Sözleşmeli personel için anlatım kesintisi pekâlâ hesaplanır?

Kontratlı personelin aldığı çor raporlarında, rapor kesintisi pekâlâ hesaplanır?

ISTIFHAM: Merhabalar… Nişanlım sınıf öğretmeni, kontratlı adına 2016 sonuna doğru atandı. Bazı Bazı keyif durumundan tabir alıyor. İlk raporu 6 gündü, 500 tl kadar bire bir ecir ödedi. İkinci raporu 8 gündü 700-800 tl arası düşüncesiz ödemesi gerektiği MEB müdürlüğünden söylenmiş. Bu durumla karşılaşan var mı?

CEVAP: 657 sınırlanmış Şevket Memurları Kanunun 4/B maddesine bakarak sözleşmeli istihdam edilen personelin almış olduğu sağlık raporundan âlem ücretinden hangi şekilde kesinti olacağı ile ilişik adına;

6.6.1978 devir ve 7/15754 dar Hükûmet Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ın 10 uncu maddesinde; “Resmi otacı raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda …günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle, Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen geçici hareket göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür” aranjman vadi almaktadır.

Bu nedenle, sözleşmeli personelden rapor alanların ücretinden ayrımsız gedik mümteni, vakit kaybetmeden Sosyal Düzenlilik Kurumu eliyle ödenen “hareket göremezlik ödeneği” büyüklüğünde tıpkı düşüş olacaktır.

İş göremezlik ödeneği ne şekilde hesaplanacağı ile ait olarak, 5510 dar Içtimai Sigortalar ve Genel Afiyet Sigortası Kanununun “Geçici gelişim göremezlik ödeneği” antetli 18 inci maddesinde şu buyruk saha almaktadır:

“Kurumca yetkilendirilen hekim veya keyif kurullarından dinlenme raporu münfail olması amacıyla;

b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci konu kapsamındaki sigortalılardan hastalık sigortasına bağımlı olanların çor sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, aksiyon göremezliğin başladığı tarihten önceki tıpkısı sene süresince sunu az doksan gün gücük vadeli sigorta primi deklare olması şartıyla arızi hareket göremezliğin üçüncü gününden buyurmak için temas devir için,


Arızi iş göremezlik ödeneği verilir.”

Antrparantez, 12/05/2010 günlü ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “Eğreti hareket göremezlik ödeneğinin ödenmesi antetli” 40 ıncı maddesinde,
“….
(3) İş kazası, iz hastalığı, çor ve sigortalı kadının analığı halinde, verilecek arızi iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde Kanunun 17 nci maddesine bakarak hesaplanacak günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde üçte ikisidir.
….” düzenlemesi düzlük almaktadır.

bahis konusu düzenlemeye göre hesaplanacak hareket göremezlik ödeneğini 4/b kontratlı öğretmenler için hesaplarsak; örneğin 12 günlük ifade aldıysa 10 günlük anlatım için gelişim göremezlik ödeneği hesaplanacaktır. (2 çağ amacıyla hesaplanmamaktadır)

Prime asıl ocakçı: 3.032,91

Günce ocakçı: 3032,91/30:101,10

1 günce gelişim göremezlik ödeneği: 101,10*2/3: 67,40

10 günlük gelişim göremezlik ödeneği: 67,40*10:674,00 TL kıymet.

Share: