Sözleşmeli personel lider namına görevlendirilebilir mi?

Aynı belediyede sözleşmeli personel kendisine işe başlayan birisi, şehremaneti eliyle şeflik görevini aparmak üzere görevlendirebilir mi?

ISTIFHAM: İyi akşamlar dümdüz gelsin benzeri sorum var sizlere …. Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin … Su ve Lağım Döşemi İdaresi Umumi Müdürlüğünde işyar kadrosunda fariza yapıyorum. Görev yaptığım kurumda 4B’li kontratlı personel adına etkin arkadaşlarımız idarenin takdiri ile su ve biçim işletme şefleri yapıldı. Lider kadrosu GİH sınıfında diye biliyorum. Sizce yapılan bu görevlendirmeler akıllıca mudur
Teşekkürname ölçü bol akşamlar dilerim

KARŞILIK:657 sınırlanmış Fehamet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin A bendi ile B bendinin ilk fıkrası aşağıdaki şekildedir.

“A) Memur: Kâin kuruluş biçimine bakılmaksızın, Azamet ve değişik amme tüzel kişiliklerince umumi hile esaslarına göre düzenlenen birincil ve sürekli amme hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında işyar sayılır. Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırı, planlama, programlama, dümen ve denetleme kadar işlerde vazifeli ve yetkili olanlar de vazifeli sayılır.
B) Sözleşmeli personel: Kalkınma planı, almanak izlence ve gelişim programlarında düzlük alan yüce projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği amacıyla eşya olan, vacip ve ayrıklı hallere mahsus koyulmak için özel bire bir çığır bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen temel ve usuller çerçevesinde, kurma edilen pozisyonlarda, mali yılla mecbur adına konvansiyon ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.”

6/6/1978 günlü ve 7/15754 basit Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 6. maddesi aşağıdaki şekildedir.

“İlgililer sözleşmelerinde belirtilen fariza dışında ayrıksı bire bir işte çalıştırılamaz.”

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Su ve Lağım Döşemi İşletme Şefliği mahiyeti itibariyle zaruri ve ayrıklı hallere sınırlı arızi tıpkı aksiyon değildir.

Aksine birincil ve sürekli amme hizmeti ile ilgilidir.

Azamet Personel Başkanlığı üstelik 25/04/2011 çağ ve 7454 sınırlanmış görüşünde 657 çevrilmiş Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi çerçevesinde sözleşmeli istihdam edilen mühendislerin birim amiri mühendisi namına görevlendirilemeyeceği yönünde düşünüm bildirmiştir. Tıklayınız.

Sonuç kendisine 657 sınırlanmış Ululuk Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi çerçevesinde sözleşmeli istihdam edilen personelin Su ve Şebeke İşletme Şefi kendisine görevlendirilemeyeceği kanaatindeyiz.

Share: