Sözleşmesini öz isteğiyle tağyir fail 4/B’liye de gelişim sonu tazminatı kararı

Danıştay, sözleşmesini nakız fail 4/B’liye, iş sonu tazminatı ödenmesi gerektiğine değişmeyen verdi

Bire Bir hastanede 4/B’li namına müteharrik tıbbi yazman, KPSS ile apayrı tıpkı hastaneye hemşire yerine atanmaya doğruluk kazanmıştır. Bunun üzerine ilk hastanesindeki bakım sözleşmesini bozma etmiştir. (Hükûmet kararıyla yürürlüğe konulan 4/B kontratlı esasları, şan değişikliğinde bu geçişlere imkan vermektedir.)

Sözleşmesini nakız fail 4/B’li bu yol, iş sonu tazminatını istemiştir. İdare ise, 4/B esaslarında saha düzlük ve sözleşmenin personel eliyle sözleşmenin feshi halinde aksiyon sonu tazminatı ödenmeyeceği yönündeki hükmü esbabımucibe göstererek, aksiyon sonu tazminatı ödememiştir.

Ancak yapılan yargılamada, Danıştay, güzel benzeri nedenin varlığı halinde, tarafların sözleşmenin feshine ait olarak bire bir kamer başlangıçta ihbar yükümlülüğünün bulunmadığına karar vermiştir. Bu gerekçeye dahi dayanarak, sözleşmesini tağyir fail personele hareket sonu tazminatı ödemesi gerektiğine karar vermiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI

T.C.

DANIŞTAY

Onbirinci Ofis

Esas No: 2015/1467

Değişmeyen No : 2016/481

Temyiz İsteminde Mevcut (Müddei) : ….

Vekilleri : Av…. , Av…..

Karşı Taraf (Mahkemeli) : Elazığ Valiliği

İstemin Özeti : Diyarbakır 1. İdare Mahkemesince verilen 12.04.2012 tarihli ve E:2011/1051; K:2012/725 çevrilmiş kararın, savlayıcı aracılığıyla, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

KAPAT X

Danıştay Taharri Hakimi : Şükrü Emrah Yılmayan

Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hükümranlık veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü :

Sav, mahkemeli İdare bünyesinde 657 mahdut Azamet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında kontratlı personel statüsünde fariza yapmakta iken 12.07.2010 tarihinde bu görevinden ayrılan davacının, hisse senedi sonu tazminatı ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişik işlemin iptali ile iş sonu tazminatı ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince; olayda özlük isteği ile sözleşmeyi fesheden davacının, iş sonu tazminatı ödenmesi amacıyla fesihten tıpkısı kamer evvel çalıştığı kuruma olgun verme zorunluluğu yerine getirmediği öngörüldüğünden, hareket sonu tazminatı ödenmemesine ilişkin sav konusu işlemde hukuka ihtilaf bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine değişmeyen verilmiştir.

Savlayıcı, Duruşma kararının, hukuka mugayeret olduğunu doğacak sürmekte ve temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları düzenleyen 06.06.1978 sıra ve 7/1574 dar Hükûmet Kararının, 02.09.2005 güneş ve 25924 dar Resmi Gazete2de yayımlanarak yürürlüğe giren 03.08.2005 tarih ve 2005/9245 sınırlanmış Kabine Kararının 2. Maddesi ve ile değişik 7. maddesinin birinci fıkrasında, kamu çalım ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlarında kontratlı namına çalıştırılan ecnebi uyruklu personel ile haftalık iş saati süresi 40 (kırk) saatin altında kâin personel dünya oluşmak için, yeryüzü az iki sene hizmet yılını tamamlayanlardan;) a) 506 çevrilmiş Sosyal Sigortalar Kanunu mucibince kaza yahut yetersizlik aylığı bağlanması veya küresel ifa yapılması, b) hizmetlerinin lazım kalmadığı üzere sözleşmenin feshedilmesi yahut yenilenmemesi, c) istihdamına ilgili mevzuatında saha alan ahkâm göre ilgilinin kendi isteği ile sözleşmeyi feshetmesi, d) ilgilinin ölümü hallerinden birinin mekanizma bulmasından yağlık hizmet sözleşmesi sona erenlere, fariza yapmakta olduğu kondisyon unvanı itibarıyla, Heybet Memurları Kanunu’na göre girebilecekleri bakım sınıfındaki bir veya aynı ekip unvanı temel alınarak hizmet yılı tahsil durumu tıpkısı olan emsali personele 5434 mahdut Türkiye Cumhuriyeti Mütekait Sandığı Kanunu hükümlerine bakarak bir bakım yılı amacıyla ödenecek maksimum tekaütlük ikramiyesini tutarını geçmemek amacıyla, çalışılan rastgele bütün hizmet yılı üzere firkat tarihindeki hizmet sözleşmesinde mukayyet aylık brüt ücret tutarında iş sonu tazminatının ödeneceği, benzeri yıldan küsurat süreler üzere üstelik eksiksiz yıl amacıyla hesaplanan miktardan o süreye çıkıntı eden cirim büyüklüğünde ödeme yapılacağı, dördüncü fıkrasında ise, bu statüde çalışanların kavil koşullarına uymaması dolayısıyla çalım eliyle, sözleşmenin feshedilmesi yahut yenilenmemesi hallerinde, iş sonu tazminatının ödenmeyeceği kuralı düz almıştır.

Sorun dosyasının incelenmesinden, davacının, Elazığ Can Kuşu Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde, 657 çevrilmiş Celal Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında kontratlı personel statüsünde “tıbbi yazman” olarak görev yaptığı, 08.07.2010 tarihli arzuhâl ile , 2010/5 KPSS sonucunda Diyarbakır Terbiye ve Araştırı Hastanesine “abla” olarak atandığından bahisle 12.07.2010 tarihi bakımından ilişiğinin kesilmesini rica ettiği ve 08.02.2011 tarihli dilekçe ile tarafına aksiyon sonu tazminatının ödenmesi yolundaki talebinin 20.05.2011 günlü işlemle reddi üstüne de görülmekte olan davayı açtığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine bakarak, 657 basit Ululuk Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında kontratlı personel statüsünde etkin personelin, inikat esasları dışında herhangi bir nedenle sözleşmesini feshetmesi halinde hareket sonu tazminatının ödenmeyeceği açıktır.

bununla birlikte, sevgili konusu olayda, davacı ile müddeialeyh dümen arasında imzalanan Bakım Sözleşmesinin 9/d maddesinde, tarafların tıpkısı ay ilk jurnallemek gibi etmen göstermeksizin sözleşmeyi feshedebileceği hükmüne vadi bırakılmış olup; düz tıpkısı nedenin varlığı halinde, tarafların sözleşmenin feshine ilişkin yerine bire bir ay ilkin ihbar yükümlülüğünün bulunduğundan söz etmek olabilir değildir.

Bu durumda, 2010/5 KPSS sonucuna göre Diyarbakır Terbiye ve Araştırma Hastanesine “abla” yerine atanması zımnında sözleşmesinin feshi talebiyle davalı idareye yapmış olduğu referans neticesinde anılan yönetim ile ilişiği kesilen davacının, söz konusu talebinin çın aynı nedene dayandığı sarih olduğundan, yukarıda meydan alan mevzuat hükümleri mucibince tarafına hisse senedi sonu tazminatı ödenmesi gerekirken, münasebetsiz yönde kasılma edilen işlemde ve İdare Mahkemesince verilen kararda kanuni çıkıntı bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Duruşma Kararının bozulmasına; dosyanın yeniden tıpkısı karar uğratmak amacıyla Mahkemeye gönderilmesine, kararın manifesto tarihini izleyen 15 (onbeş) dönem zarfında Danıştay’da değişmeyen tashih yolu degaje doğmak için, 15/02/2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Share: