Soruşturmaya eften püften tutanaklar, memurun özlük dosyasına konabilir mi?

657’de meydan alan hükme ve DPB’nin belirlediği esaslara göre, memurun özlük dosyasına herhangi bir soruşturmaya çerden çöpten tutanakların konulmaması gerekmektedir.

657 sayılı Ihtişam Memurları Kanununun “Memur vukuf sistemi, özlük dosyası” başlıklı 109. maddesi aşağıdaki şekildedir.

“Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası asıl alınarak kurumlarınca tutulacak personel bilgelik sistemine kaydolunurlar. Temas görevli içmağara benzeri özlük dosyası tutulur.

Özlük dosyasına, memurun mesleki bilgileri, dünyalık bildirimleri; varsa tetkik, soruşturma, denetleme raporları, düzen bağı cezaları ile ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişhedef bilgi ve vesaik konulur.

Memurların başarı, iktidar ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, aşama yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında yahut hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde, bakım gerekleri yanında özlük dosyaları göz önünde bulundurulur.

Özlük dosyalarının beğenilme esasları ile özlük dosyalarında düz takanak belgelere ilişamaç usül ve esaslar Fehamet Personel Başkanlığınca belirlenir”

Çap Personel Başkanlığının 15.04.2011 tarih ve 27906 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Görevlisi Genel Tebliğinin (Kol No 2) “Özlük Dosyası Tutulmasına Ä°lişmaksat Usul ve Esaslar” başlıklı D bendi aşağıdaki şekildedir.

“657 sayılı Kanunun 6111 sayılı Kanunla değiştirilen “Işyar bilgelik sistemi, özlük dosyası” başlıklı 109 uncu maddesinin son fıkrasında, “Özlük dosyalarının tutulma esasları ile özlük dosyalarında meydan matlup belgelere ilişamaç usül ve esaslar Celal Personel Başkanlığınca belirlenir.” denilmektedir. Mezkur hükme istinaden aşağıdaki asıllar ve esaslara göre işlem yapılması muktezi görülmüştür.

1- Memurin, Türkiye Cumhuriyeti etiket numarası asıl alınarak kurumlarınca tutulacak personel vukuf sistemine kaydolunurlar. Burada memurun adı, soyadı, cinsiyeti, doğum tarihi ve yeri, öğrenimi, takım unvanı ve derecesi, memuriyete başlama tarihi, memuriyetten ayrılma tarihi ve sebebi, sendika üyeliğine ilişkin bilgiler ile muktezi görülecek diğçeri mesleki bilgiler kaydedilir.

2- Kurumlarca temas memura üzerinde memurun kurumu, adı, soyadı, unvanı, Türkiye Cumhuriyeti etiket numarası, fotoğrafı ve muktezi görülen diğer bilgilerin meydan aldığı tıpkısı çekicilik kimlik belgesi verilir.

657 sayılı Oran Memurları Kanununun 4/B ve 4/C maddelerine göre istihdam edilenler, personel bilgi sistemine kaydolunur ve bunlara alım kimlik belgesi verilir. Söz konusu personel için personel hikmet dosyası tutulur.

3- Seçkin görevli için benzeri özlük dosyası tutulur. Özlük dosyalarının özen ile doğru ve tarafsız aynı şekilde tutulmasından personel birimleri sorumludur.

4- Özlük dosyaları memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, etap ilerlemelerinde, aşama yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde göz önünde bulundurulur.

5- Özlük dosyası sekiz bölümden oluşkaplumbağa:

Birinci bölümde; ilk-baştan-naklen atamaya ilişamaç vesaik,

KAPAT X

Ä°kindar bölümde; öğrenim durumu, bildiği yabancı diller ve derecesi, yaptığı lisansüstü eğitim-staj ve incelemeleri ile ilgili vesaik, katıldığı seçme türlü eğitim faaliyetine ilişamaç belgeler, kendisi tarafından sunulan yayın ve eserlerine ilişhedef bilgiler,

Üçüncü bölümde; memurun kullandığı izinlere ilişhedef belgeler,

Dördüncü bölümde; işyar hakkında yapılan disiplin soruşturmalarına ilişmaksat evraklar ile sunulan sıkı düzen cezaları, yargı organlarınca memur hakkında verilmiş değişmeyen örnekleri, görevden uzaklaştırmaya ilişmaksat belgeler ile varsa tetkik, soruşturma ve denetim raporları,

Beşinci bölümde; kurumlarca mukteza görülmesi halinde memurun maaş, ücret, harcırah ve gayrı akçasal haklarına ilişamaç vesaik, tekaütlük durumuna ilişgaraz belgeler, bakmakla yükümlü olduğu kişilere ilişamaç bildirimler, mal beyannameleri ile sendika üyeliğine ilişamaç vesaik,

Altıncı bölümde; memurun adaylık ve birincil memurluğa atanmasına ilişamaç belgeler, mertebe ve basamak ilerlemeleri, sınıf, saha, titr, görev değişiklikleri ile ilişik belgeler, geçici görevlendirilmesine ilişamaç vesaik,

Yedinci bölümde; ödül, başarı ve üstün başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgelik ve vesaik,

Sekizinci bölümde; askerlik durumu, mecburi hizmet yükümlülüğü ve özürlülük durumuna ilişgaraz vesaik ile yukarıdaki bölümler kapsamına girmeyen memurun bakım durumuna ilişamaç diğçeri mesleksel vukuf ve vesaik,

Saklanır.

6- Belgeler özlük dosyasının ilgilendiren bölümüne, eski tarihli olan altta olacak şekilde, zaman bilimsel sıraya göre yerleştirilir.

7- Bakanlıklar ve diğçeri kamu kurum ve kuruluşları, özlük dosyasında vadi düzlük bilgilerden istihdam politikalarının tespiti ve uygulanmasında zaruri gördüklerini merkezde elektronik ortamda tutarlar.

8- Görevi temas şekilde sona muazzez memurların özlük dosyaları kurumlarınca saklanır.

9- Özlük dosyalarının tutulması ve muhafazasında özel hayatın gizliliği ilkesine riayet edilir. Özlük dosyası içeriği hakkında soruşturma ve kovuşturmaya çıkışlı merciler dışındakilere açıklama yapılamaz, bilgelik verilemez. Ayrıca kişinin rızası olmaksızın özlük dosyasındaki bilgiler ve kayıtlar temel alınarak kişi hakkında yayında bulunulamaz.

10- 657 sayılı Mehabet Memurları Kanununun 4/B ve 4/C maddelerine göre istihdam edilen personelin personel bilgelik dosyasında; zaman bilimsel sıraya göre sözleşmeler, öğrenim durumuna ilişmaksat vesaik, kurum içi düzlük ve san değişikliklerine ilişamaç belgeler, izinler, sendika üyeliğine ilişkin bilgiler, sözleşme feshi ve hizmete yönelik diğçeri vesaik tutulur.”

MEMURLAR.NET’Ä°N DEĞERLENDÄ°RMESÄ°

Yukarıdaki mevzuat hükümleri incelendiğinde personelin bilgisine ve savunmasına başvurulmaksızın aynı takım tutanaklar tutularak özlük dosyasında müdafaa edilmesinin mümkün olmadığı görülmektedir. Çünkü özlük dosyasında tutulacak belgeler bölümler halinde ve ayrıntılı yerine düzenlenmiştir. 657 sayılı Çap Memurları Kanununa göre verilen buyuru ve görevlerin tamam ve zamanında yapılmasında detone davranan ihtişam memurlarına kınama cezası verilir. (125. bap) Eğasker memurun aynı kusuru var ise usulüne uygun benzeri soruşturma yürütülmeli ve sonucunda mukteza ise ceza verilmelidir.

Sonuç adına;

a) Celal memuru hakkında tıpkı soruşturma yapmaksızın tıpkı tutanak epilepsi özlük dosyasına konulması hukuken mümkün değildir ve yok hükmündedir.

b) Mehabet memurunun söz konusu tutanağın özlük dosyasından kaldırılmasını idareden aynı dilekçe ile irade etmesi ve menfi aynı yanıt yerinde 60 gün içerisinde, idarenin yanıt vermemesi durumunda dilekçenin verilmesinden itibaren 60 günün bitiminden ahir 60 gün içerisinde yönetim mahkemesine başvurarak yönetsel işlemin iptalini murat edebilir.

Share: