişlik birkaç tıpkısı yıl çalışmış olmaları üzere adına getirilebilir. Kuruluş içi ile devlet içi ve iller arası düzlük değişiklikleri Mali Yılbaşı ( l Eş) itibariyle gerçekleştirilir.
b) Personelin insan durumuna ilişkin gelgel içi düz değişikliği talebi; pozisyonun vizeli olduğu birimde fiilen en bir iki tıpkısı sene çalışmış olması, geçiş yapacağı bakım biriminde benzeri ün ve niteliği haiz abes gidiş bulunması ve kamu personeli olan eşin, gurur içi görev yeri değişikliği kabil olmayan veya mevzuatı uyarınca mecburi düz değiştirmeye tabi tutulan bire bir görevde bulunması kaydıyla hesabına getirilebilir.
c) Esenlik sebebine sınırlı gelgel içi meydan değişikliği talebi; kulp süresince kaynatmak için, personelin intikal yapacağı bakım biriminde bir san ve niteliği haiz gereksiz pozisyon bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki Celal yahut darülfünun hastanesinden alınmış kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla görevli olduğu anne ve babasının hastalığının tedavisinin bulunduğu yerde benzer olmadığına ait keyif müesses raporunu kuruma ibraz etmesi halinde hesabına getirilebilir. Keyif mazeretinin sona ermesi yerinde, sakat pozisyonun bulunduğu ülke sınırları içerisindeki bir titr ve niteliği taşıyan yersiz pozisyona baştan atama yapılır. Sağlık mazeretini belirtir raporların akıbet altı ay ortamında alınmış olması gerekir.
ç) Kontratlı personel, esenlik mazeretlerinin ortadan kalkması halinde bu durumunu 30 aktarılma içinde görev yaptığı birime bildirmek zorundadır.
d) Âdem durumu ve afiyet sebebine sınırlanmış kurum içi düz değişikliği talepleri personelin başvurma tarihleri itibariyle değerlendirilerek namına getirilebilir.
e) Tıpkısı san ve niteliği haiz abes gidişat bulunması halinde, eşi şehit olan personelin çekicilik içi kayran ayrım talebi, aynı defaya anlaşılan atılmak üzere yerine getirilir.

Nizam şekli
MADDE 9- (1) Hile işlemleri 7/15754 mahdut Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Hükûmet Kararı hükümlerine göre ÖSYM yahut Bakanlıkça yapılır.
(2) ÖSYM Başkanlığınca internet sitesinde yayımlanarak ilen edilen kapan işlemi bildirim niteliğinde olup antrparantez tebligat yapılmaz.
(3) Yerleştirmesi yapılan adaylardan sözleşme yapmaya esas teşekkül edecek aşağıdaki belgeler istenir:
a)Icazet veya ikmal belgesinin aslı veya gelgel yada noter musaddak örneği,
b)nüfus cüzdanı örneği,
c) İkametgâh belgesi,
ç)İki skor vesikalık fotoğraf (4.5 x 6 cm.),
d) KPSS akıbet belgesi,
e) Eş adaylar üzere askeriye buut belgesi,
f) Akıbet şeş ay içerisinde alınan esenlik müesses raporu,
g) Adli sicil kaydının bulunup bulunmadığına dair beyanı,
ğ) Para beyannamesi,
h) Niteliklerini gösterir gayrı belgeler.
(4) Oyun sonuçları ÖSYM Başkanlığınca Bakanlığa gönderildikten bilahare barışma imzalanmak için ilişik yer müdürlüklerine gönderilir. Bakanlıkça yapılacak duyuruda tamlanan müddet içerisinde mergup belgeleri tamamlayarak göreve başlatılırlar.
(5) İlk sefer veya yeniden atananlardan belge ile ispatı türlü avcı nedenler olmaksızın duyuruda ve bu Usul ve Esaslarda belirtilen süreler içerisinde uyuşma imzalamayanlar intizam veya atama hakkından feragat etmiş sayılırlar.

Sözleşmenin imzalanması ve feshi
KONU 10- (1) Hizmet sözleşmeleri, Vekillik Personel Umumi Müdürlüğü eliyle Icra Vekili adına imzalanır. Bu yetki eşkâl ve el müdürlükleri ile yapı müdürlüklerine devredilebilir.
(2) Anlaşma iptal onayları ile hizmet süresi nedeniyle ücret çoğalma olurları Personel Genel Müdürü yoluyla imzalanır.

KAPAT X

Kontratlı personelin sicil numarası ve kişi dosyası
BAP 11- (1) Sözleşmeli personele, Personel Genel Müdürlüğünce sicil numarası verilir.
(2) Sözleşmeli personelin atamaya ana belgelerinin asılları ile eş dosyaları Personel Umumi Müdürlüğünde, birer suretleri ise fariza yaptıkları ilgilendiren birimlerde tutulur.

Sözleşmeli personelin eğitimleri ve düzentileme esasları
YÖN 12- (1) Sözleşmeli personel yerine çalıştırılacak olanlar, tıpkısı yıl içerisinde Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde uyum eğitimine tabi tutulurlar. Kontratlı personele verilecek farklı mesleki ve ferdî eğitimlerin süresi, dönemi, eğitim konuları, eğitimin yapılacağı toprak ve kuruluşlar ile ilişik özge hususlar Nezaret ait birimlerince belirleme edilir.

Sözleşmeli personelin himmet esasları
HUSUS 13- (1) Personel sözleşmelerinde belirtilen görevler dışında çalıştırılamaz.
(2) TARGEL Projesi kapsamında çalışan sözleşmeli personel, mesul oldukları çalışma bölgesindeki mekân/köylerde kalmak zorundadır.
(3) İhtiyaç halinde sözleşmeli personele mesai bölgesi ve ikametgâhının bulunduğu karye/beldelerin dışındaki belde/köylerde de geçici görev verilebilir. Eğreti görevlendirmelerin süresi tıpkı yıl içerisinde iki aydan çok olmaz. İl içi ve memleket dışı arızi görevlendirme olurları toprak müdürü yoluyla imzalanır.
(4) Sözleşmeli personel evvel yerleştirme esnasında, toprak süresince, tıpkı titr ve nitelikleri katlanmak kaydıyla benzeri defaya belli olmak için, becayiş talebinde bulunabilir. Bu taleplerin mülk müdürlüğünce akıllıca görülmesi halinde becayiş yapılan yerlere sözleşmeleri yapılır. Bu suretle, konvansiyon yapılan pozisyonlarda göreve başlayanların sözleşmelerinin benzeri sureti ile alay malay yerleştirmeye esas evrakları 30 gün içerisinde Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir.
(5) TARGEL Projesi kapsamında karye ve beldelerde etkin kontratlı personelin saha değişikliği işlemi iklim müdürlüğünün teklifi ve TEDGEM’in uygun görüşü üstüne PERGEM tarafından gerçekleştirilir. Ilkgüz ayı süresince il müdürlüklerine yapılan ve mülk müdürlüklerince makul tanıdık kayran değişikliği talepleri Ekim kocaoğlan sonuna kadar TEDGEM’e, TEDGEM vasıtasıyla uygun görülen düz değişikliği talepleri dahi Son Teşrin ayı sonuna büyüklüğünde PERGEM’e gönderilir. Düzlük değişikliği işlemi vizeli pozisyonlarda yer bazındaki bütün aynı değişmemek ve ilgilendiren ilin toplam hâlet sayısının % 20 sini geçmemek için bire bir toprak içerisinde kesim restorasyon döneminde ? Finansal Yılbaşında? (1 Ocak) yapılır.

Kontratlı personelin fariza ve sorumlulukları
ÖZELLIK 14- (1) Kontratlı personel, 657 az Yasa ve değişik ilgili kanunlar çerçevesindeki görev ve sorumluluklarının birlikte, yasalarla ve sözleşmesinde sunulan görevleri ile devlet ve ilçe müdürlüğünce sözleşmesinde tamlanan görev yerlerinde verilecek farklı görevleri yapar.
(2) TARGEL Projesi kapsamında karye/beldelerde fariza fail sözleşmeli personel, bu faaliyetlerin yürütülmesinde diyar master planlarında saha düzlük kırsal kalkınmaya müteveccih faaliyetler ve fariza alanıyla ilişik konularda, göreve başlamasını müteakip şeş kamer içerisinde gösteri planını hazırlar. Bu eylem planları ilgilendiren toprak müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.
(3) Kontratlı personel, verdiği hizmetler ve yaptığı ekinci ziyaretleri ile ilgilendiren gelişigüzel tip kaydı hacim. Bu kayıtların yapılabilmesi için mukteza olan formlar ülke ve kaymakamlık müdürlükleri tarafından sözleşmeli personele ulaştırılır.
(4) Sözleşmeli personel, dikici ziyaretleri ve verilen hizmetlerle ait tutulan kayıtların
birer suretini sınırlanmış oldukları toprak/kaza müdürlüklerine verirler.
(5) Kontratlı personel, tarım takvimine akıllıca adına tutkun bulundukları el ve kaymakamlık
müdürlüğüyle angajman halinde bulunarak, kendilerini kesiksiz olarak geliştirirler, yeni beceri, yöntem ve uygulamaları çiftçilere ulaştırırlar.
(6) Kontratlı personel, bakım verdikleri süre ortamında programlanan ve kendilerine
bildirilen terbiye faaliyetlerine katılmak zorundadır.
(7) Kontratlı personel, kesim imzaladığı birimde çalıştırılır.
(8) Sözleşmeli personel yukarıda verilen görevlerin dışında konusuyla ilgili hizmet sözleşmesi kapsamında yaşamak kaydıyla amirlerince verilecek farklı görevleri yapar

ÜÇÜNCÜ KÜRSÜ
Muhtelif ve Sonuç Hükümler

Yorum
BAP 15- (1) TARGEL Projesi kapsamında görev yapan personel, bu uygulama esaslarının ekinde meydan kayran Kontratlı Personel Performans Istimara Formu’na (Katma-1) bakarak değerlendirilmeye tabidir. Istimara Formunun doldurulmasında, Kontratlı Personel Mahiye Hayatiyet Formu (Mülhak-2) dikkate alınır.
(2) Sözleşmeli Personel Takat Sınırı Yorum Formu ile Aylık Hayatiyet Formu üstünde TEDGEM vasıtasıyla rastgele sene Meyan ayında baştan değerlendirilerek yapılacak düzenleme, sene içerisinde sohbet etmek amacıyla Ocak ayında TEDGEM tarafından uygulanmak amacıyla el müdürlüklerine gönderilir. Bakir aranjman olmadığı takdirde önceki formlar geçerlidir.
(3) Personelin performansı takvim yılı itibarı ile değerlendirilir. Fakat değerlendirmenin yapılabilmesi için ilgilinin tıpkı takvim yılında yer beş altı şeş ay çalışmış olması zorunludur. Değerlendirmeler, Meyan ayında yapılır.
(4) Takat Sınırı değerlendirmelerine yapılan itirazlar yer müdürü yoluyla değerlendirilerek karara bağlanır. İl müdürünün bu konuda vereceği değişmeyen kesindir.

Sözleşmenin sona erme halleri
BAP 16- (1) Personelin, bu Asillar ve Esaslara yahut 6/6/1978 ruz ve 7/15754 az Hükûmet Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’a aykırı davranışı tayin edildiğinde, bu buut Bakanlıkça personele mukayyet adına bildiri edilir. Tebligatta belirtilecek günden lakırtı etmek üzere kesim sona erer.
(2) Başarım sayı farkı notu 5 üzerinden 2 nin altında olanların kayıtlı olarak gerekçeleri bildirilerek savunmaları istenir. Sözleşmeli personele savunmasını sunmak üzere 7 günden birkaç olmamak amacıyla müddet verilir. İlgilinin savunmasının ehliyetli görülmemesi halinde bağlanmış adına uyarılır.
(3) Personelin, kavil akdetme şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya görevi esnasında bu şartlarından birini kaybetmesi halinde sözleşmesi sona erdirilir.
(4) Personelin 65 yaşını doldurduğu tarihte tek el işi lüzumlu kalmaksızın sözleşmesi sona erer.
(5) Sözleşmeli personelin düzen bağı soruşturması 657 basit Yasa ve ilişik mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.
(6) Kontratlı personelin çalıştığı yerde bakım ihtiyacının kalmadığının Bakanlıkça tespiti halinde, uyuşma dönemi böylelikle sözleşmesi feshedilir.

GEÇİCİ YÖN 1- (1) 2009 yılında yapılacak saha değişikliği talepleri bu Usul ve Esaslar çerçevesinde 31/12/2009 tarihine büyüklüğünde gerçekleştirilir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
YÖN 17- (1) 11/12/2007 tarihli ve 128 sınırlanmış Makam Olur’u ile yürürlüğe konulan
Mühendis ve Veteriner Hekimlerin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmalarına İlişkin Asillar ve Esaslar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
HUSUS 18 ? (1) Bu Usul ve Esaslar onayı tarihinde yürürlüğe girer.

Icra
MADDE 19- (1) Bu Asillar ve Esaslara ilgilendiren hükümleri Ekincilik ve Köyişleri Bakanı yürütür

Share: