Sağlık Ä°daresi Başkanlığı avukatları merkezi yerleştirmeyle matlup

Dirimsel İdaresi Başkanlığının ait yönetmeliğinde yapıulan düzenlemeye göre, avukat alımı, ÖSYM aracılığıyla, sözlü sınav yapılmaksızın yapılacak

Dirimlik İdaresi Başkanlığı, Avukatların mesleğe alınmalarını düzenleyen yönetmelikte değişiklik yaptı.

Elan önce avukatların giriş sınavıyla alınacağını öngören konu yürürlükten kaldırıldı. Kullanılmamış düzenlemeye göre, Dirimsel Ä°daresi Başkanlığına avukat alımı “Amme Görevlerine Ä°lk Kez Atanacaklar İçmağara Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılacak olan merkezi yerleştirmeyle” olacak.

İşte Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme

YÖN 3Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“HUSUS 6(1) Avukatlar, alacak dairesi başkanlıklarına ilişmaksat adına Mülhak-1’deki 1 sayılı cetvelde tamlanan maksimal grup ve ihtiyaç durumları dikkate alınarak, Kamu Görevlerine Ä°lk Posta Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Umumi Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılacak olan merkezi yerleştirmeyle alınırlar.”

ÖZELLIK 4Aynı Yönetmeliğmağara 7 ila 18 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. (Memurlar.net’in notu: Kaldırıulan maddeler GÄ°B’mağara yapacağı giriş sınavına dayalı hükümler içermekteydi)

BAP 5Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“BAP 19(1) Kamu Görevlerine Ä°lk Nöbet Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca, rastgele yılın bütçe imkanları, ülkenin içinde bulunduğu konuşu koşullar ile bakım gerekleri dahi dikkate alınarak yapılacak planlama çerçevesinde Personel Daire Başkanlığı tarafından yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda açıktan tayin izinleri alınır ve gine mevzuat hükümleri çerçevesinde ilişkin yerlere bildirimleri yapılır. Adaylar, KPSS puanları, tercihleri, takım sayıları ve koşulları göz önünde tutkun olmak suretiyle Personel Daire Başkanlığı tarafından Eklenmiş-1’deki 1 sayılı cetvelde gösterilen takım sınırlamasına bağlı kalınarak yapıulan bildirime uygun kendisine ÖSYM tarafından avukat kadrolarına yerleştirilirler. Kazanç dairesi başkanlıklarında, görevlendirme yoluyla de olsa Melfuf-1’deki 1 sayılı cetvelde gösterilen kadroyu aşdakika sayıüstelik avukat çalıştırılamaz. Avukatlar atandıkları ilin dışında başka ayrımsız yerde görevlendirilemez.

(2) Avukatlardan lüzumlu şartları taşımadığı bilahare anlaşılanların nasıp işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu atamalar tahrip edilir. Atama yapılması içmağara kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz namına başvurmayan yahut ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayan adaylar atama işleminden sarfıbölüm etmiş sayılırlar ve atamaya ilişgaraz tebligat kazanılmış türe sayılmaz.

(3) Avukat kadrolarına ilk kez veya baştan atananlar, atandıkları yerlerde fiilen üç yıl süreyle çalışmak zorundadırlar. Bu sürenin hesabında, çalışarak çalışılmayan sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların gelgel içi nakilleri yapılmaz. Ancak, göreve başladıktan sonra bahane yahut engellilik durumu ortaya çıkanlar ile karşılıklı vadi değiştirme vasıtasıyla atanma isteminde bulunanlar, bu süreyi tamamlamadan durumlarına makul yerlere atanabilirler. Vesile halleriyle ilgili namına, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ululuk Memurlarının Kayran Değiştirme Aracılığıyla Atanmalarına Ä°lişgaraz Yönetmeliğin bu husustaki hükümleri uygulanır.

(4) Karşılıklı yer değiştirme talepleri, Başkanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. Karşılıklı kayran değiştirme talebinde kâin kişilerin atamasının yapılması halinde bilahare vazgeçme talepleri dikkate alınmaz.”

Share: