Sağlık personeli dışında artan memurların tayin yönergesi

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında Görev Işleyen Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personelin Nasıp ve Yer Değişikliği Yönergesi

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında Görev Eden Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personelin Tayin ve Meydan Değişikliği Yönergesi içmağara tıklayınız.

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINDA GÖREV FAIL SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI DIŞI PERSONELİN TAYIN

VE DÜZLÜK DEĞİŞİKLİĞİ YÖNERGESÄ°

BÄ°RÄ°NCÄ° BÖLÜM Amaç, Uzanım, Zemin ve Tanımlar

Amaç

BAP 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatında görev özne avukatlık hizmetleri, umumi hile hizmetleri, maharet hizmetler, din hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfında görev eden personelin atama, vadi değiştirme ve özlük işlemlerine ilişgaraz usul ve esasları belirlemektir.

Buut

ÖZELLIK 2-(l) Bu Yönerge; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatında avukatlık hizmetleri, genel yönetim hizmetleri, teknik hizmetler, diyanet hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfında görev fail personeli kapsar.

(2) Form teşkilat ile taşra teşkilatı arasındaki personel hareketleri bu Yönergenin kapsamı dışındadır.

Mesnet

HUSUS 3-(l) Bu Yönerge; 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Hükûmet Kararı ile yürürlüğe konulan Oran Memurlarının Vadi Değiştirme Yoluyla Atanmalarına Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

YÖN 4- (1) Bu Yönergede geçbildirme;

a) Vekil: Sağlık Bakanını,

KAPAT X

b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

c) Bağlı kuruluş: Türkiye Ahali Sağlığı Kurumu ve Türkiye Amme Hastaneleri Kurumunu,

ç) II Müdürlüğü: İl sağlık müdürlüğünü,

d) Müdürlük: Ahali sağlığı müdürlüğünü,

e) Angajman: Kamu hastaneleri birliklerini,

f) Personel: Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatında 657 sayılı Şevket Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine göre istihdam edilen avukatlık hizmetleri, genel hile hizmetleri, teknik hizmetler, diyanet hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfında çalışanları,

g) Kanun: 657 sayılı Oran Memurları Kanununu,

ğ) Ölçün: Bakanlık ve bağlı kuruluşların standart ekip mevzuatında belirlenen standart kadroları,

tabir mesabe.

İKİNCİ BÖLÜM

Atama İşlemleri

Ä°lk kat tayin

MADDE 5- (1) Bakanlık ve bağlı kuruluş kadrolarına aday görevli olarak ilk defa yapılan atamadır.

Baştan nasip

KONU 6 (1) Amme çalım ve kuruluşlarında çalışmış olup bu görevlerinden çeşitli nedenlerle ayrılmış ve Kanuna göre tayin engeli bulunmayanlar, Bakanlık ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatı kadrolarına yeniden atanabilirler. Atamalar, takım durumunun uygun olması halinde kura ile yapılır. Kuraya ilişgaraz asıllar ve esaslar Bakanlığın yahut ilgisine göre bağlı kuruluşlarının internet sitesinde car edilerek duyurulur.

Hava içi yer değişikliği

BAP 7- (1) Personelin iller arası kayran değişikliği her yıl lıaziran-orak ayı döneminde yapılır. Personelin iller arası yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için görev yaptığı ilde çalışarak sunma bir iki benzeri yıl çalışmış olması şarttır. Yıllık müsaade, hafta sonu tatili ile resmi dinlence günleri fiili çalışmadan sayılır.

(3) Atama döneminde, münhal kadrodan fazla başvuruş olması halinde, tayin talepleri bakım süresi aşkın olandan başlanarak değerlendirilir.

(4) İl içerisindeki kayran değişiklikleri, döneme ve süreye bağlı kalmaksızın yapılabilir.

Sağlık mazeretine bağlı düz değişikliği

HUSUS 8- (1) Kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, temel, cet yahut çocuklarından birinin sağlık durumunun, bulunduğu yerde tehlikeye girdiğkayınbirader üniversite yahut eğitim ve araştırma hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler; Bakanlık yahut bağlı kuruluşlarınca oluşturulan sağlık mazereti değerlendirme komisyonu kararına güvenerek tedavinin yapılabileceği benzeri sağlık tesisinin bulunduğu veya sağlığının kontra etkilenmeyeceği tıpkısı ilin münhal kadrosuna atanırlar.

Aile birliği mazeretine bağlı saha değişikliği

ÖZELLIK 9- (1) 657 sayılı Kanun ve diğasker personel kanunları kapsamında mecburi vadi değiştirmeye bağımlı kamu görevlisi ile çalıştığı kurumun mevzuatına göre eş durumundan ataması yapılamayan amme personelinin eşlerinin görev yerleri, bu personele bağlı namına değiştirilir.

h) Eşi; milletvekili, şehremaneti başkanı, kocabaşı veya kâtibiadil olanlar ile sosyal güvenlik kurumu kapsamında yahut toplumsal güvenlik kurumu kapsamı dışında mütezayit ve özel kanunlarla düzenlenmiş mevcut diğer sandıklara tabi kendisine çalışanlar, müracaat tarihi fiktif ile bulunduğu yerde kesintisiz genişlik az 2 yıl prim ödediğini yahut 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B bendi kapsamında borçlarını yapılandırdıklarını belgelendirenlerin kayran değişikliği talebi hesabına getirilir.

i) Eşlerin seçkin ikisinin Bakanlık ve bağlı kuruluş personeli olması halinde; Bakanlık ve bağlı kuı uluş eşkal teşkilatı kadrosunda olanların yahut memleket sağlık müdürü/umum sağlığı müdürü/ genel sekreter, başdem, sayrılarevi yöneticisi, başdoktor, eğitim görevlisi, başaraştırma görevlisi, yan eğin uzmanı, ehlihibre hekim, bilirkişi diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacıların eşlerinin görev yerleri, bu personele bağlı olarak değiştirilir. Eşleri diğleşker sağlık personeli yahut bu Yönerge kapsamındaki kadrolarının birinde olması halinde hizmet ihtiyacı esas alınarak aile birliği sağlanır.

j) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde, kurumlar arasında koordinasyon sağlanmak aracılığıyla temas iki kurumun hizmet ihtiyacı, ildeki meşbu-boş kol sayıları esas alınarak familya birliği sağlanır.

Birey Güvenliği Mazeretine Bağlı Vadi Değişikliği

KONU 10- (1) Personelin gelişigüzel nedenle görev yaptığı ilde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının birey güvenliğinin tehlikeye düştüğünü adli veya mülki dümen makamlarınca sunulan belgeyle belgelendirmeleri halinde süre ve dönem şartı aranmadan düz değişikliği talebi hesabına getirilir.

(2) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişgaraz koruyucu tedbir kararı alınanların meydan değişikliği talebi, süre ve dönem şartı aranmadan hesabına getirilir.

Olağan üstü durumlarda yer değişikliği

ÖZELLIK 11-0) Eşinden boşanan personelin, boşanma tarihinden itibaren tıpkı yıl içerisinde başvurması halinde süre ve dörutubet şartı aranmadan yer değişikliği talebi adına getirilebilir.

(2) Örgün eğitim kendisine lisans öğrenimine devam fail personelin düzlük değişikliği talebi süre ve dörutubet şartı aranmadan adına getirilebilir.

(3) ^enel hayatl etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü çözme ilanı, salgın hastalık ve doğaldatma afat kadar durumlarda, vadi değişikliği işlemleri seçkin şarta bağlı kalmaksızın olayın meydana geldiği tarihten itibaren 6 kamer içerisinde yapılabilir.

(4) Eşi, ölen, şehit yahut malul gazi olanlar ile terör eylemleri etkisi ve sebebiyle anne, cet, kardeş ve çocuklarından biri şehit yahut malul gazi olan personel, bu nedenlerin oluştuğu tarihten itibaren tıpkı yıl içerisinde süre ve dörutubet şartı aranmadan yer değiştirebilir.

(5) Eşinin, çocuklarının, annesinin, babasının veya kardeşlerinden birinin ağır özürlü olduğunu belgelendirenler, sakat yakınının durma ettiği yere, kendisinin mânialı olması halinde talep ettiği yere ataması yapılır.

Karşılıklı vadi değişikliği

BAP 12- (1) Aynı unvanda ve kadroda görev yapan personelin, görev yaptığı Bakanlık yahut bağlı kuruluş teşkilatı içinde karşılıklı saha değişikliği, süre ve dögönen şartı aranmadan yapılabilir.

Alt bölge zımnında vadi değişikliği

KONU 13- (1) 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Kabine Kararı ile yürürlüğe konulan Cesamet Memurlarının Saha Değiştirme Kanalıyla Atanmalarına Dayalı Yönetmeliğin Ek-1 sayılı cetvelinde gösterilen üst bölgeden ast bölgeye, süre ve dönem şartı aranmadan saha değişikliği yapılabilir.

Bakım gereği atamalar

HUSUS 14- (1) Haklarında adli, idari ve inzibati aynı soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda eski görev durumunda kalmalarında sakınca görülen personelden, teklifin mahiyetine göre, memleket içine atama edilmesi akla yatkın görülenler yer içerisindeki diğleşker birimlere, ülke müdürlüğü, müdürlük veya birlikler tarafından; başka bire bir ile nasıp edilmesi makul görülenler ise uygun görülen illerdeki birimlere Bakanlık yahut bağlı kuruluşları kalıp teşkilatınca atanırlar. Bu hüküm gereği atananlar, ayrıldıkları ile veya birime 2 yıl geçmeden yeniden atanamazlar.

Kurumlar arası naklen nasip

ÖZELLIK 15- (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşları dışındaki diğleşker kamu gurur ve kuruluşlarında görev özne personel, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarında durumlarına akla yatkın kadrolara atanabilirler. Kurumlar arası atamalar takım durumunun ve standardın akıllıca olması halinde ad çekme ile yapılır. Kura sonrası nasip işlemleri tamamlanmayanların nasip haklan, benzeri ahir kura açılma döneminde sona erer.

k) Eşleri, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında uzman hekim, uzman diş tabibi, otacı ve diş tabibi kendisine görev yapanlardan, teşkilat veya kadro bulunmaması yahut başka aynı yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle kuramlarınca ataması yapılamayanların, Bakanlık veya bağlı kuruluşlarına, takım durumunun ve standardın uygun olması halinde ad çekme şartı aranmadan naklen atamaları yapılabilir.

l) Bakanlık ve bağlı kuruluşları arasındaki personel geçişleri, kadro ve standartların makul olması halinde dönem ve ad çekme şartı aranmaksızın kadrosunun bulunduğu kurumun taşra teşkilatının muvafakati alınarak yapılır.

m) Sağlık ve eş durumu mazereti uygun görülenler, münhal ekip bulunmaması halinde münhal ekip mevcut müdürlük, memleket müdürlüğü veya birliğe ataması yapılır.

n) Teşkilat yahut kol bulunmaması veya başka benzeri yerde istihdamının mümkün olmaması üzere nedenlerle kuramlarınca saha değişikliği yapılamayanlardan; kendisinin veya eş, çocuk, anne, ata veya kardeşlerinden birinin özürlü olması halinde ad çekme şartı aranmadan ataması yapılabilir.

Geçici görevlendirme

ÖZELLIK 16(1) Umumi hayatı etkileyen savaş, zelzele, hâkim ve yangın gibi doğhıyanet afetler zımnında veya personelin seçkin suretle görevde olmaması, nüfus hareketleri kabilinden nedenlerle personele ihtiyaç duyulması halinde önceden afişe etmek suretiyle talepte bulunan personel geçici olarak görevlendirebileceği kabilinden ihtiyaç halinde re’sen dahi görevlendirme yapılabilir. Re’sen görevlendirilen personel için süre ayrımsız finansal yılda iki ayı, personelin talebi üzerine yapılan görevlendirmelerde ise süre benzeri mali yılda altı ayı geçemez.

(2) Ä°ller arasındaki geçici görevlendirmeler, Bakanlık yahut bağlı kuruluşları biçim teşkilatınca yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Saha ve Şan Değişikliği ile Kol Talepleri

Kayran değişikliği taleplerinde uyulması zaruri usuller

YÖN 17(1) Ä°ller arası düz değişikliği talebi, saha değiştirmeye asıl belgelerle alay malay personelin kadrosunun bulunduğu teşkilata göre il müdürlüğü, müdürlük yahut birliğe yapılır. Kayran değişikliği talepleri, personelin kadrosunun bulunduğu taşra teşkilatınca ilgisine göre vadi değişikliği irade ettiği devlet müdürlüğü, müdürlük veya birliğe gönderilir. Bakanlık yahut bağlı kuruluşları hat teşkilatınca yapılacak tayin talepleri ilgisine göre Bakanlık yahut bağlı kuruluşları hat teşkilatına gönderilir. Ä°ller arasındaki meydan değiştirmeler Valiliklerce, Bakanlık yahut bağlı kuruluşları eşkal teşkilatına yapılacak atamalar ile müdür, müdür yardımcısı ve bunlarla aynı düzeydeki diğasker kadrolarda bulunanların yer değiştirmeleri Bakanlık yahut bağlı kuruluşları form teşkilatınca yapılır.

(2) Düz değiştirmeye temel vesaik;

(6) Eş durumu mazereti zımnında meydan değiştirmelerde; eşi kamu görevlisi olanlar içmağara vukuatlı nüfus kayıt örneği, eşinin görev belgesi ile hizmet çizelgesi. Eşi içtimai güvenlik kurumlan kapsamında çalışanlar içmağara vukuatlı nüfus kayıt örneği, eşinin görev belgesi, işyeri hareketlilik belgesi, sigorta primlerini gösteren belge yahut olması halinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B bendi kapsamında borçlarını yapılandırdıklarına dayalı belge.

(7) Karşılıklı saha değiştirmelerde; karşılıklı talep dilekçesi ve onaylı hizmet belgesi.

(8) Sağlık mazereti dolayısıyla yer değiştirmeler içmağara; üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinden son altı kamer içinde alınmış sağlık oturmuş raporu, rapor sahibine ait sonuç bire bir ay içinde alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği, raporun temel veya babaya ilgilendiren olması halinde ikametgah belgesi.

ç) Boşyâd nedeniyle vadi değiştirmelerde; kesinleşmiş duruşma kararı.

(9) Emrihak, şehitlik yahut malul gazilik dolayısıyla vadi değiştirmelerde; ait merciden alınmış belge.

(10) Öğrenim zımnında yer değiştirmelerde; öğrenci belgesi.

0 Birey güvenliği zımnında yer değiştirmelerde; adli yahut mülki yönetim makamlarınca verilen; kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının fert güvenliğinin tehlikeye düştüğüne dair doküman.

.. .. H>zmet gereği atamalar ile sağlık mazereti zımnında düzlük değiştirme talepleri, el müdürlüğü, müdürlük yahut birlikçe Bakanlık veya bağlı kuruluşun şekil teşkilatına gönderilir. Sağlık mazereti nedeniyle düz değiştirme talepleri, sağlık mazereti değerlendirme komisyonunca, değerlendirme yapıldıktan sonra sonuç, gerekli işlem yapılmak üzere personelin görev yaptığı taşra teşkilatına gönderilir.

o) Karşılıklı saha değişiklikleri, personelin görev yapmakta olduğu yer müdürlüğü, müdürlük veya birliğin akla yatkın görüş yazısı ve diğasker el müdürlüğü, müdürlük yahut bağlanak ile eş güdüm sağlanarak yapılır.

p) Avukatların görevlendirme ve yer değişikliklerinde; ildeki Bakanlık ve bağlı kuruluşların toplam avukat sayısı ve iş yükü dikkate alınarak, ilişik Ahbaplık Müşavirliğinin görüşü alındıktan sonradan Bakanlıkça veya bağlı kuruluşlarınca işlem sonuçlandırılır.

q) Talepleri akıllıca görülen personel hakkında ilişik taşra teşkilatı tarafından Ä°nsan Kaynakları Yönetim Sistemi nde atama kararı oluşturulur ve kadronun suret teşkilatlarınca onaylanmasından sonraları işlem sonuçlandırılır.

Gelişim yapılabilmesi için kadro talebinde uyulması lazım usuller

MADDE 18- (1) Kazanılmış adalet aylığı itibariyle henüz zir derecedeki kadroda mevcut personelin müktesebine uygun derecedeki kadro talepleri için ülke müdürlüğü, müdürlük veya ilişki tarafından takım talebi oluşturulur. Kadro talebi işleminin ilgili tarz teşkilatınca onaylanmasından sonra işlem diyar müdürlüğü, müdürlük yahut bağlantı tarafından sonuçlandırılır.

Titr değişikliği yapılabilmesi içmağara kol talebinde uyulması zaruri usuller

KONU 19 -(1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği mevzuatında belirtilen genel yönetim hizmetleri ve yardımcı hizmetler grubunda olup ilişik mevzuatı gereği şan değişikliği yapılacak personelin, standart kadronun sağlanmas. şartıyla toprak müdürlüğü, müdürlük yahut ilişki tarafından Ä°nsan Kaynakları Yönetim Sıstemi’nde tayin kararı oluşturulur. Şöhret değişikliği talebi işleminin ilgilendiren forma teşkilatınca onaylanmasından sonraları işlem mülk müdürlüğü, müdürlük yahut bağlantı tarafından sonuçlandırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Serencam Hükümler

Çeşitli hükümler

BAP 20 Р(1) Bu Y̦nergeye g̦re;

(11) Bakanlık ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatında görev yapan personelin memleket içi yahut iller arası meydan değişikliği işlemlerinde, ekip standartları mevzuatına makul işlem kuruluş edilmesi,

(12) Tescil işlemi yapıulan atamalara ilişmaksat tebligatların. Ihbariye Kanunu hükümlerine akla yatkın olarak yapılması, yasal mazeret durumları hariç personelin görevlerinden ayrılış ve yeni görev yerlerine başlayış işlemlerinin yasalı sürede yapılması,

(13) Tekaütlük, istifa, memat ve başka kuruma aktarım kabil çeşitli sebeplerle görevinden ayrılan personelin ayrılış tarihinin Ä°nsan Kaynakları Yönetim Sistemi’ne girilmesi,

ç) Kanunun 62 nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde görevine başlamayanlar hakkında, aynı Kanunun 6j üncü maddesi ve ilgilendiren mevzuat çerçevesinde temas ne bir gecikmeye yer verilmeksizin işlem yapılması,

(14) Personelin özlük işlemleri ile vesika tanzimlerinin, usul ve esaslara akla yatkın olarak Ä°nsan Kaynakları Yönetim Sistemi’nde yapılması ve bu işlemlerin il müdürlüğü, müdürlük yahut irtibat tarafından sonuçlandırılması,

gerekmektedir.

Gerçmülhak dışı bildirme ve usulsüz işlem

KONU 21- (1) Bu Yönerge kapsamına girenlerden gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, düzme vukuf ve vesika düzenlediği evet dahi durumlarında meydana mevrut değişiklikleri süresinde bildirmediği bilahare anlaşılanların atamaları yapılmaz, yapılmış ise atamaları fek edilir ve bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

KONU 22 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Azamet Memurlarının Vadi Değiştirme Kanalıyla Atanmalarına Dayalı Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırıulan yönerge:

ÖZELLIK 23- (1) 24/01/2013 günlü ve 23366 sayılı Türkiye Amme Hastaneleri Kurumu Amme Hastaneleri Birliği Atama ve Özlük İşleri Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

KONU 24- (1) Bu Yönerge Icra Vekili Onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

BAP 25- (1) Bu Yönerge hükümlerini Icra Vekili yürütür.

Share: