Saha Komiseri yardımcılığı için bir şpeş elan

10 Mayıs’ta yayımlanan yönetmeliğe göre, saha komiseri yardımcısı olabilmek içmağara 2 yıl gani veya çok dolgunca takat sınırı puanı almış gelmek gerecek.

Inanma Personeline yönelik Rütbe Terakki Yönetmeliği, 10 Mayıs 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik 43 maddeden oluşmakta olup, bu maddelerin çoğu 3201 sayılı Kanunun 55. maddesinde düz düz hükümlerin tekrarından ibarettir.

Aşağıdahi, kanunda olmayıp dahi yönetmelikte kayran kayran hususlara vadi verilmiştir.

KOMÄ°ÇIBAN YARDIMCILIĞI İÇİN YENÄ° ŞPEŞ

10 Mayıs günlü Resmi Gazetede yayımlanan Rütbe Ilerleme Yönetmeliğinde, önceki adım amirlik için bakir ayrımsız şarka elan getirilmiştir. Kanunda sıfır fakat yönetmeliğe eklenen yeni maddeye göre, saha komiseri yardımcılığı yazılı ve sözlü sınavı sonrasında Polis Güçleri Akademisinde verilecek geçmiş paye amirlik eğitimi sonrasındaki sınava katılabilmek içmağara 2 yıl mebzul yahut çok bereketli performans puanı almış tevessül etmek gerecektir.

Bu değerlendirmeye ana mevzuat şu şekildedir

Kanunun 55. maddesinde meydan düzlük hüküm:

“Ä°htiyaç halinde meslekte fiilen iki yılını dolduran ve kırk beş yaşından gün almamış lisans mezunu polis güçleri memurları, başpolis memurları ve kıdemli başpolis güçleri memurları arasında yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olanlardan, Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek önceki adım amirlik eğitimini başarıyla bitirenler Komiser Yardımcılığı rütbesine atanır. Adaylarda aranacak diğleşker vasıflar, sınavlara ve ilk derece amirlik eğitimine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”

Emniyet Rütbe Ilerleme Yönetmeliğinin 7. maddesi:

“Polis Akademisine bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezinde önce paye amirlik eğitimini bitirenler ile Emniyet Genel Müdürlüğü adına diğçeri yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden öğrenim süresini başarıyla tamamlayanlar, eğitimleri böylecene Polis Güçleri Akademisi Başkanlığınca yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde, komiser yardımcısı rütbesine atanır.”

10. maddesi:

Ancak, evvel etap amirlik eğitimi sınavına başvurmak için polis güçleri memuru rütbesinde fiilen arz bir iki iki yıl çalışmış gelmek ve iki yıl dolgunca yahut çok bol başarım puanı almış gelmek şarttır. “

YENİ BİR DÜZENLEME: RÜTBE TERFİİNDE DEĞERLENDİRİLMEYECEK SÜRELER

3201 sayılı Kanunda, rütbe terfiinde değerlendirilecek süreler yer alırken, değerlendirilmeyecek sürelere yer verilmemiştir. Bu husus, yönetmelikle düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin 11. maddesine göre, rütbelerdeki bekleme sürelerinde değerlendirilmeyecek süreler şu şekildedir:

a) Aylıksız izinde geçbildirme süreler, b) Etraflı ve kısa süreli durdurma cezalarının süresi, c) Detone suçlar hariç koyulmak üzere, paraya çevrilse veya ertelense da alman mapushane cezalarının süresi, ç) Meslekten yahut memuriyetten men cezalarının süresi, ç) Tekaütlük ve çekilme halinde geçarz süre ile kurumlar arası aktarım halinde çalım dışında çalışılan süre, d) Ä°yi yahut çok bereketli performans değerlendirme puanı dışında alıatlatmak her takat sınırı değerlendirme puanı içmağara benzeri yıllık süre, 1) Mevzuat hükümlerine göre kazanılmış türe aylığında değerlendirilmesi yapılan herhangi bir türlü uzmanlık, yüksek lisans, doktora vc avukatlık stajı süreleri, g) Bir üst rütbeye terfi almak içmağara zorunlu ikinci bölge hizmetini genişlik beş altı bire bir kez yapmış yahut halen bu bölge hizmetini ödeme ediyor görünmek şartı aranan üçüncü sınıf itimat müdürü rütbesinde mevcut personelden halen ikinci bölge hizmetini ödeme etmekte olanların, geçici görev veya başka tıpkı şekilde birinci bölgede görevlendirilmeleri halinde, birinci bölgede geçirdiği dört aydan aşkın süreler, ğ) 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen durumlarda üç yılı aşan süreler, değerlendirilmez.

3. SINIF EMNÄ°YET MÜDÜRLÜĞÜHANGI TERFÄ°Ä° İÇİN YENÄ° ŞÜST

KAPAT X

Kanunda, Değerlendirme Kurulu’nun önüne gelinebilmesi için 4 maddelik tıpkı şarka bulunmaktadır. Fakat yönetmelikte bu şartlara ilave namına şu şekilde bire bir şüst konmuşcevelan.

“ç) Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğünden Üçüncü Sınıf Güven Müdürlüğü rütbesine ilerleme emreylemek içmağara mecburi ikinci bölge hizmetinin arz birkaç aynı el yapılmış veya halen bu bölge hizmetinin ödeme ediliyor olması,şarttır.”

Ancak bu şpeş, 3713 yahut 2330’a göre sökel olanlar, uhde malulleri ve sakat eşi veya çocuğu bulunanlar için uygulanmayacaktır.

RÜTBE TERFİİ İÇİN YAPILACAK YAZILI SINAV KONULARI ŞU ŞEKİLDEDİR:

a) Polis Güçleri meslek mevzuatı %40. b) Ukubet muhakemesi ve ceza hukuku %10. c) Anayasa hukuku %10. ç) Ä°dare hukuku ve yönetimsel yargı %10. ç) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi %10. d) Ä°nsan hakları %10. e) Umumi kültür %10.

RÜTBE TERFİİ İÇİN YAPILACAK SÖZLÜ SINAV KONULARI İSE ŞU ŞEKİLDEDİR:

a) Ayrımsız konuyu kavrama ve tabir edebilme yeteneği, b) Olta ve maiyetindeki personelini gönderme ve yönetim kabiliyeti, c) Özgüveni, kandırma kabiliyeti ve inandırıcılığı, ç) Analitik düşünme, mesele çözme ve doğru karar verebilme yeteneği, ç) Planlama, eşgüdüm ve denetleme becerileri,

Yazılı ve sözlünün hesap ortalamasından 50 ve üzeri alanlar başarılı sayılacak. Ancak sözlüden 50’den düşük rütbe alanlar başarısız sayılacak.

RÜTBE TERFİİ SINAVINDAN GEÇENLER, POLİS AKADEMİSİNDE YÖNETİCİLİK EĞİTİMİ ALACAK

Rütbe terfii için yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olanlar, Polis Akademisinde yapılacak yöneticilik eğitimine katılacaktır. Bu eğitim sonrasında da sınav yapılacaktır. Bu sınav elden yazılı olacak olup, 50 ve üzeri alanlar başarılı sayılacaktır.

Tüm sınavlardan başarılı olmasına rağmen, kadrosuzluk nedeniyle aynı üst rütbeye feyiz edemeyenler sonraki yıllarda o rütbe için yapılacak sınav ve eğitimden muaf olacaktır.

Share: