Sözleşmeli personel farklı tıpkısı görevde çalıştırılabilir mi?

Esasların 4. maddesinde personelin, sözleşmelerinde tamlanan fariza yeri dışında çalıştırılamayacağı, fakat geçici adına fariza yeri dışına gönderilebileceği, 6. maddesinde ilgililerin sözleşmelerinde tamlanan görev dışında ayrıksı ayrımsız işte çalıştırılamayacakları hükme bağlanmıştır.

Istifham: Kontratlı Destek Personelinin tahsil durumu, şehadetname vb. dikkate alınarak gurur amirinin takdiri ile kesim gelişim ve işlemlerinde çalıştırılmasında mevzuatsal benzeri bariyer var mıdır, 4 yıllık yükseköğrenim mütemmim sözleşmeli bindi personeli, kısım işlemlerinde havari cins veya o görevi üstlenebilir mi?

Yanıt: 657 sınırlanmış Kerem Memurları Kanununun 4/B maddesinde kontratlı personel; “Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer düzlük büyük projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, lazım ve ayrıklı hallere mahsus girmek için hususi tıpkı meslek bilgisine ve ihtisasına gerekseme gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen anne ve usuller çerçevesinde, kurma edilen pozisyonlarda, finansal yılla mecbur adına kesim ile çalıştırılmasına değişmeyen sunulan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir” şeklinde tanımlanmıştır.

Sözleşmeli personel istihdamına umumi yerine baktığımızda; sistemin geçici aynı istihdam şekli adına kurgulandığı, gidişat ile personel arasında pinti ayrımsız bağ olduğu, istihdamda belirleyici unsurun hizmet ihtiyacı olduğu, hizmetin ortadan kalkmasıyla istihdamın da sona erdiği, hem yönetim hem personel itibarıyla esnekliğin ve akım alanının bulunmadığı ayrımsız yapı olduğu görülmektedir. Bu genişlik; kamuda istisnai tıpkısı hizmet gördürme usulü olan vekalet, ikinci fariza uygulamasının sözleşmeli personel amacıyla öngörülmemiş olması, bu personelin kurumlar arası nakline imkan verilmemesi, alım içi saha değişikliği imkanlarının memura göre daha kısıtlı olması, içtimai amaçlı istihdamın (özürlü, Mehabet korumasındaki füru, martir yakını ve gazi) sözleşmeli yontu amacıyla öngörülmemiş olması, ücretin belirlenmesinde kamudaki hep hizmetin değil mesleksel kıdemin esas alınması, görevde itila ve san değişikliği hakkı tanınmaması şeklinde kendini göstermektedir.

Sair taraftan, Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ekinde düzlük alan Kontratlı Personel Kalıp Unvanları ile Minimal Nitelikleri Gösterir Cetvelde destek personelinin niteliği “Sürücülük, günahsızlık, kolay bakım, teshin kabilinden hizmetleri yerine ifade etmek için en birkaç ortaöğretim kurumlarından boylamak.” şeklinde belirlenmiştir. Bire Bir Cetvelde göz personelinin niteliği ise “Proje hizmetleri, bilgelik girişi, vasıta sübvansiyon ve bire bir kürsü hizmetlerini hesabına lütfetmek amacıyla genişlik birkaç lise kurumlarından kazanmak.” kendisine gösterilmiştir.

Ayrıca Esasların 4. maddesinde personelin, sözleşmelerinde belirtilen görev yeri dışında çalıştırılamayacağı, ancak geçici namına fariza yeri dışına gönderilebileceği, 6. maddesinde ilgililerin sözleşmelerinde tamlanan fariza dışında bambaşka bir aha çalıştırılamayacakları hükme bağlanmıştır.

Yukarıda vadi verdiğimiz açıklama ve hükümler çerçevesinde sözleşmeli personele keyfiyet unvanı dışındaki görevlerin verilemeyeceğini, bu bağlamda destek personeli pozisyonunda istihdam edilen sözleşmeli personele göz personelinin görev tanımındaki işlerin dalavere akla yatkın görse da yaptırılamayacağını değerlendirmekteyiz.

Share: